Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 30

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 30 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.04.2017 Г.)

В сила от 23.04.2010 г.

Обн. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., доп. ДВ. бр.94 от 14 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. ДВ. бр.27 от 31 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2022г., изм. ДВ. бр.60 от 29 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г., изм. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г., изм. ДВ. бр.49 от 6 Юни 2023г., изм. ДВ. бр.63 от 25 Юли 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и от други донори се осъществява от министъра на финансите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Министърът на финансите:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) действа като централен представител на Република България пред Европейската комисия и другите европейски институции по въпросите на програмирането, управлението и наблюдението на средствата от ЕСИФ;

2. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) осъществява координацията във връзка с участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС в областта на Кохезионната политика;

4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) ръководи процеса по разработването на институционалната рамка и нормативната уредба, свързана с управлението на средствата от ЕСИФ;

6. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) координира и контролира управлението на:

а) програмите, финансирани от ЕСИФ;

б) програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва;

в) помощта по Програма "ФАР", като изпълнява функцията на национален координатор;

г) Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност";

8. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2023 г., в сила от 06.06.2023 г.) наблюдава:

а) Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;

б) Швейцарско-българската програма за сътрудничество и отговаря за установяване на система за управление и контрол на програмата за сътрудничество и на система за управление и контрол на мярката за подкрепа "Техническа помощ";

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) съгласува промените в документите по т. 7, букви "б" и "в";

10. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

12. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) предлага на Министерския съвет проекти на Споразумението за партньорство и оперативни планове, свързани с управление на средствата от ЕСИФ;

13. дава методически указания във връзка с управлението на програмите по т. 7;

14. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) осъществява комуникацията с Европейската комисия и другите европейски институции по отношение на хоризонталните въпроси, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, отчитането и контрола на средствата от ЕСИФ;

15. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) осъществява координация на предоставената от Инструмента JASPERS подкрепа, в т.ч. на подготовката, изпълнението и отчитането на годишните планове за действие на JASPERS в Република България;

16. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) съгласувано със съответните министри и други органи на изпълнителната власт създава междуведомствени работни групи, както и постоянни експертни работни групи за решаване на въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ и донорските програми по т. 8;

17. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) отговаря за прилагането на хоризонталните политики във връзка с усвояването на средствата от ЕСИФ, в т.ч. следи за спазване принципа на допълняемост на националните средства със средствата от ЕСИФ;

18. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

19. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) координира техническата помощ, предоставена от международните финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, изпълнението и управлението на проекти, финансирани от ЕСИФ;

20. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) координира дейностите за подобряване на административния капацитет на централно, регионално и местно ниво при управлението на средствата от ЕСИФ и донорските програми по т. 8;

21. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) координира ефективното прилагане на мерките за публичност и прозрачност при усвояването на средствата от ЕСИФ;

22. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

23. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) участва или определя представител на Централното координационно звено, както и съгласува участието на лица, които да представляват Република България пред Европейската комисия по хоризонтални въпроси, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, отчитането и контрола на средствата от ЕСИФ;

24. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

25. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

26. (нова - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

27. (нова - ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) е компетентен орган за провеждане на процедурата за определяне на управляващи органи и на сертифициращи органи по смисъла на чл. 124 от Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и за отмяна на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета, чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел "Европейско териториално сътрудничество" и чл. 35 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;

28. (нова - ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) е компетентен орган за наблюдение на изпълнението на критериите съгласно Приложение ХІІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 223/2014 за определяне на управляващи органи и на сертифициращи органи по отношение на органите, определени по реда на т. 27;

29. (нова - ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) е компетентен орган за провеждане на процедурата по определяне на отговорен орган по смисъла на чл. 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (Регламент (ЕС) № 514/2014).

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За изпълнение на функциите по ал. 1 и 2:

1. управляващите органи, както и Сертифициращият орган по Програмата за развитие на селските райони изпращат предварителните и окончателните доклади от извършените одити, включително по оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство";

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Министърът на финансите координира предоставената от Инструмента JASPERS подкрепа, като съгласува изменения в Плана за действие на JASPERS за периода 2014 - 2020 г. по предложение на съответното ресорно министерство и внася за разглеждане от Министерския съвет в срок до 31 март отчет за изпълнение на мерките през предходната година.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) За изпълнение на функциите по ал. 5 в срок до 31 януари всяка година ресорните министерства предоставят на министъра на финансите индикативен план за действие за съответния сектор и проектни фишове съгласно изискванията на инициативата и информация за изпълнението на плана за действие по сектори за предходната година.

