Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

РЕШЕНИЕ № 619 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

РЕШЕНИЕ № 619 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 17 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2021г.

На основание чл. 3 и 6 от Закона за признаване на професионални квалификации


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Приема Списък на регулираните професии в Република България съгласно приложение № 1.

2. При признаването на професионални квалификации за упражняване на регулирана професия органите по признаване прилагат съответно списъците, учебните програми и образеца на декларация за временно предоставяне на услуги съгласно приложения № 2 - 27.

3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.) Списъкът по приложение № 2 е в съответствие с Приложение I към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.), изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния (ОВ, L 363 от 20.12.2006 г.), Регламент (ЕО) № 1430/2007 на Комисията от 5 декември 2007 г. за изменение на приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 320 от 6.12.2007 г.), Регламент (ЕО) № 755/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 205 от 1.08.2008 г.), Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 271 от 16.10.2007 г.), Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 93 от 4.04.2008 г.), Регламент (ЕО) № 279/2009 на Комисията от 6 април 2009 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 93 от 7.04.2009 г.) и Регламент (ЕО) № 213/2011 на Комисията от 3 март 2011 г. за изменение на приложения II и V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 59 от 4.03.2011 г.), Регламент (ЕС) № 623/2012 на Комисията от 11 юли 2012 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 180 от 12.07.2012 г.), Съобщение на Комисията - Уведомление за удостоверения за професионална квалификация - Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (Приложение I), (ОВ, бр. С 182 от 23.06.2011 г.), Съобщения на Комисията - Уведомления за удостоверения за професионална квалификация - Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (Приложение V), (ОВ, бр. С 279 от 19.11.2009 г., ОВ, бр. С 129 от 19.05.2010 г., ОВ, бр. С 183 от 24.06.2011 г., ОВ, бр. C 337 от 14.12.2010 г., ОВ, бр. С 367 от 16.12.2011 г., ОВ, бр. C 244 от 14.08.2012 г., ОВ, бр. C 396 от 21.12.2012 г. и ОВ, бр. C 183 от 28.06.2013 г.), Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, бр. L 158 от 10.06.2013 г.), Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ("Регламент за ИСВП") (ОВ, бр. L 354 от 28.12.2013 г.), Делегирано решение на Комисията от 13.01.2016 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение C (2016) 1 final и Поправка на Делегирано решение на Комисията от 13 януари 2016 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C (2016) 1 final), Делегирано решение (ЕС) 2017/2113 на Комисията от 11 септември 2017 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (ОВ, L 317 от 1.12.2017 г.) и Делегирано решение (ЕС) 2020/548 на Комисията от 23 януари 2020 година за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (ОВ, бр. L 131 от 24.4.2020 г.).

4. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)

6. Списъците по приложения № 5, 6 и 7 са в съответствие с Приложение IV към Директива 2005/36/ЕО.

7. Списъците по приложения № 8 - 23 са в съответствие с Приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

8. Списъкът по приложение № 24 е в съответствие с Приложение VI към Директива 2005/36/ЕО.

9. Списъкът по приложение № 25 е в съответствие с Приложение VII към Директива 2005/36/ЕО.

10. Списъците по приложение № 26 са в съответствие с изискванията на Директива 74/556/ЕИО относно определяне на подробни разпоредби за преходните мерки, свързани с дейности в търговията и в разпространението на токсични продукти, и за дейности, които предполагат професионално използване на тези продукти, включително дейности на посредници (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.) и на Директива 74/557/ЕИО относно реализиране на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.).

11. Образецът по приложение № 27 е в съответствие с чл. 7, т. 1 от Директива 2005/36/ЕО.


Приложение № 1 към т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.)СПИСЪК

на регулираните професии в Република България

№ по ред

Наименование на

професията

Нормативен акт, който определя

условията и реда за

даване/признаване на право за

упражняване на съответната

професия

Орган, компетентен да

взема решения по

даване/признаване на

право за упражняване

на съответната

професия

1

2

3

4

 

СЕКТОР I

Професии в областта на

здравеопазването

   

1.

Лекар

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

2.

Лекар по дентална

медицина

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

3.

Фармацевт

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

4.

Медицинска сестра

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

5.

Акушерка

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

6.

Медицински лаборант

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

7.

Рентгенов лаборант

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

8.

Рехабилитатор

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

9.

Инспектор по обществено

здраве

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

10.

Фелдшер

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

11.

Ортопедичен техник

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

12.

Масажист (за лица с увредено зрение)

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

13.

Зъботехник

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

14.

Помощник-фармацевт

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

15.

Преподавател по практика

по специалностите от

професионално

направление "Здравни

грижи"

Закон за здравето;

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве", приета с Постановление № 215 на Министерския съвет (МС) от 2006 г.

министърът на

здравеопазването

16.

Кинезитерапевт

Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на образование по специалността "Кинезитерапия" от професионално направление "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с Постановление № 78 на МС от 1999 г., Наредба № 4 от 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "Кинезитерапия", издадена от министъра на здравеопазването

министърът на

здравеопазването

17.

Лекарски асистент

Закон за здравето

Министърът на здравеопазването

 

СЕКТОР II

Професии в областта на

юридическите и

счетоводните дейности

 

 

18.

Адвокат

Закон за адвокатурата

Висшият адвокатски

съвет

19.

Регистриран одитор

Закон за независимия финансов одит

 

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители

20.

Вътрешен одитор в

публичния сектор

Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина на организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издадена от министъра на финансите

министърът на

финансите

21.

Финансов инспектор

Закон за държавната финансова инспекция

Агенцията за държавна

финансова инспекция

22.

Одитор по смисъла на

Закона за Сметната палата

Закон за Сметната палата

Сметната палата

 

СЕКТОР III

Професии в областта на

образованието

   
 

СЕКТОР IV

Професии в областта на

социалните дейности и

туризма

   

23.

Екскурзовод

Закон за туризма; Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод", издадена от министъра на туризма (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2019 г.); Наредба № 8 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод", издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 22 от 2019 г.).

Министърът на туризма

24.

Планински водач

Закон за туризма; Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач", издадена от министъра на туризма (обн., ДВ, бр. 21 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2019 г.); Наредба № 8 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Планински водач", издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 12 от 2007 г.).

Министърът на туризма

 

СЕКТОР V

Професии в областта на

икономиката, енергетиката и

търговията

   
 

СЕКТОР VI

Професии в областта на

техниката и технологиите

   

25.

Машинист на мостови и

козлови кранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

Държавна агенция за

метрологичен и

технически надзор

(ДАМТН)

26.

Машинист на портални

кранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

27.

Машинист на кулокранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

28.

