Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 1.VI

НАРЕДБА № 31 ОТ 22 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОЛИГРАФИСТ"

 

НАРЕДБА № 31 ОТ 22 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОЛИГРАФИСТ"

В сила от 27.08.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г., отм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2021г.

Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 11 май 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Полиграфист" - ДВ, бр. 46 от 1 юни 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 213030 "Полиграфист" от област на образование "Изкуства" и професионално направление 213 "Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.


Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 213030 "Полиграфист" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 2130301 "Полиграфия".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.


Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 213030 "Полиграфист".

(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Полиграфист" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Полиграфист"Професионално направление:
213 Аудио-визуални изкуства и техники;
  производство на медийни продукти
Наименование на професията:
213030 Полиграфист
Специалност: Степен на
  професионална
  квалификация:
2130301 Полиграфия Трета


Входни характеристики

1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години

За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Полиграфист" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.

За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Полиграфист" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 г., е завършено основно образование.

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Полиграфист", за което следва да представи медицинско свидетелство, с което се удостоверява, че тази професия не му е противопоказна.

Специалност

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалност 2130301 "Полиграфия".

Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 1:


Таблица 1


Описание Предмети Професионални компетенции
на трудовите и средства на знания за умения за професионално-личностни
дейности (задачи) труда     качества
1. 2. 3. 4. 5.
1. Осъществява Компютърна Компютърна грамотност - Избор на Умения за вземане на
оперативна дейност, конфигурация, възможности за текстообработваща решения.
свързана с съответстваща на ползване на система. Умения за самостоятелна
въвеждането на нуждите на персонален компютър Въвеждане на текст по работа.
текстова информация текстообработката: за нуждите на десетопръстната система Точност.
(текстови документи) компютър, монитор текстообработката. на кирилица и латиница в Дисциплинираност.
от ръкописни и с възможности за Различни видове текстообработващи Коректност.
печатни материали в индивидуални текстообработващи системи. Спазване на Прецизност.
стандартни приложни настройки на системи. Десетопръстна правописните правила на Самоконтрол.
програмни продукти разделителната машинописна система съответния език. Отговорност.
(текстообработващи способност, по БДС. Съхраняване на Професионална етичност.
системи), ръчно или клавиатура с Основни правила при въвежданата Работа в екип.
чрез скенер със маркировка за въвеждане и обработка информация в подходящ Памет, умения за
софтуер за оптическо въвеждане на текст на текст. файлов формат. пренагласа.
разпознаване на на кирилица и Изисквания за Намиране, съхраняване и Планиране и организиране
текст (OCR) с латиница, мишка, форматиране на редактиране на на дейността.
необходимата операционна текстовите материали. информация под Интелектуални
точност и коректност система, Български правопис. формата на текст и способности.
на обработваните осигуряваща Интернет. илюстрации с използване  
документи, настолни възможност за   на програмни продукти в  
(професионални) работа по БДС на   различни операционни  
издателски системи десетопръстна   системи.  
за съвместна система.   Работа със скенер и  
обработка на текст и Лицензиран   софтуер за оптично  
илюстрация - DTP. софтуер на   разпознаване на текст  
  текстообработващи   (OCR).  
  системи с   Работа в интернет.  
  възможност за      
  правописна      
  проверка и      
  сричкопренасяне      
  на български и на      
  чужди езици, в      
  зависимост от      
  изданието.      
  Скенер и      
  лицензиран      
  специализиран      
  софтуер за      
  оптическо      
  разпознаване на      
  текст (OCR) с      
  възможност за      
  работа на различни      
  езици. Помощна и      
  методическа      
  литература.      
  Указания за      
  потребителя и      
  техническа      
  документация на      
  ползваните      
  приложни      
  програмни      
  продукти,      
  компютърна      
  конфигурация и      
  периферни      
  устройства.      
  Речници.      
2. Обработване на Програмни Коректурни знаци. Работа с коригиращи Прецизност.
текстови документи и продукти за Правопис. програми. Коректност.
подготовката им за коригиране и Различни видове Обработка на текст при Точност.
издателска система - сричкопренасяне коригиращи програмни спазване на Самоконтрол. Отговорност.
коригиране, на текстови продукти и софтуер за правописните и Логическо мислене. Умения
редактиране, материали. сричкопренасяне. техническите правила. за вземане на решения.
сричкопренасяне, Речници. Чужд език на Работа с коректури и Умения за самостоятелна
форматиране, Дискови носители необходимото ниво. сигнални екземпляри. работа.
разпечатване. на информация Възможности за Спазване на Дисциплинираност.
Съхраняване на (ДНИ) - FDD, HDD, изпращане на технологичната Съобразителност.
текстови материали CD-R и др. документи по последователност при Професионална етичност.