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

(9) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

(10) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) При изпълнение на функциите си по това постановление министърът на финансите се подпомага от дирекция "Централно координационно звено" в Министерството на финансите.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) Към Министерския съвет се създава Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз за координация на мерките за изпълнение на държавната политика за икономическо, социално и териториално развитие на страната, финансирани със средства от ЕСИФ, наричан по-нататък "Съвета".


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Съветът:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) обсъжда въпроси във връзка с реформите на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството за програмен период 2014 - 2020 г.;

2. (отм., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) съгласува проектите на индикативни годишни работни програми при условията и по реда на чл. 26, ал. 4 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.;

3. (отм., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

4. (отм., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) разглежда предложения за изменения в Споразумението за партньорство и в програмите, финансирани със средства от ЕСИФ, включително за преразпределение на средства по приоритетни оси или приоритети, и осигурява тяхната взаимна съгласуваност;

5. (отм., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) обсъжда и други въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ, по инициатива на председателя или по предложение на член на Съвета;

6. (настояща т. 2 - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

9. (настояща т. 3 - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

10. (настояща т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

11. (настояща т. 5 - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При изпълнение на функциите по ал. 1 съветът взаимодейства със Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, Съвета по европейските въпроси и с Икономическия и социален съвет.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Съветът се състои от председател и членове. Председател на съвета е министърът на финансите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Членове на Съвета са министърът на труда и социалната политика, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на образованието и науката, министърът на правосъдието, министърът на околната среда и водите, министърът на земеделието, министърът на икономиката и индустрията, министърът на енергетиката, министърът на иновациите и растежа, министърът на туризма, министърът на здравеопазването, министърът на културата, министърът на младежта и спорта и министърът на електронното управление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) В случай че член на Съвета не може да присъства на съответното заседание, той се замества от определен от него заместник-министър или директор на дирекция от администрацията на съответното министерство, като своевременно информира за това председателя на Съвета.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) Председателят на съвета може да кани за участие в заседанията и други министри, заместник-министри и ръководители на ведомства, както и представители на икономическите и социалните партньори и на неправителствени организации.


Чл. 5. (1) Председателят на съвета:

1. представлява съвета;

2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на съвета.

3. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) В отсъствие на председателя на съвета неговите функции по ал. 1 се изпълняват от определен от него член на Съвета.

(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) По изключение, в случаите, когато председателят на Съвета не е определил заместник по ал. 2, неговите функции по ал. 1, т. 2 се изпълняват от секретаря на Съвета.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж годишно.

(2) Заседанията на Съвета се свикват от председателя или по инициатива най-малко на една трета от членовете му.

(3) Съветът приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) (1) По решение на неговия председател Съветът може да приеме и неприсъствено решение, като за всеки конкретен случай се определя срок за предоставяне на становища и бележки по изпратения за съгласуване проект на решение, който не може да е по-кратък от 10 дни.

(2) Решението по ал. 1 се счита за прието, когато проектът е съгласуван без бележки от не по-малко от две трети от членовете на Съвета. Проектът на решение се счита за съгласуван без бележки и когато в определения срок не е получено становище. За приетото решение се съставя протокол.

(3) Одобрените документи и приетите решения от Съвета по реда на ал. 1, които подлежат на разглеждане от Министерския съвет, се считат за преминали предварителното съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

(4) По изключение при идентифицирана необходимост от провеждане на спешни съгласувателни действия срокът по ал. 1 може да се намали по решение на председателя на Съвета.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Секретариат на Съвета е дирекция "Централно координационно звено" в Министерството на финансите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Дейността на секретариата се ръководи и организира от директора на дирекция "Централно координационно звено" в Министерството на финансите, който е секретар на Съвета.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., нов - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 202 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от Европейския съюз (ДВ, бр. 67 от 2009 г.).


