Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

НАРЕДБА № Н-22 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

 

НАРЕДБА № Н-22 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

В сила от 10.08.2010 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.20 от 11 Март 2011г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г., попр. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 7 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 29 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 27 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 31 Май 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за ползване под наем на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 2. (1) Жилищният фонд на Министерството на отбраната се състои от:

1. служебни жилища, ателиета и гаражи в управление на Министерството на отбраната;

2. наети от Министерството на отбраната за ползване под наем жилища, ателиета и гаражи;

3. жилищните помещения в общежития.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Жилищният фонд на Министерството на отбраната служи за задоволяване на жилищните нужди на военнослужещите, цивилните служители и на деца на служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения.


Чл. 3. (1) Имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната по чл. 2, ал. 1 по своето предназначение служат за:

1. настаняване на военнослужещи и цивилни служители по реда на глава втора, раздели ІV и VІІ;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) настаняване на лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, слушатели/докторанти в редовна форма на обучение от Военна академия "Г. С. Раковски" и деца на служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения, по реда на глава втора, раздел VІ;

3. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) настаняване на военнослужещи, които заемат длъжности, и цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, по реда на глава втора, раздел VIа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Разпределението на имотите по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".


Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИТЕ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Раздел I.
Органи за установяване на жилищните нужди и за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната

Чл. 4. Степента на жилищна нужда на лицата се установява от жилищните комисии в Министерството на отбраната, военните формирования на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Ежегодно жилищните комисии в Министерството на отбраната се назначават със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, във военните формирования - със заповед на командира (началника) на военното формирование, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - със заповед на съответния началник/ръководител, и имат следните правомощия:

1. приемат постъпилите заявления-декларации на нуждаещите се от жилище, ателие или гараж с приложени документи, удостоверяващи жилищните им нужди, респективно нуждата от ателие или гараж;

2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) един път годишно - до 20 септември на съответната година, изготвят предложение за определяне степента на жилищна нужда въз основа на документите по т. 1, което се отразява в протокол от заседанието на комисията, съставен в два екземпляра;

3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) изпращат до Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" един екземпляр от протокола в посочения в т. 2 срок заедно с постъпилите заявления - декларации и приложените към тях документи с предложение за актуализация на списъците на картотекираните лица;

4. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) един път годишно - до 20 март на съответната година, изготвят допълнително предложение за определяне степента на жилищна нужда, което се отразява в протокол от заседанието на комисията, в случаите на:

а) промяна на местослуженето (местоработата), включително при прекратяване на правоотношението за изпълнение на военната служба, на служебното или трудовото правоотношение в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

б) ново назначаване;

в) промяна в имотното и/или семейното състояние и/или на договора за наем, сключен при условията на свободно договаряне;

г) промяна в показателите, имащи отношение към определянето на жилищната нужда;

5. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) изпращат до Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" един екземпляр от протокола в посочения в т. 4 срок заедно с постъпилите заявления - декларации и приложените към тях документи с предложение за актуализация на списъците на картотекираните лица;

6. въз основа на обявените по реда на чл. 9, ал. 1 списъци на картотекираните лица ежемесечно изготвят протокол и проект на заповед за изплащане на компенсационните суми по реда на чл. 39.

7. (нова - ДВ, бр. 20 от 2011 г., в сила от 11.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Жилищните комисии заседават при наличие на обикновено мнозинство от състава на комисията. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство.


Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело":

1. подпомага министъра на отбраната в определянето на насоките на жилищната политика на Министерството на отбраната, като участва в разработването на стратегии, концепции и визии за управление и разпореждане с имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

2. участва в разработването и актуализирането на нормативната уредба, свързана с жилищната политика на Министерството на отбраната;

3. изготвя становища, възражения и отговори по жалби относно жилищната политика на Министерството на отбраната;

4. регистрира и завежда на отчет новопридобити жилищни имоти, предоставени за управление на Министерството на отбраната;

5. съставя, актуализира и поддържа отделните регистри на имотите, включени в жилищния фонд на Министерството на отбраната, продадените имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и картотеките, които включват списък на нуждаещите се от жилище, ателие или гараж военнослужещи и цивилни служители;

6. поддържа архив с административно-техническите досиета и договорите за придобиване на имотите;

7. един път годишно към 30 септември на съответната година извършва анализ на данните от картотеката за броя на картотекираните като нуждаещи се лица; данните от анализа се публикуват на интернет страницата на Министерството на отбраната;

8. извършва картотекирането на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, като приема и проверява представените от жилищните комисии по реда на чл. 5, ал. 1 документи; при необходимост изисква от жилищните комисии или от лицата допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства за доказване степента на жилищна нужда;

9. по своя инициатива или по сигнал може да извършва проверки на жилищните условия на картотекираните лица, включително и справка в Агенцията по вписванията за имотното състояние на всеки член от семейството на картотекиращото се лице;

10. един път годишно - към 30 септември на съответната година, обобщава и изготвя проект на списъци на картотекираните лица и го представя за обявяване по реда на чл. 9;

11. един път годишно - към 31 март на съответната година, обобщава и изготвя изменение в списъците на картотекираните лица и го представя за обявяване по реда на чл. 9;

12. изготвя заповеди за настаняване, подготвя сключването на договорите за наем и организира предаването на имотите на настанените в тях наематели; поддържа наемните правоотношения с наемателите на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

13. събира наемите и други дължими суми от наемателите на жилища, ателиета, гаражи и жилищни помещения в общежития от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

14. организира разплащането на задълженията, възникнали по реда на Закона за управление на етажната собственост;

15. организира дейностите по експлоатацията, поддържането и обзавеждането на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

16. изготвя проектосметна документация за необходимите финансови средства за извършване на ремонтни дейности на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

17. разпределя утвърдените средства в годишната бюджетна сметка и планира финансовите средства за включване в бюджетната прогноза за съответната година извършването на основните и аварийните ремонти и обзавеждането на жилищата, ателиетата, гаражите и жилищните помещения в общежитията от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

18. предприема действия за освобождаване на жилищата, ателиетата, гаражите и на жилищните помещения в общежитията от жилищния фонд на Министерството на отбраната, заети без правно или на отпаднало правно основание;

19. прекратява договорите за наем/ползване по реда на Закона за задълженията и договорите на основанията, посочени в наредбата и в договора за наем;

20. един път годишно - към 30 ноември на съответната година, на основание утвърдените протоколи по чл. 34, ал. 3 обобщава и изготвя проект на списъци на жилищата и ателиетата, нуждаещи се от текущ и/или основен ремонт, и го представя за обявяване по реда на чл. 34, ал. 4.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

Раздел II.
Определяне и степенуване на жилищните нужди

Чл. 7. (1) Военнослужещите и цивилните служители се картотекират като нуждаещи се от жилище, ателие или гараж, когато те и членовете на техните семейства отговарят на следните условия:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) имат нужда от жилище, ателие или гараж в населеното място, в което служат (работят); и

2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2011 г., в сила от 11.03.2011 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) не притежават в населеното място, в което служат (работят), собственост или вещно право на ползване върху жилище или вила, годни за постоянно обитаване, респективно върху ателие или гараж; негодността се доказва с документ, издаден от компетентните органи; изискването се прилага и за населеното място, в което живеят при условията на свободно договаряне, когато е различно от това по местослужене (месторабота); и

3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) не са прехвърляли жилищен имот или вила, респективно ателие или гараж, през последните 5 години преди подаването на заявлението - декларация с изключение на кандидатстващите за жилищно помещение в общежитие на други лица освен на държавата или на община и в случаите на прекратяване на съсобственост.

(2) Картотекирането на нуждаещите се лица се извършва въз основа на заявление-декларация по образец съгласно приложение № 1, подадено не по-късно от 7 работни дни преди крайния срок по чл. 5, ал. 1, т. 2 или 4. Заявлението - декларация се подава в два екземпляра до съответната жилищна комисия в деловодството по местослужене (месторабота) и към него се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) удостоверение, издадено от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), за установяване на местослуженето (местоработата) и обстоятелствата по чл. 9, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 3, т. 2 и 6 (приложение № 1а);

2. документи, удостоверяващи жилищната нужда (посочени в заявлението - декларация);

3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2011 г., в сила от 11.03.2011 г.) заверено от наемателя копие от договора за наем - за военнослужещите и цивилните служители, които ползват под наем жилища при условията на свободно договаряне;

4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) копие от адресна карта за настоящ адрес за всеки член от семейството;

5. (нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) предложение за определяне на степента на жилищна нужда с вписани лични данни на лицето (приложение № 1б).

6. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.)

(3) Включените в обявения по реда на чл. 9, ал. 1 списък на картотекираните лица, в периодите на последващо картотекиране по чл. 5, ал. 1, т. 4 подават не по-късно от 7 работни дни преди крайния срок само заявление-декларация, съгласно приложение № 2.

(4) При промяна в семейното, имотното състояние, служебното (трудовото) правоотношение и/или в наемното правоотношение, когато живеят при условията на свободно договаряне, картотекираните като нуждаещи се лица са длъжни в 15-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство да подадат ново заявление-декларация до жилищната комисия, в което да посочат променените обстоятелства, ведно с необходимите документи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Участващите в международни операции извън територията на страната, както и тези, които са командировани за обучение извън територията на страната за повече от един месец, в периодите на картотекиране по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 4 не подават заявления-декларации, а те се подават от жилищната комисия по местослужене (месторабота) за картотекиране с данните от обявения преди заминаването им списък на картотекираните лица по чл. 9, ал. 1. Преди заминаването си лицата подават до жилищната комисия по чл. 5, ал. 1 заявление-декларация със свободен текст, че ще продължат да се ползват от правото си по чл. 7, ал. 1.

(6) Като нуждаещ се картотекира само един от съпрузите по техен избор, когато и двамата служат (работят) в Министерството на отбраната, Българската армия или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната в едно и също населено място.

(7) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Военнослужещите и цивилните служители, които са декларирали отказ по реда на чл. 16, ал. 3, имат право да се картотекират в група трета от датата на деклариране на отказа за срок от една година.

(8) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Военнослужещите, преведени на служба от едно населено място в друго, могат да ползват правото по ал. 1, ако са освободили ползваното от жилищния фонд на Министерството на отбраната жилище, ателие или жилищно помещение в общежитие.


Чл. 8. (1) При определяне и степенуване на жилищните нужди лицата, включените в списъка по чл. 9, ал. 1, се подреждат в следните категории:

1. военнослужещи;

2. цивилни служители.

(2) В категориите по ал. 1 нуждаещите се от жилище се подреждат в групи, както следва:

1. първа група - ползващи за жилища нежилищни помещения; живеещи в жилищни помещения, които са негодни за обитаване, вредни в санитарно - хигиенно отношение или застрашени от самосрутване и освидетелствани по съответния ред;

2. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) втора група - наематели на свободно договаряне;

3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г.) трета група - живеещи при свои близки; в жилищно помещение в общежитие; настанени в жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, несъответстващи на нормативите по чл. 13; настанени в ателие по чл. 14, ал. 3; при отказ по реда на чл. 16, ал. 3;

4. четвърта група - кандидатстващите за жилищно помещение в общежитие или вече живеещи в такова, но прехвърлили през последните 5 години жилищен имот или вила.


