Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИ

 

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

В сила от 20.04.2010 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.30 от 20 Април 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.67 от 13 Август 2021г., изм. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики на длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.


Чл. 2. (1) Длъжностните разписания се изготвят при:

1. формиране на военно формирование или съответна структура;

2. частична ликвидация;

3. организационно-щатни промени;

4. участие в мисия или операция извън територията на страната.

(2) Изготвянето на длъжностните разписания се извършва въз основа на заповед на министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Длъжностните разписания се обявяват и отменят със заповед на министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) След утвърждаване на длъжностното разписание или временния задграничен щат за всяка длъжност се изготвя и утвърждава длъжностна характеристика. За длъжности в организационно звено на структурата, които имат едни и същи наименования, изисквания за заемане на длъжността по длъжностно разписание или временния задграничен щат и еднакви функционални задължения, се изготвя една длъжностна характеристика.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Дейностите по изготвянето, утвърждаването, изменението и съхраняването на длъжностните разписания и длъжностните характеристики се организират от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.


Раздел II.
Условия и ред за изготвяне, утвърждаване и изменение на длъжностни разписания

Чл. 5. (1) Изготвянето на длъжностни разписания на военни формирования и съответни структури се извършва в срокове и по ред, определени в заповедта на министъра на отбраната.

(2) Изменения на длъжностните разписания се извършват със заповед на министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица.


Чл. 6. (1) В длъжностните разписания се определят организационната структура, числеността на личния състав, зачисленото оръжие, бойната и друга техника, конкретните длъжности за военнослужещи и цивилни служители и основните изисквания за тяхното заемане.

(2) Длъжностните разписания се изготвят по образец съгласно приложение № 1.

(3) Въз основа на утвърденото длъжностно разписание, заповедите за назначаване, сключените трудови договори и допълнителни споразумения към тях се изготвя поименно разписание на длъжностите по образец съгласно приложение № 2, което се поддържа в електронен вариант и при необходимост се разпечатва.


Чл. 7. (1) Длъжностните разписания се изготвят в съответствие с определената численост, въоръжение и техника в Плана за развитие на въоръжените сили или в съответствие с определената численост в Устройствения правилник на Министерството на отбраната и правилниците за устройството и дейността на съответните структури.

(2) Разпечатаните длъжностни разписания и поименни разписания на длъжностите за военни формирования и съответни структури се изготвят като документи, съдържащи информация, подлежаща на класификация като държавна тайна с ниво на класификация "Поверително", а за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - по решение на съответния ръководител.


Чл. 8. Длъжностни разписания се изготвят въз основа на следните документи:

1. План за развитие на въоръжените сили;

2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 28.09.2021 г.)

3. Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

4. списък на военноотчетните специалности на офицерите, офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от въоръжените сили на Република България;

5. списък с наименованията на въоръжението и техниката;

6. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 28.09.2021 г.) Таблица за разпределение на длъжностите за цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда по нива на началните и максималните размери на основната месечна заплата, обявена с МЗ № ОХ-936/21.11.2018 г.;

7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.;

8. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.;

9. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 28.09.2021 г.)

10. устави, наставления, технически описания и инструкции за работа с въоръжението и бойната техника и други актове, определящи състава на организационните звена (отделения, разчети, екипажи и други);

11. Закон за висшето образование и правилници за устройството и дейността на военните академии и висшите военни училища - за длъжностните разписания на военните академии и висшите военни училища;

12. мисия, функции и задачи на военните формирования и съответните структури, разработени и утвърдени от старшата инстанция.


Чл. 9. (1) Длъжностните разписания се изготвят в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

(2) За изготвянето на длъжностните разписания се назначава работна група със заповед на съответния командир (началник) или ръководител на съответната структура.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Длъжностните разписания са за мирно или за мирно и военно време.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) За военни формирования и съответните структури, които имат и военновременно назначение или задачи, се изготвят и щатове за военно време. Щатовете за военно време се изготвят, съгласуват, утвърждават, изменят и съхраняват при условията и по реда на тази наредба.

(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) За военни формирования, участващи в операции и мисии извън територията на страната, се изготвят временни задгранични щатове.


Чл. 10. (1) Редът за изготвяне на длъжностните разписания е:

1. изготвяне на структурна схема в съответствие с мисията, функциите и задачите на военното формирование (съответната структура);

2. разработване на проект на длъжностно разписание чрез подсистема "Рожен" от Автоматизирана система за управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната;

3. проверка за спазването на определените квоти от личен състав по категории, звания и лимит от въоръжение и техника;

4. проверка на параметрите на всяка длъжност в съответствие с нормативната уредба;

5. проверка за спазването на техническите изисквания при изготвяне на проекта;

6. оформяне на длъжностното разписание като текстов документ и отпечатването му;

7. подписване на длъжностното разписание от длъжностните лица по чл. 16;

8. утвърждаване на длъжностното разписание;

9. размножаване и изпращане на длъжностното разписание по утвърдените разчети.

(2) Длъжностните разписания, изготвени по реда на ал. 1, се обявяват със заповед на съответния командир (началник) на военното формирование или ръководител на съответната структура.


Чл. 11. (1) Работната група по чл. 9, ал. 2 изготвя структурна схема на военното формирование или съответната структура.

(2) Схемата се включва като елемент към проекта на длъжностното разписание и в нея се отразяват организационните звена и взаимовръзки на военното формирование или съответната структура с определения за тях числен състав по категории.


Чл. 12. Разпределението на числения състав по организационните звена трябва да осигури изпълнението на мисията, функциите и задачите на военното формирование или съответната структура.


Чл. 13. Длъжностното разписание съдържа:

1. длъжност и подпис на длъжностното лице, утвърдило длъжностното разписание;

2. номер на длъжностното разписание;

3. наименование на военното формирование или съответната структура;

4. за военното формирование - категория, вида въоръжена сила, в чийто състав е;

5. номера на длъжностното разписание, което се отменя;

6. дата на влизане в сила на длъжностното разписание;

7. организация на съответните звена или структури с техните наименования;

8. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) числен състав по категории военнослужещи и резервисти (офицери, офицерски кандидати, сержанти/старшини, войници/матроси), военни звания и броя на цивилните служители;

9. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) обща рекапитулация на количеството числен състав за военнослужещи, резервисти и цивилни служители;

10. за военното формирование - списък на номенклатурите от въоръжение и техника с определяне на техния брой;

11. подробно йерархично изписване на наименованията на всички организационни структури и звена и включените в състава им длъжности с техните параметри, въоръжение и техника, както и рекапитулация на броя на личния състав, включен в състава на всяка една структура - поотделно за военнослужещи и за цивилни служители;

12. длъжностните лица, подписващи длъжностното разписание съгласно чл. 16;

13. наименованието и броя на длъжностите;

14. изискваното минимално ниво за достъп до класифицирана информация за всяка длъжност;

15. военното звание за военнослужещите;

16. необходимата за длъжността квалификация;

17. военноотчетната специалност за всяка длъжност за военнослужещи;

18. код на длъжността;

19. кариерно поле (професионална област) за съответната длъжност съгласно Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

20. количество оръжие, бойна и друга техника.


