Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

Обн. ДВ. бр.64 от 11 Август 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г., изм. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г., изм. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Създава Съвет за административната реформа като консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация, наричан по-нататък "съвета".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Съветът има следните функции:

1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;

2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;

3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;

4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;

5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;

6. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;

7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със:

а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;

б) (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) намаляването на регулаторната тежест за бизнеса;

в) (предишна б. "б" - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) административното обслужване;

г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

8. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., нова - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.)

9. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., нова - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)

11. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)

12. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г.) Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността си в срок до 31 март на следващата година.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) (1) Съветът се състои от председател и членове. Работата на съвета се координира от секретар.

(2) Председател на съвета е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.

(3) Секретар на съвета е директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.

(4) Членове на съвета са:

1. заместник министър-председателите и министрите;

2. председателят на Националния статистически институт;

3. главният секретар на Министерския съвет;

4. изпълнителният директор на Института по публична администрация;

5. двама областни управители, определени от председателя на съвета;

6. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Членовете на съвета предлагат на председателя на съвета резервен член, който ги представлява на заседанията на съвета при тяхно отсъствие. Резервните членове се предлагат, както следва:

1. заместник министър-председателите, които не ръководят министерство, предлагат началника на техния политически кабинет;

2. министрите предлагат за резервен член заместник-министър;

3. председателят на Националния статистически институт предлага за резервен член заместник-председател на Националния статистически институт;

4. главният секретар на Министерския съвет предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация в администрацията на Министерския съвет;

5. изпълнителният директор на Института по публична администрация предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация на института;

6. областните управители предлагат за резервен член заместник областен управител;

7. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България предлага за резервен член длъжностно лице от сдружението.

(6) Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя със заповед на председателя на съвета.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., нов - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) (1) За подпомагане на изпълнението на функциите на съвета към него могат да се създават работни групи и експертни мрежи. Работните групи и експертните мрежи се създават с решение на съвета.

(2) Наименованието, структурата, задачите и организацията на всяка работна група и експертна мрежа по ал. 1 се определят с отделно решение на съвета.

(3) Поименният състав на всяка работна група и експертна мрежа по ал. 1 се определя с отделна заповед на председателя на съвета.


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) Организационно-техническото, експертното и финансовото обслужване на дейността на съвета се осигурява от администрацията на Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)


Заключителни разпоредби

§ 1. В срок 10 дни от влизането в сила на постановлението:

1. заместник министър-председателят и министър на финансите да внесе в Министерския съвет проект на Правилник за организацията на дейността на Съвета за административната реформа;

2. министрите по чл. 2, ал. 2 да определят своите представители за членове на съвета.


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 27 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 08.12.2009 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2011 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2011 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.10.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2015 Г.)


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 21 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от 20 март 2013 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2013 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2015 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 31 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2017 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2022 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2022 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките