Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

НАРЕДБА № 847 ОТ 15 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗВАЧИ НА ОБЩНОСТТА, УСТАНОВЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ, ДОГОВОРЕНИ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ДЪР

 

НАРЕДБА № 847 ОТ 15 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗВАЧИ НА ОБЩНОСТТА, УСТАНОВЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ, ДОГОВОРЕНИ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (трети страни).


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Когато съгласно международен договор с трета страна се предвиждат ограничения на броя въздушни превозвачи, които могат да бъдат назначени за експлоатация на договорена линия, или ограничения на търговските права за честотите на експлоатация на линията или за предлагания капацитет, достъпът до пазара по договорена линия се предоставя след конкурс, проведен по реда на тази наредба.


Раздел II.
Информация

Чл. 3. (1) На интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") се публикува и редовно актуализира информация за:

1. международните договори на Република България с трети страни, договорените линии, определените маршрути и други търговски права ;

2. броя въздушни превозвачи, които могат да бъдат назначени съгласно тези договори;

3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) извършените назначения и датата на влизането им в сила;

4. договорените честоти и капацитет;

5. честотите и капацитета съгласно акта по назначаването;

6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) резултати от проведени преговори, от които произтичат промени по отношение на предоставяните търговски права, като брой на честоти, договорени линии и др.;

7. заповедите по чл. 8, ал. 1, чл. 18 и чл. 19 в 3-дневен срок след издаването им;

8. списък на лицата, подали предварително заявление за назначаване по линия за търговски въздушен превоз или заявление за участие в конкурс - в срок до 5 работни дни от постъпване на заявлението;

9. предварителните и заключителните протоколи на комисията по чл. 17, ал. 1 и 3;

10. решенията на съда по обжалваните заповеди на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Обновяването на информацията по ал. 1 се извършва от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.


Раздел III.
Общи условия за получаване на достъп до пазара

Чл. 4. Достъп до пазара по договорена линия може да получи въздушен превозвач на Общността, установен на територията на Република България, ако:

1. притежава валиден оперативен лиценз и свидетелство за авиационен оператор;

2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) не му е наложена оперативна забрана за полети на територията на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за установяването на списък на Общността от въздушни превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в рамките на Общността, и за информиране на пътниците по въздушен транспорт за идентичността на опериращия въздушен превозвач, и за отмяна на чл. 9 от Директива 2004/36/ЕО.


Раздел IV.
Предварително заявление за назначаване

Чл. 5. (1) Всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 4, може да подаде предварително заявление до ГД "ГВА" за назначаване по договорена линия.

(2) Предварителното заявление трябва да съдържа:

1. заверено от кандидата копие на оперативния лиценз и свидетелството за авиационен оператор;

2. доказателства, че лицето отговаря на изискванията на чл. 4;

3. информация за исканото назначение - договорената линия, определения маршрут, часовете на излитане и кацане, типа въздухоплавателно средство, предлагания капацитет и честотата на обслужване.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Когато по договорената линия, за която е подадено предварително заявление, се предвиждат ограничения на търговските права, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава заповед за откриване на конкурс в срок от 15 дни от получаване на предварителното заявление.


Чл. 7. Когато по договорената линия, за която е подадено предварително заявление, не се предвиждат ограничения на търговските права, достъпът до пазара се предоставя без конкурс, по реда на раздел VI.


Раздел V.
Конкурс за достъп до пазара

Чл. 8. (1) Конкурсът се открива със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 11 от 2010 г.) Конкурсът се открива по инициатива на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, по предложение на ГД "ГВА" или при условията на чл. 6.

(3) Заповедта съдържа най-малко договорената линия, броя на допустимите назначения, наличните честоти и/или капацитет, реда на провеждане, срока за подаване на заявление за участие, датата, часа и мястото на отваряне на заявленията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Срокът за подаване на заявление за участие се определя в заповедта по ал. 1 и не може да надвишава 30 дни от датата на публикуване на интернет страниците на МТИТС и ГД "ГВА" на заповедта.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Едновременно с публикуването на заповедта по ал. 1 на интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ГД "ГВА" информация за конкурса се изпраща от ГД "ГВА" за публикуване и в два национални ежедневника. Информацията съдържа най-малко договорената линия, за която се открива конкурсът, срока за подаване на заявление за участие, датата на отваряне на заявленията и страниците в интернет, на които е публикувана заповедта.