Чл. 14. (1) При определяне на длъжностите в длъжностните разписания се спазват следните изисквания:

1. званието на най-старшия командир (началник) или ръководител на съответната структура се определя от категорията на военното формирование или структура;

2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) командирът (началникът) или ръководителят на съответната структура на всяко едно от организационните звена е с едно звание (длъжностно ниво) по-ниско от това на непосредствения командир (началник) или ръководител на съответната структура;

3. длъжностите за военнослужещи се определят в съответствие с Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

4. военноотчетната специалност за всяка длъжност следва да отразява характера на изпълняваните функции и да осигурява изпълнението на задачите, възложени на съответната структура в компетентността на конкретната длъжност;

5. изискваното минимално ниво за достъп до класифицирана информация за всяка длъжност се определя от командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, като се спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 28.09.2021 г.) длъжностите за цивилните служители се определят в длъжностните разписания в съответствие с Таблицата за разпределение на длъжностите за цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда по нива на началните и максималните размери на основната месечна заплата, обявена с МЗ № ОХ-936/21.11.2018 г., и Класификатора на длъжностите в администрацията според задачите, които изпълняват.

(2) При изготвяне на длъжностните разписания се определят взаимовръзките, взаимоотношенията и подчинеността на ръководните длъжности към подчинените им структури и длъжности.

(3) Длъжностните разписания се отпечатват само на едната страна на листа.


Чл. 15. (1) При съгласуването на длъжностното разписание се оценяват целесъобразността и съставът на организационните звена, съответствието на параметрите на длъжностите на вида на военното формирование и на организационните му звена, типът и количеството въоръжение и техника, както и техническото оформяне.

(2) Съгласуването на длъжностното разписание се извършва по команден ред.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Длъжностните разписания се подписват, утвърждават и изменят от следните длъжностни лица:

1. за Министерството на отбраната, задграничните представителства на Република България, национални или международни длъжности в щабове и/или органи на международни организации или на други международни инициативи и военните формирования от въоръжените сили, които участват в мисии и операции извън територията на страната, се подписват от началника на отбраната и постоянния секретар на Министерството на отбраната и се утвърждават от министъра на отбраната;

2. за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се подписват от съответния командир (началник) или ръководител на съответната структура, съгласуват се със структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната и се утвърждават от министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица;

3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) за Българската армия, в т. ч. и за военните формирования от Българската армия, които участват в мисии и операции извън територията на страната, се подписват от заместник-началник на отбраната и съответно от командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в чието подчинение е формированието, съгласуват се със структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната и се утвърждават от министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица.


Чл. 17. (1) На утвърдените длъжностни разписания за Министерството на отбраната и Българската армия се дава уникален номер от регистратурата за съхранение на длъжностни разписания и щатове към структурата по сигурността на информацията в Министерството на отбраната.

(2) Оригиналът и копие № 1 на длъжностното разписание се съхраняват в регистратурата за съхранение на длъжностни разписания и щатове на структурата по сигурността на информацията в Министерството на отбраната.

(3) Копие се изпраща по низходящ ред по управленските нива, в чиято подчиненост е военното формирование, и във военното формирование или съответната структура.

(4) Копие от военновременен щат се изпраща и до военното формирование, което формира военновременното формирование.

(5) Структурите по чл. 4 отговарят за нанасяне на изменения и изготвяне на извлечения от длъжностните разписания и осъществяват методическото ръководство на регистратурата, съхраняваща длъжностните разписания и щатовете по използването им.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Разработването на проекти на временни задгранични щатове за военните формирования, участващи в мисии и операции извън територията на страната, се извършва от Съвместното командване на силите като документ, несъдържащ класифицирана информация, по реда на тази наредба.


Чл. 19. Предложения за изменения в действащите длъжностни разписания се изпращат по команден ред, в сроковете, определени в заповедта на министъра на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 5, ал. 2, или при поискване от старшата инстанция. Предложенията се оформят по образец съгласно приложение № 3.


Чл. 20. Предложения за изменения в длъжностните разписания се изготвят въз основа на:

1. Плана за развитие на въоръжените сили;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) въвеждане в/извеждане от експлоатация, приемане/снемане от употреба или предоставяне на въоръжение и бойна техника;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 28.09.2021 г.) настъпили промени в изискванията за длъжностите на военнослужещите и цивилните служители по Класификатора на длъжностите на военнослужещите и по Таблицата за разпределение на длъжностите за цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда по нива на началните и максималните размери на основната месечна заплата, обявена с МЗ № ОХ-936/21.11.2018 г. и по Класификатора на длъжностите в администрацията;

4. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) настъпили промени в поставени задачи и отговорности на контингенти за участие в мисии и операции извън територията на страната;

5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) настъпили промени в поставените задачи и отговорности или преразпределение на задачи между организационните звена или конкретни длъжности в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в рамките на определената им численост от личен състав, към датата на извършване на организационно-щатни промени;

6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) извън случаите по т. 1 - 5 по решение на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, след мотивирано предложение на ръководителите на административни структури от Министерството на отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от командирите (началниците) на военни формирования от Българската армия.


Чл. 21. (1) Предложението за изменение на длъжностното разписание съдържа:

1. номера и наименованието на длъжностното разписание, в което се предлага промяна;

2. във възходящ ред - номера на страницата от длъжностното разписание, съответната точка, пълното наименование на организационното звено, длъжностите с техните изисквания, въоръжението и техниката;

3. мотивите за предлаганите изменения и последиците, до които водят направените предложения, в т. ч. увеличаване или намаляване на личния състав;

4. обща рекапитулация за числения състав на военното формирование (съответната структура) след извършване на предложеното изменение.

(2) Предложенията за изменения се съгласуват с преките командири (началници) или ръководители, след което се подписват и утвърждават по реда на чл. 16.


Чл. 22. В заповедта на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по чл. 5, ал. 2 се определят:

1. датата на влизане в сила на измененията;

2. номерът и наименованието на длъжностното разписание, което се изменя;

3. по възходящ ред - номерът на страницата, номерът и наименованието на организационното звено и конкретните изменения, които се извършват;

4. цветът, с който се нанасят измененията.


Чл. 23. (1) Измененията в длъжностните разписания се нанасят във всички екземпляри и съдържат: номера и датата на заповедта на министъра на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 5, ал. 2 и подпис на лицето, нанесло изменението.

(2) Измененията се заверяват с подпис от командира (началника) или ръководителя на съответната структура и се подпечатват с печата на военното формирование или съответната структура.


Чл. 24. (1) Вписването на основанието за измененията в длъжностните разписания се нанася на последната страница на длъжностното разписание.

(2) Когато измененията са не повече от три на брой, основанието се вписва до изменението, като се отразява с цвета по чл. 22, т. 4, заповедта за изменение, датата на влизане в сила на изменението, длъжността, званието и подписът на извършилия изменението.


Чл. 25. Измененията в длъжностните разписания се извършват по два способа:

1. едновременно във всички екземпляри на длъжностните разписания от оправомощено със заповедта по чл. 5, ал. 2 длъжностно лице;

2. последователно във военните формирования или съответните структури чрез изпращане на препис-извлечения от заповедта по чл. 5, ал. 2.


Чл. 26. Измененията в длъжностните разписания по чл. 25, т. 1 се извършват в следната последователност:

1. всички екземпляри от длъжностните разписания, в които се извършват изменения, се представят по команден ред в структурата, обслужваща длъжностното лице, оправомощено да извършва измененията;

2. измененията се нанасят, като се изписват основанието за извършването им и датата на влизането им в сила.


Чл. 27. Измененията в длъжностните разписания по чл. 25, т. 2 се извършват в следната последователност:

1. препис-извлечения от заповедта за измененията се изпращат в подчинените структури в касаещия ги обем;

2. въз основа на препис-извлечението от заповедта по т. 1 длъжностните лица от структурата по човешки ресурси (личния състав) на военното формирование (съответната структура) нанасят измененията в екземплярите на длъжностните разписания, които се съхраняват в подчинените им регистратури.


Чл. 28. Измененията в екземпляр единствен и копие № 1 на длъжностните разписания се нанасят и заверяват с подпис на длъжностно лице, определено от съответния командир (началник) или ръководител.


Чл. 29. (1) При вписване на нова точка (организационно звено) с нови длъжности или само на отделни длъжности, въоръжение и техника в длъжностното разписание нанасянето в него се извършва на посоченото в заповедта по чл. 5, ал. 2 място.

(2) Когато няма място за изписване на измененията, те се нанасят на гърба на предходната страница, която предварително се разчертава, и със стрелка се посочва мястото, за което те се отнасят.


Чл. 30. (1) При нанасяне на изменения, отнасящи се до броя на личния състав и количеството на въоръжение и техника, се изменя и рекапитулацията.

(2) Измененията на рекапитулацията се отразяват и на страницата от длъжностното разписание, съдържаща общата организация и рекапитулация на личния състав.

(3) Рекапитулацията се променя с цвета, с който са нанесени другите изменения.


Чл. 31. Предложенията за изменения в длъжностни разписания се изготвят съгласно приложения образец, като се използват следните термини:

1. "преименува" - когато се предлага да се промени наименованието на длъжността, организационното звено, военното формирование или съответната структура;

2. "промени" - когато се предлага да се променят параметрите на длъжностите;

3. "впише" - когато се предлагат нови организационни звена, длъжности, въоръжение и техника;

4. "съкрати" - когато се предлага съкращаване на организационни звена, длъжности, въоръжение и техника;

5. "трансформира" - когато се предлага да се промени военното звание на длъжността за военнослужещи или длъжност за военнослужещ да се промени на длъжност за цивилен служител и обратно.


Чл. 32. (1) За извършване на работи от цивилни служители, назначени по трудов договор при условията и по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г. и бр. 4 от 2009 г.), извън утвърдената численост на личния състав се изготвя допълнително разписание на длъжностите.

(2) Допълнителните разписания на длъжностите по ал. 1 се изготвят по ред, определен със заповед на министъра на отбраната.


Чл. 33. (1) Ежегодно въз основа на длъжностните разписания и щатовете за военно време се изготвя "Ведомост за личния състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за мирно и военно време" по образец съгласно приложение № 4.

(2) Организацията, редът и сроковете за изготвянето на ведомостта по ал. 1 се определя със заповед на министъра на отбраната.


Чл. 34. Въз основа на ведомостта по чл. 33, ал. 1 се изготвят всички сведения и разчети по отношение на бойната и мобилизационната готовност, бойното използване и всестранното осигуряване на въоръжените сили.


Раздел III.
Ред за изготвяне, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики

Чл. 35. (1) Длъжностната характеристика определя изискванията, организационните връзки и взаимоотношения, необходими за изпълнение на длъжността.

(2) Длъжностната характеристика се изготвя въз основа на длъжностното разписание, като в нея се определят и допълнителните изисквания за заемане на длъжността.


Чл. 36. (1) Длъжностните характеристики за военнослужещите се изготвят и изменят, както следва:

1. за Министерството на отбраната - под ръководството на ръководителите на административни звена;

2. за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - под ръководството на ръководителите на съответните структури;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) за военните формирования от Българската армия - под ръководството на командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, както и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, се изготвят по реда на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (ДВ, бр. 49 от 2012 г.).

(3) Длъжностните характеристики за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител и за Българската армия, се изготвят от работни групи, назначени със заповед на съответния командир (началник) или ръководител на съответната структура.

(4) Не се изготвя длъжностна характеристика за длъжността началник на отбраната.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Длъжностните характеристики на заместник-началниците на отбраната, на командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се изготвят от началника на отбраната.

(6) Работните групи по ал. 3 се ръководят от заместник-командира (заместник-началника) или началника на щаба на военното формирование или от заместник-ръководителя на структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната.

(7) Длъжностните характеристики на командира (началника) на военното формирование, както и на председателите на работни групи по ал. 3 се изготвят в старшата инстанция.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната осъществява методическо ръководство и оказва помощ на работните групи при разработване и изменение на длъжностните характеристики.


Чл. 37. Длъжностните характеристики се разработват въз основа на:

1. мисията, функциите и задачите на военното формирование или съответната структура;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) изискванията за конкретната длъжност, определени в длъжностното разписание и други административни или нормативни актове;

3. определените функции и задачи на организационното звено.


Чл. 38. (1) При изготвянето на длъжностната характеристика се отчита нивото на организационната структура, мястото на длъжността в йерархичната структура и сложността на задачите.

(2) Длъжностните характеристики за военнослужещите се изготвят по образец съгласно приложение № 5.

(3) Длъжностните характеристики се изготвят като документ, несъдържащ класифицирана информация, а длъжностните характеристики, свързани с функционалните задължения на специфични длъжности от определените със заповед на министъра на отбраната режимни военни формирования и обекти се маркират с гриф за сигурност "за служебно ползване".


Чл. 39. (1) Изготвяне на нови или промяна на утвърдени длъжностни характеристики се извършва при:

1. ново длъжностно разписание или временен задграничен щат;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) настъпили промени в изискванията за заемане на длъжността, определени в длъжностното разписание и в други административни или нормативни актове;

3. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) при промяна на функционалните задължения по чл. 46.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В едномесечен срок от утвърждаване на длъжностните разписания (временните задгранични щатове) или от настъпване на промените по ал. 1 се изготвят и утвърждават нови длъжностни характеристики или промени в действащите длъжностни характеристики.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Извършването на промените в длъжностните характеристики се определя в заповедта по чл. 22.


Чл. 40. Длъжностната характеристика съдържа елементите, определени в чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.)


Чл. 41. Наименованието на длъжността, военното звание, военноотчетната специалност, кодът на длъжността, изискваното минимално ниво за достъп до класифицирана информация и зачисленото оръжие се определят в съответствие с длъжностното разписание.


Чл. 42. (1) В длъжностната характеристика се определят следните изисквания за придобито образование и квалификация:

1. за офицери:

а) образование - висше;

б) придобита специалност - военна и/или гражданска (при изискване по длъжностното разписание/щата);

в) образователно-квалификационна степен - съгласно изискванията на чл. 23, 24 и 25 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

г) научна степен - за длъжности, които изискват такава степен;

д) изискване за хабилитация (научна специалност);

е) военна квалификация - придобита във висши военни училища;

ж) допълнителна професионална квалификация - военна (стратегически курс; курс по мениджмънт на отбраната или курс за съответната длъжност или звание) и/или гражданска;

2. за офицерски кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси):

а) образование - средно или по-високо, или основно в случая по чл. 141, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

б) придобита специалност - военна и/или гражданска (ако такава се изисква за длъжността);

в) допълнителна професионална квалификация - военна и/или гражданска;

г) военна (професионална) квалификация - придобита в професионален колеж или след завършен курс.

(2) В длъжностната характеристика се определя нивото на чуждоезикова подготовка, ако се изисква за заемане на длъжността. Длъжностите за военнослужещи, изискващи владеене на чужд език съгласно стандарта на НАТО STANАG 6001, се обявяват в заповед на министъра на отбраната.


Чл. 43. В длъжностната характеристика се определят:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) всички подходящи предходни длъжности, от които може да се заеме длъжността;

2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 28.09.2021 г.)

3. длъжностите, които могат да се заместват от тази длъжност;

4. мястото за изпълнение на службата (гарнизон, военно формирование);

5. организационните връзки и взаимоотношения - в кое организационно звено е длъжността, на кого военнослужещият е непосредствено подчинен, кого ръководи, кой го замества;

6. кариерното поле (професионалната област) - в съответствие с Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

7. изискванията за познаване на основни нормативни и административни актове и други документи в съответствие с характера на длъжността - актовете и документите се посочват с конкретните им наименования.


Чл. 44. При необходимост в длъжностната характеристика се посочват и други специфични изисквания за длъжността, като:

1. притежаване на документ за правоспособност;

2. допълнителни условия за заемане на длъжността:

а) спечелване на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища;

б) спечелване на конкурс и решение на академичен съвет или друг орган (за назначаване на длъжности във висшите военни училища, военно-научни организации и изследователски звена);

3. изисквания за компютърна грамотност - умения за работа с текстообработващи програми (Word); таблични програми (Excel); програми за графични презентации (Power Point) и програми за работа с база данни;

4. завишени изисквания за физически и/или психологични данни за работа в специфични условия;

5. други специфични изисквания.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2010 г., в сила от 23.11.2010 г.) Значимите за длъжността професионални компетентности и личностни характеристики се определят в съответствие с акта на министъра на отбраната по чл. 157, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Чл. 46. (1) Функционалните задължения се структурират, като:

1. основни задължения - определят се задълженията, произтичащи от функциите и задачите на организационното звено;

2. допълнителни задължения - определят се задълженията, произтичащи от нормативни актове, определящи спецификата на дейността, вътрешноведомствени актове и др.

(2) Задълженията по ал. 1 се групират в отделни области на дейност, като се избягват общи формулировки. Определят се основните преки задължения, в т. ч. и онези задължения, които се извършват най-често (ежедневно), както и периодично извършваните (ежеседмично, ежемесечно, на тримесечие или ежегодно).


Чл. 47. При изготвянето на длъжностната характеристика не се допускат съкращения на думи и наименования.


Чл. 48. Длъжностните характеристики за длъжностите в състава на военните формирования, участващи в мисии и операции извън територията на страната, се изготвят:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) в Служба "Военно разузнаване", служба "Военна полиция" и Военномедицинската академия - за длъжностите, на които се назначават военнослужещи от подчинените им структури;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) в Съвместното командване на силите - за длъжностите в националните елементи и щабовете на операции;

3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) във видовете въоръжени сили - за длъжностите от състава на военното формирование, които не включват в себе си националния елемент или щабовете на операции;

4. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) във военните формирования от състава на БА - за длъжностите от декларираните формирования.


Чл. 49. За договорените международни длъжности в щабове и/или органи на международни организации и/или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи, в т. ч. при участие в мисии и операции извън територията на страната, се използват длъжностни характеристики от съответната организация с приложен превод на български език.


Чл. 50. Длъжностните характеристики се утвърждават от:

1. министъра на отбраната за длъжностите:

а) изискващи висши офицерски звания;

б) на ръководители на административни звена и техните заместници в Министерството на отбраната, когато длъжността се заема от военнослужещ;

в) на ръководители и заместник-ръководители на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, когато тези длъжности се заемат от военнослужещ;

2. началника на отбраната за длъжностите:

а) от Българската армия, изискващи военно звание "полковник" (капитан I ранг);

б) заемани от военнослужещи в Щаба на отбраната с изключение на длъжностите по т. 1, буква "б";

3. постоянния секретар на Министерството на отбраната - за длъжностите, заемани от военнослужещи в общата и специализираната администрация на Министерството на отбраната, които не са в правомощията на други длъжностни лица;

4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за длъжностите:

а) от съответното командване (щаб) - заемани от военнослужещи, които не са в правомощията на други длъжностни лица;

б) от пряко подчинените им военни формирования (структури) - изискващи военно звание "майор" (капитан III ранг) и "подполковник" (капитан II ранг);

в) заемани от военнослужещи, които не са в правомощията на други длъжностни лица;

5. командирите на бригади (бази) за длъжностите от:

а) командването на бригадата (базата) - заемани от военнослужещи, които не са в правомощията на други длъжностни лица;

б) пряко подчинените им военни формирования - заемани от офицери, които не са в правомощията на други длъжностни лица;

6. командирите на военни формирования - за длъжностите, заемани от военнослужещи от подчинените им военни формирования, които не са в правомощията на други длъжностни лица;

7. ръководителите и заместник-ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - за длъжностите, заемани от военнослужещи от подчинените им структури, с изключение на длъжностите, заемани от лицата по т. 1, букви " а" и "в".


Чл. 51. Длъжностните характеристики по чл. 48 се утвърждават съответно от ръководителите, командирите (началниците) на структурите, които ги изготвят.


Раздел IV.
Съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики

Чл. 52. Утвърдените длъжностни разписания се завеждат в отчетна книга за движение на длъжностните разписания в регистратурата за съхранение на длъжностни разписания и щатове и се изпращат във военните формирования и съответните структури съгласно разчета. Копията се завеждат в съответните регистратури и се съхраняват до тяхната отмяна. Оригиналът на длъжностното разписание след отмяната му се изпраща в архив за вечно съхранение, а копията, съхранявани във военните формирования и съответните структури, се унищожават с протокол, утвърден от командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура.


Чл. 53. (1) Длъжностните характеристики се съхраняват, както следва:

1. в съответното военно формирование (съответната структура) - пълен комплект оригинали на длъжностните характеристики;

2. по правомощия за назначаване - копия от длъжностните характеристики.

(2) При пълна ликвидация на военното формирование или съответната структура или отмяна на длъжностно разписание, както и при трансформиране или промяна на длъжност оригиналите на длъжностните характеристики се изпращат за съхранение в съответния архив при условията и по реда на Закона за националния архивен фонд.

(3) Към комплекта с длъжностни характеристики се прилагат утвърдена от старшия ръководител (командир/началник) мисия, функции и задачи на военното формирование (съответната структура) и функциите и задачите на организационните звена.

(4) Командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на съответните структури организират запознаването на военнослужещите с длъжностните характеристики и настъпилите изменения в тях срещу подпис на оригинала.

(5) Заверено копие на длъжностната характеристика се връчва на военнослужещия.


Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Длъжностните характеристики по чл. 48 и чл. 49 се съхраняват, както следва:

1. в структурите, които ги изготвят - оригиналите на длъжностните характеристики;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) в Съвместното командване на силите - копията от длъжностните характеристики за длъжностите във военните формирования, участващи в мисии и операции извън територията на страната, изготвяни от служба "Военна полиция", Военномедицинска академия и видовете въоръжени сили;

3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) в командванията на структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - копия от длъжностните характеристики за националните длъжности в командните и поддържащите елементи на формированията, за договорените международни длъжности в щабовете на мисиите и операциите, за служба "Военна полиция" и Военномедицинска академия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За организиране на комплектуването и подготовката на военното формирование за участие в мисия или операция извън територията на страната съответната структура по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България изпраща екземпляр от временния задграничен щат и копия от всички длъжностни характеристики до военното формирование, което извършва непосредствената подготовка. След приключване на мисията и разформиране на военното формирование, участващо в мисии и операции извън територията на страната, екземплярът от временния задграничен щат и копията на длъжностните характеристики се връщат в съответната структура.


Чл. 55. (1) Достъп за работа с длъжностни разписания в пълен обем имат ръководителят (командирът/началникът), заместник-ръководителят (заместник-командирът), началникът на щаба (заместник-началникът по административната част на висшите военни училища и академии) и ръководителят на структурата по управление на човешките ресурси (личния състав) на съответната структура (военното формирование).