Машинист на кранове

стрелови тип, монтирани на

автомобили, самоходни или

несамоходни шасита

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

29.

Машинист на багери,

предназначени за работа с

кука, грайфер или

електромагнит

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

30.

Машинист на кабелни

кранове, дерик кранове и

други кранове със

специална конструкция

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

31.

Машинист на железопътни

кранове и други

повдигателни съоръжения,

монтирани на железопътни

машини

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

32.

Машинист на щабелни

кранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

33.

Машинист на велосипедни

кранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

34.

Заварчик

Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката

председателят на

Българския съюз по

заваряване

35.

Заварчик за извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор-съдове под налягане; конструкции или елементи от тях на изделия, свързани с пренос и превоз на товари и пътници; газопроводи; напорни съоръжения и конструкции или елементи от тях, застрашаващи живота и здравето на населението, както и при строително-монтажни дейности и други заваръчни дейности, определени в искането на заявителя за извършването им

Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката

органът за сертификация на

заваръчен персонал, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация"

36.

Машинист на котли с ниско

налягане

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

37.

Машинист на котли с високо налягане III, II и

I степен

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

38.

Машинист на енергийни

котли

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и

министъра на труда и социалната

политика

ДАМТН

39.

Оператор на енергиен блок

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и

министъра на труда и социалната

политика

ДАМТН

40.

Монтьор по монтиране,

поддържане и ремонтиране

на асансьори

Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори", издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната

политика

ДАМТН

 

СЕКТОР VII

Професии в областта на

транспорта

   

41.

Професионален пилот на

самолет (CPL(A)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

42.

Транспортен пилот на

самолет (ATPL(A)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

43.

Професионален пилот на

вертолет (CPL(H)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

44.

Транспортен пилот на

вертолет (ATPL(H)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

45.

Борден инженер (F/EL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

46.

Щурман (борден навигатор)

(F/NL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

47.

Борден радиооператор

(F/ROL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

48.

Борден оператор (F/OL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

49.

Стюард/стюардеса (C/AL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

50.

Борден съпроводител

(F/CL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

51.

Ръководител полети (ATCL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

52.

Лица, извършващи

техническо обслужване на

ВС (AML)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

53.

Полетен диспечер

(сътрудник по осигуряване

на полетите) (FDL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

54.

Инструктор за обучение

на водачи на моторни

превозни средства

Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

министърът на

образованието и

науката

55.

Корабоводител

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

56.

Корабен механик

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

57.

Корабен електромеханик

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

58.

Корабен радиоспециалист

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

  

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

59.

Корабен рулеви

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

60.

Корабен моторист

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

61.

Корабен електротехник

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

62.

Ръководител-движение

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

63.

Постови стрелочник

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

64.

Маневрист

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

65.

Маневрен стрелочник

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

66.

Началник-влак

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

67.

Ревизор-вагони

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

68.

ЖП кантонер

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

69.

Прелезопазач

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

70.

Механик на

осигурителна техника

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

71.

Механик на контактна

мрежа

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

72.

Локомотивен машинист

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

73.

Консултант по превоз на

опасни товари с

железопътен транспорт

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 46 от 2001 г. за превоз на опасни товари, издадена от министъра на транспорта и съобщенията; Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите за лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

СЕКТОР VIII

Професии в областта на

спорта, артистичните и

религиозните дейности

   
 

СЕКТОР IX

Професии в областта на

сигурността

   

74.

Офицер за тактическо

ниво на управление

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България(ЗОВСРБ), Правилник за прилагане на ЗОВСРБ, приет с Постановление

№ 46 на МС от 2010 г.; Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с Постановление № 90 на МС от

2003 г., и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър", приета с Постановление № 90 на МС от 2003 г.

министърът на

отбраната

75.

Офицер за оперативно

ниво на управление

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилник за прилагане на ЗОВСРБ, приет с Постановление

№ 46 на МС от 2010 г.; Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с

Постановление № 90 на МС от

2003 г., и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър", приета с

Постановление № 90 на МС от 2003 г.

министърът на

отбраната

76.

Офицер за стратегическо

ръководство на отбраната и

въоръжените сили

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България(ЗОВСРБ), Правилник за прилагане на ЗОВСРБ, приет с Постановление

№ 46 на МС от 2010 г., Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър", приета с

Постановление № 90 на МС от 2003 г.

министърът на

отбраната

 

СЕКТОР X

Професии в областта на

селското, горското и рибното

стопанство

   
 

СЕКТОР XI

Професии в областта на

ветеринарната медицина

   

77.

Ветеринарен лекар

Закон за ветеринарномедицинската дейност

изпълнителният

директор на

Българската агенция по

безопасност на храните

78.

Ветеринарен техник

Закон за ветеринарномедицинската дейност

изпълнителният

директор на

Българската агенция по

безопасност на храните

 

СЕКТОР XII

Професии в областта на

публичната администрация

   

79.

Архивист

Закон за Националния архивен фонд

Държавна агенция "Архиви"

 

СЕКТОР XIII

Професии в областта на

околната среда

   
 

СЕКТОР XIV

Професии в областта на

архитектурата и

строителството

   

80.

Архитект

Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Конфедерация Швейцария и в трети държави, приета с Постановление № 219 на МС от 2005 г.

Камарата на

архитектите

81.

Инженер в

инвестиционното

проектиране

Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Конфедерация Швейцария и в трети държави, приета с Постановление № 219 на МС от 2005 г.

Камарата на

инженерите в

инвестиционното

проектиране

82.

Инженер в геодезията,

картографията и кадастъра

Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за геодезията и картографията и Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, издадена

от министъра на регионалното

развитие и благоустройството

Агенцията по геодезия,

картография и кадастър


Приложение № 2


(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЗНАТИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ, ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕ НА КОИТО СЕ СЧИТА ЗА РЕГУЛИРАНА


ИРЛАНДИЯ(1)

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland Единствено за проверка на сметки(2)

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland(2)

3. The Association of Certified Accountants(2)

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers

26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers

28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronautical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society

_______________

(1) Гражданите на Ирландия са също членове на следните сдружения и организации в Обединеното кралство:

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Institute of Chartered Accountants of Scotland

Institute of Actuaries

Faculty of Actuaries

The Chartered Institute of Management Accountants

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

Royal Town Planning Institute

Royal Institution of Chartered Surveyors

Chartered Institute of Building.

(2) Единствено за проверка на сметки.


Приложение № 3


(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


Приложение № 4


(Отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


Приложение № 5


СПИСЪК

на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит


Списък № 1

Дейности, обхванати от Директива на Съвета 64/427/ЕИО от 7 юли 1964 г., установяваща подробни правила относно преходните мерки по отношение на дейности на самонаети лица в манифактурната и производствената промишленост, попадащи в Главни групи 23 - 40 "Промишленост и малки предприятия" на Международната стандартна икономическа класификация (МСИК) на ООН (ISIC) (ОВ, L 117 от 23.07.1964 г.), изменена с Директива 69/77/ЕИО от 4 март 1969 г. (ОВ, L 59 от 10.03.1969 г.), и от Директива на Съвета 68/366/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща детайлни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в производството на храни и напитки в Главни групи 20 - 21 на МСИК (OВ, L 260 от 22.10.1968 г.), и Директива на Съвета 82/489/ЕИО от 19 юли 1982 г., установяваща мерки за улеснение на ефективното упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги във фризьорството (OВ, L 218 от 27.07.1982 г.):


1. Производство на текстилни продукти

Производство и обработка на текстилни материали с машини за вълна

Производство и обработка на текстилни материали с машини за памук

Производство и обработка на текстилни материали с машини за коприна

Производство и обработка на текстилни материали с машини за лен и коноп

Други производства на въжета от текстилни влакна (юта, твърди влакна и т.н.)

Производство на трикотажни и плетени продукти

Апретура на текстилни продукти

Други текстилни производства

2. Производство на обувки, дрехи и постелки

Машинно производство на обувки (с изключение на гумени и дървени обувки)

Ръчно производство и поправка на обувки

Производство на дрехи (с изключение на кожи)

Производство на дюшеци и постелки

Кожарско производство

3. Производство на дървени и коркови продукти с изключение на мебели

Рязане на трупи и промишлена подготовка на дървесина

Производство на дървени полуфабрикати

Серийно производство на дървени строителни елементи, включително подови настилки

Производство на дървени контейнери

Производство на други дървени продукти (с изключение на мебели)

Производство на сламени, коркови, ракитови, кошничарски и ратанови продукти; производство на четки

4. Производство на дървени мебели

5. Производство на хартия и хартиени продукти

Производство на полуцелулоза, хартия и картон

Преработка на хартия и картон и производство на продукти от полуцелулоза

6. Печатарска, издателска и други свързани с тях промишлености

7. Кожарска промишленост

Предприятия за щавене и апретура на кожи

Производство на кожени продукти

8. Производство на гумени и пластмасови продукти, изкуствени влакна и нишестени продукти

Преработка на гума и азбест

Преработка на пластмаси

Производство на изкуствени влакна

9. Химическа промишленост

Производство на основни химикали и по-нататъшна преработка на тези химикали

Специализирано производство на химически продукти главно за промишлени и селскостопански цели (включително производство за промишлена употреба на мазнини и масла от растителен и животински произход от група 312 по МСИК)

Специализирано производство на химически продукти главно за битова употреба (с изключение на производството на медицински и фармацевтични продукти)

10. Нефтопреработвателна промишленост

11. Производство на неметални минерални продукти

Производство на конструкционни глинени продукти

Производство на стъкло и стъклени продукти

Производство на керамични продукти, включително огнеупорни продукти

Производство на цимент, варовик и хоросан

Производство на конструкционни материали в бетон, цимент и хоросан

Каменоделство и производство на други неметални минерални продукти

12. Производство и първична преработка на черни и цветни метали

Производство на чугун и стомана (по смисъла на Договора за ЕОВС, включително обединените коксови заводи към стоманолеярните)

Производство на стоманени тръби

Изтегляне на проводници, студено изтегляне, студено валцоване на ламарина, студено формоване

Производство и първична преработка на цветни метали

Леярни за черни и цветни метали

13. Производство на метални продукти (с изключение на машини и транспортна техника)

Ковашко производство, тежко щанцоване и тежко пресоване

Вторично преобразуване и повърхностна обработка

Метални конструкции

Казанджийство, производство на кухи продукти

Производство на инструменти, инвентар и крайни метални продукти (с изключение на електрическо оборудване)

Спомагателни машинно-инженерни дейности

14. Производство на машини с изключение на електротехнически продукти

Производство на селскостопански машини и трактори

Производство на канцеларска техника

Производство на металообработващи машини и други инструменти и инсталации и принадлежности за тях и за други уреди с електрозахранване

Производство на текстилни машини и принадлежности, производство на шевни машини

Производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост и за химическата промишленост и свързаните с нея производства

Производство на техника и съоръжения за мини, за леярни за чугун и стомана и за строителната промишленост; производство на техника за механична обработка

Производство на трансмисионна техника

Производство на машини за други специфични промишлени нужди

Производство на други неелектрически машини и съоръжения

15. Електротехника

Производство на електрически проводници и кабели

Производство на мотори, генератори, трансформатори, трафопостове и друга подобна техника за електроснабдяване

Производство на електротехнически продукти за пряка търговска употреба

Производство на далекосъобщителна техника, електромери, други измервателни уреди и медицинска електротехника

Производство на електронна техника, радио- и телевизионни апарати, звукова техника

Производство на домакински електроуреди

Производство на лампи и осветителна техника

Производство на батерии и акумулатори

Ремонт, монтаж и специализирана инсталация на електрическо оборудване

16. Производство на транспортна техника

Производство на моторни превозни средства и части за тях

Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и велосипеди

Производство на мотоциклети, велосипеди и части за тях

Производство на транспортна техника, която не е класифицирана другаде

17. Други промишлени производства

Производство на точни уреди, измервателни и контролни инструменти

Производство на медицински хирургически инструменти и оборудване и ортопедични уреди (с изключение на ортопедични обувки)

Производство на фотографска и оптична техника

Производство и ремонт на ръчни, настолни и стенни часовници

Бижутерство и производство на ценни метали

Производство и ремонт на музикални инструменти

Производство на игри, играчки и спортни стоки

Други производства

18. Строителство

Строителство (неспециализирано), разрушителни работи

Строителство на сгради (жилищни и други)

Гражданско строителство; изграждане на пътища, мостове, железопътни линии и т.н.