(6) Ако конкурсът се открива в резултат на предварително заявление по чл. 5, информацията за него се изпраща и до лицата, подали заявление.

(7) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Едновременно с публикуването на заповедта по ал. 1 на интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ГД "ГВА" се публикува и текстът на международното споразумение.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Заявление за участие в конкурса се подава до ГД "ГВА" в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата. Върху плика се посочват адрес за кореспонденция, телефон и факс и електронен адрес, както и договорената линия, за която се подава заявлението.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на ГД "ГВА".

(3) Не се приема за участие в конкурса заявление, което е представено след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 2.

(4) Всички документи се подават на български език в оригинал или заверено от кандидата копие. В случай, че някои от документите са на чужд език, те се представят и в легализиран превод на български език.


Чл. 10. (1) В заявлението се посочват договорената линия, предлаганият капацитет и честоти на обслужване.

(2) Към заявлението се прилагат и са неразделна част от него:

1. заверени от кандидата копия на свидетелство за авиационен оператор и оперативен лиценз, както и подробна информация за начина на установяване - за кандидати, чиито свидетелства и лицензи не са издадени от ГД "ГВА";

2. (нова - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) доказателства за финансова стабилност по смисъла на § 3, т. 40 ЗГВ;

3. (нова - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) декларация, че въздушният превозвач познава международното споразумение, по силата на което възнамерява да експлоатира договорената международна линия;

4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) бизнес план за развитие на договорената линия за 36 месеца от предлаганата дата за започване на експлоатация, включващ:

а) маркетингово проучване на трафика с количествени индикатори, където такива са приложими, за: съществуващите трафик потоци по линията (директен, транзитен, произхождащ от България или произхождащ от други страни); очаквания ръст на тези потоци в проценти; съществуващото разпределение на трафика по тип пътници (бизнес, туристически или други); трафика, който ще се създаде, включително по тип пътници; предлаганите въздухоплавателни тарифи и крайните цени за всеки тип пътници; допълнителни услуги извън въздушнотранспортната услуга, които кандидатът възнамерява да предлага по линията; преимуществата (цени, качество и/или други), които предлаганите услуги ще донесат на потребителите, разпределението на тези преимущества според произхода на трафик потоците;

б) маршрут, часове на излитане и кацане;

в) прогнозен отчет на приходите и разходите;

г) инвестиции и информация за източниците на финансиране на експлоатационната дейност по линията;

д) тип, капацитет и конфигурация на въздухоплавателните средства;

е) очакван процент на затоварване на въздухоплавателното средство;

ж) обвързаност на линията с други въздушни линии, ако има такава;

з) достъп на потребителите до предлаганите услуги (мрежа за продажба на билети, интернет услуги); данни за използваната резервационна система, ако има такава;

и) данни за търговско сътрудничество с други въздушни превозвачи, ако има такова;

к) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) планирана начална дата и намерения за продължителност на експлоатационната дейност по линията;

л) всяка друга информация, която може да бъде относима към целите на оценяването.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издадена не по-късно от 3 дни след изтичане на срока за подаване на заявления по чл. 8, ал. 4. В заповедта се включват двама представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и трима представители на ГД "ГВА".

(2) В заповедта се определят и резервни членове.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Комисията се обявява след издаването на заповедта по ал. 1.

(4) Членовете на комисията писмено декларират при назначаването им, че:

1. нямат материален интерес от предоставянето на достъп до пазара на участващите кандидати;

2. не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с кандидатите или с членовете на техните управителни или контролни органи;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) нямат частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от назначаването на определен въздушен превозвач.

(5) Комисията разглежда постъпилите заявления и документи, прави преценка за допускане на кандидатите до оценяване, оценява и класира допуснатите кандидати.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Комисията започва работа в деня, посочен в заповедта за откриване на конкурса, и изготвя предварителен протокол за своята работа в срок до 20 дни.

(2) При промяна на датата и часа на отваряне на заявленията кандидатите се уведомяват писмено.