(2) Ръководителите на съответните структури и командирите (началниците) на военни формирования издават заповед за обявяване на лицата, които имат достъп за работа с длъжностните разписания и щатовете.


Раздел V.
Ред за работа с подсистема "Рожен" от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси"

Чл. 56. Подсистема "Рожен" от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната (АСУ на човешките ресурси) е предназначена за създаване, поддържане и разпространение в нужния обем на информация за длъжностната осигуреност на въоръжените сили за мирно и военно време, длъжностна характеристика на всяка длъжност и за разработване на нови длъжностни разписания.


Чл. 57. Подсистема "Рожен" изпълнява следните основни функции:

1. описание на изискванията за заемане на определена длъжност;

2. описание на осигуреността с въоръжение и техника по военни формирования;

3. създаване, копиране и обмен на проекти на длъжностни разписания;

4. развръщане на длъжностни разписания за нуждите на персоналния отчет на личния състав;

5. въвеждане на данни за изготвяне на длъжностни характеристики;

6. разпечатване на длъжностни разписания и длъжностни характеристики;

7. изготвяне на справки по различни критерии и сечения на базата данни;

8. поддържане на архив на длъжностни разписания и длъжностни характеристики по структури;

9. защита на всички процедури, свързани с длъжностните разписания и длъжностните характеристики, включително при тяхното разпространение по регионалната мрежа за обмен на данни, независимо от приетия способ за защита на данните по мрежата;

10. протоколиране на дейностите по изграждане, актуализиране и разпространение на длъжностни разписания и длъжностни характеристики.


Чл. 58. Получаването на достъп за работа с подсистема "Рожен" и защитата на информацията в системата, както и редът за работата с нея се определят с акт на министъра на отбраната.


Чл. 59. Всеки потребител на системата носи отговорност за въведените или променени от него данни. Информацията за извършените от потребителите действия се протоколира автоматично от системата.


Чл. 60. (1) За всяко длъжностно разписание, въведено в системата по чл. 56, се определя отговорник.

(2) Отговорникът на длъжностното разписание определя правата за достъп до него на други потребители на системата по чл. 56. Промяната на отговорника на длъжностното разписание се извършва от администратора на системата.


Чл. 61. (1) Всеки потребител на подсистема "Рожен" може да вижда само длъжностните разписания и длъжностните характеристики, на които е отговорник, и тези, в чийто списък с потребители е включен.

(2) Оторизирани потребители, които могат да разглеждат информацията от всички длъжностни разписания и съответно да създават справки на основата на цялата информация, въведена в системата, се определят със заповед на министъра на отбраната.

(3) Потребителите по ал. 2 могат да създават справки и отчети само за достъпните за тях длъжностни разписания.


Чл. 62. (1) Отговорникът на длъжностно разписание може да предоставя на други потребители на системата право за:

1. редактиране - дава право на потребителя да редактира данните в избраното длъжностно разписание и длъжностните характеристики към него;

2. копиране - дава право на потребителя да копира данни от длъжностно разписание и длъжностни характеристики;

3. отпечатване - дава право на потребителя да извежда длъжностно разписание и длъжностните характеристики към него във Word документ.

(2) При определяне на предоставените права върху длъжностните разписания и длъжностните характеристики към потребителите на системата по ал. 1 се спазва принципът "необходимост да се знае".


Чл. 63. Правата по чл. 62 се предоставят на потребители за разработване на работен вариант на длъжностно разписание по делегирани правомощия. Работният вариант на длъжностно разписание се изготвя и утвърждава при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Длъжностно разписание" е писмен документ, определящ структурата, наименованието и броя на организационните звена, числения щатен състав в тях, длъжностите с техните параметри, въоръжението и техниката, осигуряващи възможността съответното военно формирование или съответна структура да изпълнява възложената мисия за мирно време.

2. "Щат" е писмен документ, определящ структурата, наименованието и броя на организационните звена, числения щатен състав в тях, длъжностите с техните параметри, въоръжението и техниката, осигуряващи възможността съответното военно формирование или съответната структура да изпълнява възложената мисия за военно време.

3. "Временен задграничен щат" е писмен документ, определящ структурата, наименованието и броя на организационните звена, числения щатен състав в тях, длъжностите с техните параметри, въоръжението и техниката, осигуряващи възможността съответното военно формирование или съответната структура да изпълнява възложената мисия за определено време извън територията на страната.

4. "Съответна структура" е административна структура в Министерството на отбраната или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната по смисъла на чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

5. "Организационно звено" е най-малката съставна част на военното формирование или съответната структура.

6. "Параметри на длъжността" са елементите, които определят (описват) длъжността в длъжностното разписание:

а) за военнослужещите - наименование на длъжността, численост, съответстващото военно звание, изискваното минимално ниво за достъп до класифицирана информация, военноотчетна специалност, код на длъжността, необходимата за длъжността квалификация, зачислено оръжие;

б) за цивилните служители - наименование на длъжността, численост, код по длъжностно ниво, код на длъжността по НКПД, изискваното минимално ниво за достъп до класифицирана информация, зачислено оръжие (за длъжностите, за които се изисква).

7. "Отговорник на длъжностното разписание" е този потребител, който е създал длъжностно разписание в базата данни на системата по чл. 56.

8. Организационно-щатните промени се извършват със заповед на министъра на отбраната в изпълнение на акт на Министерския съвет и представляват:

а) формиране на ново военно формирование или съответна структура;

б) реорганизация на съществуващо военно формирование или съответна структура - преминаване на дейността на дадено военно формирование (структура) или на част от него към друго съществуващо военно формирование (структура); сливане на военни формирования (структури) или разделяне на съществуващи военни формирования (структури);

в) изменение на числеността на личния състав на военно формирование или съответна структура.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).

§ 3. Утвърдените до влизането в сила на наредбата длъжностни характеристики запазват действието си, ако отговарят на поставените в нея изисквания.

§ 4. До въвеждане на програмното осигуряване за изготвяне на длъжностните характеристики в подсистема "Рожен" същите се изготвят по образец съгласно приложение № 5.

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.11.2010 Г.)


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 9 от 2001 г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)


§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 7. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 25.01.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУШАТЕЛИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)


§ 13. Наредбата влиза в сила от 8 август 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31.03.2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)


§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 1, 2, 4 и 6, които влизат в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)


I. Образец на длъжностно разписание за Министерството на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

 

 

 

Екз. единствен

 

Копие №

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

 

.....................................................................................................................................

 

__________ . __________ 20..... г.

 

 

 

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ № ..........

 

на .................................................

 

В сила от ................... 20.......... г.

 

Отменя длъжностно разписание № .......................................................

 

 

Гр. ................................

 

I.

ОРГАНИЗАЦИЯ

 

1

ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ

 

2

............................................................

 

7

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

7.1.

ДИРЕКЦИЯ

 

7.1.1.

Ръководство

 

7.1.2.

Отдел

 

7.1.2.1.

Сектор

 

8

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

8.1.

ДИРЕКЦИЯ

 

8.1.1.

Ръководство

 

8.1.2.

Отдел

 

8.1.2.1.

Сектор

 

9

ЩАБ НА ОТБРАНАТА

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

 

 

 


 

№ по ред

Показатели

Численост на персонала (брой длъжности)

Относителен дял (%)

 

 

1.

ОБЩО БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ (численост на персонала, определена с нормативен акт)

 

 

 

От тях за:

 

 

 

 

 

- военнослужещи -

...

 

 

 

- цивилни служители -

...

 

 

2.

ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ

...

 

 

3.

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ

 

 

 

 

3.1.