§ 2. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г. и бр. 7, 16 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 8:

а) създава се нова ал. 2:

"(2) За случаите по ал. 1 договарящият орган представя предварително към 15 октомври на текущата година индикативната годишна работна програма на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, който я внася за съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "министъра на финансите" се заменят с "министъра по управление на средствата от Европейския съюз".

2. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:

"(3) Индикативната годишна работна програма се разглежда от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, преди да се одобри от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма."

3. Член 10 се отменя.

4. В чл. 19:

а) алинея 6 се изменя така:

"(6) При провеждане на процедури за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз договарящият орган кани писмено Централното координационно звено да излъчи свои представители със статут на наблюдатели, които отговарят писмено в срок до 5 работни дни. Представители на Централното координационно звено не могат да участват като наблюдатели, когато дирекция, включена в състава на звеното, е подала проектно предложение по конкретната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.";

б) в ал. 7 думите "и дирекция "Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет" се заличават, а думата "определят" се заменя с "определя".

5. В чл. 25, ал. 5 думите "в администрацията на Министерския съвет" се заменят с "на Министерството на вътрешните работи".

6. В чл. 29 ал. 5 и 6 се изменят така:

"(5) В случаите на проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент №1083/2006 г. на Съвета договарящият орган изпраща на Централното координационно звено копие от решението по чл. 27, ал. 1, т. 1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или становището по чл. 27, ал. 3, т. 4 и копие от документите за одобрените проекти, оформени съгласно изискванията на Регламент № 1828/2006 г. на Европейската комисия. Централното координационно звено чрез председателя на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз внася документите за съгласуване от съвета.

(6) След съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз Централното координационно звено изпраща на Европейската комисия документите за одобрените проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г."

7. В чл. 34, ал. 5 думите "като наблюдатели по" се заменят с "като наблюдател", а думите "и на дирекция "Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет" се заличават.

8. В допълнителните разпоредби се създава нов § 3:

"§ 3. За Оперативна програма "Техническа помощ" ръководител на договарящия орган е министърът по управление на средствата от Европейския съюз."

9. Досегашният § 3 става § 4.


§ 3. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г. и бр. 22 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 1:

а) точка 4 се изменя така:

"4. ежегодно одобрява информация за приноса на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, при изпълнението на Националната програма за реформи за нуждите на годишния доклад за изпълнението на същата програма. Тази информация се изготвя от управляващите органи на оперативните програми и се внася за разглеждане от министъра по управление на средствата от Европейския съюз;"

б) в т. 14 думите "ръководителя на Централното координационно звено" се заменят с "директора на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет".

2. В чл. 3:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Председател на комитета е министърът по управление на средствата от Европейския съюз.";

б) в ал. 3:

аа) в т. 1 думите "министърът на финансите" и запетаята след тях се заличават, а след думите "оперативните програми" се добавя "заместник-министърът на финансите";

бб) точка 2 се изменя така:

"2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите, секретарят на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, ръководителят на сертифициращия орган и директорите на дирекциите "Програмиране на средствата от Европейския съюз", "Мониторинг на средствата от Европейския съюз", "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз", "Икономическа и социална политика" и "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;"

в) алинея 4 се изменя така:

"(4) Министрите и председателят на Националния статистически институт определят поименно представителите по ал. 3, т. 1 и техни заместници, които да участват на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомяват писмено председателя на комитета и секретариата.";

г) алинея 5 се изменя така:

"(5) Органите и директорите на дирекции по ал. 3, т. 2 и ръководителят на сертифициращия орган определят по един свой заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на тяхно отсъствие, и уведомяват писмено председателя на комитета и секретариата.";

д) в ал. 11 думите "Ръководителят на Централното координационно звено" се заменят с "Министърът по управление на средствата от Европейския съюз".

3. В чл. 4 думите "дирекцията в Министерството на финансите, определена от Министерския съвет за Централно координационно звено за работата със Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз" се заменят с "дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет".