Чл. 9. (1) Министърът на отбраната или оправомощено от него лице със заповед обявява списъците на картотекираните лица.

(2) В списъците по ал. 1 нуждаещите се от жилища, ателиета, гаражи и жилищни помещения в общежитие лица се подреждат в последователен ред според общия брой точки, набрани по следните показатели:

1. според притежаваното военно звание:

а) до ефрейтор 2-ри клас (старши матрос 2-ри клас) включително - 5 точки;

б) за всяко следващо военно звание - плюс 5 точки;

2. според определената група по чл. 8, ал. 2:

а) първа група - 20 точки;

б) втора група - 16 точки;

в) трета група - 12 точки;

г) четвърта група - 8 точки;

3. според продължителността на стажа в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - за всяка прослужена година - по 2 точки;

4. според броя на членовете на семейството, живеещи в населено място, за което се картотекира нуждаещият се - за всеки член по 10 точки.

(3) Към общия брой точки по ал. 2 се добавят, както следва:

1. за преживелия съпруг/съпруга (военнослужещ или цивилен служител) на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ или цивилен служител от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - 40 точки;

2. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

3. за самотни родители на непълнолетни деца - 15 точки;

4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) за семейства, в които един от членовете е с призната намалена работоспособност: от 71 до 80 на сто - 20 точки; от 80,01 до 90 на сто - 50 точки; над 90 на сто - 80 точки;

5. за млади семейства - 10 точки;

6. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) за участвалите в международни операции и мисии извън територията на страната - 15 точки за всяка мисия с висока степен на риск, 10 точки за всяка мисия с ниска степен на риск, но не повече от 45 точки.

(4) При получен равен брой точки за две или повече картотекирани лица предимство се дава на:

1. военнослужещите - в зависимост от заеманата длъжност, старшинството във военното звание и прослужените години;

2. цивилните служители - в зависимост от заеманата длъжност и прослужените години.

(5) При равен брой точки за две или повече картотекирани лица при равни условия по ал. 4, т. 1 и 2 предимство се дава на онези от тях, които са картотекирани по-рано.

(6) Списъците съдържат следните данни: военно звание, име, презиме, фамилия, местослужене (месторабота), адрес, брой на членовете на семейството, група и категория.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Заповедта по ал. 1 без списъците на картотекираните лица се обявява на таблото за обявления в сградата на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" в 3-дневен срок от издаването ѝ и се публикува на интернет страницата на Министерството на отбраната.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Извадки от списъците в необходимия обем се изпращат от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" на съответните жилищни комисии.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) За установени от жилищните комисии по чл. 5, ал. 1, от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" или от други компетентни органи неверни данни в заявленията-декларации по чл. 7, послужили като основание за определяне на степента на жилищната нужда, лицата носят административнонаказателна отговорност по реда на чл. 330 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и същите се изключват от списъците на картотекираните лица за срок 3 години със заповед на министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". При констатирани нарушения незабавно се уведомяват контролните органи в Министерството на отбраната и/или служба "Военна полиция" за търсене на съответната отговорност.


Чл. 11. Заповедите по чл. 9, ал. 1 и по чл. 10 могат да се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Раздел III.
Условия за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната

Чл. 12. (1) В жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната се настаняват под наем военнослужещи и цивилни служители, ако те и членовете на техните семейства отговарят на следните условия:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) включени са в одобрения по реда на чл. 9, ал. 1 списък на картотекираните като нуждаещи се лица в населеното място, където служат (работят); и

2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) отговарят на условията по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3; и

3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) в едномесечен срок освободят и предадат на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" заеманото до този момент жилище или жилищно помещение в общежитие от жилищния фонд на Министерството на отбраната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Обстоятелството по ал. 1, т. 1 се удостоверява с извадка от одобрения по реда на чл. 9, ал. 1 списък на картотекираните лица, обстоятелствата по ал. 1, т. 2 - с декларация на лицето, а по ал. 1, т. 3 - служебно от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) Нямат право на настаняване в държавни ведомствени жилища лица, които имат прекратени наемни отношения с държавата по тяхна вина или са били некоректни в предишни наемни отношения с държавата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) Обстоятелствата по ал. 3 се установяват с декларация на лицето.

Чл. 13. (1) При настаняване в жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната се прилагат следните максимални нормативи:

1. за сам служител и за двучленно семейство - двустайно жилище;

2. за тричленно семейство - тристайно жилище;

3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) за семейство с 4 и повече членове - четиристайно жилище и по-голямо.

(2) При определяне на жилищната нужда се взема предвид и заченатото дете.

(3) При промяна на жилищната нужда, определена съгласно нормите на ал. 1, на настаненото семейство може да бъде предоставено друго жилище съобразно наличния жилищен фонд.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) Когато няма кандидати за настаняване, отговарящи на изискванията на чл. 12 и на нормативите по чл. 13, ал. 1, в свободните жилища могат да бъдат настанени кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 12, независимо от броя на членовете на семейството им.

Чл. 14. (1) Право за настаняване под наем в ателие от жилищния фонд на Министерството на отбраната имат военнослужещи и цивилни служители, които отговарят на следните условия:

1. включени са в одобрения по реда на чл. 9, ал. 1 списък на картотекираните като нуждаещи се от ателие лица в населеното място, където служат (работят);

2. да са хабилитирани лица и заемат длъжност, за която се изисква хабилитация;

3. да не притежават ателие или кабинет;

4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) да не са прехвърляли ателие или кабинет на други лица през последните 5 години преди подаване на заявлението - декларация за настаняване, освен на държавата или на община и в случаите на прекратяване на съсобственост.

(2) Картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиетата се извършва по реда, предвиден за картотекиране, настаняване и освобождаване на жилищата от жилищния фонд на Министерството на отбраната.

(3) В случай че няма картотекирани правоимащи лица по ал. 1, в ателиетата могат да се настанят по реда на картотекирането им лица, отговарящи на условията по чл. 12.


Чл. 15. (1) Право за настаняване под наем в гараж/паркоместо от жилищния фонд на Министерството на отбраната имат военнослужещи и цивилни служители, които са включени в одобрения по реда на чл. 9, ал. 1 списък на картотекираните като нуждаещи се от гараж лица в населеното място, където служат (работят), в следната последователност:

1. инвалиди - собственици или наематели/ползватели на жилище в сградата, в която са построени гаражите, при условие че притежават лек автомобил и не притежават гараж/паркоместо в същото населено място;

2. други военнослужещи или цивилни служители - собственици или наематели/ползватели на жилище в същата сграда, при условие че притежават лек автомобил и не притежават гараж/паркоместо в същото населено място;

3. когато броят на гаражите/паркоместата е по-малък от броя на кандидатите по т. 1 и 2, след удовлетворяване на лицата по т. 1 наемателите се определят между лицата по т. 2 по реда на картотекиране;

4. ако след предоставянето на гаражи на лицата по т. 1 и 2 останат свободни гаражи, те могат да се предоставят на други картотекирани за настаняване в гаражи военнослужещи и цивилни служители, които притежават лек автомобил и не притежават гараж/паркоместо в същото населено място.

(2) Картотекирането, настаняването и освобождаването на гаражите се извършват по реда, предвиден за картотекиране, настаняване и освобождаване на жилищата от жилищния фонд на Министерството на отбраната.


Раздел IV.
Ред за настаняване в жилищата, ателиетата и гаражите от жилищния фонд на Министерството на отбраната

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Настаняването в жилищата, ателиетата и гаражите от жилищния фонд на Министерството на отбраната се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" при спазване на поредността, посочена в обявения списък по чл. 9, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) Включените в списъка по чл. 9, ал. 1 лица се уведомяват по реда на Гражданския процесуален кодекс от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за възможността да бъдат настанени в имот извън обявените по реда на чл. 34, ал. 4, съответстващ на максималните нормативи за жилищно задоволяване по чл. 13, ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 лицата декларират в свободен текст пред Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" желанието/отказа да бъдат настанени в предложените им имоти. Неподаването на декларацията без уважителни причини в срока по изречение първо се счита за отказ от настаняване. Удостоверяването на уважителна причина се извършва с надлежно оформен официален документ, депозиран пред Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

(4) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) В случай че лицето по ал. 3 е съгласно да бъде настанено в предлаганото жилище, в едномесечен срок от въвода във владение на имота освобождава заемания до този момент имот от жилищния фонд на Министерството на отбраната.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Жилищата и ателиетата, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 като нуждаещи се от текущ ремонт, както и тези с декларирани откази от настаняване по реда на чл. 16, ал. 3, намиращи се в покрайнините на съответното населено място, се обявяват на интернет страниците на Министерството на отбраната и на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". Желаещите за настаняване под наем лица, които са включени в обявения списък по чл. 9, ал. 1, подават заявление със свободен текст до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". Когато за едно жилище се подаде повече от едно заявление, настаняването се извършва при спазване на поредността, посочена в обявения списък по чл. 9, ал. 1. Подадените заявления се разглеждат от постоянно действаща комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" или оправомощено от него лице.

(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) По реда и при условията на ал. 5 могат да бъдат обявени за настаняване и жилища извън обявените по реда на чл. 34, ал. 4 като нуждаещи се от текущ и/или основен ремонт, ако са под максималния норматив за жилищно задоволяване по чл. 13, ал. 1, т. 1.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Ежегодно до 15 октомври на съответната година настанените в жилище, ателие или гараж от жилищния фонд на Министерството на отбраната наематели представят в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" декларация за семейно и имотно състояние и удостоверение за месторабота.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) В случай че лицата не представят в срок документите по ал. 1, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" ги изисква служебно.

(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) При промяна в семейното и/или имотното състояние в 15-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство настанените в жилище, ателие или гараж от жилищния фонд на Министерството на отбраната наематели са длъжни да подадат в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" нова декларация по ал. 1, в която да отразят променените обстоятелства ведно с необходимите документи.


Чл. 18. (1) В едно жилище се настанява само едно семейство.

(2) В заповедта за настаняване се посочват: видът и местонахождението на жилището; трите имена и ЕГН на наемателя и на членовете на семейството му; срокът за настаняване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Заповедта за настаняване се връчва от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Настанителна заповед се издава само за имоти, за които има издадено по установения ред писмено разрешение за ползване и акт за държавна собственост.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Въз основа на заповедта за настаняване се сключва писмен договор за наем между изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" и лицето, посочено като наемател в настанителната заповед, в който се уреждат: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на страните; размерът на депозита, наемната цена за имота и за движимите вещи в него, разходите, свързани с ползването на имота, както и редът и начинът за плащането им; срокът за настаняване; отговорността при неизпълнение на задълженията; задълженията за извършване на текущите ремонти, редът за прекратяване на договора, дължимото обезщетение за ползване на имота без основание или на отпаднало правно основание или който се ползва не по предназначение и други.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Имотът се предава на наемателя от длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", за което се съставя двустранно подписан протокол. В протокола подробно се описва състоянието на имота.