според установените Периферни електронен път. работа с текстови Работа в екип.
правила. устройства: Обмен на документи по документи. Памет, планиране и
Получаване и принтер със електронна поща. Работа с речници на организиране на
отчитане на съответстващи Правилна и безопасна хартиен и дисков дейността.
получените консумативи - работа в интернет и в носител. Класифициране Интелектуални
материали и пособия. хартия, тонер, локална мрежа. на документи. способности.
  мастила и ленти. Нормативни правила за Съхраняване на текстови  
  Средства за съхраняване на документи според  
  изпращане на информация на установените правила.  
  материалите по хартиени, магнитни и Изпращане и получаване  
  електронен път: оптически носители. на информация (текстови  
  интернет, локална Административни документи) по  
  мрежа. правила за заявка, web-базирана или  
  Приспособления за получаване и отчитане локално базирана  
  съхраняване на на материали и електронна поща.  
  текстови документи пособия. Работа с интернет.  
  на хартиени, Санитарно-хигиенни Разпечатване на  
  магнитни и условия за работа и коректурите на локален  
  оптически съхраняване на или мрежов принтер.  
  носители. документи. Работа с матричен,  
  Класьори за   лазерен и  
  съхраняване на   мастиленоструен  
  информацията на   принтер.  
  хартиени, магнитни   Организация на работата.  
  и оптически      
  носители.      
  Нормативни      
  документи,      
  регламентиращи      
  реда за      
  съхраняване на      
  информацията.      
  Разходни норми за      
  материали.      
3. Сканиране и Компютърна Видове скенери. Работа с програмни Естетически усет.
обработване на конфигурация. Изисквания към продукти за създаване и Прецизност.
графични и растерни Скенер. илюстративния обработка на графични и Коректност.
изображения. Автоматизирани материал. растерни изображения. Точност.
Съхраняване на технологични Характеристика на Работа с различни Самоконтрол.
илюстративен системи за изображенията. видове скенери. Отговорност.
материал. създаване и Оразмеряване на Спазване на Логическо мислене.
  обработка на илюстрациите. технологичната Умения за вземане на
  графични и Кадриране, тифецване. последователност. решения.
  растерни Различни видове Оразмеряване на Умения за самостоятелна
  изображения, приложни програмни илюстрации. работа.
  лицензиран продукти за създаване Съхраняване на Дисциплинираност.
  софтуер. и обработка на графичната информация Съобразителност.
  БДС за размери на графични и растерни в подходящ файлов Професионална етичност.
  изданията, наборни изображения. формат на различни Работа в екип.
  страници и бели Оразмеряване по хартиени, магнитни и Памет, планиране и
  полета. Дискови диагоналния метод, оптически носители. организиране на
  носители на математически Работа с интернет, дейността.
  информация. изисквания и работа с локална мрежа и Интелектуални
  Средства за логаритмична линия електронна поща. способности.
  изпращане на или кръг. Организиране на Логическо мислене и
  материалите по Съхраняване на работата в съответствие с комбинативност.
  електронен път: илюстративния технологичната Концентрация на
  интернет, локална материал в подходящ последователност. вниманието и
  мрежа. файлов формат.   наблюдателност.
  Класьори за Възможности за   Технически усет.
  съхраняване на изпращане на   Художествен вкус.
  илюстрациите на илюстрациите по    
  хартиени, магнитни електронен път.    
  и оптически Работа с интернет и    
  носители. локална мрежа.    
  Нормативни Подготовка на    
  документи, илюстрациите за    
  регламентиращи съответната    
  реда за професионална    
  съхраняване на издателска система.    
  информацията.      
4. Оформление на Компютърна Технология на Избор на формат за Естетически усет.
полиграфическите конфигурация, предпечатната издание и наборна Прецизност.
издания (книги, периферни подготовка на страница. Коректност.
вестници, списания, устройства. полиграфическите Оформление на различни Точност.
акцидентни Лицензиран издания. Средства за видове текстове. Самоконтрол. Отговорност.
материали) и др. софтуер за оформление на Подчертавания в текст. Логическо мислене.
Интегриране на текст оформление на полиграфическите Структуриране на текст. Умения за вземане на
и графика. полиграфически издания. Оформление на гладък решения.
Композиране на издания - Външни и вътрешни текст - изисквания към Умения за самостоятелна
страници. професионални елементи на книгата. композицията, работа.
Съхраняване на издателски Етапи при четливостта, обособяване Дисциплинираност.
готовите издания. системи, графични производството на на абзаците и Съобразителност.
  системи, системи за книги, вестници, подчертавания. Професионална етичност.
  електронен монтаж. списания, акцидентни Работа с усложнен текст - Работа в екип.
  Справочна материали. речници, енциклопедии, Памет, планиране и
  литература. Типове издания и лингвистика, организиране на
  Помощна и избор на средства за допълнителни текстове дейността.
  методическа оформлението им. (забележки, посвещения, Интелектуални
  литература. Формат на изданията. мото, текст към способности.
  Указания за Избор на формат за илюстрации, Логическо мислене и
  потребителя и различни типове справочно-спомагателни комбинативност.
  техническа издания. елементи). Концентрация на
  документация на Пропорции на формата. Оформление на вниманието и
  ползваните Естетика и икономика стихотворен и наблюдателност.
  приложни на формата. драматичен текст. Технически усет.
  програмни Наборно поле. Търсене Таблични текстове. Художествен вкус.
  продукти, на "идеални Математически и химични Пространствена представа
  компютърна пропорции". формули. и въображение.
  конфигурация и Типографска мерна Оформление на Умения за пренагласа.