4. В чл. 8, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. ръководителят на дирекцията, съответно главната дирекция или отдела, определен/а за управляващ орган на съответната оперативна програма, ръководителите на дирекциите, съответно главните дирекции или отделите, определени за управляващи органи на останалите оперативни програми, ръководителят на структурата в Министерството на земеделието и храните, определена за управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., ръководителят на структурата в Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните, отговорна за Националния стратегически план за развитие на рибарството, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите, секретарят на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, ръководителите на междинните звена на съответната оперативна програма (ако тя предвижда такива) и по един представител на дирекциите "Програмиране на средствата от Европейския съюз", "Мониторинг на средствата от Европейския съюз", "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз", "Икономическа и социална политика" и "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;".

5. В § 1 от допълнителната разпоредба:

а) точка 3 се отменя;

б) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя "а за Оперативна програма "Техническа помощ" - министърът по управление на средствата от Европейския съюз";

в) точка 10 се отменя.

6. Параграф 5 от заключителните разпоредби се изменя така:

"§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на околната среда и водите."


§ 4. В Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2:

а) в ал. 1 думите "Централното координационно звено в Министерството на финансите" се заменят с "Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет";

б) в ал. 2 думите "Централното координационно звено" се заменят с "Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет".

2. В чл. 4:

а) в ал. 2 думите "и техните права и задължения във връзка с въвеждането и актуализирането на информацията" се заменят с "по ал. 1";

б) в ал. 3 думите "и техните права и задължения във връзка с въвеждането и актуализирането на информацията" се заменят с "по ал. 1" и думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник министър-председателя и министър на финансите";

в) в ал. 9 думите "и от Одитния орган към министъра на финансите" се заличават и думите "министъра на финансите" се заменят с "главния секретар на Министерския съвет";

г) алинея 10 се изменя така:

"(10) Длъжностните лица от Одитния орган, които имат право на достъп до системата с оглед осъществяването на контрол върху изпълнението на оперативните програми, се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз.";

д) в ал. 11 думите "министъра на финансите" се заменят с "главния секретар на Министерския съвет".

3. В чл. 5:

а) създава се нова ал. 1:

"(1) Конкретните права и задължения на потребителите на системата по смисъла на чл. 4, ал. 2, 3, 5, 9 - 11 се определят в писмени искания от ръководителите на управляващите органи, Сертифициращия орган в Министерството на финансите и Одитния орган към министъра на финансите, подадени до директора на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет съгласно утвърден образец.";

б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:

"(2) Управлението на потребителските профили в системата се извършва от оторизирани служители на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет въз основа на писмени искания от ръководителите на управляващите органи, Сертифициращия орган към Министерството на финансите и Одитния орган към министъра на финансите.";

в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;

г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата "два" се заменя с "пет" и думите "Централното координационно звено" се заменят с "дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет";

д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "Централното координационно звено" се заменят с "Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз";

е) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "министъра на финансите" се заменят с "директора на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз".

4. Член 8 се изменя така:

"Чл. 8. Директорът на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет докладва ежемесечно на министъра за управление на средствата от Европейския съюз и на секретаря на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз за функционирането и за редовното и коректното въвеждане на данни в системата."

5. В чл. 9:

а) в ал. 2 и 3 думите "Централното координационно звено" се заменят с "дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет";

б) алинея 5 се изменя така:

"(5) В случаите по ал. 1 плащанията се спират със заповед на министъра по управление на средствата от Европейския съюз въз основа на мотивирано предложение на ръководителя на Сертифициращия орган и доклад от директора на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет" след съгласуване със секретаря на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз."

6. Член 10 се отменя.

7. В заключителните разпоредби:

а) параграфи 3 - 6 се отменят;

б) в § 7 думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник министър-председателя и министър на финансите", думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма", думите "министъра на транспорта" се заменят с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а запетаята и думите "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заличават.


§ 5. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3:

а) алинея 3 се изменя така:

"(3) Заместник-председатели на съвета са министърът по управление на средствата от Европейския съюз, заместник-министър на финансите, предложен от заместник министър-председателя и министър на финансите, и заместник-министър на вътрешните работи, предложен от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи.";

б) в ал. 4 думите "оправомощено от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" длъжностно лице" се заменят с "директор на специализирана дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", определен от председателя на агенцията", думите "изпълнителният директор на Агенцията за държавни вземания" и запетаята след тях се заличават и думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура".

2. В чл. 8а, ал. 1, 2 и 3 думите "Агенцията за държавни вземания" се заменят с "Националната агенция за приходите".