Монтажни работи

Украса и довършителни работи

19. Производство на животински и растителни мазнини и масла

20. Хранително-вкусова промишленост (с изключение на производството на напитки)

Клане на животни, заготовка и съхраняване на месо

Млечна промишленост

Консервиране на плодове и зеленчуци

Консервиране на риба и други морски храни

Мелничарска промишленост

Производство на хляб и хлебни продукти, включително сухари и бисквити

Захарна промишленост

Производство на какаови, шоколадови и захарни продукти

Производство на други хранителни продукти

21. Производство на напитки

Производство на етилов алкохол чрез ферментация, производство на дрожди и спирт

Производство на вино и други алкохолни напитки без малц

Производство на бира и малц

Производство на безалкохолни напитки и газирана вода

22. Производство на гумени и пластмасови продукти, изкуствени влакна и нишестени продукти

Производство на нишестени продукти

23. Заведения за фризьорство (с изключение на педикюристи и училища за обучение по козметика)


Приложение № 6


СПИСЪК

на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит


Списък № 2

Дейности, обхванати от Директива на Съвета 75/368/ЕИО от 16 юни 1975 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги по отношение на различни дейности (бивши раздели от 01 до 85 на МСИК) и, в частност, преходни мерки по отношение на тези дейности (ОВ, L 167 от 30.06.1975 г.), Директива на Съвета 75/369/ЕИО от 16 юни 1975 г. относно мерки за улесняване на ефективното упражняване на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги с оглед амбулантни дейности и, в частност, преходни мерки по отношение на тези дейности (ОВ, L 167 от 30.06.1975 г.) и Директива на Съвета 82/470/ЕИО от 29 юни 1982 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги по отношение на дейности на самонаети лица в определени услуги подобни на транспорт и пътнически агенти (МСИК Група 718) и в съхранение и складова дейност (МСИК Група 720) (ОВ, L 213 от 21.07.1982 г.):


1. Рибарство

Рибарство във вътрешни води

2. Производство на транспортна техника

Корабостроене и кораборемонт

Производство на железопътна техника

Самолетостроене (включително космическа техника)

3. Дейности, свързани с транспорта, и дейности извън транспорта в следните групи

Услуги в спални вагони и вагон-ресторанти; поддръжка на вагонния парк в ремонтни депа; почистване на вагони

Поддръжка на парка на градския, подземния и междуградския пътнически транспорт

Поддръжка на парка на други видове пътнически наземен транспорт (например леки автомобили, автобуси, таксита)

Експлоатация и поддръжка на спомагателни услуги за автомобилния транспорт (например пътища, тунели и мостове с пътна такса, депа за стоки, паркинги, автобусни и трамвайни депа)

Дейности, свързани с вътрешния воден транспорт (например експлоатация и поддръжка на водните пътища, пристанищата и останалите съоръжения за вътрешния воден транспорт; буксирни и лоцмански услуги в пристанища, поставяне на буйове, товарене и разтоварване на съдове и други подобни дейности, като например изваждане на потънали съдове, теглене на буксир и експлоатация на пристани).

4. Съобщения: пощенски услуги и далекосъобщения

5. Лични услуги

Перални и перални услуги, химическо чистене и боядисване

Фотографски ателиета: портретна и търговска фотография, с изключение на фотожурналистика

Лични услуги, които не са класифицирани другаде (поддръжка и почистване на сгради или само на жилища).

6. Покупко-продажба на стоки

- от пътуващи търговци, улични или амбулантни търговци (МСИК бивша Група 612)

- в покрити пазари извън постояннодействащите и в открити пазари;

- организиране, предлагане за покупка или продажба пряко или на консигнация на единични или колективни предмети (транспорт, пансион, настаняване, екскурзии и т.н.) при пътуване или пребиваване независимо от причините за него;

- посредническа дейност между изпълнители за различни видове транспорт и лица, които изпращат или получават стоки, и извършване на свързани с нея дейности:

а) чрез сключване на договори с транспортни изпълнители за сметка на възложители;

б) чрез избор на вида транспорт, фирмата и маршрута, които се смятат за най-изгодни за възложителя;

в) чрез организиране на техническата страна на транспортната операция (например необходимата за превоза опаковка); чрез извършване на различни операции, свързани със съответния транспорт (например доставка на лед за хладилни вагони);

г) чрез извършване на формалностите във връзка с транспорта, като например попълване на товарителници; чрез групаж или разделяне на пратките;

д) чрез координиране на различните етапи на превоза, като се осигуряват транзит, пренасочване, претоварване и други крайни операции;

е) чрез осигуряване на товари и превозвачи и транспортни средства за изпращачите или получателите на стоки:

- оценка на транспортните разходи и проверка на подробните сметки;

- предприемане на определени временни или постоянни мерки от името и за сметка на корабособственика или превозвача по море (с пристанищните власти, търговците, които снабдяват корабите с провизии, и др.).


Приложение № 7


СПИСЪК

на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит


Списък № 3

Други дейности, обхванати от Директива на Съвета 64/222/ЕИО от 25 февруари 1964 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности в търговията на едро и дейности на търговски посредници, промишленост и малки предприятия (ОВ, L 56 от 4.04.1964 г.), Директива на Съвета 68/364/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в продажбата на дребно (МСИК бивша Група 612) (ОВ, L 260 от 22.10.1968 г.), Директива на Съвета 68/368/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в сектора на персоналните услуги (МСИК бивша Главна група 85: 1. Ресторанти, кафенета, таверни и други питейни заведения и заведения за хранене (МСИК Група 852), 2. Хотели, къщи под наем, лагери и други заведения за настаняване (МСИК Група 853) (ОВ, L 260 от 22.10.1968 г.), Директива на Съвета 75/368/ЕИО, Директива на Съвета 75/369/ЕИО, Директива на Съвета 70/523/ЕИО от 30 ноември 1970 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в областта на търговията на едро с въглища и по отношение на дейности на посредници в търговията с въглища (МСИК бивша Група 6112) (ОВ, L 267 от 10.12.1970 г.) и Директива на Съвета 82/470/ЕИО от 29 юни 1982 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги по отношение на дейности на самонаети лица по определени транспортни услуги и на пътнически агенти (МСИК Група 718) и в съхранение и складова дейност (МСИК Група 720) (ОВ, L 213 от 21.07.1982 г.).


1. Професионални дейности на посредник

Професионални дейности на самостоятелно заети лица в търговията на едро с изключение на търговия на едро с медицински и фармацевтични продукти, токсични продукти и патогени, и въглища;

Професионални дейности на посредник, който е оправомощен и инструктиран от едно или повече лица да води преговори или да сключва търговски сделки от името и за сметка на тези лица;

Професионални дейности на посредник, който, без да е постоянно инструктиран в тази връзка, свързва лица, желаещи да се договарят пряко помежду си, или организира търговските им сделки и подпомага тяхното изпълнение;

Професионални дейности на посредник, който сключва търговски сделки от свое име и за сметка на други лица;

Професионални дейности на посредник, който извършва търговия на едро чрез търг за чужда сметка;

Професионални дейности на посредник, който обикаля от врата на врата в търсене на поръчки;

Предоставяне на услуги чрез професионални дейности на посредник, нает от едно или повече търговски, промишлени или занаятчийски предприятия.