(3) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и съставя опис на документите, съдържащи се в тях.

(4) Кандидатите или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по ал. 3.

(5) Комисията проверява съответствието на кандидатите с условията по чл. 4 и съответствието на заявленията с изискванията по чл. 10.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и при необходимост да изисква писмено представяне в срок до 5 дни на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в заявлението.


Чл. 13. (1) Комисията отстранява от участие и не допуска до оценяване в процедурата кандидат, който не отговаря на условията по чл. 4 или който не е представил някой от необходимите документи по чл. 10 в срока по ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Когато се установи, че някои от документите по чл. 10 не са представени, комисията изпраща уведомление до кандидата и му предоставя възможност да ги представи в 5-дневен срок от датата на получаване на уведомлението.

(3) Кореспонденцията на комисията с кандидатите е в писмен вид - уведомленията се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс.


Чл. 14. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно да уведомяват комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 4 и 10.


Чл. 15. (1) Комисията оценява кандидатите чрез присъждане на точки по петобална система при извършване на сравнение между заявленията по всеки от следните критерии:

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) качество на предлаганите услуги - маршрут, честоти, тип и конфигурация на въздухоплавателното средство, вид на експлоатационната дейност (пътнически, товарни или смесени въздушни превози; експлоатация със собствени/наети на "сух" лизинг или наети на "мокър" лизинг въздухоплавателни средства; извършване на полети чрез съвместно използване на кодове; преки или непреки полети), продължителност на експлоатационната дейност, непрекъснатост на експлоатационната дейност, обвързаност на договорената линия с други въздушни линии, ако има такава; допълнителни услуги;

2. удовлетвореност на всички съществени категории потребителско търсене и/или развитие на пазара чрез осигуряване на достъп до нови маршрути или развитие на съществуващи;

3. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) преимущества за потребителите (например предлагани услуги, като онлайн продажба на билети и достъп на потребителите до такива услуги);

4. съотношение между качество и цена на въздушнотранспортната услуга;

5. обоснованост на бизнес плана;

6. насърчаване на конкуренцията между въздушните превозвачи, включително услуги, предоставени от превозвачи, които са нови за конкретната линия;

7. икономически рационално използване на търговските права;

8. принос за опазване на околната среда - ограничаване равнищата на шум и вредни емисии.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Комисията класира кандидатите според общата оценка по всички критерии от най-високата към следващите, като кандидатът, получил най-много точки, се обявява за спечелил конкурса.


Чл. 16. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ.

(2) За резултатите от конкурса комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

(3) Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола, като прилага към протокола особеното си мнение в писмен вид.

(4) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава заповед за определяне на нов член.


Чл. 17. (1) След извършване на оценка на всички представени заявления комисията изготвя предварителен протокол, който се публикува на официалната интернет страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ГД "ГВА".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Кандидатите еднократно могат да правят бележки по предварителния протокол в срок 10 дни от публикуването му и да представят допълнителни документи. Комисията може да поиска допълнителна информация, относима към процеса на оценяването, като посочва срок за представянето ѝ, който не може да бъде по-дълъг от 10 дни от датата на получаване на искането.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Комисията разглежда направените бележки и представената информация в срок 5 работни дни от изтичането на сроковете по ал. 2 и съставя заключителен протокол, който се представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 3 три работни дни след съставянето му.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с мотивирана заповед обявява класирането на кандидатите и определя спечелилия конкурса въздушен превозвач за назначаване по договорената линия не по-късно от 5 работни дни след получаване на протоколите от работата на комисията.


Чл. 19. (1) Когато за участие в конкурса се е явил само един кандидат, изборът за предоставяне на достъп до пазара се извършва от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ако лицето отговаря на изискванията по чл. 4 и заявлението съдържа посочените в чл. 10 документи и информация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Преценката за съответствие се извършва от комисията, назначена със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 11.

(3) Когато кандидатът и заявлението отговарят на изискванията, комисията предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да определи кандидата за назначаване по договорената линия.

(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава заповедта по ал. 3 не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията и предприема необходимите действия по назначаване на кандидата при условията и по реда на международния договор.

