Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 23 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ ЗА ПРОГРАМНИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 23 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

Обн. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) Приема детайлни правила за допустимост на разходите по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ за програмния период 2007 - 2013 г., наричана по-нататък "програмата".

(2) Допустими категории разходи по програмата са тези, които попадат в обхвата за финансиране от Инструмента за предприсъединителна помощ съгласно Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) и Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП).

(3) Разходите са допустими, ако са реално платени между 1 януари 2007 г. и 31 декември от третата година след последното поето бюджетно задължение за операции или за част от операции, проведени в рамките на държавите членки, и са направени след подписване на споразумението за финансиране на операции или на част от операции, проведени в рамките на страните бенефициенти.


Чл. 2. (1) Допустимостта на разходите се определя съобразно посочените в чл. 1, ал. 2 регламенти, Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, одобрена от Европейската комисия с Решение С (2007) 6477 от 20 декември 2007 г., и в съответствие с решенията на Съвместния комитет за наблюдение.

(2) Допустимостта на разходите се определя съобразно Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2007 г.) и въз основа на разпоредбите на постановлението.

(3) Детайлен списък на допустимите разходи по всяка конкретна процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна помощ, в който могат да се предвидят ограничения и/или допълнителни уточнения относно конкретния вид, размер, период и/или условия за допустимост на разходите, се включва в насоките за кандидатстване и указанията на управляващия орган, одобрявани от Съвместния комитет за наблюдение.


Раздел II.
Период за допустимост на разходите

Чл. 3. (1) Общият период на допустимост на разходите по Приоритетни оси 1 и 2 на програмата е от датата на подписване на Финансовото споразумение между правителството на Република Турция и Комисията на Европейските общности относно Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, а именно от 26 май 2009 г. до 31 декември 2016 г.

(2) Общият период на допустимост на разходите по Приоритетна ос 3 на програмата е:

1. за Република България - от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2016 г.;

2. за Република Турция - от датата на подписване на Финансовото споразумение между правителството на Република Турция и Комисията на Европейските общности относно Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ - 26 май 2009 г., до 31 декември 2016 г.


Раздел III.
Условия и правила за допустимост на разходи

Чл. 4. За допустими се считат разходите по програмата за дейности, определени и извършени съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Съвместния комитет за наблюдение на програмата.


Чл. 5. (1) Разходите се считат за допустими, когато отговарят едновременно на следните условия:

1. да са необходими за изпълнението на проекта, да са заложени в договора за безвъзмездна помощ и да отговарят на принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност, на вложените средства;

2. да са действително извършени и да бъдат отчетени въз основа на първични счетоводни документи или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно правилата на програмата и разпоредбите на приложимото законодателство;

3. да са действително платени и отчетени през периода за допустимост на разходите по чл. 3;

4. да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента и да могат да се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;

5. да могат да се установят и проверят и да са подкрепени от оригинални разходооправдателни документи;

6. да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана от публични средства на националния или европейския бюджет;

7. да са извършени за дейности по програмата в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

(2) Разходите, извършени при изпълнение на дейности по проект, трябва да са в парична форма.

(3) Разходите, свързани с изпълнението на договори за доставка на стоки, предоставяне на услуги и строителство, са допустими, ако договорите са сключени при спазване изискванията на чл. 121 от Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП).


Раздел IV.
Допустими разходи

Чл. 6. Допустими разходи по програмата са:

1. разходи за закупуване на земя при спазване на следните условия:

а) наличие на директна връзка между покупката и целите на съфинансирания проект, одобрена от Съвместния комитет за наблюдение и отразена в договора;

б) стойността на закупената земя да не надвишава 10 на сто от общите допустими за съфинансирания проект разходи;

в) представяне на оценка от независим сертифициран оценител или друг компетентен орган, удостоверяващ, че покупната цена на недвижимото имущество не надхвърля пазарната му стойност;

г) към датата на покупката земята да няма вещни и облигационни тежести, които да препятстват свободното й използване за целите на проекта; този факт се удостоверява с официални документи, издадени от компетентните органи;

д) продавачът да не е закупил имота с публична безвъзмездна помощ дори и частично в периода от последните 10 години преди подаване на проектното предложение;

2. разходи за строителство и строителни дейности:

а) разходи за подготовката на предпроектни проучвания, прединвестиционни проучвания и други аналитични документи, свързани с подготовката и/или изпълнението на проекта;

б) разходи за проектиране;

в) разходи за изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на разрешителни;

г) разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;