2. Търговия на дребно - изключени дейности

Отдаване под наем на селскостопански машини;

Недвижими имоти, отдаване на имоти под наем;

Отдаване под наем на автомобили, файтони и коне;

Отдаване под наем на железопътни локомотиви и вагони;

Отдаване под наем на машини на търговски предприятия;

Резервация на места в киносалони и отдаване под наем на кинематографски филми;

Резервация на места в театрални салони и отдаване под наем на театрално оборудване;

Отдаване под наем на лодки, велосипеди, игрални автомати с монети за игри на щастието или на основата на умения;

Отдаване под наем на мебелирани стаи;

Отдаване под наем на изпрано спално бельо;

Отдаване под наем на дрехи.

3. Бивша главна група 85 по МСИК

Ресторанти, кафенета, таверни и други места за обществено хранене;

Хотели, квартири, къмпинги и други места за настаняване.

4. Банки и други финансови институции

Закупуване на патенти и лицензиране на дружества.

5. Транспорт

Пътнически шосеен транспорт с изключение на транспорта с моторни превозни средства;

Транспортиране по тръбопроводи на течни въглеводороди и други течни химически продукти.

6. Обществени услуги

Библиотеки, музеи, ботанически и зоологически градини.

7. Развлекателни услуги

Услуги, свързани с отдиха, които не са класифицирани другаде:

- спортни дейности (спортни игрища, организиране на спортни съоръжения и т.н.) с изключение на дейността на спортни инструктори;

- игри (състезателни конюшни, зони за игри, хиподруми и т.н.);

- други развлекателни дейности (циркове, увеселителни паркове и други забавления).

8. Лични услуги

Домашни услуги;

Козметични салони и услуги на маникюристи с изключение на педикюристи и училища за подготовка на професионални козметици и фризьори;

Лични услуги, които не са класифицирани другаде, с изключение на спортни и медицински масажисти и планински водачи, разделени в следните групи:

- дезинфекциране и борба с вредители;

- отдаване на дрехи под наем и складова дейност;

- бюра за организиране на сватби и подобни услуги;

- астрология, гадателство и подобни;

- санитарни услуги и свързани с тях дейности;

- погребални услуги и поддръжка на гробища;

- куриери и преводач-екскурзоводи.

9. Пътнически търговски дейности

а) покупко-продажба на стоки:

- от пътуващи търговци, улични или амбулантни търговци (МСИК бивша Група 612);

- в покрити пазари извън постояннодействащите и в открити пазари;

б) дейности, обхванати от вече приети преходни мерки, които изрично изключват или не посочват пътническото търговско извършване на такива дейности.

10. Професионални дейности на самостоятелно заети лица в търговията на едро с въглища и професионални дейности на посредници в търговията с въглища

11. Други дейности

- наемане на железопътни вагони за превоз на хора или стоки;

- посредническа дейност при покупко-продажбата или наемането на кораби;

- организиране, договаряне и сключване на договори за превоз на емигранти;

- получаване на всякакви депозирани предмети и стоки за сметка на депозанта под митнически контрол или извън него в складове, универсални магазини, мебелни депа, хладилни складове, силози и т.н.;

- предоставяне на депозанта на разписка за депозираните предмети или стоки;

- предоставяне на помещения за гледане, фураж и огради при продажба на временно настанен добитък в очакване на продажба или при транзитно прехвърляне от или до пазара;

- извършване на проверка или технически преглед на моторни превозни средства;

- измерване, претегляне и еталониране на стоки.


Приложение № 8


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)


Удостоверения за професионална квалификация за базово обучение по медицина
Приложение № 9


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)


Удостоверения за професионална квалификация на лекари специалисти
Приложение № 10


(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)


Наименования на курсовете на обучение по специализирана медицина
Приложение № 11


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)


Удостоверения за професионална квалификация на общопрактикуващи лекари
Приложение № 12


Учебна програма за обучение на медицински сестри в държавите - членки на Европейския съюз


А. Теоретично обучение

1. Сестрински грижи: същност и етика на професията; общи принципи на здравето и на сестринските грижи; принципи на сестринските грижи във връзка със: обща и специална медицина; обща и специална хирургия; грижи за детето и педиатрия; грижи за майката; психично здраве и психиатрия; грижи за старите хора и гериатрия.

2. Фундаментални науки: анатомия и физиология; патология; бактериология, вирусология и паразитология; биофизика, биохимия и радиология; диетология; хигиена: профилактика, здравна култура и фармакология.

3. Социални науки: социология; психология; принципи на администрацията; принципи на преподаването; социално и здравно законодателство; правни аспекти на сестринските грижи.


Б. Клинично обучение

Сестрински грижи във връзка със: обща и специална медицина; обща и специална хирургия; грижи за детето и педиатрия; грижи за майката; психично здраве и психиатрия; грижи за старите хора и гериатрия; полагане на сестрински грижи при домашни условия.

Една или повече от тези дисциплини може да се преподава във връзка с другите дисциплини или заедно с тях.


Приложение № 13


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)


Удостоверения за професионална квалификация на медицински сестри с общ профилПриложение № 14


Учебна програма за обучение на лекари по дентална медицина в държавите - членки на Европейския съюз


А. Основни дисциплини: химия, физика, биология.

Б. Медико-биологични и общомедицински дисциплини: анатомия; ембриология; хистология, включително цитология; физиология; биохимия (или физиологична химия); патоанатомия; обща патология; фармакология; микробиология; хигиена; профилактика и епидемиология; рентгенология; физиотерапия; обща хирургия; обща медицина, включително педиатрия; ото-рино-ларингология; дермато-венерология; обща психология - психопатология - невропатология; анестезиология.

В. Специални дисциплини по дентална медицина: протетична дентална медицина; материалознание и оборудване; консервативно зъболечение; превантивна дентална медицина; анестезия и болкоуспокояващи средства; специална хирургия; специална патология; клинична практика; детска дентална медицина; ортодонтия; пародонтология; дентална рентгенология; дъвкателна функция; професионална организация, професионална етика и законодателство; социални аспекти на практиката на денталната медицина.

Една или повече от тези дисциплини може да се преподава във връзка с другите дисциплини или заедно с тях.


Приложение № 15


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)


Удостоверения за базова професионална квалификация на лекари по дентална медицинаПриложение № 16


(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)Удостоверения за професионална квалификация на лекари по дентална медицина - специалистиПриложение № 17Учебна програма за обучение на ветеринарни лекари в държавите - членки на Европейския съюз


А. Основни дисциплини: физика, химия, биология на животните, биология на растенията, биоматематика.


Б. Специални дисциплини:

1. Фундаментални науки: анатомия (включително хистология и ембриология); физиология; биохимия; генетика; фармакология; фармация; токсикология; микробиология; имунология; епидемиология, професионална етика.

2. Клинични науки: акушерство; патология (включително патоанатомия); паразитология; клинична медицина и хирургия (включително анестезиология); клинични лекции за различните домашни животни, птици и други животински видове; профилактика; рентгенология; репродукция и репродуктивни нарушения; обществено ветеринарно дело и обществено здраве; ветеринарно законодателство и съдебна медицина; лечение; пропедевтика.

3. Животновъдство: животновъдство; хранене на животните; агрономство; икономика на селското стопанство; отглеждане на животни; ветеринарна хигиена; етология и закрила на животните.

4. Хигиена на храните: проверка и контрол на храните за животни или на храните от животински произход; хигиена и технология на храните; практика (включително практически стаж в кланици и хранително-вкусови предприятия).

Преподаването на една или повече от тези дисциплини може да представлява част от други курсове или да е свързано с тях.

Практическите занятия могат да се провеждат под формата на практически стаж, ако той включва работа на пълен работен ден под прекия контрол на компетентните органи и не надхвърля шест месеца от общата продължителност на петгодишния курс на обучение.

Съотношението между теоретичната и практическата подготовка е балансирано и съгласувано, така че познанията и опитът да могат да бъдат придобити по начин, който да осигури възможност на ветеринарните лекари да изпълняват всички свои задължения.


Приложение № 18


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)Удостоверения за професионална квалификация на ветеринарни лекари
Приложение № 19


Учебна програма за обучение на акушерки в държавите - членки на Европейския съюз


А. Теоретично и техническо обучение

1. Основни дисциплини: основи на анатомията и физиологията; основи на патологията; основи на бактериологията, вирусологията и паразитологията; основи на биофизиката, биохимията и радиологията; педиатрия, по-специално при новородените деца; хигиена, здравно възпитание, профилактика, ранна диагностика; хранене и диететика, по-специално храненето при жената, новороденото и кърмачето; основи на социологията и проблеми на социалната медицина; основи на фармакологията; психология; принципи и методи на преподаване; здравно и социално законодателство и здравна организация; професионална етика и професионално законодателство; сексуално възпитание и семейно планиране; юридическа защита на майката и детето.

2. Специални дисциплини, свързани с акушерската професия: анатомия и физиология; ембриология и развитие на плода; бременност, раждане и следродилен период; акушеро-гинекологична патология; подготовка за раждането и майчинството, включително психологичните аспекти; подготовка за раждането (включително познаване и използване на акушерско оборудване); обезболяване, анестезиология и реанимация; физиология и патология на новороденото; грижи и наблюдение на новороденото; психологични и социални фактори.


Б. Практическо и клинично обучение

Това обучение се извършва под съответен контрол:

1. Женски консултации, включващи най-малко 100 пренатални прегледа.

2. Наблюдение и грижи най-малко за 40 родилки.

3. Водене от обучаващия се най-малко на 40 раждания. Когато този брой не може да бъде достигнат поради липса на родилки, той може да се сведе до 30, при условие че обучаващият се присъства и на 30 други раждания.

4. Активно участие в едно или две седалищни раждания. Когато това не е възможно поради липса на седалищни раждания, практиката може да се проведе в симулативна обстановка.

5. Извършване на епизиотомия и последващо зашиване. Подготовката включва теоретично обучение и клинична практика. Практиката по зашиване включва зашиване на рана след епизиотомия и перинеално разкъсване. Това може да се проведе и в симулативна обстановка, ако е необходимо.

6. Наблюдение и грижи за 40 жени, които са в риск при бременността или раждането, или след раждането.

7. Наблюдение и грижи (включително преглед) най-малко на 100 родилки и здрави новородени.

Наблюдение и грижи за новородени деца, които изискват специални грижи, включително родени преди или след термина, както и за новородени с тегло под нормалното или новородени с увреждания.


Приложение № 20


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)


Удостоверения за професионална квалификация на акушерки


Приложение № 21


Учебна програма за обучение на магистър-фармацевти в държавите - членки на Европейския съюз


Биология на растенията и животните; физика; обща и неорганична химия; органична химия; аналитична химия; фармацевтична химия, включително и анализ на медицински продукти; обща и приложна биохимия (медицинска); анатомия и физиология; медицинска терминология; микробиология; фармакология и фармакотерапия; фармацевтични технологии; токсикология; фармакогнозия; законодателство и професионална етика, ако е необходимо.

При определяне на съотношението между теоретичното и практическото обучение по всяка дисциплина се отдава достатъчно значение на теорията с оглед да се запази академичният характер на обучението.


Приложение № 22


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)


Удостоверения за професионална квалификация на фармацевтиПриложение № 23


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г.)


Удостоверение за професионална квалификация на архитекти, признати съгласно член 46

Приложение № 24


(Доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г.)


Списък на доказателствата за професионална квалификация на архитекти в държавите - членки на Европейския съюз, които се ползват от придобити праваПриложение № 25


(Доп. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


Списък на документи и удостоверения, които могат да бъдат изисквани от органите по признаване на професионални квалификации


1. Документи:

а) Доказателство за гражданството на заявителя.

б) Копия от доказателства за професионална компетентност или за професионални квалификации и при необходимост - удостоверение за професионален опит.

Органите по признаване могат да изискат представянето на информация относно професионалната подготовка на заявителя, доколкото това е необходимо за установяване на съществени несъответствия с националните изисквания за подготовка. Когато заявителят не може да представи тази информация, органите по признаване могат да я изискат от националното лице за контакт по чл. 57 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.) или от съответния компетентен орган в държавата членка по произход или по местопребиваване.

в) В случаите на признаване въз основа на придобит професионален опит - документ, удостоверяващ характера и продължителността на упражняваната дейност, издаден от компетентен орган в държавата членка по произход или по местопребиваване.

г) Доказателства за чисто съдебно минало:

Когато компетентните органи в държавата членка по произход или по местопребиваване на заявителя не издават такива документи, тези документи се заместват с нотариално заверена клетвена декларация, а за държави, в чието законодателство не е предвидена клетвена декларация - с нотариално заверена тържествена декларация, направена пред компетентен съдебен или административен орган на съответната държава, като нотариусът удостоверява истинността на направената клетвена или тържествена декларация.

д) Документ за физическо или психическо здраве.

Органите по признаване приемат като достатъчно доказателство представянето на документ, удостоверяващ физическото и психичното здраве, който се изисква в държавата членка по произход или по местопребиваване за упражняването на професията на нейна територия. Когато в държавата членка по произход или по местопребиваване не се изисква такъв документ, органът по признаването приема за достатъчно доказателство документ, издаден от компетентен орган на държавата членка по произход или по местопребиваване, който удостоверява, че тези изисквания са изпълнени.

(е) Когато в Република България за упражняване на професията се изискват:

- доказателства за финансовото състояние на заявителя;

- доказателства, че е застрахован срещу финансовите рискове, произтичащи от професионалната му отговорност, в съответствие с действащите в Република България нормативни актове,

органите по признаване приемат като достатъчно доказателство документ, съдържащ тази информация, издаден от банки и застрахователни компании в друга държава членка.

ж) (нова - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) удостоверение, потвърждаващо липсата на временно или окончателно отнемане на правото на упражняване на професията или липсата на осъдителни присъди, когато за заемането на определена длъжност се изисква такова.

2. Удостоверения

С цел улесняване признаването на професионални квалификации органите по признаване могат да изискват в допълнение към доказателствата за професионална квалификация заявителят да представи и удостоверение, издадено от компетентните органи в държавата членка по произход или местопребиваване, удостоверяващо, че неговото доказателство за професионална квалификация попада в обхвата на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации.


Приложение № 26


(Доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г.)


Дейности, свързани с търговията и разпространението на токсични продукти


Списък № 1

Дейности, свързани с търговията и разпространението на токсични продукти и на биологични пестициди за целите на селското стопанство и градинарството (опаковани токсични продукти, предназначени за доставка на крайния потребител, в оригиналната им опаковка).


Дейности, свързани със следните категории токсични продукти съгласно Директива 74/557/ЕИО относно реализиране на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.), изменена с Акта относно условията на присъединяване и адаптирането на договорите - присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ, С 241 от 29.08.1994 г.), Акта относно условията на присъединяване и адаптирането на договорите - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ, L 236 от 23.09.2003 г.), и Директива 2006/101/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на директиви 73/239/ЕИО, 74/557/ЕИО и 2002/83/ЕО в областта на свободното предоставяне на услуги вследствие на присъединяването на Република България и Румъния (ОВ, L 363 от 20.12.2006 г.), във:

- Австрия:

Токсични субстанции и смеси, класифицирани като "много токсични" или "токсични", съгласно Закона за химическите продукти (Chemikaliengesetz) (Bundesgesetzblatt № 326/1987) и съответните регламенти (член 224 от Търговския кодекс - Gewerbeordnung).

- Белгия:

Токсични субстанции и препарати:

1. Изброени в Постановлението на Регента от 6 февруари 1946 г. (с изменения), с което се регламентират съхраняването и продажбата на отровни и токсични субстанции (в изпълнение на Закона от 24 февруари 1921 г.);

2. Класифицирани в категории 1 и 2 на Кралското постановление от 31 май 1958 г., с което се регламентират съхраняването, търговията и използването на пестициди и фитофармацевтични продукти.

- Германия:

Токсични субстанции и препарати, класифицирани в категории 1, 2 и 3 в законовите и подзаконовите разпоредби на провинциите за търговията и разпространението на токсичните продукти и на фитосанитарните токсични продукти, както и в § 34, ал. 5 от Търговския кодекс във варианта му от 15 февруари 1963 г.

- Дания:

1.:

а) отровни или токсични субстанции и вредни продукти, изброени в приложението към Закон № 119 от 3 май 1961 г. и посочени в Декрет № 305 от 9 октомври 1961 г. (взето в изпълнение на този закон), с които се установяват правилата за производство, получаване, съхраняване и доставка на тези отрови и продукти;

б) отровни или токсични субстанции и вредни продукти - предмет на Декрет № 304 от 9 октомври 1961 г., с който се установяват правилата за ползването на тези отрови и продукти.

2. Продукти (фитофармацевтични, хербициди, пестициди и регулатори на растежа на растенията), изброени в Закон № 118 от 3 май 1961 г. и предмет на декрети, приети в изпълнение на този закон, в които се предвижда тези продукти да бъдат продавани или използвани в търговията само с разрешение и ако са класифицирани от Комисията по токсични продукти и в които се определят по-специално начините за получаване, съхраняване, пакетиране, етикетиране и др. на тези продукти.

3. Продукти (фитофармацевтични, хербициди, пестициди и регулатори на растежа на растенията), посочени в Декрета от 25 септември 1961 г., в който е предвидено разрешително да се ползват продуктите, обозначени с Х, в съответствие с условието потребителят на тези продукти да е преминал курс по токсикология, организиран от Комисията по токсични продукти.

- Ирландия:

Отрови, които понастоящем са изброени в подзаконовите актове, приети съгласно Закона за отровите от 1961 г., и чиято продажба е забранена, с изключение на някои лица, които имат разрешение за това.

- Италия:

1. Токсични газове (член 58 - текст единствен от законите относно обществената безопасност, одобрен с Кралски указ № 773 от 18 юни 1931 г.; Кралски указ № 147 от 9 януари 1927 г.; таблици за токсичните газове, приложени към министерски декрет от 6 февруари 1935 г. и негови последващи изменения).

2. Отровни субстанции за промишлена употреба (член 147 - текст единствен от Закона за здравето, одобрен с Кралски указ № 1265 от 27 юли 1934 г.).

3. Медицинско-хирургически продукти (бактероциди, жермоциди и дезинфектанти) (Кралски указ № 3112 от 6 декември 1928 г. и Правилник за приложението на Закон № 1070 от 23 юни 1927 г., одобрен с Кралски указ № 3112 от 6 декември 1928 г.) и медицински продукти (фитофармацевтични продукти и продукти, предназначени за използване като хранителни консерванти) (член 6 от Закон № 283 от 30 април 1962 г., изменен с член 4 от Закон № 441 от 26 февруари 1963 г., и правилника, уреждащ производството, търговията и продажбата на фитофармацевтични продукти и продукти, предназначени за употреба като хранителни консерванти, одобрен с Декрет № 1095 на Президента на Републиката от 3 август 1968 г.).

4. Оловен карбонат (Закон № 706 от 19 юли 1961 г.).

5. Бензол (Закон № 245 от 5 март 1963 г.).

6. Козметични продукти и оцветители, съдържащи отровни субстанции (член 7 от Кралски указ № 1938 от 30 октомври 1924 г.).

- Лихтенщайн:

1. Бензол и тетрахлорметан (Регламент № 23 от 1 юни 1964 г.).

2. Всички токсични субстанции и продукти, посочени в член 2 от Закона за токсичните субстанции (SR 814.80), и по-специално тези, които фигурират в списъка на токсичните субстанции и продукти от класове 1, 2 и 3, съгласно член 3 от Регламента за токсичните субстанции (SR 814.801) (приложим съгласно Митническото споразумение, публикация № 47 от 28 август 1979 г.).

- Люксембург:

1. Търговия и разпространение на някои продукти (Закон от 25 септември 1953 г., Меморандум № 62 от 10 октомври 1953 г.).

2. Търговия и използване на фитофармацевтични продукти (пестициди за употреба в селското стопанство, регулатори на растежа на растенията, консерванти, хербициди, микроорганизми и вируси като антипаразитни агенти) (Закон от 20 февруари 1968 г., Меморандум № 9 от 12 март 1968 г., Правилник на Великото херцогство от 29 май 1970 г., Меморандум № 33 от 15 юни 1970 г.).

- Норвегия:

1. Пестициди, подчинени на Закона за пестицидите от 5 април 1963 г. и на съответните регламенти.

2. Химически продукти, покрити от регламента от 1 юни 1990 г. за маркирането и търговията с химични продукти, представляващи опасност за общественото здраве, както и от регламента, съответстващ на списъка на химическите продукти.

- Обединено кралство:

1. Отрови, които са изброени в Наредбата за списък с отровите и са предмет на Закона за фармацията и отровите от 1933 г. и на Правилата относно отровите или отрови, изброени в Таблица на отровите, и които са уредени в законите за фармацията и отровите (Северна Ирландия) от 1925 до 1967 г. и в правилниците за отровите (Северна Ирландия).

2. Субстанции, предвидени в Закона от 1967 г. и в правилниците относно химическите продукти, предназначени за селското стопанство и градинарството (Закон за химикалите, използвани в стопанството и градината от 1967 г. и съответните правилници).

3. Субстанции, предвидени в Закона от 1952 г. и от правилниците относно селското стопанство (отровни субстанции) (Селско стопанство, Закон за отровните субстанции от 1952 г. и съответните правилници).

- Румъния:

1. Продукти за растителна защита, включително биологични пестициди, чиято търговия и разпространение се регламентира с Правителствена наредба № 4/1995 относно производството, търговията и използването на продукти за растителна защита с цел контролиране на болестите, вредителите и плевелите в земеделието и горското стопанство със съответните изменения.

2. Опасни вещества и препарати, обхванати от Извънредна правителствена наредба № 200/2000 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на опасни вещества и препарати, одобрена със Закон № 451/2001, както и с Правителствено решение № 490/2002 за одобряване на Методически норми за прилагане на Правителствена наредба № 200/2000 и с Правителствено решение № 92/2003 за одобряване на Методически норми за класифициране, етикетиране и опаковане на опасни вещества и препарати.

- Финландия:

1. Химически продукти, подчинени на Закона за химическите продукти от 1989 г. и съответстващите регламенти.

2. Биологични пестициди, подчинени на Закона за пестицидите от 1969 г. и съответстващите регламенти.

- Франция:

1. Отровни субстанции, посочени в таблица А (токсични продукти) и таблица В (опасни продукти) на част I от Декрет 56 - 1197 от 26 ноември 1956 г. (Кодекс за общественото здраве, книга V, част 2, дял III, глава 1, раздели I и II, чл. R 5149 - 5168).

2. Вредни продукти за промишлена употреба, посочени в Кодекса на труда, книга II, дял II, член 67, параграф 2, членове 78, 79 и 80 и разпоредбите и декретите, приети в изпълнение на тези разпоредби.

3. Вредни продукти, посочени в списъка на опасните, нездравословните и неподходящите помещения, съставен в приложение на чл. 5 и 7 от Закона от 19 декември 1917 г.

4. Антипаразитни продукти за употреба в селското стопанство (Закон от 2 ноември 1943 г., изменен със Закон от 30 юли 1963 г.; Аrrкte (Постановление) от 6 септември 1954 г. за одобряване на регистрирани антипаразитни продукти за употреба в селското стопанство, допълнено от Аrrкte (Постановление) от 6 февруари 1962 г.).

- Холандия:

Токсични субстанции и препарати (от 1962 г.).

(ново - ДВ, бр. 2 от 2014 г.) - Хърватия:

1. Химикали/токсични продукти, регламентирани в Закона за химикалите (OG 150/05, 53/08, 49/11) и в подзаконовите актове, приети въз основа на посочения закон;

2. Продукти за растителна защита, регламентирани в Закона за продуктите за растителна защита (OG 70/05) и в подзаконовите актове, приети въз основа на посочения закон.

- Швейцария:

Всички токсични продукти и субстанции, посочени в член 2 от Закона за токсичните субстанции (SR 814.80), и по-специално тези, които фигурират в списъка с токсични продукти и субстанции от класове 1, 2 и 3 съгласно член 3 от Регламента за токсичните субстанции (SR 814801).

- Швеция:

1. Крайно опасни химически продукти, посочени в Регламента за химическите продукти (1985:835).

2. Някои предшественици на наркотични вещества, посочени в инструкциите, отнасящи се до дадените разрешения за производството, търговията и дистрибуцията на токсични и много опасни химически продукти (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9).

3. Пестициди клас I, посочени в Регламент 1985:836.

4. Отпадъци, представляващи опасност за околната среда, посочени в Регламент 1985:841.

5. РСВ и химически продукти, които съдържат РСВ, посочени в Регламент 1985:837.

6. Субстанции, изброени под група Б в публикацията, отнасяща се до инструкциите, засягащи пределнодопустимите стойности за здравето (AFS 1990:13).

7. Азбест и материалите, които съдържат азбест, посочени в публикация AFS 1986:2.


Списък № 2

Други дейности, свързани с търговията и разпространението на токсични продукти.


Дейности, обхванати от следните директиви:

- Директива 65/1/ЕИО на Съвета от 14 декември 1964 г. относно определянето на подробни разпоредби за реализирането на свободното предоставяне на услуги за дейности в селското стопанство и в градинарството (ОВ, L 1 от 8.01.1965 г.);

- Директива 67/654/ЕИО на Съвета от 24 октомври 1967 г. относно определяне на подробни разпоредби за реализиране на свободата на установяване и на свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица в горското стопанство и в дърводобива (ОВ, L 263 от 30.10.1967 г.);

- Директива 71/18/ЕИО на Съвета от 16 декември 1970 г. относно определяне на подробни разпоредби за реализиране на свободата на установяване и на свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица, които предоставят услуги в селското стопанство и в градинарството (OB, L 8 от 11.1.1971 г.);

- Директива 74/557/ЕИО на Съвета относно реализиране на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти (ОВ L 307 от 18.11.1974 г.) само по отношение на дейностите на самостоятелно заети лица и на посредниците в търговията и в разпространението на токсични продукти (бивши основни групи от МСИК от 01 до 85) за дейности, които попадат в МСИК Група 859 и включват употребата на токсични продукти.


Приложение № 27


Декларация за временно предоставяне на услугиПромени настройката на бисквитките