Чл. 21. (1) За наетите имоти от жилищния фонд по чл. 3 и за движимите вещи в тях военнослужещите и цивилните служители заплащат наемна цена, определена, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) за имотите - при условията и по реда на глава четвърта от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като критериите за увеличение или намаление на основната наемна цена са определени в приложение № 2а;

2. за движимите вещи - съгласно методика - приложение № 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) Когато наетото жилище надхвърля нормативите, определени в чл. 13, ал. 1, за жилищното помещение/помещения с най-голяма площ, с което/които се надхвърлят тези нормативи, наемната цена се удвоява.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" се определя размерът на обезщетението, което заплащат лицата, заемащи жилища, гаражи или ателиета от жилищния фонд на Министерството на отбраната без основание или на отпаднало правно основание или които се ползват не по предназначение.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г.) Ако имотът, за който се отнася настанителната заповед, не бъде зает без уважителни причини от наемателя в едномесечен срок от сключване на договора за наем, договорът се прекратява на основание чл. 23, ал. 1, т. 10.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) За установени от жилищните комисии по чл. 5, ал. 1, от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" или от други компетентни органи неверни данни или недекларирани факти и обстоятелства в декларация за семейно и имотно състояние, от значение за сключване на договор за наем или продължаване на действието му, същият се прекратява на основание чл. 23, ал. 1, т. 11, като лицата носят административнонаказателна отговорност по реда на чл. 330 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. При констатирани нарушения незабавно се уведомяват контролните органи в Министерството на отбраната.

Раздел V.
Прекратяване на договорите за наем

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Договорите за наем се прекратяват едностранно от страна на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" на следните основания:

1. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) поради неплащане на наемната цена или на консумативните разноски, или на задължения за наемателя, произтичащи от Закона за управление на етажната собственост, за повече от един месец или поради системното им неплащане в срок;

2. поради необходимост от извършване на разрешено по съответния ред строителство от страна на Министерството на отбраната, включително надстрояване или пристрояване, когато се засягат обитавани помещения - след предоставяне на друго жилище;

3. поради лошо стопанисване;

4. поради прекратяване на правоотношението за изпълнение на военна служба, на служебното или трудовото правоотношение в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

5. поради изтичане на срока за настаняване;

6. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) когато наемателят или член на неговото семейство не отговаря на условията по чл. 7, ал. 1, т. 2 или 3;

7. при нарушаване условията на договора за наем;

8. когато жилището не се ползва по предназначение;

9. (нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) при неизпълнение от страна на наемателя на задължението по чл. 12, ал. 1, т. 3;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) при незаемане на имота, за който се отнася настанителната заповед;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) при деклариране на неверни данни или за недекларирани факти и обстоятелства в декларация за семейно и имотно състояние от значение за определяне на жилищната нужда или продължаване на действието на сключения договор;

12. (нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) при нарушаване на разпоредбата на чл. 7, ал. 8;

13. (нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) при изключване с акт на министъра на отбраната на наетия имот от жилищния фонд на Министерството на отбраната.

(2) Договорите за наем могат да се прекратят по взаимно писмено съгласие на страните или едностранно - по искане на наемателя, с едномесечно писмено предизвестие.


Чл. 24. (1) Договорите за наем се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите на основанията, посочени в чл. 23 и в договора за наем, с едномесечно писмено предизвестие.

(2) Предизвестието по ал. 1 се връчва на наемателя по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) След изтичане на срока по ал. 1 лицата, неосвободили имотите, заплащат обезщетение, определено по реда на чл. 21, ал. 3.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Освобождаването на имота и предаването му на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" се извършват от бившия наемател, негов съпруг/съпруга или упълномощен представител, за което се съставя протокол за предаване и приемане на имота. В протокола подробно се описва състоянието на имота. В случай на нанесени щети на имота или на движимите вещи в него бившият наемател е длъжен да ги поправи или дължи обезщетение за нанесените щети в размер, определен от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" или оправомощено от него лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) При отказ или възпрепятстване освобождаването на имота от бившия наемател Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" предприема всички необходими действия за изземването на имота по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г.) При прекратяване на правоотношението за изпълнение на военна служба, на служебното или трудовото правоотношение в Министерството на отбраната, Българската армия или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с лицето, на чието име е издадена заповедта за настаняване, както и при превеждане на военнослужещ на служба от едно населено място в друго, договорът за наем не се прекратява, ако неговият съпруг/а е военнослужещ или цивилен служител и отговаря на условията на чл. 12, ал. 1, т. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г.) При смърт на лицето, на чието име е издадена заповедта за настаняване, договорът за наем се прекратява с преживелия съпруг/съпруга и/или със законния представител на ненавършилите пълнолетие деца след изтичане на две години от смъртта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) На преживелия съпруг/съпруга и/или на законния представител на ненавършилите пълнолетие деца или до навършването на 20-годишната им възраст при обучение в дневна форма на средно учебно заведение и на 25-годишна възраст при обучение в редовна форма на обучение във висше учебно заведение на военнослужещ/цивилен служител от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, загинал при или по повод изпълнение на службата, се издава нова настанителна заповед и се сключва нов договор за наем за ползваното жилище със срок от датата на смъртта до навършване на пълнолетие на детето/децата или до навършването на 20-годишната им възраст при обучение в дневна форма на средно учебно заведение и на 25-годишна възраст при обучение в редовна форма на висше учебно заведение, но не по-рано от изтичане на две години от смъртта.

(4) В случаите по ал. 2 и 3 договорът за наем не се прекратява, ако другите настанени лица отговарят на условията за настаняване по чл. 12, ал. 1, т. 2.


Раздел VI.
Условия и ред за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната на лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, деца на служител на ведомството, загинал при или по повод изпълнение на служебните си задължения и на слушатели/докторанти в редовна форма на обучение от Военна академия "Г. С. Раковски" в жилищни помещения в общежития (Загл. доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г., в сила от 31.05.2019 г.)

Раздел VI.
Условия и ред за настаняване в служебни жилища и жилищни помещения в общежития на лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, деца на служител на ведомството, загинал при или по повод изпълнение на служебните си задължения и на слушатели/докторанти в редовна форма на обучение от Военна академия "Г. С. Раковски" в жилищни помещения в общежития (Загл. доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.)

Раздел VI.
Условия и ред за настаняване в служебни жилища на лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, деца на служител на ведомството, загинал при или по повод изпълнение на служебните си задължения и на слушатели/докторанти в редовна форма на обучение от Военна академия "Г. С. Раковски" в жилищни помещения в общежития (Загл. доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.)

Чл. 27. (1) Право за настаняване в имотите по този раздел имат следните категории лица:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) министърът на отбраната, членовете на Политическия кабинет на министъра на отбраната и съветниците, подпомагащи тяхната дейност, постоянният секретар, началникът на отбраната, заместник-началниците на отбраната;

2. военнослужещи от висшия команден състав;

3. лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) деца на служител на ведомството, загинал при или по повод изпълнение на служебните си задължения;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) слушатели и докторанти в редовна форма на обучение във Военна академия "Г. С. Раковски".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 се настаняват под наем в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната по този раздел за срока на заеманата от тях длъжност, ако те и членовете на техните семейства отговорят на изискванията по чл. 7, ал. 1, т. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., попр. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) Лицата по ал. 1, т. 4 се настаняват под наем в жилища или жилищни помещения в общежития по този раздел за срока до навършване на 18-годишна възраст или до навършване на 20-годишна възраст при обучение в дневна форма на средно учебно заведение и на 25-годишна възраст при обучение в редовна форма на висше учебно заведение, ако те и техният родител, настойник или попечител не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Слушатели и докторанти в редовна форма на обучение във Военна академия " Г. С. Раковски" се настаняват в жилищните помещения в общежития по този раздел за времето на обучението им при наличие на жилищна нужда в населеното място, където се извършва обучението, което се удостоверява със заявление-декларация по образец съгласно приложение № 1, ведно с необходимите документи. Документите се подават до жилищната комисия на академията.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Жилищната комисия на Военна академия "Г. С. Раковски" съставя и предлага на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" списък на правоимащите слушатели и докторанти в редовна форма на обучение, утвърден от началника на академията, за настаняване в жилищни помещения в общежитията.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Фактическото настаняване в имотите и жилищните помещения в общежитията по този раздел се извършва от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" въз основа на заповедта на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 2, заповед за настаняване по чл. 18 и сключен договор по чл. 20.


Чл. 29. (1) Жилищата и жилищните помещения в общежития по този раздел се освобождават в едномесечен срок:

1. за лицата по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - от освобождаването от заеманата длъжност;

2. (нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г.) за лицата по чл. 27, ал. 1, т. 4 - от навършване на 18-годишна възраст или от навършване на 20-годишна възраст при обучение в дневна форма на средно учебно заведение и на 25-годишна възраст при обучение в редовна форма на висше учебно заведение;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г.) за лицата по чл. 27, ал. 4 - от изтичане срока на обучение;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) при наличие на основанията за прекратяване на договора по чл. 23, ал. 1.

(2) Когато имотът не бъде освободен доброволно в определения срок, се пристъпва към изземването му по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост.

(3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г. (*)) При смърт на лицето, на чието име е издадена заповедта за настаняване в имот по този раздел, се прилага чл. 26, ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г. (*)) Спрямо преживелия съпруг/съпруга и/или законния представител на ненавършилите пълнолетие деца или до навършването на 20-годишната им възраст при обучение в дневна форма на средно учебно заведение и на 25-годишна възраст при обучение в редовна форма на висше учебно заведение на военнослужещ/цивилен служител от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, настанен в имот по този раздел, загинал при или по повод изпълнение на службата, се прилага чл. 26, ал. 3.


Раздел VI "а".
Условия и ред за настаняване на военнослужещи, които заемат длъжности, и цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) Право на настаняване в имотите по този раздел имат следните категории лица:

1. военнослужещи, които заемат длъжности в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната - за срока на заеманата длъжност;

2. цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната - за срока на командироване по реда на чл. 71ш от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) Лицата по ал. 1 се настаняват в имотите по реда на този раздел при наличие на жилищна нужда в населеното място, където изпълняват военната служба/длъжност за цивилен служител, което се удостоверява със заявление-декларация по образец съгласно приложение № 1, ведно с необходимите документи. Документите се подават до жилищната комисия на структурата, осигуряваща дейността на съответната организация/инициатива.

(3) Жилищната комисия по ал. 2 предлага на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" списък на правоимащите лица по ал. 1 за настаняване по този раздел.

(4) При настаняване в жилища по този раздел се прилагат нормативите по чл. 13.

(5) При настаняване в жилищни помещения в общежития се прилага разпоредбата на чл. 31, ал. 8.

Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) Фактическото настаняване в имотите по този раздел се извършва от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" въз основа на заповедта на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 2, заповед за настаняване по чл. 18 и сключен договор по чл. 20.

(2) За настанените лица в имотите по този раздел се прилага чл. 17.

Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) Имотите, в които са настанени лица по реда на този раздел, се освобождават в едномесечен срок:

1. за лицата по чл. 29а, ал. 1, т. 1 - от освобождаването от заеманата длъжност;

2. за лицата по чл. 29а, ал. 1, т. 2 - от изтичане на срока на командироване по реда на чл. 71ш от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

3. при наличие на основанията за прекратяване на договора по чл. 23, ал. 1.

(2) Когато имотът не бъде освободен доброволно в определения срок, се пристъпва към изземването му по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост.

Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) До обособяване на жилищния фонд по този раздел лицата по чл. 29а, ал. 1 имат право да бъдат картотекирани по реда на чл. 9 и да получават компенсационни суми, ако ползват жилища при условията на свободно договаряне.

(2) Степента на жилищната нужда се установява в сроковете по чл. 5, ал. 1, т. 2 или 4:

1. за лицата по чл. 29а, ал. 1, т. 1 - от жилищната комисия по чл. 29а, ал. 2;

2. за лицата по чл. 29а, ал. 1, т. 2 - от жилищната комисия при структурата или военното формирование, в което е възникнало служебното или трудовото правоотношение.

Раздел VII.
Условия и ред за настаняване в жилищни помещения в общежития

Чл. 30. Общежитията на Министерството на отбраната са предназначени за временно ползване от военнослужещите и цивилните служители на които не може да се осигури жилище в населеното място, в което служат (работят).


Чл. 31. (1) Настаняването по реда на този раздел се извършва въз основа на определените и степенувани по реда на глава втора, раздел II жилищни нужди на военнослужещите и цивилните служители, с изключение на лицата по ал. 3.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Кандидатите за настаняване в общежитие подават заявление съгласно приложение № 1в до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". Подаденото заявление важи до края на календарната година.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) Извън случаите на ал. 2 настаняването в общежития на военнослужещи, преведени на служба от едно населено място в друго, до включването им в списъците на картотекираните лица в новото населено място се извършва въз основа на подадено заявление и копие на заповед за назначаване на длъжност при наличие на свободни жилищни помещения. От това право се ползват и слушатели/докторанти в редовна форма на обучение от военните академии и курсанти от висшите военни училища след приключване срока на обучението им.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Настаняването се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". Въз основа на заповедта за настаняване се сключва писмен договор за наем.

(5) Настанените в общежитие лица не губят правата си на картотекирани по реда на чл. 9, ако отговарят на условията по чл. 12.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Настанените в общежитие лица са длъжни да спазват правилата за вътрешния ред в общежитието, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

(7) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г.) За настанените в жилищните помещения в общежития се прилага чл. 17.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) В жилищните помещения в общежитията сам служител и двучленно семейство се настаняват в едностайни помещения, а семейства с 3 и повече членове - при възможност в двустайни помещения или в две едностайни жилищни помещения.


Чл. 32. (1) Наемната цена за жилищните помещения в общежитията, на движимите вещи в тях, както и дължимите консумативни и други разходи се определят, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) за жилищните помещения и движимите вещи в тях - по реда на чл. 21, ал. 1 или ал. 2;

2. за консумативните и други разходи - съгласно методика - приложение № 4.

(2) Със заповедта по чл. 21, ал. 3 се определя и дължимото обезщетение при ползване на жилищните помещения в общежитията без основание или на отпаднало правно основание или които се ползват не по предназначение.


Чл. 33. (1) Жилищните помещения по този раздел се освобождават при прекратяване на договора за наем на основанията, посочени в чл. 23, по реда на чл. 24, както и при настаняване в жилище от жилищния фонд на Министерството на отбраната. Сключеният договор се прекратява с едномесечно писмено предизвестие.

(2) След изтичането на срока по ал. 1 наемателите, неосвободили жилищните помещения, заплащат обезщетение, определено по реда на чл. 32, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Освобождаването на имота и предаването му на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" се извършва по реда на чл. 25, ал. 1. В случай на нанесени щети на имота или движимите вещи в него бившият наемател е длъжен да ги поправи или дължи обезщетение за нанесените щети в размер, определен от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" или оправомощено от него лице.

(4) При отказ или възпрепятстване освобождаването на жилищните помещения от бившите наематели се пристъпва към изземването им по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост.


Глава трета.
ПОДДЪРЖАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЖИЛИЩА И ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) (1) Имотите по чл. 2, ал. 1 се поддържат, ремонтират и обзавеждат със средства от бюджета на Министерството на отбраната, респ. от годишния бюджет на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", в рамките на утвърдените средства за съответната бюджетна година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) Ежегодно комисии, назначени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" или оправомощено от него лице, извършват прегледи на годността за настаняване в свободните жилищни имоти. При необходимост в комисиите се включват и представители на МО и на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

(3) Необходимостта от ремонт (текущ и/или основен по смисъла на § 5, т. 42 и 43 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията), констатирана от комисията по ал. 2, се отразява в протокол, който се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" или оправомощено от него лице със заповед ежегодно обявява списъците на жилищата и ателиетата, нуждаещи се от текущ и/или основен ремонт.

(5) При финансова възможност минимално необходимото обзавеждане на служебните жилища, предназначени за настаняване на лицата по чл. 27, ал. 1, т. 1 - 3, трябва да отговоря на приложение № 5, а за жилищните помещения в общежития - съгласно приложение № 6.

(6) Наемателите са длъжни да полагат грижата на добър стопанин за жилищата, ателиетата, гаражите и общежитията, в които са настанени, както и за движимите вещи, намиращи се в тях.


Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Чл. 35. На военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, на които Министерството на отбраната не може да предложи жилище или жилищно помещение в общежитие и които живеят при условията на свободно договаряне, се изплащат месечни компенсационни суми в размери, определени в таблицата - приложение № 7.


Чл. 36. (1) Право на получаване на компенсационни суми имат военнослужещите и цивилните служители по чл. 35, които:

1. са картотекирани във втора група като нуждаещи се от жилище в населеното място, в което служат (работят), по реда на глава втора, раздел ІІ;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) ползват жилища при условията на свободно договаряне, които не са собственост на техни съпрузи/съпруги, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително;

3. (нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) са освободили ползваното от жилищния фонд на Министерството на отбраната жилище, ателие или жилищно помещение в общежитие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) При преместване на военнослужещ, преведен на служба от едно населено място в друго, до включването му в списъците на картотекираните лица в новото населено място получаването на месечни компенсационни суми се извършва въз основа на подадено заявление-декларация до министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице за Министерството на отбраната, до командира (началника) на военното формирование, до началника/ръководителя на структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната по образец съгласно приложение № 8а и копие от договор за наем. Документите се подават по реда и в сроковете по чл. 37, ал. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) От правото по ал. 2 се ползват и слушатели/докторанти в редовна форма на обучение от военните академии и курсанти от висшите военни училища след приключване срока на обучението им.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) В случаите, когато семейството на военнослужещия не го е последвало при преместването му и условията по ал. 1 са налице, на военнослужещия се изплащат компенсационни суми в установените размери за едночленно семейство съгласно приложение № 7.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) Правото на получаване на месечни компенсационни суми възниква от датата на обявяване на списъците на картотекираните лица по реда на чл. 9, като изплащането започва след издаване на заповедта по чл. 39 въз основа на подадените документи по чл. 37.


Чл. 37. (1) За изплащане на компенсационните суми военнослужещите и цивилните служители подават ежемесечно следните документи:

1. заявление-декларация до министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице за Министерството на отбраната, до командира (началника) на военното формирование, до началника/ръководителя на структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната по образец съгласно приложение № 8;

2. копие от договора за наем.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2011 г., в сила от 11.03.2011 г.) Документите по ал. 1 за предходния месец се подават до 5-о число на всеки месец в деловодството по местослужене (месторабота) до жилищните комисии по чл. 5, ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) За установени от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" или от други компетентни органи неверни данни в заявленията-декларации по ал. 1, послужили като основание за получаване на компенсационни суми, лицата носят административнонаказателна отговорност по реда на чл. 330 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и се изключват от списъка на картотекираните лица за срок 3 години със заповед на министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". При констатирани нарушения незабавно се уведомяват контролните органи в Министерството на отбраната и служба "Военна полиция" за търсене на съответната отговорност.

(4) При промяна в посочените в заявление-декларацията обстоятелства или на договора за наем лицата са длъжни в 15-дневен срок да подадат ново заявление-декларация, в което да посочат променените обстоятелства, ведно с необходимите документи.

(5) В случаите по ал. 4, когато вследствие на промените в обстоятелствата е налице основание за увеличаване или намаляване на предвидената за изплащане компенсационна сума, жилищната комисия незабавно отразява промените и предлага изменение на заповедта по чл. 39 за месеца, следващ подаването на заявление-декларацията.

(6) В случаите по ал. 4, когато вследствие на промените в обстоятелствата е налице отпадане на правото за получаване на компенсационни суми, жилищната комисия незабавно отразява промените и предлага лицето за изключване от заповедта по чл. 39.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) На военнослужещите и цивилните служители, участващи в международни операции и мисии извън територията на страната и тези, които са командировани за обучение извън територията на страната за повече от един месец, се изплащат месечни компенсационни суми, без да представят документите по чл. 37, ал. 1, в случаите, когато те или семействата им продължават да ползват жилища при условията на свободно договаряне. Преди заминаването си лицата подават до жилищната комисия по чл. 5, ал. 1 заявление-декларация, че ще продължат да ползват наетото жилище за периода на пребиваването си извън страната.


Чл. 38. (1) Въз основа на обявените списъци на картотекираните като нуждаещи се лица и постъпилите документи по чл. 37, ал. 1 жилищните комисии по чл. 5, ал. 1 изготвят протокол и проект на заповед за изплащане на компенсационните суми.

(2) При неподаване без уважителни причини на документите по чл. 37, ал. 1 по реда и в сроковете по чл. 37, ал. 2 лицата не се включват в проекта на заповед за изплащане на компенсационните суми и такива не им се изплащат.


Чл. 39. Компенсационните суми се изплащат ежемесечно по местослуженето (местоработата) на военнослужещия или цивилния служител въз основа на заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице за министерството, на командира/началника на военното формирование, на началника/ръководителя на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 40. (1) Получаването на компенсационните суми се прекратява, ако военнослужещият или цивилният служител:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) бъде настанен в жилище, ателие или жилищно помещение в общежитие от жилищния фонд на Министерството на отбраната от датата на въвод във владение на имота;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) откаже да заеме предложеното му по реда на чл. 16, ал. 1 жилище от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

3. бъде командирован по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 100 от 2000 г.);

4. не отговаря на изискванията на чл. 35 и 36.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) При отказ, деклариран по реда на чл. 16, ал. 3, се уведомява съответната жилищна комисия, като получаването на компенсационни суми се прекратява за срок от една година, но не по-рано от картотекирането им във втора група като нуждаещи се от жилище в населеното място, в което служат (работят), по реда на глава втора, раздел II.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2017 г., в сила от 29.08.2017 г.) "Семейство" са:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак);

б) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак).

1а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2017 г., в сила от 29.08.2017 г.)

2. "Близки" са роднините по права линия, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително.

3. "Младо семейство" е семейство, в което съпрузите са сключили брак до три години преди датата на изготвяне на списъците по чл. 9 и към същата дата не са навършили 35 години.

4. "Самотни родители на непълнолетни деца" са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждането на непълнолетните си деца.

5. "Висококвалифицирани специалисти" са хабилитирани лица, които заемат длъжност в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за която се изисква хабилитация.

6. "Лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната" са лица, които заемат следните длъжности:

а) за Министерството на отбраната - от началник на отдел и по-високи;

б) (доп. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2017 г., в сила от 29.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г., в сила от 26.06.2018 г.) за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - ръководителите им и техните заместници, главните секретари, директори на дирекции, директорите на регионалните служби "Военна полиция", началниците на многопрофилните болници за активно лечение и техните заместници, началниците на клиники и катедри и началниците, заместник-началниците и главните медицински сестри на болниците във Военномедицинска академия, началниците на факултети и катедри във военни академии и висшите военни училища, командирите (началниците) на самостоятелни военни формирования на длъжности, изискващи военно звание "полковник" ("капитан I ранг");

в) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) за Българската армия - командири на полкове, бригади, бази, флотилия, пунктове за базиране и приравнени на тях командири (началници) на самостоятелни военни формирования на длъжности, изискващи военно звание "полковник" ("капитан I ранг"), техните заместници и началниците на щаб, както и от началник на отдел (канцелария, инспекция) и по-високи в структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

7. "Системното неплащане в срок" е неплащането три и повече пъти за период от 12 месеца.

8. "Жилище" е жилищен обект по смисъла на § 5, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

9. (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) "Уважителни причини" са: задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие в учения, мисии и операции по овладяване на кризи; заболяване и други, удостоверени с официален документ, за които изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" е уведомен в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 16, ал. 2.

10. (нова - ДВ, бр. 43 от 2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) "Некоректни в предишни наемни отношения с държавата" са лицата, които не са изпълнили или не са изпълнили точно задължение/задължения по договор за наем с държавата по тяхна вина.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Наемните правоотношения, възникнали по досегашните условия и ред, се привеждат в съответствие с условията и реда, регламентирани в тази наредба, в 2-месечен срок от влизането ѝ в сила.

(2) В 15-дневен срок от влизане в сила на тази наредба настанените в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната лица подават до териториалното звено на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" по местонахождение на имота заявление-декларация по приложение № 1. Лицата, участващи в мисии или операции извън територията на страната и дългосрочно командированите извън територията на страната, могат да подадат заявление-декларация по факс.

(3) На лицата, които не изпълнят задължението по ал. 2 или откажат да приведат наемното си правоотношение в съответствие с тази наредба, се отправя едномесечно предизвестие за прекратяване на сключения с тях договор.

§ 3. Обявеният по досегашния ред списък на картотекираните лица запазва действието си до обявяването на нов списък по реда на тази наредба.

§ 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Лицата, заварени като наематели на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната по отм. § 165 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 34 от 2001 г.), имат право да ги ползват пожизнено под наем, ако:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) са на възраст над 65 години; и

2. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) те и членовете на техните семейства не притежават на територията на страната собствен имот, годен за постоянно обитаване; и

4. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г.) те и членовете на техните семейства не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване след 1 юни 1996 г.

(2) При смърт на лице по ал. 1, на чието име е издадена заповедта за настаняване, преживелият съпруг/съпруга получава правото да ползва пожизнено под наем жилището, за което се издава нова настанителна заповед и се сключва нов договор за наем.

(3) В 2-месечен срок от влизането в сила на тази наредба министърът на отбраната издава заповеди за настаняване и подписва договори за наем с лицата по ал. 1 и 3.

§ 5. За жилищата в райони с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната наемните правоотношения с лицата, заварени като наематели по отм. § 165 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 34 от 2001 г.), се запазват до провеждане на процедура за продажбата им.

§ 6. С наредбата се отменят:

1. Наредба № Н-10 от 2009 г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем (обн., ДВ, бр. 49 от 2009 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.);

2. Наредба № Н-17 от 2009 г. за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне (ДВ, бр. 59 от 2009 г.).

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 226б, ал. 2 и чл. 226в, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 30 от Закона за държавната собственост и влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МО И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2011 Г.)


§ 7. Натрупани финансови задължения от 26.02.2010 г. до датата на привеждане на наемните правоотношения в съответствие с Наредба № Н-22 от 2010 г. могат да се издължат доброволно от наемателите на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната в срок до 31.03.2011 г. по сметката на Министерството на отбраната, дирекция "Финанси", с IBAN BG61BNBG96613000152201 при БНБ - ЦУ. Банковите документи, удостоверяващи плащането, да се представят от наемателя в Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната".

§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2011 Г.)


§ 7. Списъците на картотекираните лица към 30 юни 2011 г. да се изготвят въз основа на документи по чл. 7, ал. 2.

§ 8. Наредбата влиза в сила от 11.01.2011 г. с изключение на § 1 - 3 и 6, които влизат в сила от датата на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2011 Г.)


§ 34. Военнослужещите и цивилните служители, които са подали документите по чл. 7 след срока за картотекиране към 28 февруари преди 30 юни 2011 г., се считат за картотекирани към този срок.

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.12.2012 Г.)


§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 14, който влиза в сила от 1 декември 2012 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2016 Г.)


§ 31. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Незавършилите към датата на влизане в сила на тази наредба производства за предоставяне под наем на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната следва да се довършат в едногодишен срок от влизането в сила на тази наредба при условия, определени в съответствие с нормативната уредба, действала по време на започване на производствата по настаняване, и по установения с тази наредба ред.

§ 32. (1) Наемните правоотношения, възникнали при досегашните условия и ред, се привеждат в съответствие с условията и реда, регламентирани в тази наредба, в 6-месечен срок от влизането ѝ в сила.

(2) В двумесечен срок от влизане в сила на тази наредба настанените в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната лица подават до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" заявление със свободен текст ведно с декларация по образец за семейно и имотно състояние и удостоверение за месторабота. Лицата, участващи в мисии или операции извън територията на страната, и дългосрочно командированите извън територията на страната могат да подадат заявление-декларация по факс.

(3) На лицата, които не изпълнят задължението по ал. 2 или откажат да приведат наемното си правоотношение в съответствие с тази наредба, се отправя едномесечно предизвестие за прекратяване на сключения с тях договор.

§ 33. (1) В 3-месечен срок от влизането в сила на тази наредба Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" организира дейностите по чл. 34, ал. 2 и 3.

(2) В 15-дневен срок от утвърждаване на протоколите по ал. 1 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" обявява по реда на чл. 34, ал. 4 списъци на жилищата и ателиетата, нуждаещи се от текущ и/или основен ремонт.

§ 34. Разпоредбите на чл. 29, ал. 3 и 4 се прилагат и за лицата, заварени към влизане в сила на тази наредба в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната.

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МО И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2015 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МО И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2016 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МО И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2016 Г.)


§ 14. Настанените в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната лица, за наемното правоотношение на които е от значение промяната в § 1 от допълнителните разпоредби, в двумесечен срок от влизането ѝ в сила подават до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" заявление ведно с документите, удостоверяващи съответното обстоятелство. Възникналите при досегашните условия и ред наемни правоотношения на тези лица се привеждат в съответствие с условията и реда, регламентирани в тази наредба, в 6-месечен срок от влизането ѝ в сила.

§ 15. Срокът по чл. 5, ал. 1, т. 2 за 2016 г. се удължава до 30.09.2016 г.

§ 16. Обявеният по досегашния ред списък на картотекираните лица запазва действието си до обявяването на нов списък по реда на тази наредба.

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2017 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2017 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МО И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.04.2018 Г.)


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2018 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-22 ОТ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 31.05.2019 Г.)


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31.03.2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)


§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 1, 2, 4 и 6, които влизат в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 07.12.2012 г., предишно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

                                                                                                                                                                                                      ДО ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ

                                                                                                                                                                                                      НА _____________________________________

                                                                                                                                                                                                      ГР. _____________________________________,

                                                                                                                                                                                                      ОБЛАСТ ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

с месторабота ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

гр. (с.) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

с .......... години трудов стаж в МО, БА или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, с постоянен адрес гр. (с.) ................................... , област ........................................................,

настоящ адрес гр. (с.) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

област ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ,

ж.к. (ул.) ............................................................................................................................................................................................................. № ........... , бл. .............., вх. ............., ет. ............., ап. ............. ,

ЕГН ..........................................................., лична карта № ............................................................. , издадена на ........................................................ г. от ..................................................................................

МВР ..........................................................................................., тел. .........................................................................

Моля да бъда картотекиран/а като нуждаещ се от жилище (ателие, гараж), жилищно помещение в общежитие от жилищния фонд на Министерството на отбраната (ЖФ на МО):

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:

1. Семейството ми се състои от .......... членове и в него освен мен са включени:

 

а) ..........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

б) ..........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

в) ..........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

г) ..........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

д) ..........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

(месторабота)

 

 

II. ЖИЛИЩНО СЪСТОЯНИЕ:

2. Аз, заедно със семейството си или разделен от семейството си, живея в гр. (с.) .................................................. , ж.к. (ул.) ....................................................................................., бл. .........., вх. ..........,

 ет. ........., ап. ........., в жилище .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ,

(на свободен наем, в общежитие)

което е собственост на ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на собственика, МО - ЖФ, ОбС, др. ведомства и др.; наличие на съпружеска/родствена връзка между наемодателя и декларатора)

Жилището се състои от ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(брой на стаите и сервизните помещения)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ:

3. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме)

(излишното се зачертава)

собствено жилище (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на жилище.

Жилището се състои от ................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

(брой на стаите и сервизните помещения)

с площ ............................................................ кв.м и се намира в гр. (с.) .................................................................................................................................................................................................................,

ж.к. (ул.) ............................................................................................................................................................................................................................ № ..........., бл. ..........., вх. ..........., ет. ..........., ап. ............

Жилищният имот е придобит през ....................... г. чрез ..........................................................................................................................................................................................................................................

(покупка от МО, от държавата, общината или други физически или юридически лица, по дарение, по наследство и др.)

с нотариален акт (договор) № ........................................................................................................................…..........................................................................................................................................................

4. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме)

(излишното се зачертава)

собствена вила (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на вила.

Вилата се състои от .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(брой на стаите и сервизните помещения)

с площ ............... кв.м и се намира в гр. (с., вилна зона) ...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Годни ли са за постоянно обитаване

                                             ДА                                              НЕ

(ако не са годни за обитаване, се прилага удостоверение от техническа служба)

6. Аз и членовете на моето семейство сме настанени в жилище от ЖФ на МО, намиращо се в гр. (с.) ....................................................., ж.к. (ул.) ..................................................................... № .........,

бл. ..........., вх. ..........., ет. ..........., ап. ..........., състоящо се от ...................................................................................................................................................................................................................................,

(брой на стаите и сервизните помещения)

с площ ................ кв.м.

IV. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

7. Аз и членовете на моето семейство .......................................................... прехвърляли жилищен имот на други лица през последните 5 години, както следва:

                                                                              (сме или не сме)

................................................................................................................................ жилищен имот през ........................................................................................ г., ...................................................................... ,

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ,

състоящ се от ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ,

(брой на стаите и сервизните помещения)

намиращ се в гр. (с.) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ,

ж.к. (ул.) .............................................................................................................................................................................................................................. № ......... , бл. ............., вх. ........., ет. ........., ап. ........... ,

на .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН на лицето, с което е извършена сделката)

8. Отговарям на условията по чл. 12 от наредбата

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(изписва се основанието за предоставяне на жилище)

9. Отговарям на условията по чл. 14 от наредбата

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(изписва се основанието за предоставяне на ателие)

10. Отговарям на условията по чл. 15 от наредбата

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(изписва се основанието за предоставяне на гараж)

11. Други индивидуални данни, пояснения и декларации за семейното, жилищното и имотното състояние на декларатора, които се изписват със свободен текст

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. ДРУГИ ДАННИ:

а) самотни родители на непълнолетни деца;

б) член от семейството ми е с намалена работоспособност над 71 на сто;

в) младо семейство;

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

д) данни за предишно картотекиране.

Забележка. Необходимото се подчертава, прилага се документ.

Известно ми е, че за неверни данни и сведения, дадени в декларацията, нося отговорност по чл. 10 от наредбата и чл. 330 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Приложения:

1. Копие от документ за собственост или за вещно право на ползване на жилище и/или вила за населеното място, за което се картотекира.

2. Копие от документ за извършени сделки с жилище и/или вила (за цялата страна) през последните пет години.

3. Копие от адресна карта за настоящ адрес за всеки член от семейството.

4. Заверено от наемателя копие от договор за свободен наем.

5. Копие от настанителна заповед (за настанени в имот от жилищния фонд на МО).

6. Документ/и, удостоверяващ/и обстоятелства по § 1, т. 1 от ПЗР на Наредба № Н-22 от 2010 г. (при наличие на деца - за всяко дете поотделно).

7. Други документи.

Забележка:

Декларацията се подписва от двамата съпрузи.

 

1. ДЕКЛАРАТОР:

2. ДЕКЛАРАТОР:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

                                        (име, презиме и фамилия)

                                                             (име, презиме и фамилия)

ЕГН ........................................................................................................................................................

ЕГН ........................................................................................................................................................

Лична карта № ......................................................................................................................................

Лична карта № ......................................................................................................................................

издадена от ............................................................................................................................................

издадена от ............................................................................................................................................

Подпис: ..............................................

Подпис: ..............................................

......................................................... г.

......................................................... г.

гр. .......................................................

гр. .......................................................

 

 


Приложение № 1а към чл. 7, ал. 2, т. 1


(Ново - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
 
........................................................................................... - гр. (с.) .......................................................................................................................................................
(административна структура, военно формирование)
обл. .................................................................., издава настоящото в уверение на това, че ............................................................................................................................................

(звание,

..................................................................................................... е назначен/а на военна служба ..........................................................................................................................

име, презиме и фамилия)

(трудово/служебно правоотношение) в Министерството на отбраната със заповед (договор)
№ ..................... / ......................... година.
Към ............................. същият/ата има прослужени ............................................................ години и
(дата) (цифром и словом)
..................................................... месеца и продължава да служи в Министерството на отбраната.

(цифром и словом)

.................................................................................................. заема в момента длъжността ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(само за ръководни кадри в Министерството на отбраната)
Лицето ............................................................................................................................. е хабилитирано
(за висококвалифицирани специалисти)
и заеманата от него длъжност изисква/не изисква хабилитация.
Същият/ата е участвал в международни операции и мисии, както следва:
- съгласно Заповед № ............................ на министъра на отбраната в ......................................................................................................................................................................................
с висока/ниска степен на риск;
- съгласно Заповед № ............................ на министъра на отбраната в ......................................................................................................................................................................................
с висока/ниска степен на риск;
- съгласно Заповед № ............................ на министъра на отбраната в ......................................................................................................................................................................................
с висока/ниска степен на риск
 
РЪКОВОДИТЕЛ:
............................................./........................................../
Изх./Рег. № ......................./..................... г.
 
Забележка. При определянето на трудовия стаж се има предвид действително изслуженото време на кадрова военна служба в Министерството на отбраната без приравнения трудов стаж и срока на обучение във военните училища.
 


Приложение № 1б към чл. 7, ал. 2, т. 5


(Ново - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)


                                                                                                ДО

                                                                                                ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

                                                                                                ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-

                                                                                                ПОЧИВНО ДЕЛО"

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на степента на жилищна нужда съгласно Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

 

на ............................................................................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

от ...................................................., гр. (с.) ..........................................

 

I. Служителят/семейството има право на .................................. (двустайно, тристайно, четиристайно) жилище от жилищния фонд на Министерството на отбраната  съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне.

ІІ. Категория на лицето по чл. 8, ал. 1 - ........ категория.

ІІІ. Група на лицето по чл. 8, ал. 2 - ........ група.

ІV. Определяне на точките за картотекиране съгласно чл. 9:

Показатели

Брой точки

1. За притежаваното военно звание - чл. 9, ал. 2, т. 1

 

2. За определената група - чл. 9, ал. 2, т. 2

 

3. За продължителността на стажа в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - чл. 9, ал. 2, т. 3

 

4. За броя на членовете на семейството - чл. 9, ал. 2, т. 4

 

5. За преживелия съпруг/съпруга (военнослужещ или цивилен служител) на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ или цивилен служител от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - чл. 9, ал. 3, т. 1

 

6. За самотни родители на непълнолетни деца - чл. 9, ал. 3, т. 3

 

7. За семейства, в които един от членовете е с призната намалена работоспособност над
71 на сто - чл. 9, ал. 3, т. 4

 

8. За млади семейства - чл. 9, ал. 3, т. 5

 

9. За участвалите в международни операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск - чл. 9, ал. 3, т. 6

 

10. За участвалите в международни операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск - чл. 9, ал. 3, т. 6

 

Общ брой точки за картотекиране по чл. 9:

 

 

Предложението е прието на заседание на жилищната комисия на ...............................................................................

                                                                                                                      (административна структура, поделение)

с протокол № ......................... от ........................ г.

 

 

ПОДПИСИ НА КОМИСИЯТА:

ПОДПИС НА КАРТОТЕКИРАНИЯ:

Председател: ................................................ /............................./

 

                       ................................................ /............................./

 

Членове:

1. ............................................ /............................./

 

2. ............................................ /............................./

 

3. ............................................ /............................./

 

4. ............................................ /............................./

     

Приложение № 1в към чл. 31, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)


 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-

ПОЧИВНО ДЕЛО"

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ................................................................................................................................................................................,

(звание, име, презиме и фамилия)

военно формирование (месторабота) .....................................................................................................................,

адрес по лична карта: гр.(с.) .................................................., ж.к. (ул.) ..................................................................

№ ............................., бл. .............................................., вх. ..............................., ет. .................., ап. .....................,

настоящ адрес: гр.(с.) .............................................................., ж.к. (ул.) .................................................................

№ ............................., бл. .............................................., вх. ..............................., ет. .................., ап. .....................,

ЕГН ................................................................, лична карта № .................................................................................,

издадена от .................................... МВР ................................................... на .........................................................,

тел.: ......................., GSM .......................................,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Моля, аз, заедно или разделен(а) от семейството си, да бъда(ем) настанен(и)

(излишното се зачертава)

във военно общежитие

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Семейството ми се състои от .......... членове и в него освен мен са включени:

 

1. .....................................................................................

...........................................

...............................................

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

 

 

 

2. ....................................................................................

...........................................

...............................................

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

 

 

 

3. ....................................................................................

...........................................

...............................................

(име, презиме и фамилия)

(ЕГН)

(родствена връзка)

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

Дата: ..........................                                                                                                       Подпис: .............................

 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3ДО ЖИЛИЩНАТА КОМИСИЯ НА ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ГР. _____________, ОБЛАСТ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ............................................................................................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
с месторабота ............................................................................................................................................................................................................................................................
гр. (с.) .........................................................................................................................................................................................................................................................
с ... години трудов стаж в МО, БА или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната
с постоянен адрес гр. (с.) ......................................................., област ..................................................................................................................................................................
настоящ адрес гр. (с.) .............................................................., област ..............................................................................................................................................................
ж.к. (ул.) ................................................................ № ............., бл. .........., вх. .........., ет. .........., ап. .............................................................................................................
ЕГН .................................., лична карта № ...................................., издадена на ................................... г.
от ..................................... МВР ........................................................................................................................................................................................................................
 
Д Е К Л А Р И Р А М :
 
Към .................... 201 ..... г. нямам промени в семейното и/или имотното състояние, както и в наемното правоотношение, декларирани към .................... 201 ..... г.
Известно ми е, че за неверни данни и сведения, дадени в настоящата декларация, нося отговорност по чл. 10 от наредбата.
 
1. ДЕКЛАРАТОР: 2. ДЕКЛАРАТОР:
.................................................................... ....................................................................

(име, презиме и фамилия)

(име, презиме и фамилия)

ЕГН ........................................................... ЕГН ...........................................................
Лична карта № ......................................... Лична карта № ........................................
Издадена от .............................................. Издадена от ..............................................
Подпис: ..................................................... Подпис: ....................................................
.................................................................. г. ................................................................. г.
гр................................................................ гр................................................................
   


Приложение № 2а към чл. 21, ал. 1, т. 1


(Ново - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) 
Критерии за увеличение или намаление на основната наемна цена на основание чл. 35, ал. 1 ППЗДС
 
  Критерии Процент увеличение/намаление
А. Период на експлоатация  
1. До 5 години от построяването или основен ремонт на имота +40 %
2. От 5 до 10 години от построяването на имота +30 %
3. От 10 до 15 години от построяването на имота +20 %
4. От 15 до 20 години от построяването на имота +10 %
5. Над 40 години от построяването на имота -10 %
     


Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1, т. 2


МЕТОДИКА

за определяне на месечната наемна цена за движими вещи - частна държавна собственост, намиращи се в отдадените под наем жилища, ателиета и жилищни помещения в общежитията от жилищния фонд на Министерството на отбраната


1. С методиката се определя наемната цена при отдаване под наем на движими вещи - частна държавна собственост, намиращи се в жилища, ателиета и жилищни помещения в общежитията от жилищния фонд на Министерството на отбраната.

2. Месечната наемна цена на движимите вещи НЦдв на обзаведените служебни жилища, ателиета и жилищни помещения в общежития се определя за всяко конкретно служебно жилище, ателие и служебно жилищно помещение в общежитие.

3. Обзаведеното жилище, ателие или жилищно помещение в общежитие трябва да съдържа кухненско и/или холно и/или спално/детско обзавеждане, като:

3.1. пълното кухненско обзавеждане включва: СКШ долен ред с вградена мивка алпака, вграден кухненски плот с 4 бр. бързонагряващи гнезда, вградена фурна, смесителна батерия за кухня, СКШ горен ред с вграден абсорбатор; пералня; щори за прозорците; хладилник; маса за хранене и 4 стола; осветление; отопление;

3.2. пълното спално обзавеждане включва: гардероб - 1 бр.; спалня с матрак; нощни шкафчета - 2 бр.; тоалетка с огледало - 1 бр.; стол - 1 бр.; PVC корниз - 1 бр.; тънки и плътни пердета; осветление; отопление;

3.3. пълното детско обзавеждане включва: единични легла с матраци - 1 или 2 бр.; ракла - 1 бр.; бюро - 1 бр.; стол - 1 бр.; гардероб - 1 бр.; PVC корниз; тънки и плътни пердета; осветление; отопление;

3.4. пълното холно обзавеждане включва: секция - 2 бр.; поставка за телевизор; мека мебел - диван и 2 бр. табуретки; ниска маса; PVC корниз; осветление; отопление;

3.5. частичното обзавеждане включва до 50 % от посоченото в т. 3.1 - 3.4.

4. Основната наемна цена ОНЦдв за движимите вещи е, както следва:  Тип обзавеждане Сума
    Пълно Частично
1. Кухненско обзавеждане 10 лв. 5 лв.
2. Холно обзавеждане 12 лв. 6 лв.
3. Спално/детско обзавеждане 8 лв. 4 лв.


5. Наемната цена за движимите вещи за тип обзавеждане се отнася за жилище със следните показатели:

- местонахождение на жилището според категорията на населеното място и зоната, в която попада - I категория;

- период на експлоатация на движимите вещи - от 5 до 10 години.

6. Основната наемна цена се коригира с коефициент за показатели, посочени в таблицата:


Таблица № 1

  Показатели за корекция Процент увеличение/намаление
     
А. Местонахождение на жилищата според категорията на населеното място  
1. Нулева категория +15%
2. Втора категория -3%
3. Трета категория -7%
4. Населени места от четвърта до осма категория -15%
     
Б. Период на експлоатация  
1. Ново обзавеждане, до 2 години +40%
2. До 5 години +20%
3. Над 10 години -85%


7. Коригираната основна наемна цена се определя, като основната наемна цена се умножи по общ корекционен коефициент, образуван като аритметичен сбор от процентите в увеличение, респективно намаление, на водещия коефициент 1 от показателите в таблица № 1 по следната формула:


НЦдв = ОНЦдв x К


К = (1 + Прнм + Прпе),


където:

НЦдв е коригираната основна наемна цена;

ОНЦдв - основната наемна цена;

К - аритметичният сбор от процентите в увеличение, респективно намаление, на водещия коефициент1 от показатели;

Прнм - процентът за показател - местонахождение на жилището според категорията на населеното място;

Прпе - процентът за показател - период на експлоатация;

8. Определените по тази методика наемни цени се закръглят в число до втория знак след точката, т.е. в сума до стотинки.


Приложение № 4 към чл. 32, ал. 1, т. 2


МЕТОДИКА

за определяне на дължимите консумативни и други разходи при ползване на жилищни помещения в общежития


1. Други разходи, дължими при ползване на жилищни помещения в общежития, по смисъла на тази методика са припадащата се част от постоянните разходи по подръжката и управлението на общежитието.

2. Припадащата се част от постоянните разходи за ползване на жилищно помещение в общежитието се определя за всяко конкретно жилищно помещение в общежитие.

3. За постоянни разходи се считат тези, които не зависят от броя на настанените наематели, а се отнасят към идеалната част от РЗП (разгъната застроена площ) на общежитието. Постоянните разходи, необходими за поддържане на общежитията, са разходи за почистване и хигиена, за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, за охрана, за абонаментна поддръжка на асансьорна техника, котли и други разходи, отговарящи на описанието за постоянни такива.

4. "Консумативните разходи" са разходите за топлоенергия, електроенергия, студена и/или топла вода.

5. "Дължимите консумативни разходи" са реално отчетеното потребление на консумативни разходи чрез контролни измервателни уреди и/или разпределени пропорционално на наемател. Те се определят веднъж годишно по вид консумативен разход и по наемател и/или по жилищно помещение.

6. Събирането на дължимите консумативни разходи се извършва чрез събиране на месечна авансова вноска за консумативни разходи. Месечната авансова вноска за ползване на жилищно помещение в общежитие е за един брой наемател и се определя конкретно за всяко общежитие.

7. Веднъж годишно се уравняват събраните месечни авансови вноски за консумативни разходи, като от натрупаната сума се приспадат сумите по т. 4. Резултатът от уравняването се дължи от или се възстановява на наемателя.

8. Обща разгъната площ, върху която се формират постоянните разходи, е сбор на обща разгъната площ в квадратни метри на жилищните и общите части - ОРП.

9. Месечният размер на припадащата се част от постоянните разходи за 1 кв.м е аритметичен сбор от средномесечния размер на същите, отнесени към обща разгъната площ, върху която се формират те, по формулата:


ПЧПР = СМРПР / ОРП,

СМРПР = (ПР1 + ПР2 + ... + ПРn) / 12

ОРП = OРПжч + OРПоч,


където:

ПЧПР е припадащата се част от постоянните разходи за 1 кв. м;

СМРПР - средномесечният размер на постоянните разходи, получени като сума от годишния размер на постоянните разходи, разделени на 12;

ПР1, 2, 3 ..... n - постоянните разходи в годишен размер;

n - броят на постоянни разходи;

ОРП - общата разгъната площ, която е сума от общата разгъната площ на жилищните и общите части;

OРПжч - общата разгъната площ на жилищните части в квадратни метри;

OРПоч - общата разгъната площ на общите части в квадратни метри.

10."Полезна площ на жилищното помещение в общежитие" е сумарната площ на всички помещения в него, измерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището - ПП.

11. Припадащата се част от постоянните разходи за ползване на жилищно помещение в общежитието е произведение от припадащата се част от постоянните разходи за 1 кв.м, дефинирана в т. 9, и полезната площ на жилищното помещение в общежитие по формулата:


МРПЧПР = ПП x ПЧПР,


където:

МРПЧПР е месечният размер на припадащата се част от постоянните разходи за ползване на жилищно помещение в общежитието;

ПЧПР - припадащата се част от постоянните разходи за 1 кв.м, определен в т. 9;

ПП - полезната площ.

12. Месечната авансова вноска за консумативен разход е сумата, дължима авансово при ползването на жилищното помещение в общежитие всеки месец за период от една година, свързана с годишното потребление на консумативния разход, както и за предоставяни услуги в общежитията, реализиращи консумативен разход (ползване на обществена пералня).

13. Месечната авансова вноска за консумативен разход се определя на база общ брой наематели - МАВкрi, и на общ обем, в частност за топлоенергия - общ отопляем обем - МАВкрj.

14. Общият отопляем обем на общежитие е сбор от отопляемия обем в кубични метри на жилищните и общите части - ООО.

15. Консумативни разходи, разпределяни на база общ отопляем обем, месечната авансова вноска за кубичен метър, се определя по формулата:


МАВ’крj = СМПКРj / ООО,


СМПКРj = ГПКРj / 12


ООО = ОООжч + ОООоч,


където:

МАВ’крj е месечната авансова вноска за консумативен разход j за кубичен метър;

j - вид консумативен разход, разпределян на база общ обем, в частност общ отопляем обем - например топлоенергия;

СМПКРт - средномесечното потребление на консумативния разход j за всичките жилищни помещения в общежитие, който се получава от отчетеното годишно потребление за консумативния разход j, делено на 12 месеца;

ГПКРт - годишното потребление на консумативния разход j за всичките жилищни помещения в общежитие, който се получава от сумирането на отчетеното месечно потребление за консумативния разход j;

ООО - общият отопляем обем на общежитие;

ОООжч - общият отопляем обем на общежитие на жилищните части;

ОООоч - общият отопляем обем на общежитие на общите части.

16. Месечната авансова вноска за ползвано жилищно помещение се определя по формулата:


МАВкрj = МАВ’крj x ООжп,


ООжп = ПП x Н,


където:

МАВкрj е месечната авансова вноска за консумативен разход j;

ООжп - общият отопляем обем на жилищното помещение;

ПП - полезната площ;

Н - светлата височина на жилищното помещение.

17. Месечната авансова вноска за консумативен разход, определен на база общ брой наематели, се определя по формулата:


МАВкрi = ГПКРi / ГБН,


където:

МАВкрi е месечната авансова вноска за консумативен разход i за един наемател;

i - вид консумативен разход, разпределян на база общ брой наематели - например електроенергия, студена и/или топла вода;

ГПКРi - годишното потребление на консумативния разход i за всичките жилищни помещения в общежитие, който се получава от сумирането на отчетените месечни стойности за консумативния разход i;

ГБН - броят наематели за период от една година, който се получава от сумирането на броя наематели за всеки месец.

18. Месечната авансова вноска за консумативни разходи е сума от месечните авансови вноски за всеки консумативен разход по формулата


МАВкр = S МАВкрi + S МАВкрj = МАВкрее + МАВкрте + МАВкрсв + МАВкрсв + ... + МАВкрi + МАВкрj,


където:

МАВкр е месечната авансова вноска за консумативни разходи;

i - вид консумативен разход, разпределян на база общ брой наематели;

j - вид консумативен разход, разпределян на база общ обем, в частност общ отопляем обем;

МАВкрi - месечната авансова вноска за консумативен разход i;

МАВкрj - месечната авансова вноска за консумативен разход j.

19. Определените по тази методика дължими консумативни разходи се закръглят в число до втория знак след точката, т.е. в сума до стотинки.


Приложение № 5 към чл. 34, ал. 2


Минимално необходимото обзавеждане на служебните жилища за настаняване на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 1 - 3


Кухненски бокс

под - теракота; стени - фаянс до ниво на височина СКШ (секционен кухненски шкаф); останалите стени и таван - латекс; СКШ долен ред: вградена мивка алпака, вграден кухненски плот с 4 бр. бързонагряващи гнезда, вградена фурна, смесителна батерия за кухня; СКШ - горен ред: вграден абсорбатор; щори за прозорците; хладилник - 240 л.

При самостоятелни кухни допълнително се доставят и монтират маса за хранене и 4 стола; отопление.


Спалня

под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс.

Обзавеждане:

четирикрилен гардероб - 1 бр.; спалня с двулицев матрак, нощни шкафчета - 2 бр.; тоалетка с огледало - 1 бр.; стол - 1 бр.; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр.; двурелсов PVC корниз - 1 бр.; тънки и плътни пердета; дъска за гладене; отопление.


Детска стая

под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс; единични легла с матраци - 2 бр.; ракла - 1 бр.; бюро - 1 бр.; стол - 1 бр.; гардероб - 1 бр.; PVC корниз; тънки и плътни пердета; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр.


Трапезария

под - ламиниран паркет; стени - латекс.

Обзавеждане:

секция - 2 бр.; секция - поставка за телевизор; маса за хранене - 1 бр.; столове - 4 бр.; мека мебел - диван; табуретки - 2 бр.; ниска маса; PVC корниз; тавански плафони за стени - 3 бр.; отопление.


Коридор

под - теракота; стени - латекс.

Обзавеждане:

портманто; шкаф за обувки; стенно огледало; таванска плафониера.