  периферните система. титулните страници в Усет за форма и
  устройства. Стандартни формати на изданията. пространство.
  Каталози и мостри хартията и формат на Шрифтово и Умения за оформяне,
  от използваните изданието - формати на композиционно планиране и организиране
  материали. хартията в оформление на на дейността.
  Инструменти за полиграфията по БДС. рубрикацията. Интелектуални
  измерване, Потребителски формати Видове заглавия. способности.
  изчисляване и по БДС. "Жива" и "мъртва" Готовност за
  записване. Изчисляване размер на колонцифра, норма и самостоятелен труд.
  Разходни норми за страницата в сигнатура. Дисциплинираност.
  материали. зависимост от Етапи при обработката на Хрумвания и
  Нормативни делението на хартиен изданията. импровизации.
  документи. лист. Обичайни Редакционно-издателски Умения за работа в екип.
  Изходни данни за (вертикални) и албумни етап.  
  създаване на (хоризонтални) Съхранение на  
  полиграфическите формати. предпечатната  
  издания. Наборна страница - подготовка на  
  Техническа единична наборна полиграфическите  
  документация за страница, фолио (две издания.  
  изработване на съседни наборни Съставяне на план за  
  полиграфическите страници). оформление.  
  издания. Съотношение между Запознаване със  
    разделяне на хартиен съдържанието на  
    лист на части и формат ръкописа и  
    на изданието. придружаващите го  
    Бели полета. илюстрации.  
    Групи за оформление Изработване на  
    на издания. графичен макет за  
    Обем на изданията. оформление и маркиране  
    Шрифт и писменост. на ръкописа.  
    Графични признаци на Изчисляване на обем и  
    наборния шрифт. цена на изданието.  
    Шрифтови гарнитури. Безкоректурна обмяна  
    Комбиниране на шрифт, между полиграфическото  
    илюстрация и орнамент. предприятие и  
    Формат на набора. издателството.  
    Обем на печатния лист, Коректурна обмяна.  
    изразен в количество Видове макети.  
    печатни знаци. Маркиране на ръкописи и  
    Нешрифтови илюстрации.  
    типографски елементи. Преценяване качеството  
    Илюстрации в на ръкописите и  
    полиграфическите определяне обема на  
    издания. изданието при  
    Видове илюстрации и шпалтовия метод.  
    предназначението им.    
    Изисквания към Изисквания към текстовия  
    илюстративния и към илюстративния  
    материал. материал.  
    Начини на свързване Маркиране на ръкописа  
    на илюстрации и текст. при безшпалтовия метод.  
    Композиция и Коректурни знаци.  
    архитектоника. Оразмеряване на  
    Съдържание и форма. илюстрациите.  
    Видове композиции. Кадриране.  
    Ритъм и тоналност. Мащаби за  
    Единство на книжната репродуциране.  
    композиция. Оразмеряване по  
    Симетрия и асиметрия. диагоналния метод,  
    Похвати при математически  
    композирането на текст изисквания и работа с  
    с илюстрации; логаритмична линия или  
    съотношение кръг.  
    голямо-малко; Преценяване качеството  
    илюстрационни табла. на оформеното издание.  
    Етапи при работата на Анализ на готово  
    техническия редактор. издание.  
    Типове книжни издания - Работа с интернет и  
    обикновено, локална мрежа.  
    художествено и Получаване на  
    луксозно издание. електронен макет на печатно издание.  
    Оформление на    
    различните типове    
    издания - учебници и    
    учебна литература,    
    научна и    
    научнопопулярна    
    литература.    
    Издания за деца.    
    Справочни издания -    
    енциклопедии,    
    речници, научни    
    справочници.    
    Художествена    
    литература. Издания за    
    изкуство и архитектура.    
    Други издания -    
    автентично,    
    адаптирано,    
    библиографско,    
    библиофилско,    
    ведомствено, издания    
    за хора с увредени    
    зрение и слух, нотни    
    издания, факсимилно    
    издание, юбилейно,    
    антология, избрани    
    произведения,    
    многотомно издание,    
    сборник, пътеводител,    
    атлас, фототипно    
    издание.    
    Оформление на    
    периодични издания -    
    вестници, списания.    
    Графичен макет на    
    списание и на вестник.    
    Проект за изработване    
    на щанцформи за    
    етикети и опаковки.    
5. Експониране на Експонатор. Фоточувствителни Експониране на Памет.
оформеното издание, Компютърна материали. полиграфическото Логическо мислене.
монтаж (ръчен и конфигурация и Процес на експониране. издание. Самостоятелен труд.
електронен). периферни Необходимост от Възпроизвеждане на Дисциплинираност.
Директно лазерно устройства. монтаж. едноцветни щрихови Отговорност.
експониране на Фоточувствителни Конвенционален оригинали. Умения за работа в екип.
печатни пластини без материали. монтаж. Възпроизвеждане на Технически усет,
междинно Фотомеханично Оригинали за едноцветни полутонови художествен вкус.
използване на оборудване. полиграфическото оригинали. Пространствена представа
фототехнически Проекти, модели, производство - видове, Възпроизвеждане на и въображение.
филм. каталози и мостри. изисквания. щрихови многоцветни Умения за вземане на
  Хартия, монтажни Физични основи - оригинали. решения.
  листове. светлина, светлинен Фотомеханично  
  Монтажна маса. поток, осветеност, маскиране.  
  Приложни експонация, Монтаж на продукция,  
  програмни отразяване, пропускане подлежаща на сгъване.  
  продукти за и поглъщане на Монтаж на продукция,  
  електронен монтаж светлината. подлежаща на  
  на полиграфическите Фототехнически многократно рязване.  
  издания. филми. Експонация и Монтаж на периодични  
    химична обработка на издания.  
  Шкафове, стелажи, фототехнически филми. Ориентиране в  
  класьори за Фотомеханично последователността на  
  съхраняване на оборудване. Теория на страниците на изданието.  
  монтажните цвета. Полиграфическо Термично експониране,  
  листове. възпроизвеждане на светлинно експониране.  
    многоцветни Дигитални технологии за  
    полутонови оригинали. експониране.  
    Теоретични и реални Спазване  
    мастила. последователността на  
    Фотомеханично процесите и  
    маскиране - същност. технологичната схема.  
    Обща технологична    
    схема. Технологична    
    документация,    
    съпровождаща    
    поръчката за    
    изпълнение на    
    полиграфическото    
    издание.    
6. Изработване на Контактно-копирен Илюстрационни форми Изпълнение на задачата Памет.
печатни форми - апарат. за печат. в технологична Отговорност.
монтаж и копиране. Осветителни тела. Етапи на фотографския последователност. Умения за работа в екип.
  Печатни форми. процес. Изработване на негативи Технически усет,
  Проявяващи Изработване на и позитиви. художествен вкус.
  разтвори. негативи и Получаване на копия Умения за вземане на
  Коригиращи позитиви. върху формен материал. решения.
  разтвори. Филми. Получаване на копия Изработване на клишета. Готовност за
  Фоточувствителни върху формен Изработване на самостоятелен труд.
  материали. материал. фотоформи за офсетов Дисциплинираност.
  Клишета. Изработване на печат.  
  Сита. клишета. Изработване на печатни  
  Дигитални апарати Форми за повърхностен форми за офсетов печат.  
  за изработване на (офсетов) печат. Изработване на форми  
  печатни форми - Форми за дълбок за различни видове  
  СТР. печат. печат. Дигитални  
  Физикохимични Основи на технологии и оборудване  
  основи на полиграфическото за изработване на  
  процесите на възпроизвеждане на печатни форми за  
  изработване на многоцветни оригинали. различни видове печат.  
  печатни форми за Цвят и синтез на Спазване  
  различните цветовете. последователността на  
  печатни Основни принципи за процесите и  
  технологии. полиграфическо технологичната схема.  
    възпроизвеждане на    
    многоцветни оригинали.    
    Особености при    
    изработването на    
    печатни форми за    
    многоцветен печат.    
    Пълноформатни    
    текстово-илюстрационни    
    форми, изработени по    
    различни методи.    
    Други видове печатни    
    форми.    
    Изисквания към    
    качеството на    
    печатните форми.    
7. Отпечатване на Печатни машини. Технология на Умения за работа с Памет.
полиграфическите Овлажнителни печатните процеси. различни видове Логическо мислене.
издания. апарати, мастилени Печатни машини. печатни машини. Дисциплинираност.
Отпечатване на апарати, Подготвителни Пробен отпечатък. Отговорност.
опаковки. листоподаващи и операции за печатане Подготовка на щанц Умения за работа в екип.
Печат на външна и листоизвеждащи на тиража. форма. Технически усет,
вътрешна реклама. апарати. Отпечатване на тиража. Предно равняване на художествен вкус.
  Печатни хартии, Технология на листа. Пространствена представа
  картони, печатни офсетовия печат - Странично равняване на и въображение.
  мастила, листови и ролни. листа. Умения за вземане на
  овлажняващи Дълбок печат. Печат на тиража. решения.
  разтвори. Висок печат. Цветни проби.  
  Цветни скали. Специални видове Видове скали.  
  Лакове. печат - анилинов печат Последователност на  
  Печатни материали (флексов); фототипен нанасяне на цветовете  
  за отпечатване на печат, ситов печат, при едно-, дву- и  
  опаковки, етикети, тампонен и топъл печат. многоцветни машини.  
  външна и вътрешна Материали. Контрол на отпечатаните  
  рекламна Хартии. листа.  
  продукция. Мастила, печатни Облагородяване на  
  Лакиращи апарати. форми. листова полиграфическа  
  Номериращи Флексопечатни форми продукция:  
  апарати. (фотополимери). - лакиране с дисперсни  
  Сушилни Подготовка и монтаж лакове, лакове на  
  устройства. (клишепласт, олекотени маслена основа, UV  
  Дигитални печатни блокчета). лакове;  
  машини - принципи Щанцоване. - холограми;  
  и материали за Самоподавачи - - ламиниране;  
  различните видове фрикционни, - бронзиране;  
  печат. пневматични - гумиране.  
  Хибридни печатни компресьори. Изпълнение на задачите  
  технологии и Блокиращи устройства. в технологична  
  машини за Транспортна система. последователност.  
  изработване на Подготовка за печат    
  книжно-журнална и (форма подлагане,    
  опаковъчна офсетово облекло,    
  продукция. натисков цилиндър,    
    регулиране на натиска).    
    Мастилен апарат.    
    Миещ апарат.    
    Овлажнителен апарат.    
    Листоизвеждащ и    
    листоприемащ апарат.    
    Противокопирен    
    апарат.    
    Подготовка на    
    хартията. Командни    
    табла.    
    Допълнителни агрегати.    
    Контрол на    
    отпечатаните листа.    
    Теоретични основи на    
    формените процеси и    
    видове    
    взаимодействия по    
    време на печат.    
    Избирателно намокряне    
    на твърди тела от две    
    несмесващи се    
    течности.    
    Прилепване и    
    разкъсване на    
    мастиления слой.    
    Закрепване на    
    мастилото върху    
    хартията.    
    Облекло на офсетовия    
    цилиндър.    
    Характеристика на    
    офсетовите гумени    
    платна.    
    Влияние на скоростта    
    на печата върху    
    предаването на    
    мастилото от формата    
    на хартията.    
    Необходими условия за    
    получаване на    
    качествен печат.    
    Материали, използвани    
    за изработване на    
    печатни форми.    
    Листовоизвеждаща    
    система.    
    Листовоприемаща    
    система. Сушилен,    
    лакиращ, перфориращ,    
    номериращ апарат.    
    Несъвместимост между    
    мастила и лакове.    
    Сушилни устройства.    
    Фалцапарат.    
    Други видове печат.    
    Печат върху ламарина    
    (метал).    
    Ситопечат.    
    Флексопечат.    
8. Участва в Едностранни и Технология на Рязане, сгъване, Памет.
дообработване на тристранни резачни брошуро-книговезките комплектоване, Логическо мислене.
печатната продукция машини. процеси за скрепване, шиене, Ориентиране в
(брошуро-книговезки Сгъвачни машини. изработване на перфориране, последователността на
процеси). Колонаборни акцидентна продукция. биговане на акцидентна страниците на изданието.
Технологични машини, влагачни Изработване на продукция. Самостоятелен труд.
процеси за машини. брошура. Изработване на брошура. Дисциплинираност.
изработване на Ръчни инструменти. Обрязване на брошури. Обрязване на брошури. Отговорност.
етикети и опаковки. Лепила. Лепене на корици. Лепене на корици. Умения за работа в екип.
  Преси. Дообработване на Дообработване на Технически усет,
  Шивачни машини. печатна листова печатна листова художествен вкус.
  Машини и продукция. продукция. Нанасяне на Пространствена представа
  съоръжения за Изработване на книги с покрития и механични и въображение.
  лепене. подвързии. начини за дообработка. Умения за вземане на
  Машини за Особености на Изработване на прости решения.
  скрояване на изработването на коли. Комплектуване и  
  материалите. книжни тела. скрепване на книжните  
  Голдпреса. Производство на книги тела.  
  Материали за в поточни линии. Свързване на книжните  
  изработване на Индустриална тела с корици и  
  подвързии. подвързия. обрязване на изданията.  
  Машини и Скрояване на Изработване на книжни  
  съоръжения за материалите. тела.  
  изработване на Изработване на Изработване на  
  подвързии. цялостна подвързия. подвързии.  
  Работна маса. Изработване на Дообработване на  
  Комбинирани съставна подвързия. подвързии.  
  щанцови агрегати Дообработка на Подлепване на книжни  
  за изработване на книжните тела. тела с подвързии и  
  многоцветни Подлепване на довършителни операции.  
  опаковки и етикети книжните тела към Обработка на книжни  
  и опаковки от подвързиите. тела за издания с мека и  
  различни Материали за твърда подвързия.  
  материали. изработване на Скрояване на  
    подвързии. материалите.  
    Индустриална Изработване на цялостна  
    подвързия на книга. подвързия и на  
    Туткалене на гърбовете съставна подвързия.  
    на книжните тела. Дообработка на книжните  
    Безшевно скрепване. тела.  
    Сушене и пресоване на Подлепване на книжните  
    гърбовете на книжните тела към подвързиите.  
    тела. Обрязване на Материали за  
    книжните тела. изработване на  
    Закръгляне и подвързии.  
    украсяване на обрезите Туткалене на гърбовете  
    на книжните тела. на книжните тела.  
    Фалцоване. Безшевно скрепване.  
    Залепване на Сушене и пресоване на  
    показалец, гърбовете на книжните  
    капителбанд, фалцова тела. Обрязване на  
    хартия. книжните тела.  
    Изработване на корици Комплектоване и  
    за индустриална пакетиране на готовата  
    подвързия. продукция.  
    Пластмасови изработки.    
    Тефтери.    
    Картонаж.    
    Художествени    
    изработки.    
    Пликове и марки.    
    Тетрадки.    
    Организация на    
    работата в цех за    
    акцидентни материали,    
    брошури, индустриална    
    подвързия, книжарска    
    конфекция.    
    Методи за проверка    
    качеството на готовата    
    продукция.    
    Опаковане.    
9. Изпълнява всички Средства за Здравословните и Спазване на правилата Умения за вземане на
трудови задачи при обезопасяване на безопасни условия на за здравословни и решения.
спазване на работното място. труд на работното безопасни условия на Лична отговорност и
здравословни и Лични предпазни място. труд на работното място. самоконтрол.
безопасни условия на средства. Нормативите за Поддържане на ред и  
труд.   санитарно-хигиенни хигиена на работното  
    условия на труд. място.  
10. Създава и Машини и Правила за Поддържане на ред и Трудова дисциплина.
поддържа безопасна съоръжения: здравословните и чистота на работното Отговорност,
работна среда. компютърна безопасни условия на място. съобразителност. Умения
  конфигурация, труд при извършване Правилно използване на за работа в екип.
  периферни на различни видове личните предпазни Умения за вземане на
  устройства, операции. средства. решения.
  монтажна маса, Работа с компютърната Безопасна работа с Готовност за
  експониращо и полиграфическата машините и самостоятелен труд.
  устройство, CTP техника. съоръженията. Лична мотивация.
  системи, системи за Ползване на лични Разчитане и използване Целенасоченост.
  дигитална предпазни средства и на техническата Наблюдателност.
  цветопроба, специално работно документация, Естетически вкус.
  системи за облекло. каталожната и Концентрация.
  дигитален печат, Поставяне, поддържане справочната литература  
  контактно-копирен и прибиране на и нормативните  
  апарат, лупа, оборудването от/на документи.  
  процесори за работното място.    
  обработка на Спазване на    
  графични филми и технологичната    
  печатни форми, последователност при    
  печатна машина, изпълнение на    
  книговезки нож, операциите.    
  сгъвачна, шивачна Технологии,    
  и други използвани при    
  полиграфически изработката на    
  машини. полиграфическо    
  Стабилна работна изделие.    
  маса, Инструменти и    
  непрекъсваемо материали.    
  променливо токово Програмни продукти за    
  захранване. предпечатната    
  Консумативи, подготовка на    
  материали и полиграфическите    
  документация: издания.    
  инсталационен и      
  диагностичен      
  софтуер,      
  техническа      
  документация и      
  справочници.      
  Тонер, мастила,      
  проявители,      
  печатни форми,      
  лепила, хартии и      
  др.      
  Ръчни инструменти.      


2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти"

Развитието на бизнеса и комуникациите при съвременните икономически условия ще изискват в бъдеще все повече квалифицирани кадри в областта на издателската дейност и производството на медийни продукти, конкурентоспособни на европейския трудов пазар.

Навлизането на информационните технологии и на нови програми за проектиране изисква адекватно подготвени кадри, които ще могат да се реализират на пазара на труда. Условията на пазарната икономика, действието на принципите на свободния избор и конкуренцията, както и преразпределението на приоритетите в икономическата сфера, изискват нов подход на връзката между образованието и квалификацията.

Малките и средните предприятия, специализираните и неспециализираните фирми, в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване, се очаква да ползват в по-голяма степен услугите на специалисти от професиите, свързани с аудио-визуалните техники и производството на медийни продукти.

2.3. Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Полиграфист" могат да работят в печатници, отделни цехове, рекламни агенции, издателства, културни институции на длъжност "Полиграфист", код 3119 3036 от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г. на министъра на труда и социалната политика и Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1114 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на Списъка с нови длъжности, включени в НКПД, 2005 г., на длъжности от единични групи: 8251 "Машинни оператори в печатарството", 8252 "Машинни оператори в книговезкото производство", 8253 "Машинни оператори в производството на хартиени изделия", 7341 "Наборчици, словослагатели и други подобни", 7342 "Стереотипери и електротипери", 7343 "Печатари - гравьори и офортисти", 7344 "Лаборанти и други подобни по обработка на светлочувствителни материали", 7345 "Книговезци и други подобни", 7346 "Печатари, работещи с копринен екран, дървени, гумени и други форми и текстил", както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Полиграфист" могат да се обучават по друга професия от професионално направление "Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професионалното направление, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии се зачита.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез участие в работни срещи, семинари, курсове, организирани от висши училища, ателиета, фирми и др.

3. Цели на обучението

Основна цел на обучението за професията "Полиграфист" - трета степен на професионална квалификация, е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда; познава и използва личните предпазни средства;

- осъществява професионална комуникация на всяко ниво и с различни средства;

- разбира своята роля в общия трудов процес; отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача; разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им; съдейства и търси отговорност на членовете на екипа; съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

- формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж за развитие;

- знае общите правила за работа с персонален компютър; разбира значението и ролята на ползването на компютърна техника и приложните програми; прилага уменията за ползване на базови и специализирани програмни пакети; синтезира усвоените знания и ги прилага по най-целесъобразен начин; осъществява кратка комуникация на чужд език.

3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при изработване на полиграфическа продукция;

- познава информационните технологии и използва компютърна техника;

- владее текстообработващи, графични и издателски системи;

- използва целия спектър от елементи (тон, гама, колорит, линия, петно, щрих) на изобразителния език и тяхното взаимодействие в процеса на проектиране и изпълнение на полиграфическите издания;

- знае основните принципи за изграждане на обемно-пространствена структура;

- познава различните епохи, направления, течения, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения на изобразителното изкуство.

3.3.Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Полиграфист" задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава етапите на изработване на полиграфическите издания; знае и прилага технологията, законите и принципите за създаване на полиграфическия продукт;

- познава и прилага изискванията при предпечатната подготовка, отпечатването, брошуро-книговезките и довършителните процеси на полиграфическото производство;

- познава полиграфическите машини и съоръжения;

- познава полиграфическите материали;

- познава технологията на полиграфическите процеси;

- ползва необходимите машини, съоръжения, инструменти и материали при изработването на полиграфическата продукция;

- разчита и анализира чертежи и технологични схеми;

- спазва технологичните етапи при изработването на полиграфическите издания;

- спазва стандартите (БДС) при проектирането и изработването на полиграфическата продукция;

- спазва синтеза между конструкция, форма, материалност;

- придава завършеност на изданията;

- разработва разходни норми на използваните материали;

- разработва технологични схеми за изработване на полиграфическите издания.

3.3.1. Специалност 2130301 "Полиграфия"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:

- умее да извършва в технологична последователност дейностите по проектирането и изработването на полиграфическите изделия, като предпечатна подготовка, отпечатване и довършителни (книговезки) дейности;

- притежава обща и специална полиграфическа култура;

- притежава базови теоретични знания за спецификата на полиграфията и компонентите, които я изграждат (в материално - технически смисъл) - техническо и програмно осигуряване, вкл. машини и съоръжения;

- познава класификацията на видовете полиграфически дейности, тяхната специфична особеност, структура и особености на развитие;

- разчита двуизмерно изображение и го реализира в триизмерност;

- познава и използва основните полиграфически изразни средства, типични за съвременната полиграфия, и ги прилага на практика;

- познава широк спектър от техники и технологии и ги прилага в практиката;

- познава и умее да работи с инструменти и технически пособия, използвани в практиката;

- познава етапите на работа, умее да организира технологичен процес, може да работи в екип и в стриктно определен срок;

- притежава основни познания и умения за работа в полиграфическото производство.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Полиграфист" - трета степен на професионална квалификация.

Съдържанието на обучението по професията "Полиграфист" - трета степен на професионална квалификация, е представено в таблица 2.