ИНСПЕКТОРАТ

...

 

 

3.2.

.......................................

...

 

 

4.

ОБЩ БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ (обща численост на персонала, намалена с броя на изборните длъжности и органите на власт по чл. 19 от Закона за администрацията и техните заместници)

...

...

 

 

5.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

...

 

 

6.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

...

...

 

 

7.

ЩАБ НА ОТБРАНАТА

...

 

 

8.

РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

...

...

 

 

9.

ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ С АНАЛИТИЧНИ И/ИЛИ КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

...

...

 

 

9.1.

ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА "ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ" И "ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР"

...

...

 

 

10.

.........................................

...

 

 

II. ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

     

1. СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ

БРОЙ

- Пистолет

..............................................

     

 

 

№ по ред

Струк- турни звена и длъж-

Численост на персонала (брой длъжности)

Изисквано минимално ниво за достъп до

Вид правоот- ношение

Код по НКПД (код на длъж-

Длъжностно ниво от КДА (звание за

Наимено- вание на длъж- ностното

ВОС (за военно- служещи)

Ниво на основната месечна заплата

Минимални изисквания за заемане на длъжността

Въоръже- ние и техника

 

 

ностни

наиме-

нования

цив. слу- жи- тели

военно- служещи

ре- зер- ви- сти

класи- фицирана информация

 

ността за военно- служещи)

военно- служещи)

ниво от КДА

 

 

обра- зова- телна степен

ранг

профе- сиона- лен опит

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1.

.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

 

 

 

 

1. Съкращенията в колона 16 означават:

 

 

- "а" - автомат;

 

 

- "п" - пистолет.

 

 

2. Съкращенията в колона 6 означават:

 

 

- НИ - не се изисква

- NCTSА - NATO Cosmic Top Secret

 

- СлП - Служебно ползване

- NS - NATO Secret

 

- П - Поверително

- NC - NATO Confidential

 

- С - Секретно

- EUTS - EU Top Secret

 

- СС - Строго секретно

- EUS - EU Secret

 

- NCTSА - NATO Cosmic Top Secret Atomal

- EUC - EU Confidential.

 

                                                                 

 

3. Колона 5 "Резервисти" се ползва само от администрации, които имат утвърдени длъжности за резервисти в числения си състав.

4. Съкращенията (абревиатурите) на наименованията на длъжностните нива от КДА в колона 10 означават:

РН - ръководно ниво;

НСп - ниво специалист;

 

ЕН - експертно ниво;

НСт - ниво сътрудник;

 

НСтаж - ниво стажант;

НИзп - ниво изпълнител.

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

(звание, подпис, име и фамилия)

 

(дата)

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

(звание, подпис, име и фамилия)

 

(дата)

 

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪОТВЕТНАТА СТРУКТУРА

 

 

(звание, подпис, име и фамилия)

 

 

(дата)

 

         

 

 

ІІ. Образец на длъжностно разписание за Българската армия и за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, с изключение на тези по т. І

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София 1092, ул. Дякон Игнатий 3, тел. 92 20 922

 

Рег. № RB ______________

 

Гриф за сигурност

Екз. № ..................................

 

__ . ___ . 20.....г.

Копие № ..............................

 

__ . ___ . 20.....г.


Правно основание за класифициране

 

УТВЪРЖДАВАМ:

.................................

__ . ___ . 20.....г.

 

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ № ______

за ..............................................................................

 

Тип - за мирно и военно време

От състава на - ....

Дата на влизане в сила - ......

Категория военно формирование - ......

Брой екземпляри - един

Брой копия - ....

Отменя длъжностно разписание (щат) № ........

 

С О Ф И Я

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ

1.

КОМАНДВАНЕ

1.1.

ОТДЕЛЕНИЕ "СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА"

1.1.1.

РЕГИСТРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.2.

РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА НАТО И ЕС

1.1.3.

РЕГИСТРАТУРА ЗА НЕКЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

1.2.

ОТДЕЛЕНИЕ "ФИНАНСИ"

1.2.1.

ЗВЕНО "СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ"

1.3.

................................................

2.

ЩАБ

2.1.

ОТДЕЛЕНИЕ "ЛИЧЕН СЪСТАВ"

2.2.

ОТДЕЛЕНИЕ ".................."

2.3.

ОТДЕЛЕНИЕ .................

..........

.................................................

3.

ОСИГУРЯВАЩИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

3.1.

ЩАБНА РОТА

3.1.1.

..................................................

3.1.1.1.

.................................................

3.1.1.2.

.................................................

........

.........................................

3.1.2.

.........................................

3.1.2.1.

................................

....

............................

3.1.3.

..................................

3.1.3.1.

................................

.........

...........................

4.

БОЙНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

4.1.

1-ва ............................РОТА

....

...........................................

 

 

II. ЧИСЛЕН СЪСТАВ

(брой длъжности)

 

1. Военнослужещи и резервисти

Военнослужещи

Резервисти

1.1. Офицери

....

....

от тях:

 

 

- генерал (адмирал)

......

......

- генерал-лейтенант (вицеадмирал)

......

......

- генерал-майор (контраадмирал)

......

......

- бригаден генерал (комодор)

......

......

- полковник (капитан І ранг)

....

....

- подполковник (капитан ІІ ранг)

.......

.......

- майор (капитан ІІІ ранг)

......

......

- капитан (капитан-лейтенант)

......

......

1.2. Офицерски кандидати

от тях:

......

......

- офицерски кандидат 2-ри клас

......

......

1.3. Сержанти (старшини)

......

......

от тях:

 

 

- старшина (мичман)

......

......

- старши сержант (главен старшина)

......

......

1.4. Войници (матроси)

от тях:

......

......

- ефрейтор 2-ри клас

......

......

- редник 3-ти клас

......

......

ВСИЧКО

.......

.......

2. Цивилни служители

......

......

ВСИЧКО ЧИСЛЕН СЪСТАВ

......

......

 

 

 

 

 

 

III. ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

 

Брой

1. СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ

 

 

- пистолет

 

......

- автомат

 

......

 

 

Наименование на

Численост на персонала

Военно звание

Изисквано

ВОС

Код на

Необходима

Количество

 

структурните

Военно-

Резервисти

Цивилни

(код по

минимално

 

длъжността

за длъжността

оръжие,

 

звена,

служещи

 

служители

длъжностно

ниво за достъп

 

(код по

квалификация

бойна и

 

длъжностите,

 

 

 

ниво)

до класифи-

 

НКПД)

 

друга

 

зачисленото

 

 

 

 

цирана

 

 

 

техника

 

оръжие, бойната и друга техника

 

 

 

 

информация

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

99 МЕХАНИЗИРАН

......

 

......

 

 

 

 

 

 

 

БАТАЛЬОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КОМАНДВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир на

1

 

 

подполковник

С, NS

1001

5141 6048

 

п

 

батальон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старши специалист

 

 

1

40-05

П

 

3359 3022

 

 

 

ВСИЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЩАБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник на медицински пункт**

 

 

................

552-06

П

 

 

2211 7001

 

 

Лекар (1)*

 

 

.............

552-06

П

 

 

2211 7001

 

 

ВСИЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО в 99 механизиран батальон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

 

1. Съкращенията в колона 10 означават:

 

 

- "а" - автомат

- "п" - пистолет.

 

2. Съкращенията в колона 6 означават:

 

 

- НИ - не се изисква

- NCTS - NATO Cosmic Top Secret

 

- Сл П - Служебно ползване

- NS - NATO Secret

 

- П - Поверително

- N C - NATO Confidential

 

- С - Секретно

- EU TS - EU Top Secret

 

- СС - Строго секретно

- EU S - EU Secret

 

- NCTSА - NATO Cosmic Top Secret Atomal

- EU C - EU Confidential.