(5) Когато кандидатът и заявлението не отговарят на изискванията, комисията предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде заповед, с която да откаже достъп до пазара.


Чл. 20. Председателят на комисията писмено уведомява кандидатите за резултатите от конкурса в тридневен срок от издаване на заповедта по чл. 18 и 19.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Кандидатът, спечелил конкурса, се назначава по договорена линия при условията и по реда на съответния международен договор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) В срок до 5 работни дни след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на заповедта по чл. 18 и ако в този срок не е постъпила жалба, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предприема необходимите действия за започване на процедура по назначаване.


Чл. 22. (1) Назначен въздушен превозвач, който не получи експлоатационно разрешение от страната по международния договор, незабавно уведомява писмено ГД "ГВА" за отказа.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" провежда кореспонденция с компетентния орган на страната по международния договор с цел установяване на причините, довели до отказа по ал. 1.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.)


Чл. 23. Когато за участие в конкурса не е постъпило нито едно заявление или когато всички кандидати не отговарят на изискванията на чл. 4 или не са допуснати до оценяване по реда на чл. 13, комисията предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде заповед за прекратяване на конкурса.


Раздел VI.
Предоставяне на достъп до пазара без конкурс

Чл. 24. Когато съгласно международен договор с трета страна не се предвиждат ограничения на търговските права, достъпът до пазара се предоставя на всички лица, които подадат заявление и отговарят на условията по чл. 4, без конкурс.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Заявление за получаване на достъп до пазара без конкурс се подава до ГД "ГВА" в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата. Върху плика се посочват: адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и договорената линия, за която се подава заявлението.

(2) В заявлението се посочват линията, маршрутът, часовете на излитане и кацане, типът въздухоплавателно средство, предлаганият капацитет, честотата на обслужване и въздухоплавателните тарифи и крайните цени за превоз на пътници.

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Към заявлението се прилага декларация съгласно чл. 10, ал. 2, т. 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Към заявлението се прилагат доказателства за финансова стабилност по смисъла на § 3, т. 40 ЗГВ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Кандидатът, който е получил достъп до пазара без конкурс и който е получил съответното експлоатационно разрешение от другата страна по международното споразумение, може да започне експлоатация на договорената линия по всяко време.


Чл. 26. Заявлението по чл. 25 се разглежда от ГД "ГВА" в срок до 15 дни от постъпването му.


Чл. 27. (1) ГД "ГВА" проверява съответствието на заявлението с изискванията по чл. 25 и съответствието на кандидата с условията по чл. 4.

(2) Когато заявлението е редовно и кандидатът отговаря на изискванията по тази наредба, ГД "ГВА" предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предприеме необходимите действия за назначаване на кандидата по договорената линия.


Чл. 28. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно правилата на раздел V.


Раздел VII.
Права и задължения на назначените въздушни превозвачи

Чл. 29. (1) Правото на достъп до пазара по договорена линия се придобива с влизане в сила на акта за назначаване на въздушния превозвач съгласно приложимия международен договор и Закона за гражданското въздухоплаване.

(2) Правото на достъп до пазара по договорена линия е безсрочно, освен ако друго не е предвидено в акта за назначаването, и не подлежи на прехвърляне или преотстъпване.


Чл. 30. Правото на достъп се прекратява с влизане в сила на акта за отмяна на назначаването при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 32 или чл. 34, ал. 5.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) Назначеният въздушен превозвач е длъжен да започне експлоатация на линията в 12-месечен срок от влизане в сила на акта за назначаването му.

(2) Назначеният въздушен превозвач не може да прекъсва експлоатацията на линията за повече от 6 месеца.

(3) В случай на невъзможност да осъществява превоз по линията по независещи от него причини назначеният въздушен превозвач е задължен да уведоми писмено министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и главния директор на ГД "ГВА" в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата.

(4) Назначеният въздушен превозвач е длъжен да спазва условията на международния договор и акта за назначаване, както и да използва рационално предоставените му търговски права.