3. В чл. 11, ал. 3:

а) в изречение първо след думата "председателя" се добавя "и заместник-председателя и министър по управление на средствата от Европейския съюз";

б) в изречение второ след думата "Председателят" се добавя "и/или заместник-председателят и министър по управление на средствата от Европейския съюз", а думата "запознава" се заменя със "запознават".


§ 6. В чл. 8, ал. 1 от Постановление № 199 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество (обн., ДВ, бр. 72 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92 и 108 от 2008 г.) думите "дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз на Министерството на финансите" се заменят с "Централното координационно звено".


§ 7. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2 думите "Министерството на финансите" се заменят с "администрацията на Министерския съвет".

2. В чл. 3:

а) в ал. 1 думите "Министерството на финансите" се заменят с "администрацията на Министерския съвет";

б) в ал. 3 думите "Дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз" на Министерството на финансите" се заменят с "Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет";

в) алинеи 4 - 6 се отменят.

3. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. Информацията в портала се въвежда и актуализира от служители във:

1. администрацията на Министерския съвет;

2. Министерството на финансите;

3. Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

4. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

5. Министерството на труда и социалната политика;

6. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

7. Министерството на околната среда и водите;

8. Министерството на образованието, младежта и науката."

4. В чл. 9 думите "Министерството на финансите" се заменят с "администрацията на Министерския съвет".

5. В чл. 10 ал. 1 се отменя.


§ 8. В чл. 5 от Постановление № 215 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) ал. 2 се изменя така:

"(2) Възнагражденията и допълнителните възнаграждения на държавни служители, служители по трудово правоотношение и/или други лица за изпълнение на задължения и/или дейности по проекти по Оперативната програма се изплащат по методология, утвърдена от министъра по управление на средствата от Европейския съюз."


§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) Постановлението се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове във връзка с чл. 22а от Закона за администрацията и чл. 11, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

§ 10. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на чл. 10, ал. 2, която влиза в сила от 5 октомври 2009 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 17.08.2010 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г.)


§ 24. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2012 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 1. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г. и бр. 7 и 80 от 2012 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде думите "министърът по управление на средствата от Европейския съюз" и "министъра по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят и министър на правосъдието" и "заместник министър-председателя и министър на правосъдието".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2014 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 1. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10, 34 и 58 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят и министър на правосъдието" и "заместник министър-председателя и министър на правосъдието" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 5 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.11.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 19 август 2014 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 1. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10, 34, 58, 76 и 94 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 21 АПРИЛ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИ И СЕРТИФИЦИРАЩИ ОРГАНИ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, И НА ОТГОВОРЕН ОРГАН ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ПО ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.04.2015 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 Г.)


§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 7 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.04.2017 Г.)


§ 22. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 22.08.2017 Г.)


§ 4. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 27 и 30 от 2017 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателят по европейските фондове" и "заместник министър-председателя по европейските фондове" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация" и "заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 10 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2022 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 26 ЮЛИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 26 ЮЛИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2022 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г. (*))


§ 14. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 27, 30 и 68 от 2017 г. и бр. 21 от 2022 г.) навсякъде думите "дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет" се заменят с "дирекция "Централно координационно звено" в Министерството на финансите".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2022 г. с изключение на § 1, т. 3, буква "б", т. 22, буква "а", подбуква "бб", буква "ж", подбуква "бб" и буква "м", подбуква "бб", които влизат в сила от 1 януари 2023 г.


(Бел. ред. Сиела Норма - Във връзка с отмяна на Постановление № 197 от 26 юли 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози промените, предвидени с преходните и заключителните разпоредби на постановлението, не пораждат действие.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 31 август 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2022 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 21 ЮЛИ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 27, 30 и 68 от 2017 г., бр. 21, 60, 70 и 75 от 2022 г. и бр. 49 от 2023 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Навсякъде в постановлението думите "дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет" се заменят с "дирекция "Централно координационно звено" в Министерството на финансите".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 22. Постановлението влиза в сила от 1 август 2023 г. с изключение на разпоредбите на § 1, т. 1, буква "б", т. 10, буква "а", подбуква "бб", буква "д", подбуква "бб" и буква "н", които влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Промени настройката на бисквитките