д) разходи за подготовка на строителната площадка (разрушаване на съществуващи строежи или на части от тях, разчистване на строителната площадка, вертикална планировка);

е) разходи за закупуване на дълготрайно оборудване, предназначено за административни цели, са допустими за финансиране, в случай че са пряко свързани с изпълнението на проекта;

ж) разходи за строителни и монтажни работи при:

аа) обновяване, преустройство, реконструкция и всички видове ремонти на сгради;

бб) реконструкция и рехабилитация на пътища;

вв) изграждане, реконструкция, ремонт и рехабилитация на телекомуникационна инфраструктура;

гг) строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в зони с концентрация на бизнес дейности/индустриални зони;

дд) възстановяване, консервация, опазване и реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности;

ее) строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в райони на туристически атракции и изпълнение на туристическа маркировка;

жж) изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения, свлачища и др.;

зз) строителство, преустройство, реконструкция, рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих, паркове, зелени площи, детски площадки и др.;

з) разходи за авторски и строителен надзор;

и) разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация - присъединяване към външната електрическа, водопроводна, канализационна, топлофикационна, телекомуникационна система и газоразпределителна мрежа;

3. разходи за закупуване на оборудване, обзавеждане и специализирано оборудване, необходими за изпълнението на проекта и постигане целите на програмата;

4. разходи за следните услуги:

а) извършване на инвентаризации и оценка на туристическите ресурси, организиране на и/или участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири, фестивали, семинари, конференции, обучения, работни срещи, форуми и др.);

б) разработване на проучвания и анализи, стратегии, планове за действие и програми и материали;

в) предоставяне на консултации, разходи за изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, бази данни, реклама в медиите;

г) разработване на документация за процедура за определяне на изпълнител;

д) извършване на преводачески услуги;

5. за допустим разход може да се разглежда амортизацията, ако е остойностена въз основа на счетоводни документи; разходите за амортизация на амортизируеми активи, които са пряко свързани с целите на съфинансирания проект, са допустими при спазване на следните условия:

а) активите не са закупени дори частично с публична безвъзмездна помощ;

б) разходът за амортизация се изчислява в съответствие с правилата на съответното национално законодателство;

в) разходите се отнасят изключително за периода на съфинансиране на въпросната дейност;

6. разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта, съфинансиран от програмата, и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като транспорт, наеми, дизайнерски, архитектурни, инженерни, информационно-технологични, консултантски, правни и нотариални услуги, изследвания и експертни, маркетингови, социологически и статистически проучвания, геоложки проучвания, разходи за предпроектни проучвания, разходи за оценка на въздействието върху околната среда, разпространение на информацията, разходи за дейности по информиране и публичност за проекти, съфинансирани по програмата, поставяне на указателни табели, финансово-счетоводна проверка, одит, застраховки, разходи за първо ниво на контрол и други услуги;

7. разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта, включително дължимите осигурителни вноски;

8. разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта в страната и в чужбина, при положение че са извършени и отчетени в съответствие с правилата на програмата и/или разпоредбите на приложимото законодателство в тази област;

9. разходи за банкови такси за транснационални финансови транзакции;

10. разходи за банкови такси за откриване и обслужване на отделна сметка или сметки, когато осъществяването на дадена дейност изисква откриването на такива сметки;

11. разходи за гаранции, осигурени от банка или друга финансова институция - ако такива гаранции се изискват от националното законодателство или от законодателството на Общността;

12. разходи за организация и управление съобразно изискванията на Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП);

13. разходи за данък върху добавената стойност, ако са изпълнени следните условия:

а) данъкът върху добавената стойност не може да се възстанови по никакъв начин,

б) доказано е, че плащането му е поето от крайния бенефициент, и

в) данъкът върху добавената стойност е ясно посочен в предложението за проект.


Раздел V.
Недопустими разходи

Чл. 7. Недопустими по програмата са разходите за:

1. данъци с изключение на определените в чл. 6, т. 13;

2. мита или всякакви други такси;

3. закупуване, наемане или лизинг на земя и съществуващи сгради с изключение на определеното в чл. 6, т. 1;

4. глоби, финансови санкции и разходи за съдебни спорове;

5. оперативни разходи (разходи за въвеждане в действие, експлоатация и поддръжка на активите);

6. оборудване втора употреба;

7. банкови такси, разходи за гаранции и други подобни разходи, с изключение на определените в чл. 6, т. 10, 11 и 12;

8. разходи при конвертиране, разходи и загуби от обменни курсове, свързани с която и да е от сметките в евро, както и други чисто финансови разходи;

9. апортни вноски и/или принос в натура;

10. лихви по заеми.


