Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 22 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 34 ОТ 2007 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 22 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 34 ОТ 2007 Г.)

В сила от 31.07.2009 г.

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите "демографската политика и равните възможности" се заменят с "демографската и семейната политика, равните възможности и антидискриминацията".


§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 37:

"37. изпълнява функциите на председател на Националния управителен съвет на проект "Красива България";".

2. Досегашната т. 37 става т. 38.


§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т. 4 и 5:

"4. участват в подготовката на становища, позиции, указания, анализи, стратегически документи, оперативни планове, информации и други материали във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа;

5. определят свои представители на съответното експертно и ръководно ниво за участие от името на Република България в процеса на вземане на решения в онези области от политиките и законодателството на Европейския съюз, които са от компетентност на министъра на труда и социалната политика;".

2. Досегашните т. 4 - 8 стават съответно т. 6 - 10.

3. Досегашната т. 9 става т. 11 и в нея думите "дирекции "Политики и стратегии" ("ПС") и "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността ("ФСДУС")" се заменят с "дирекциите "Политики и стратегии" и "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана".

4. Досегашната т. 10 става т. 12 и в нея думите "дирекции "ПС" и "ФСДУС" се заменят с "дирекциите "Политики и стратегии" и "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана".

5. Досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 13 и 14.


§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Инспекторатът извършва общи, специализирани и последващи проверки по утвърден от министъра годишен план, както и внезапни проверки по отделни сигнали, жалби или при случаи с обществен отзвук."

2. В ал. 4:

а) създава се нова т. 5:

"5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;";

б) досегашните т. 5 - 7 стават съответно т. 6 - 8;

в) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така:

"9. предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;";

г) досегашните т. 9 - 13 стават съответно т. 10 - 14.


§ 5. В чл. 21, ал. 2 се правят следните изменения:

1. в т. 1 думите "Човешки ресурси" се заменят с "Човешки ресурси и организационно развитие".

2. В т. 3 думите "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" се заменят с "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана".


§ 6. Член 21а се изменя така:

"Чл. 21а. Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие":

1. в областта на човешките ресурси:

а) разработва и осъществява политиката и стратегията по управлението на човешките ресурси в системата на министерството, основаваща се на принципа на прозрачност при наемането и подбора на персонал, въвеждането на новопостъпилите служители, оценката на трудовото изпълнение, заплащането на труда, обучението, професионалната квалификация и кариерното развитие;

б) осъществява дейностите по администриране на персонала, като изготвя документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите, образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;

в) координира и подпомага дейностите по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите по атестирането на служителите в министерството;

г) организира дейността по набиране и подбор на персонала и провеждането на конкурсни процедури за държавни служители;

д) планира, организира и координира организацията по обучението на служителите в министерството с цел повишаване на квалификацията и кариерното им развитие;

е) организира дейностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в министерството със съдействието на отдел "Условия на труд" на дирекция "Индустриални отношения";

ж) планира потребностите от нови служители на министерството; осъществява взаимодействие и дава методически указания на звената по управление на човешките ресурси в системата на министерството;

з) организира и координира изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията и извършва вписванията в административния регистър при условията и по реда на Наредба № 1 от 2006 г. (ДВ, бр. 66 от 2006 г.);

и) анализира прилагането на етичните правила за поведение на служителите;

к) организира отпечатването и разпространяването на служебни книжки за нуждите на структурите на държавната администрация;

л) поддържа и актуализира съществуващите бази от данни и регистри, свързани с управление на човешките ресурси;

2. в областта на организационното развитие:

а) отговаря за изграждането на оптимална организационна структура на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра съобразно нормативните изисквания;

б) изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на министерството и съгласува вътрешната структура на отделните административни звена;

в) извършва периодични анализи на структурата и функциите на административните звена за съответствието им с нормативните изисквания и предлага мерки за оптимизирането им."


§ 7. В чл. 22, т. 4, буква "в" след думите "свързани с" се добавя "планирането, отчетността".


§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите "Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" се заменят с "Дирекция "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана":".

2. В т. 1:

а) буква "и" се изменя така:

"и) организира и координира всички дейности по изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол;";

б) създава се буква "к":

"к) извършва плащанията по проекти по оперативните програми, организира и поддържа отделна счетоводна система или отделен модул в счетоводната система и съставя отчет за касовото изпълнение по оперативните програми."

3. В т. 2 се създава буква "к":

"к) планира, утвърждава необходимите средства за реализацията на проектите по оперативни програми чрез системата на Единната сметка и съставя обобщен отчет за касовото изпълнение по оперативните програми за системата на министерството."

4. В т. 6:

а) в основния текст думите "в областта на управлението при кризи" се заменят с "в областта на подготовката за отбрана, мрежовата и информационната сигурност";

б) в буква "г" думите "кризи и в други" се заличават;

в) създава се буква "л":

"л) осигурява изпълнението на изискванията за оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност на информационните системи в министерството, възложени със Закона за електронното управление, при взаимодействие с отдел "Информационно-комуникационни технологии" на дирекция "Административно, правно и информационно обслужване" и с дирекция "Вътрешен одит".";

г) навсякъде в т. 6 думата "кризи" се заменя с "извънредни ситуации".


§ 9. В чл. 27 се създава т. 16:

"16. изпълнява функциите на секретариат на Секторния подкомитет за наблюдение изпълнението (СПКН) на проектите по програма ФАР в сектор "Социално развитие", изготвя секторен доклад за наблюдение и осигурява организационно и технически заседанията на СПКН."


§ 10. В чл. 32, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В буква "в" след думата "възможности" се добавя "на жените и мъжете".

2. Създава се буква "м":

"м) координира и осъществява процесуалното представителство на министерството пред Комисията за защита от дискриминация."


§ 11. В чл. 32а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 14:

"14. осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по трудова миграция към министъра на труда и социалната политика;".

2. Досегашните т. 14 - 17 стават съответно т. 15 - 18.

3. Досегашните т. 18 и 19 стават съответно т. 19 и 20 и се изменят така:

"19. организира, координира и контролира дейността на службите по трудови и социални въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина, като предложенията от компетентност на дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество" се правят съвместно;

20. поддържа преки връзки с представителите на министерството към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в областта на компетентност на дирекцията;".

4. Създават се т. 21 и 22:

"21. координира и оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация относно процедури по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност в областта на свободното движение на хора и координацията на системите за социална сигурност;

22. следи, анализира и координира изготвянето на становища за въздействието на практиката на Съда на Европейските общности за прилагането на актове на Европейската общност в областта на трудовата миграция, интеграцията и свободното движение на хора и координацията на системите за социална сигурност."


§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В т. 6 думите "при започнала процедура" се заменят с "относно процедури" и след думата "общност" се добавя "в областта на социалната политика и заетост".

2. Точка 12 се изменя така:

"12. организира, координира и контролира дейността на представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, като предложенията от компетентност на дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция" се правят съвместно;".

3. Точка 30 се изменя така:

"30. поддържа преки връзки със службите по трудови и социални въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина в областта от компетентност на дирекцията;".


§ 13. В приложението към чл. 14, ал. 3 се правят следните изменения:

1. На ред "дирекция "Човешки ресурси" думите "Човешки ресурси" се заменят с "Човешки ресурси и организационно развитие".

2. На ред "дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" думите "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" се заменят с "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана".


Заключителни разпоредби

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките