Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 10 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2014 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 10 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2014 Г.)

В сила от 01.07.2009 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., доп. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2014г., доп. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Министърът на отбраната е първостепенен разпоредител с бюджет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на отбраната са:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) командирът на Съвместното командване на силите;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) командирът на Сухопътните войски;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) командирът на Военноморските сили;

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) командирът на Военновъздушните сили;

5. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., нова - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) командирът на Съвместното командване на специалните операции;

6. командирът на Националната гвардейска част;

7. началникът на Военна академия "Георги Стойков Раковски";

8. началникът на Националния военен университет "Васил Левски";

9. началникът на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров";

10. началникът на Военномедицинската академия;

11. директорът на Националния военноисторически музей - София;

12. директорът на Служба "Военна полиция";

13. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) директорът на Служба "Военно разузнаване";

14. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело";

15. (доп.. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) директорът на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров";

16. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) началникът на Военно-географската служба;

17. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) командирът на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана;

18. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) началникът на Централното военно окръжие;

19. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) началникът на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

20. (нова - ДВ, бр. 92 от 2012 г., в сила от 23.11.2012 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

21. (нова - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) директорът на Информационния център на Министерството на отбраната;

22. (нова - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) началникът на Комендантство - МО;

23. (нова - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., нова - ДВ, бр. 101 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) началникът на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски";

24. (нова - ДВ, бр. 62 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) "командирът на Командването за логистична поддръжка".

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 200 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на План за организационното изграждане на Въоръжените сили на Република България до 2004 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2001 г. и бр. 68 от 2002 г.) чл. 2 се отменя.


§ 2. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за създаване на изпълнителни агенции към министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 72 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 98 и 112 от 1999 г., бр. 6, 39 и 56 от 2000 г., бр. 18, 22, 25, 64 и 87 от 2001 г., бр. 9, 68 и 117 от 2002 г., бр. 75 от 2003 г., бр. 9 и 100 от 2004 г., бр. 51 и 103 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 30 от 2007 г., бр. 11, 34, 44, 65 и 83 от 2008 г. и бр. 16 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3 ал. 1 и 2 се отменят.

2. В чл. 4 думите "в юридическите лица по чл. 3, ал. 2" се заменят с "във военните академии, служба "Военна полиция", служба "Военна информация" и в другите структури към министъра на отбраната, създадени със закон или с акт на Министерския съвет" и се поставя запетая.

3. Наименованието на приложение № 6 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:

"Обща численост на персонала във военните академии, служба "Военна полиция", служба "Военна информация" и в другите структури към министъра на отбраната, създадени със закон или с акт на Министерския съвет - 7217 щатни бройки".


§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и влиза в сила от 1 юли 2009 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 12 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)


§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.11.2012 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 21 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2014 Г.)


§ 4. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2011 г. и бр. 92 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В наименованието и навсякъде в постановлението думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 10. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда, а в случаите на намаляване числеността на персонала - в съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

(2) Служебните правоотношения на държавните служители от реорганизираните организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с чл. 87а от Закона за държавния служител, в случаите на съкращаване на длъжности - в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, а при закриване на администрацията, в която е назначен държавният служител - в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.

(3) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 15 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2015 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 31 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.04.2017 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ДО 2020 Г. (ДВ, БР. 3 ОТ 2016 Г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2019 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ДО 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)


§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2021 г.