Раздел VI.
Специфични случаи за допустимост на разходите по линия на техническата помощ на програмата

Чл. 8. Допустими разходи за финансиране по програмата по линия на техническата помощ са разходи, свързани с дейности по подготовката, координацията, управлението, мониторинга, плащането, отчетността, оценката, информацията и контрола на програмата, включително разходи, свързани с дейности по укрепване на административния капацитет за управление на програмата.


Чл. 9. (1) Разходите за възнаграждения на служителите в Съвместния технически секретариат за изпълнение на дейности във връзка с подготовката, координацията, управлението, мониторинга, плащането, отчетността, оценката, информацията и контрола на програмата са допустими за финансиране, когато отговорностите и задълженията на тези служители са определени в договорите за тяхното назначаване.

(2) Допустими са разходите за възнаграждения на оценители и контрольори.

(3) Допустими са разходите за социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя/възложителя, начислени върху изплатените възнаграждения по смисъла на ал. 1 и 2.


Чл. 10. Други разходи, допустими за финансиране по линия на техническата помощ по програмата, са:

1. разходи за проучвания, статистически и сравнителни данни и анализи, извършване на оценки и консултантски услуги, предоставяни от национални и международни институции/организации, свързани с всички аспекти на системата за управление и контрол на програмата;

2. разходи, свързани с дейността на оценителните комисии и контрольорите, за извършване на първо ниво на контрол, в т.ч. административни разходи и разходи за организиране на срещи, разходи за професионални услуги, извършени от външни експерти и независими външни оценители и контрольори при необходимост;

3. разходи за пътни, дневни и квартирни на лица във връзка с дейностите по управлението и изпълнението на програмата;

4. разходи, свързани с обучение на служителите, в т.ч. участие в работни посещения и срещи с цел обмяна на опит и подобряване на организацията и методологията за работа на служителите, пряко свързани с управлението на програмата;

5. разходи за организиране и провеждане на заседания на Съвместния комитет за наблюдение, семинари, конференции, работни срещи и др.;

6. разходи, свързани с разпространение на информация и популяризиране на програмата, в т.ч. подготовка, отпечатване и разпространение на рекламни и информационни материали, аудио-визуални продукти, публикации в медиите, излъчване на радио- и телевизионни клипове и реклами, организиране на конференции, семинари, работни срещи за медиите, кампании за повишаване на обществената осведоменост за програмата, анализ на мненията и други подобни;

7. разходи за дизайн и поддръжка на интернет страница на програмата;

8. разходи за оценка на програмата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП);

9. разходи за подготовка на документи за следващия програмен период;

10. разходи за наем, покупка и застраховка на оборудване, транспортни средства и други материални активи, наем на сгради и ремонтни дейности, необходими за изпълнение на дейностите;

11. разходи за придобиване, инсталиране, поддръжка и обновяване на вътрешноведомствени компютризирани системи за управление, включително хардуер, софтуер, програмни продукти и приложения и други;

12. разходи за консумативи, материали, горива и енергия и външни услуги, свързани с осъществяването на дейностите;

13. разходи за абонамент и покупка на печатни издания и материали;

14. разходи за писмен и устен превод, включително наем на необходимото за това оборудване;

15. разходи за разработване на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.


Чл. 11. По линия на техническата помощ са допустими и разходи, извършени от управляващия орган, свързани с укрепване на административния капацитет на бенефициентите за изпълнение на проекти по програмата, в т.ч.:

1. разходи за оценка на нуждите от специализирано обучение и консултации по програмата, разработване и изпълнение на планове и програми за укрепване на капацитета;

2. разходи, свързани с идентифицирането на проектни предложения, подготовката и поддържането на база данни от готови проектни предложения;

3. разходи, свързани с дейности по изграждане на партньорства и мрежи, в т.ч. обмяна на иновации, опит и най-добри практики.


Чл. 12. В допълнение към техническото подпомагане за трансграничната програма допустими са следните разходи, платени от публичните органи при подготвяне и изпълнение на операция:

1. разходи за професионални услуги, предоставени от публичен орган, различен от крайния бенефициент, при подготвяне и изпълнение на операция;

2. разходи за предоставяне на услуги, свързани с подготвянето и изпълнението на операция и предоставени от публичен орган, който е крайният бенефициент и който изпълнява операцията за собствена сметка, без да използва услугите на други външни доставчици на услуги, ако тези разходи са допълнителни и се отнасят до разход, реално и пряко платен за финансираната операция.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) във връзка с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)


§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."