Таблица 2


Съдържание на обучението


Професионални Тематични области
  компетенции  
1. 2. 3.
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички
професионални направления
1 Да знае и прилага Правила и инструкции за безопасна
  основните правила за работа;
  безопасна работа на Пожарна и аварийна безопасност;
  работното място, да не Долекарска помощ;
  замърсява с работата си Опазване на околната среда;
  околната среда. Професионални заболявания и
    вредности.
2 Да прилага знанията си Водене на разговор (контакт) чрез
  за междуличностните различни средства за комуникация;
  отношения, създадени в Специализирана терминология;
  рамките на съвместна Презентация и бизнес комуникация
  дейност; (устна и писмена);
  Да прилага основните  
  принципи на  
  ефективното общуване.  
3 Да прилага правилата, Организация на трудовия процес;
  основани на Групова динамика;
  равнопоставеност и Мотивация и контрол;
  свободно изразяване на Структура на трудовата дейност;
  мненията; Потребности и способности на
  Да участва при личността за саморазвитие;
  разпределяне на Управление на персонала:
  задачите, да съдейства определяне потребностите от
  и търси помощ от екипа, персонал, подбор, назначаване,
  да се отнася с чувство освобождаване, организиране на
  на отговорност при трудовия процес, оценяване и
  изпълнение на заплащане на труда.
  възложените му задачи;  
  Да разбира своята роля  
  в производството и да  
  съзнава необходимостта  
  от повишаване на  
  квалификацията си.  
4 Да познава и прилага Обекти и субекти на пазара;
  пазарните отношения, Икономически процеси, явления и
  да знае своите отношения;
  правомощия и тези на Цени и ценообразуване;
  останалите лица, Документооборот;
  системите за заплащане Стопанско управление на
  на труда, обществото;
  трудовоправните Социално и здравно осигуряване;
  отношения и свързаните Трудовоправно законодателство;
  с тях закони; Нормиране и заплащане на труда;
  Да оценява и Длъжностна характеристика;
  самооценява вложения Структура на фирмата.
  труд и неговото  
  заплащане;  
  Да познава правата и  
  задълженията си като  
  участник в трудовия  
  процес съгласно  
  Кодекса на труда. Да  
  разбира договорните  
  отношения между  
  работодател и работник.  
5 Да знае общите правила Конфигурация на компютъра;
  за работа с персонален Устройства за въвеждане и
  компютър и да прилага съхраняване на данни;
  уменията за ползване на Намиране и съхраняване на
  базови и информация;
  специализирани Работа с програмни продукти за
  програмни пакети. създаване на полиграфически и
    други документи;
    Работа със специфични програмни
    продукти;
    Съвременни технологии.
6 Да разбира най-общо Най-често употребявана лексика -
  специфичната лексика четене на текстове (стандарти,
  за професията на чужд нормативи, каталози, инструкции,
  език. указателни надписи и др.);
    Участие в разговор (елементарни
    изрази и прости изречения със или
    без съдействието на събеседника);
    Попълване на несложни
    информационни справки;
    Думи и изрази, свързани с
    изпълнение на професионалните
    задачи (каталози, инструкции,
    литература и др.) - говоримо и
    писмено;
    Думи и изрази (говоримо и писмено),
    свързани с условията за безопасност
    и препоръки към използващите
    съответните уреди, съоръжения,
    инструменти, багрила, помощни
    материали и др.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за
всички професии oт професионалното направление при отчитане на
спецификата на всяка професия. Тя включва теоретично обучение и
практическо обучение - учебна практика
7 Да познава различните Световна история на изкуството;
  епохи, направления, История на архитектурата;
  течения, стиловите Стилознание.
  особености, изразните  
  средства и начините за  
  използването им в  
  художествените  
  произведения.  
  Да познава и сравнява  
  автори и техните творби,  
  епохите, стиловете,  
  теченията и  
  характерните им  
  особености, както и да  
  анализира определена  
  творба с характерната  
  терминология и изразни  
  средства.  
8 Да познава Комбинаторика;
  композиционните и Цветознание;
  пластичните принципи и Композиция;
  да ги прилага при Моделиране;
  изграждане на творба; Живопис;
  Да избира подходящи Рисуване.
  инструменти и материали  
  за работа;  
  Да спазва етапите при  
  изпълнение на  
  задачата.  
9 Да рисува от натура, по Закони и принципи за изграждане на
  памет и въображение. композицията в етюда;
    Етапи в изграждането на етюдната
    рисунка;
    Елементи (линия, петно, щрих) на
    изобразителния език и тяхното
    взаимодействие в процеса на
    рисуване;
    Закони на линейната и въздушната
    перспектива;
    Елементи на светлосянката и
    принципите за изграждане на
    обемни тела;
    Основни принципи за изграждане на
    обемно-пространствена структура;
    Художественообразно мислене като
    способност за синтез на представите
    за формиране на художествен
    образ;
    Закономерности при изобразяване
    на триизмерни предмети върху
    двуизмерна повърхност;
    Въздушна перспектива и промените,
    настъпващи с цветовете и формите;
    Пространствени промени в
    зависимост от разстоянието между
    обекта и субекта, на линейната и
    въздушната перспектива;
    Конструиране на пространството
    чрез линейната перспектива при
    рисуване - както от натура, така и по
    въображение.
Специфична за професията "Полиграфист" задължителна
професионална подготовка
Специалност - 2130301 "Полиграфия"
1 Да познава История на полиграфията;
  теоретичната основа на Полиграфическа продукция и
  полиграфическото материали за нейната изработка;
  производство и Структура и същност на
  специфичното му полиграфията;
  приложение в Специфика на полиграфическата
  практиката. продукция;
    Полиграфични дейности -
    предпечатен процес, печатен
    процес, книговезки процес.
2 Да познава и умее да Фоторепродукционни, печатарски и
  работи с материали, книговезки пособия и инструменти;
  инструменти и пособия, Полиграфически хартии, лепила,
  използвани в печатни химикали, спомагателни
  полиграфическото материали и мастила;
  производство. Книговезки материали;
    Материалознание;
    Основни съоръжения, използвани в
    полиграфията.
3 Да познава основните Технология на предпечатните
  технологии, използвани процеси (наборни процеси,
  в полиграфията. фоторепродукционни процеси,
    монтаж, копирни процеси);
    Технология на печатните процеси;
    Технология на довършителните
    (брошуро-книговезките) процеси;
    Материалознание;
    Виртуални техники;
    Приложение на компютърната
    техника и информационните
    технологии в полиграфията;
    Съвременни техники и технологии в
    полиграфията.
4 Да разчита, анализира и Техническо чертане;
  чертае схеми, чертежи и Материалознание;
  скици за целите на Видове полиграфическа техника;
  полиграфическото Компютърна графика;
  производство. Приложни компютърни програми за
    проектиране. Интернет;
    Текстообработващи системи, системи
    за създаване и обработка на
    графични и растерни изображения,
    издателски системи.
5 Да познава етапите на Икономика на полиграфията;
  работа, да може да Организация на полиграфическите
  организира дейности;
  технологичния процес и Специфика на полиграфическата
  да работи в екип с продукция.
  другите производствени  
  звена и отдели в  
  полиграфическото  
  производство.  