Чл. 32. Главният директор на ГД "ГВА" след провеждане на консултация с назначения въздушен превозвач прави предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за предприемане на необходимите действия по отмяна на назначението в случаите, когато превозвачът:

1. уведоми ГД "ГВА", че възнамерява да прекрати експлоатацията на договорена линия;

2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г.) не започне експлоатация в срок 12 месеца от назначаването или прекрати за повече от 6 месеца експлоатация на договорена линия, освен ако прекратяването е по причини извън неговия контрол;

3. е престанал да отговаря на изискванията на чл. 4, освен ако му е бил издаден временен лиценз в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008;

4. не спазва условията на акта за назначаване или международния договор.


Раздел VIII.
Контрол

Чл. 33. (1) Контролът по спазването на тази наредба се осъществява в съответствие с чл. 16б, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 13 и ал. 2 - 4 от Закона за гражданското въздухоплаване.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може по всяко време да проверява съответствието на назначените въздушни превозвачи с изискванията по международния договор, тази наредба и условията на акта по назначаването.


Чл. 34. (1) Всеки въздушен превозвач на Общността, установен на територията на Република България, може да оспори пред ГД "ГВА" извършено назначаване на друг въздушен превозвач поради нерационално използване на предоставените търговски права по договорена линия с ограничения на търговските права.

(2) Оспорването се допуска, ако е направено не по-рано от 3 години след влизане в сила на акта за назначаване или след предходна проверка.

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията назначава комисия по реда на чл. 11 за разглеждане на оспорването в срок до 30 дни от постъпването му.

(4) Оспорването трябва да съдържа и информацията по чл. 10.

(5) Комисията предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде заповед за откриване на конкурс по реда на раздел V, ако прецени, че оспорващият превозвач би могъл да осигури по-рационално използване на търговските права по договорената линия от назначения въздушен превозвач.

(6) Комисията предлага на министъра да издаде заповед, с която отказва откриване на конкурс, ако прецени, че оспорващият превозвач не би могъл да осигури по-рационално използване на търговските права по договорената линия от назначения въздушен превозвач.


Чл. 35. Актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на главния директор на ГД "ГВА" подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Бизнес план" има значението, посочено в чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (OB L 293 от 31.10.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент 1008/2008".

2. "Въздушен превозвач на Общността" има значението, посочено в чл. 2, т. 11 от Регламент 1008/2008.

3. "Капацитет" е броят на местата, които могат да се предлагат за продажба по въздушна линия за определен период от време.

4. "Международен договор с трета страна" е двустранна или многостранна спогодба или споразумение за въздушни съобщения (въздушен транспорт) с трета страна, както е посочено в чл. 1 на Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за договарянето и изпълнението на споразуменията за въздухоплавателни услуги между държавите членки и трети страни (OB L 157 от 30.04.2004 г.).

5. "Оперативен лиценз" е лиценз, издаден по реда на Регламент 1008/2008 или по реда на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.

6. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) "Търговски права" са права за назначаване на въздушни превозвачи за експлоатиране на редовна/и въздушна/и линия/и за превоз на пътници, товари и поща, договорена/и по силата на международно споразумение с трета страна, права за предоставяне на капацитет или честоти на опериране.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 3, изр. трето и чл. 50, ал. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване.


§ 3. Тази наредба осигурява мерки на национално ниво за прилагането на чл. 5 на Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за договарянето и изпълнението на споразуменията за въздухоплавателни услуги между държавите членки и трети страни.


§ 4. Наредба № 2408 от 2005 г. за достъпа до пазара на въздушни превозвачи (ДВ, бр. 48 от 2005 г.) се отменя.


§ 5. (1) Ограничени търговски права, предоставени преди влизане на наредбата в сила, се упражняват в съответствие с изискванията на наредбата и могат да бъдат отменени на основанията, посочени в нея.

(2) За назначенията, извършени преди влизане в сила на тази наредба, първото оспорване по чл. 34 се допуска, ако е направено не по-рано от 5 години от влизане в сила на акта за назначаване.


§ 6. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща на Европейската комисия текста на наредбата в срок до 7 работни дни след обнародването ѝ в "Държавен вестник" с цел обнародването ѝ в "Официален вестник" на Европейския съюз в съответствие с изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за договарянето и изпълнението на споразуменията за въздухоплавателни услуги между държавите членки и трети страни.