Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

Обн. ДВ. бр.64 от 11 Август 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г., изм. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Създава Съвет за административната реформа като консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация, наричан по-нататък "съвета".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 08.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Съветът има следните функции:

1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;

2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;

3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;

4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;

5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;

6. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;

7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със:

а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;

б) (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) намаляването на регулаторната тежест за бизнеса;

в) (предишна б. "б" - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) административното обслужване;

г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

8. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., нова - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.)

9. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., нова - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)

11. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)

12. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г.) Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността си в срок до 31 март на следващата година.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г.) (1) Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове. Работата на съвета се координира от секретар.

(2) Председател на съвета е заместник министър-председателят по ефективно управление. Заместник-председател на съвета е министърът на електронното управление.

(3) Секретар на съвета е директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.

(4) Членове на съвета са: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите, заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията, заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите, министърът на образованието и науката, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, министърът на здравеопазването, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на иновациите и растежа, министърът на културата, министърът на труда и социалната политика, министърът на земеделието, министърът на туризма, министърът на външните работи, министърът на енергетиката, министърът на младежта и спорта, министърът на правосъдието, председателят на Националния статистически институт, главният секретар на Министерския съвет, изпълнителният директор на Института по публична администрация, двама областни управители, определени от председателя на съвета, и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България.

(5) При отсъствие членовете на съвета се представляват от резервен член. За свои заместници членовете на съвета предлагат на заместник министър-председателя по ефективно управление, както следва:

1. министрите предлагат за резервен член заместник-министър;

2. председателят на Националния статистически институт предлага за резервен член заместник-председател;

3. главният секретар на Министерския съвет предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация;

4. изпълнителният директор на Института по публична администрация предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация;

5. областните управители предлагат за резервен член заместник областен управител;

6. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България предлага за резервен член длъжностно лице от сдружението.

(6) Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя със заповед на заместник министър-председателя по ефективно управление.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., нов - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) (1) За подпомагане на работата на съвета при изпълнение на функциите му към него могат да се създават работни групи.

(2) Броят, структурата, задачите, организацията на работата и поименният състав на работните групи по ал. 1 се определят с решение на съвета.


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г.) Към съвета се създава Регулаторен борд с председател - заместник министър-председателят по ефективно управление, и членове, определени със заповед на министър-председателя. В заповедта се посочват и резервни членове.

(2) Регулаторният борд:

1. извършва периодични секторни прегледи на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност;

2. дава становища относно необходимостта, вида и обхвата на предложени за въвеждане с проекти на нормативни актове регулаторни режими по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност или друга форма на увеличаване или намаляване на регулаторната тежест за гражданите и бизнеса;

3. извършва периодичен преглед и контрол върху изпълнението на приетите от Министерския съвет мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест;

4. разглежда докладите на работните групи, на които са възложени задачи, свързани с намаляване на административната и регулаторната тежест;

5. разглежда други въпроси, свързани с намаляването на административната и регулаторната тежест, по инициатива на министър-председателя, заместник министър-председателите или министрите.

(3) Становищата по ал. 2, т. 2 се дават въз основа на изслушване на вносителя от Регулаторния борд, когато при съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация или при обществените консултации по Закона за нормативните актове е получено становище, с което се възразява срещу разпоредби от проекта на нормативен акт, за които е установено, че ще имат ефект върху регулаторната тежест.

(4) По изключение, по преценка на председателя на борда становището по ал. 2, т. 2 се дава без провеждане на изслушване, ако има основания за спешно приемане на нормативния акт или ако бележките и предложенията в становището по ал. 3 са отразени от вносителя.

(5) Решенията на борда в изпълнение на функциите по ал. 2, т. 1, 3 и 4 се представят на министър-председателя и на участниците в заседанията. Решенията по ал. 2, т. 2 се включват в доклада на вносителя при разглеждането на проекта на акт от Министерския съвет.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г., предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) Организационно-техническото, експертното и финансовото обслужване на дейността на съвета и на борда по чл. 2б се осигурява от администрацията на Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.)


Заключителни разпоредби

§ 1. В срок 10 дни от влизането в сила на постановлението:

1. заместник министър-председателят и министър на финансите да внесе в Министерския съвет проект на Правилник за организацията на дейността на Съвета за административната реформа;

2. министрите по чл. 2, ал. 2 да определят своите представители за членове на съвета.


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 27 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 08.12.2009 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2011 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2011 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.10.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2015 Г.)


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 21 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от 20 март 2013 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2013 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2015 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 31 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2017 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2022 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".