Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

УКАЗ № 193 ОТ 23.06.2009 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА С ВИЦЕАДМИРАЛ ПЕТЪР ПАНЧЕВ ПЕТРОВ - ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 193 ОТ 23.06.2009 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА С ВИЦЕАДМИРАЛ ПЕТЪР ПАНЧЕВ ПЕТРОВ - ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1, чл. 161, т. 1 и чл. 165, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Прекратявам правоотношението по изпълнение на военна служба с вицеадмирал Петър Панчев Петров - главен инспектор на Министерството на отбраната, и го освобождавам от военна служба считано от 12 юни 2009 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 23 юни 2009 г.

Подпечатан с държавния печат.