Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 17.VIII

УКАЗ № 238 ОТ 30.07.2010 Г. ЗА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПЛАМЕН ИВАНОВ СТУДЕНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 238 ОТ 30.07.2010 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПЛАМЕН ИВАНОВ СТУДЕНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Пламен Иванов Студенков от длъжността директор на служба "Военна информация" и от военна служба, считано от 1 септември 2010 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.


Издаден в София на 30 юли 2010 г.

Подпечатан с държавния печат.