 

 

 

                     


 

 

 

3. Кодовете в колона 9 са в съответствие с кодовете на курсовете за длъжностна квалификация от Регистъра на курсовете във военните висши училища без индексите за съответното военно училище.

4. Във временните задгранични щатове не се попълват колони с номера 8 и 9.

5. Медицинските длъжности в медицинските пунктове в длъжностните разписания на военните формирования от БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната:

5.1. обозначени с една звездичка ("*") - са в длъжностното разписание на ВМА, а цифрата в скобите веднага след длъжността показва броя на длъжностите;

5.2. функциите на длъжностите, обозначени с две звездички ("**") - се възлагат за изпълнение от служители, заемащи други длъжности във ВМА, определени с отделна заповед;

5.3. обозначени с три звездички ("***") - са предвидени за разкриване след активиране на батальонните бойни групи.

 

КОМАНДИР / НАЧАЛНИК НА ..............................................................

(структура, военно формирование)

.....................................................................

(звание, подпис, име и фамилия)

(дата)

 

 

 

ЧИСЛЕН СЪСТАВ (БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ)

 

 

 

Длъжностно

Военнослужещи

Резервисти

Цивилни

 

 

разписание

офицери

оф.

сержанти

войници

всичко

офицери

оф.

сержанти

войници

всичко

служители

 

 

 

(щат)

 

канд.

(старшини)

(матроси)

 

 

канд.

(старшини)

(матроси)

 

 

 

 

 

Отменено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

длъжностно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разписание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ново длъжностно разписание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разлика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ / ОТПЕЧАТАЛ:

 

 

.............................................................

 

 

(звание, подпис, име и фамилия)

 

 

(дата)

 

 

СЪГЛАСУВАНО:

 

 

............................................................

 

 

(звание, подпис, име и фамилия)

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

Отпечатано в 1 екземпляр

 

 

Екз. единствен - за структурата по сигурността на информацията в МО

 

 

Размножено в ..... копия

 

 

Копие № 1 за структурата по сигурността на информацията в МО

 

 

Копие № 2, 3, 4 ................................................./

 

 

ИЗВЪРШИЛ РАЗМНОЖАВАНЕТО:

 

 

...............................................

 

 

(подпис, име и фамилия)

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3


(Доп. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)I. Образец на поименно разписание на длъжностите за Министерството на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител
 
Екз. единствен
 
П О И М Е Н Н О Р А З П И С А Н И Е Н А Д Л Ъ Ж Н О С Т И Т Е
 
НА
ДАТА: .............................
 ЗАБЕЛЕЖКА. Колони с № 21 до 26 включително "Допълнителни възнаграждения" се ползват само от администрации, които имат длъжности, определени за заемане по трудово правоотношение в съответствие с разпоредбите на КТ (с изключение на тези по чл. 107а) и на
чл. 296 и 297 ЗОВСРБ.
 
Показатели Численост на Сума на
по   персонала индивидуалните
ред   (брой длъжности) основни месечни
    цивилни служители военно- служещи заплати (лв.)
1. ОБЩО БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ (численост на персонала, определена с нормативен акт) ... ... ...
  От тях за:      
  - военнослужещи -   ... ...
  - цивилни служители - ...   ...
2. ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ ...   ...
3. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ... ... ...
3.1. ИНСПЕКТОРАТ ... ... ...
3.2.
....................................................................................................................................
... ... ...
4. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ ... ... ...
5. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ ... ... ...
6. ЩАБ НА ОТБРАНАТА ... ... ...
  ВСИЧКО ... ... ...
 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ........................
(звание, подпис, име и фамилия)
(дата)
 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ ..........................................
(звание, подпис, име и фамилия)
(дата)
 
РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪОТВЕТНАТА СТРУКТУРА ..................

(звание, подпис, име и фамилия)

(дата)

 
II. Образец на поименно длъжностно разписание за Българската армия и за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с изключение на тези по т. I
 
 
II. Образец на поименно длъжностно разписание за Българската армия и за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с изключение на тези по т. I
 
Рег. № RB _______________________________________
  Гриф за сигурност
Екз. № ...................................................................
  __ . ___ . 20.....г.
Копие № ...................................................................
  __ . ___ . 20.....г.
Правно основание за класифициране
 
УТВЪРЖДАВАМ:
.................................

__ . ___ . 20.....г.

 
№ по ред Наиме- нование на структур- ното звено и длъж- ността Звание Име Презиме Фамилия ЕГН Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация Код по длъжностно ниво (звание за военно- служещи) ВОС Код по НКПД (код за звание и длъжност за военно- служещи) Необходима за длъжността квали- фикация Зачислено оръжие, бойна и друга техника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:
1. Численост на персонала (общо брой длъжности) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в т. ч.:
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (ЛИЧНИЯ СЪСТАВ)
(звание, подпис, име и фамилия)
(дата)
 