Санитарен възел

под - теракота; стени - фаянс; окачен таван - влагоустойчиво пано 60/60 с вградено ел. осветление; тоалетна чиния - моноблок; порцеланова мивка с ботуш и смесителна батерия; душ батерия - 1 бр.; стенно огледало над мивка с поставка или стенен шкаф с огледало; пълен аксесоар за баня за комплектуване на WC; отопление/бойлер.


Мокро помещение

под - теракота; стени - фаянс; таван - латекс.


Приложение № 6 към чл. 34, ал. 2


Минимално необходимото обзавеждане за жилищните помещения в общежития


Кухненски бокс

под - теракота; стени - фаянс до ниво на височина СКШ (секционен кухненски шкаф); останалите стени и таван - латекс; СКШ долен ред: вградена мивка алпака, вграден кухненски плот с 2 бр. бързонагряващи гнезда, вградена фурна, смесителна батерия за кухня; СКШ - горен ред: вграден абсорбатор; щори за прозорците; хладилник - 120 л.

При самостоятелни кухни допълнително се доставят и монтират маса за хранене и 1 - 4 стола; отопление.


Спалня

под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс.

Обзавеждане:

гардероб - 1 бр.; спалня/легло с матрак, нощни шкафчета - 1-2 бр.; стол - 1-2 бр.; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр.; PVC корниз - 1 бр.; пердета; отопление.


Детска стая/при наличие на такава

под - ламиниран паркет; стени и таван - латекс; единични легла с матраци - 1-2 бр.; ракла - 1 бр.; бюро - 1 бр.; стол - 1 бр.; гардероб - 1 бр.; PVC корниз; пердета; таванска плафониера - 1 бр.; стенни плафониери - 2 бр.


Коридор

под - теракота; стени - латекс.

Обзавеждане:

портманто; стенно огледало; таванска плафониера.


Санитарен възел

под - теракота; стени - фаянс; окачен таван - влагоустойчиво пано 60/60 с вградено ел. осветление; тоалетна чиния - моноблок; порцеланова мивка с ботуш и смесителна батерия; душ батерия - 1 бр.; стенно огледало над мивка с поставка или стенен шкаф с огледало; пълен аксесоар за баня за комплектуване на WC; отопление/бойлер.


Приложение № 7 към чл. 35


(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., в сила от 01.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)


Размери на компенсационните суми, които се изплащат на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

 

по

ред

Населени места

Брой на членовете на семейството

едно-

членно (лв.)

дву-

членно (лв.)

три-

членно (лв.)

четири-

членно (лв.)

пет-

членно

и повече (лв.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

София, Пловдив, Варна и Бургас

115

125

135

145

170

2.

Плевен, Русе, Велико Търново, Карлово, Казанлък, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен и Шумен

80

85

90

100

120

3.

Останалите областни административни центрове, както и Асеновград, Балчик, Банско, Белене, Дупница, Свищов и Троян

65

75

80

90

100

4.

Всички останали населени места и вилни зони

55

60

65

75

85


Приложение № 8 към чл. 37, ал. 1, т. 1  Гр. (с.) ........................
  Област ........................
  ДО
  МИНИСТЪРА/НАЧАЛНИКА/
  КОМАНДИРА/
  РЪКОВОДИТЕЛЯ НА
  ......................................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
от ....................................................................................................................,
(звание, име, фамилия)
служещ (работещ) в ...................................................................................................................
 
Моля да ми се изплащат компенсационни суми за месец ........................................... за ползване на жилище по договор за свободен наем.
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Живея на свободен наем в жилище (част от жилище), намиращо се в гр. (с.) ................................, област ............................, ж.к. (кв.) .............................., ул. ........................................................ № ........, бл. № ........, вх. ........, ет. ........, ап. ........
2. Жилището е собственост на ..................................................................................................................................................................................................................................

                                                             (трите имена на собственика)

3. Имам/нямам съпружеска/родствена връзка със собственика ......................................................................................................................................................................................................
(посочва се съпружеската/родствената връзка)
4. Заплащам свободен месечен наем в размер ............................ (.........................................) лева.
                                                                                  (цифром)                         (словом)
5. В наетото жилище живеем ...................... - членно семейство, което представлява:
а) аз - ...............................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
б) съпруг(а) ........................................................................................................................................................................................................................................................
(име) (месторабота)
в) ненавършилите пълнолетие и невстъпили в брак деца:
аа) (син, дъщеря) .........................................................................................................................................................................................................................................................
(име) (месторабота)
бб) (син, дъщеря) .........................................................................................................................................................................................................................................................
(име) (месторабота)
вв) (син, дъщеря) .........................................................................................................................................................................................................................................................
(име) (месторабота)
гг) (син, дъщеря) ..........................................................................................................................................................................................................................................................
(име) (месторабота)
дд) (син, дъщеря) ........................................................................................................................................................................................................................................................
(име) (месторабота)
ее) (син, дъщеря) .........................................................................................................................................................................................................................................................
(име) (месторабота)
6. Притежавам собствено жилище в гр. (с.) ..................................., ж.к. (ул.) ......................................., бл. № ............, вх. ............, ет. ............, ап. ............, състоящо се от ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
7. Настанен съм в жилище от жилищния фонд на Министерството на отбраната ..........................................................................................................................................................................................
в гр. (с.) .........................., ж.к. (ул.) ...................................., бл. № ........., вх. ........, ет. ........., ап. .........., състоящо се от ....................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
Същото изцяло (частично) съм освободил и е предоставено за настаняване съгласно приложеното писмо .................... № ...... / ............... г. на ......................................................... гр. ...........................................
 
Подпис:
.............................................
........................................ г.
гр. (с.) ...............................


Приложение № 8а към чл. 37, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)


 

Гр. (с.) ............................................................

Област ...........................................................

ДО

МИНИСТЪРА/НАЧАЛНИКА/

КОМАНДИРА/

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ................................

........................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

от ....................................................................................................,

(звание, име, фамилия)

служещ (работещ) в ...................................................

Моля да ми се изплащат компенсационни суми за месец ........................................... за ползване на жилище по договор за свободен наем.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Живея на свободен наем в жилище (част от жилище), намиращо се в гр.(с.) ................................., област  ......................................, ж.к. (кв.) .........................................., ул. ............................................................ № ......,  бл. № ........, вх. ........, ет. ........, ап. ........

2. Жилището е собственост на ............................................................................................................................

(трите имена на собственика)

3. Имам/нямам съпружеска/родствена връзка със собственика ......................................................................

.................................................................................................................................................................................

(посочва се съпружеската/родствената връзка)

4. Заплащам свободен месечен наем в размер ...................... лв.

                                                                                (цифром)

(.............................................................................................................................................................................) лв.

(словом)

5. В наетото жилище живеем ....................................................-членно семейство, което представлява:

а) аз - ....................................................................................................................................................................;

(трите имена)

б) съпруг(а) ................................................................................................................., .......................................;

                                                 (трите имена)                                                                   (месторабота)

в) ненавършилите пълнолетие и невстъпили в брак деца:

аа) (син, дъщеря) ......................................................................................................., ........................................;

                                                                               (име)                                                           (възраст)

бб) (син, дъщеря) ......................................................................................................., .....................................;

                                                                               (име)                                                           (възраст)

вв) (син, дъщеря) ......................................................................................................., .....................................;

                                                                               (име)                                                           (възраст)

гг) (син, дъщеря) ......................................................................................................., .....................................;

                                                                               (име)                                                           (възраст)

дд) (син, дъщеря) ......................................................................................................., .....................................;

                                                                               (име)                                                           (възраст)

ее) (син, дъщеря) ......................................................................................................., ......................................

                                                                               (име)                                                           (възраст)

6. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме)

                                                                      (излишното се зачертава)

собствено жилище (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на жилище в гр. (с.) ....................................., ж.к. (ул.) ....................................................................................., бл. № .............,

вх. ............, ет. ............, ап. ............, състоящо се от .............................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(брой на стаите и сервизните помещения)

Жилищният имот е придобит през .................. г. чрез ...................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(покупка от МО, от държавата, общината или други физически или юридически лица, по дарение, по наследство и др.)

с нотариален акт (договор) № ...............................................................................................................................

7. Аз и членовете на моето семейство (притежаваме или не притежаваме)

(излишното се зачертава)

собствена вила (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); вещно право на ползване на вила. Вилата се състои от ...............................................................................................................................................................

                                                (брой на етажите, стаите и сервизните помещения)

с площ .............................. кв.м и се намира в гр. (с., вилна зона) ........................................................................

8. Годни ли са декларираните имоти по т. 6 и 7 за постоянно обитаване

ДА                      НЕ

(ако не са годни за обитаване, се прилага удостоверение от техническа служба)

9. Аз и членовете на моето семейство .................................................................. прехвърляли жилищен

                                                                                     (сме или не сме)

имот на други лица през последните 5 години, както следва:

............................................................. жилищен имот през ..................................................... г., ........................,

....................................................................................................................................................................................,

състоящ се от ............................................................................................................................................................,

(брой на стаите и сервизните помещения)

намиращ се в гр. (с.) ................................................................................................................................................,

ж.к. (ул.) ........................................................................... № ......... , бл. ............., вх. ........., ет. ........., ап. ...........,

на ................................................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН на лицето, с което е извършена сделката)

10. Настанен съм в жилище от жилищния фонд на Министерството на отбраната ....................................

в гр. (с.) ............................, ж.к. (ул.) ..............................................., бл. № ........., вх. ........, ет. ........., ап. .........., състоящо се от ............................................................................................................................................................

(брой на стаите и сервизните помещения)

Същото изцяло (частично) съм освободил и е предоставено за настаняване съгласно приложеното писмо ....................................... № ........../................ г. на .................................................., гр. .....................................

Известно ми е, че за неверни данни и сведения, дадени в декларацията, нося отговорност по чл. 10 от наредбата.

 

Приложения:

1. Копие от документ за собственост или за вещно право на ползване на жилище и/или вила за населеното място, за което се картотекира.

2. Копие от документ за извършени сделки с жилище и/или вила (за цялата страна) през последните пет години (при наличие на такъв документ).

3. Заверено от наемателя копие от договор за свободен наем.

4. Копие от настанителна заповед (за настанени в имот от жилищния фонд на МО).

5. Документ/и, удостоверяващ/и обстоятелства по § 1, т. 1 от ПЗР на Наредба № Н-22 от 2010 г. (при наличие на деца - за всяко дете поотделно).

6. Копие на писмо ............... № .................../........... г. на ....................................., гр. .....................................,

удостоверяващо обстоятелствата по освобождаването на ползван под наем ведомствен имот ......................

......................................................................................................................................................................................

7. Други документи ..............................................................................................................................................

8. .............................................................................................................................................................................

Забележка :

Декларацията се подписва от двамата съпрузи.

 

1. ДЕКЛАРАТОР:

........................................................................................

(име, презиме и фамилия)

ЕГН ...............................................................................

Лична карта № .............................................................,

издадена от ...................................................................

Подпис: ..........................

....................................... г.

гр. ...................................

2. ДЕКЛАРАТОР:

.......................................................................................

(име, презиме и фамилия)

ЕГН ...............................................................................

Лична карта № ...........................................................,

издадена от ..................................................................

Подпис: ..........................

....................................... г.

гр. ...................................