Приложение № 3 към чл. 19


(Доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)Образец на предложения за изменения на длъжностно разписание
Рег. № RB_____     Гриф за сигурност
Екз. №           __ . ___ . 20.....г.
Копие № ....           __ . ___ . 20.....г.
        Правно основание за класифициране
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО - ЩАТНИ ПРОМЕНИ (ИЗМЕНЕНИЯ) В ДЕЙСТВАЩИ ДЛЪЖНОСТНИ РАЗПИСАНИЯ (ЩАТОВЕ) В/ВЪВ ..... (ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ (СТРУКТУРА)/ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА ... (СКС, СВ, ВВС, ВМС и др.)
№ по Структурни звена МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ ВОЕННО ВРЕМЕ Мотиви за
ред   ВОЕННОСЛУЖЕЩИ Цивилни Всичко РЕЗЕРВ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ Цивилни Всичко промяна
    офицери оф. сержанти войници всичко служители личен офицери оф. сержанти войници всичко офицери оф. сержанти войници всичко служители личен  
      к-ти (с-ни) (матроси)     състав   к-ти (с-ни) (матроси)     к-ти (с-ни) (матроси)     състав  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Длъжностно разписание №                                        
  БА - 10 за 16 механизиран                                        
  батальон                                        
1.1. На стр. 4, т. 1 "Командване", 1       1   1                         Необходимост
  след длъжността "Началник на                                       от заместник
  щаба - 1 - майор-С, NS-1001-5131                                       по логистиката
  6154, к1-п" да се впише нова                                        
  длъжност "Заместник-командир                                        
  по логистичното осигуряване                                        
  - 1 - капитан - С, NS-5011, 5201,                                        
  5301-5132 4019-п".                                        
  Всичко в т. 1.1 1       1   1                          
1.2. На стр. 8, т. 2.2. Отделение                                        
  "Тактическо" да се извършат                                        
  следните промени:                                        
1.2.1. - длъжността "Помощник- -1       -1   -1                         Оптимизиране
  началник на отделение-2-капитан-                                       на ДР и
  С-1011, 1201, 1301, 1501-5124                                       определяне на
  4275-2п" да се промени на                                       допълнителни
  "Помощник-началник на                                       изисквания за
  отделение-1-капитан-С,                                       достъп до КИ
  NS-1011, 1201, 1301, 1501-5124                                        
  4275-п";                                        
1.2.2. - длъжността "Специалист по бойната     -1   -1   -1                         Оптимизиране и
  подготовка-1-сержант-С-1022,                                       уеднаквяване
  1212, 1532 - 7321 3077, п6-а" да                                       на структурите
  се съкрати;                                        
1.2.3. - след длъжността "Помощник-           1 1                         Оптимизиране и
  началник на отделение - 1 -                                       уеднаквяване
  капитан - СС, NS - 2131, 2301-5124                                       на структурите
  4626-п" да се впише нова                                        
  длъжност "Старши специалист -                                        
  1-40-05-С-3359 3022";                                        
1.2.4. - техниката "Телексна машина                                       Необходимост
  F-2039-6 броя" да се промени на                                       от поддържане
  "Телексна машина F-2039 - 2 броя";                                       само на един
                                          телетипен канал
1.2.5. - техниката "Дизелов агрегат 30 kW -                                       Техниката е с
  2 броя" да се промени на                                       отпаднала
  "Дизелов агрегат 30 kW - 1                                       необходимост
  брой";                                        
1.2.6. - след техниката "Дизелов агрегат                                       Техниката е
  30 kW - 1 брой" да се впише                                       необходима за
  "Моторна косачка - 1 брой".                                       поддръжка на
                                          района
  Всичко в т. 1.2 -1   -1   -2 1 -1                          
1.3. На стр. 12, т. 2.5. Отделение           -1 -1                         Оптимизиране
  "Логистика" длъжността                                       и
  "Старши специалист - 1 - 40-05 -                                       уеднаквяване
  С - 3359 3022" да се съкрати.                                       на структурите
  Всичко в т. 1.3           -1 -1                          
1.4. На стр. 15, след т. 3.2.1. Разчет                                       Необходимост
  "Ядрена, химическа,                                       от разчет за
  биологическа защита и                                       ППЗ
  екология" да се впише нова                                        
  точка 3.2.2 в състав:                                        
  "3.2.2. Разчет "Противопожарна                                        
  защита"                                        
  Командир на разчет - 1 - сежант     1   1   1                          
  - П - 5232, 7502 - 7321 3025 - а                                        
  Пожарникар - 1 - редник - П -       1 1   1                          
  5233, 7503 - 8451 1085 - а                                        
  Противопожарен автомобил - 1         0   0                          
  брой".                                        
  Всичко в т. 1.4     1 1 2   2                          
1.5. На стр. 20, т. 3.4. Отделение       -1 -1   -1                         Преминаване
  "Продоволствено снабдяване"                                       към фирмено
  да се съкрати.                                       хранене
  Всичко в т. 1.5       -1 -1   -1                          
  ВСИЧКО В 16 механизиран 0 0 0 0 0 0 0                          
  батальон                                        
 

КОМАНДВАЩ (КОМАНДИР, НАЧАЛНИК, РЪКОВОДИТЕЛ) НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ (СТРУКТУРА) ....

(звание, подпис, име и фамилия)

(дата)


Приложение № 4 към чл. 33, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 
Образец на ведомост за числения състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за мирно и военно време
 
Рег. № RB _______________________________________
  Гриф за сигурност
Екз. № ...................................................................
  __ . ___ . 20.....г.
Копие № ...................................................................
  __ . ___ . 20.....г.
Правно основание за класифициране
 


 

МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ

 

ВОЕННО ВРЕМЕ

 

 

 

 

 

ЧИСЛЕН СЪСТАВ (БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ)

 

на щат

 

Военно

форми-

рова-

ние

(струк-

тура)

 

ЧИСЛЕН СЪСТАВ (БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ)

 

ВПН

 

Дислокация

 

№ на

длъж-

ност-

ното

разпи-

сание

 

Военно

форми-

рование (струк-

тура)

 

ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

 

Цив.

служи- тели

 

Всичко

 

РЕЗЕРВ

 

ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

 

Цив.

служи- тели

 

Всичко

 

офи-цери

 

оф.

к-ти

 

сержанти (с-ни)

 

войници (матроси)

 

всичко военнослу-

жещи

 

офи-цери

 

оф.

к-ти

 

сержанти (с-ни)

 

войници (матроси)

 

всич-

ко резерв

 

офи-цери

 

оф.

к-ти

 

сержанти (с-ни)

 

войници (матроси)

 

всичко служещи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМАНДВАЩ (КОМАНДИР, НАЧАЛНИК, РЪКОВОДИТЕЛ) НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ (СТРУКТУРА) ................................

(звание, подпис, име и фамилия)
(дата)


Приложение № 5 към чл. 38, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2010 г., в сила от 23.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)Образец на длъжностна характеристика на военнослужещ
 
Рег. № ___________/___.____20__г.
Екз. единствен
Копие № _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
УТВЪРЖДАВАМ:
(длъжност, по правомощия)
....................
(звание, подпис, име, фамилия)
................ 20__г.
 
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за длъжността: "............" от длъжностно разписание № ......
 
Военно звание:
 
Длъжностно ниво: Код на длъжността
   
Военно формирование: Място на изпълнение на службата:
   
I. Изисквания за заемане на длъжността относно:
Образование Придобита специалност Научна степен Хабилитация Кариерно поле/ професионална област
  военна гражданска      
           
           
Образователно-квалификационна степен Длъжността може да се заема по реда на чл. 47, ал.1 от ППЗОВС Длъжността може да се заема по реда на чл. 48, ал.1 от ППЗОВС
     
Военна квалификация Допълнителна професионална квалификация
  военна  
  (длъжностна или целева) гражданска
     
Ниво на чуждоезикова подготовка ВОС Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация Зачислено оръжие
       
 
II. Длъжностно развитие:
 
Предходни длъжности, от които може да се заеме длъжността: Максимален срок за престояване на длъжност
Изписват се конкретните длъжности и обхватът на военното звание Съгласно изискванията на чл. 43, ал. 1 от ППЗОВС
   
Длъжности, които могат да се заместват от тази длъжност: Организационни връзки и взаимоотношения:
Изписват се конкретните длъжности
1. Длъжността е в отдел ............................................................................................................................
 
2. Непосредствено е подчинен на .................................................................................................................
   
 
III. Изисквания за познаване на основни нормативни и други актове
 
1. Задължително:
Конституцията на Република България; Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; Правилник за прилагане на ЗОВСРБ; Наредба за атестиране на военнослужещите; Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България; Закон за защита на класифицираната информация и всички нормативни актове по прилагането му.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. В касаещия го обем:
нормативни документи, определящи спецификата на дейността, вътрешноведомствени правила и други.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
IV. Други специфични изисквания:
 
 
V. Значими професионални компетентности и личностни характеристики:
Професионални компетентности и личностни характеристики № ………. от приложение № …. на Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и редът за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 
VI. Функционални задължения за мирно и военно време:
 
 
Основни задължения: изписват се задълженията, произтичащи от функциите и задачите на организационното звено.
 
Допълнителни задължения: (изписват се задълженията на длъжността, посочена в нормативни документи, определящи спецификата на дейността, вътрешноведомствени правила и други).
 
 
   
ИЗГОТВЕНА: От работна група, назначена със заповед №
Дата:  
 
Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчено копие от нея:
 
(име, презиме, фамилия, длъжност, дата)
 
Забележки:
1. Срещу графата, чието изискване не е задължително, с думи се изписва "не се изисква" или "не се изисква определена .............".
2. Длъжностните характеристики за длъжностите на военнослужещите, участващи в мисии и операции извън територията на страната, се попълват в съответствие с чл. 13 ППЗОВСРБ, без точка 2, букви "г", "и", "к", "л", "м" и "р", както и изискванията за хабилитация, "длъжностно ниво" и раздел V - "Значими професионални компетентности и личностни характеристики.