5. Система на оценяване и удостоверяване

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.

Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

5.1.1. По теория:

Слаб 2 - обучаваният не е овладял основната терминология и не умее да представи усвоените знания;

Среден 3 - обучаваният познава основни понятия и термини, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси и зависимости;

Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти и методи;

Мн. добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в познати ситуации, умее да чете скици, чертежи, проекти, планира самостоятелно изпълнението на поставените задачи;

Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации, анализира, оценява и сравнява процеси, явления и технологии по предварително зададени критерии, изработва и защитава концепция.

5.1.2. За оценяване по практика

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд;

Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;

Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява поставена практическа задача по предварително дадени указания в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд;

Мн. добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно поставена практическа задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд;

Отличен 6 - обучаваният осмисля и самостоятелно съставя план за изпълнение на практическа задача, подбира методи и материали, спазвайки правилата за безопасен труд, оценява качеството на работата си.

5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);

- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;

- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.1.4. Инструменти за оценяване

Тест, практическо задание, устно изпитване, срочни и годишни задачи и други, които се разработват в съответствие с установените изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададени в "Цели на обучението".

5.2. Оценяване на изхода

Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Полиграфист".

5.2.1. Изпит по теория

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на "Цели на обучението". Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 3.


Таблица 3


Критерии Показатели Тежест (%)
1 Знания за общите и Разпознава и разчита скици, 80
  специфичните дейности чертежи, схеми и различни  
  в областта на видове полиграфически  
  полиграфията. издания.  
  Познава общата Анализира и синтезира  
  терминология. информация от различни  
  Има основни и източници.  
  специфични познания Описва етапите на анализ и  
  по полиграфия. синтез при изготвяне на  
  Работа с компютър. проект за технология на  
  Познава основните полиграфическите издания.  
  техники и технологии Формулира мотивите за  
  на полиграфическото подбор на материали,  
  производство. инструменти и технологии.  
    Описва технологията за  
    изпълнение на  
    полиграфическо изделие.  
    Определя етапите на  
    полиграфическото  
    производство.  
    Познава приложението на  
    информационните  
    технологии.  
    Познава автоматизираните  
    технологични системи за  
    създаване на  
    полиграфическото издание -  
    текстообработващи системи,  
    системи за създаване и  
    обработка на графични и  
    растерни изображения,  
    оформление на  
    полиграфическите издания с  
    помощта на издателските  
    системи, отпечатване на  
    изданията и довършителна  
    обработка.  
2 Икономически и Познава общите принципи на 10
  трудовоправни знания и трудовото законодателство.  
  умения Познава основните принципи  
    на счетоводството.  
    Организира работа на екип с  
    обща задача.  
3 Знания за Познава нормативните 10
  здравословни и документи, свързани с  
  безопасни условия на безопасни условия на труд.  
  труд    
    Общо 100


5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на тяхното постигане. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.


Таблица 4


Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3 4
1 Спазване на Не застрашава живота и 10
  изискванията за здравето - своя и на  
  техника на околните при изпълнение на  
  безопасност, охрана на изпитното задание.  
  труда и организация на Умее безопасно да работи с  
  работното място необходимите инструменти и  
    пособия.  
    Разпознава опасни  
    ситуации, които биха могли  
    да възникнат в процеса на  
    работа, дефинира и спазва  
    предписанията за  
    своевременна реакция.  
    Спазва изискванията да не  
    замърсява околната среда  
    при изпълнение на  
    практическото задание.  
2 Ефективна организация Организира работното си 10
  на работното място място, като не създава  
    пречки на околните при  
    изпълнение на  
    практическото задание.  
3 Спазване на Спазва изискванията на 20
  съответните етапи за отделните етапи при  
  изпълнение на изпълнение на дейностите:  
  заданието - проучване;  
    - проектиране;  
    - макетиране;  
    - изпълнение.  
4 Качествено и Спазва всички изисквания от 60
  количествено функционална,  
  изпълнение на ергономическа, техническа и  
  практическото задание естетическа гледна точка.  
    Изпълнение на всички  
    дейности от отделните етапи  
    - предпечатна подготовка,  
    печат, брошуро-книговезки  
    процеси, в съответствие с  
    изискванията.  
    Общо 100


5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Завършеното професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Полиграфист" се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

6. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети и класни стаи, а по практика - в учебни кабинети и работилници или базови обекти при предварително сключени договори.

6.1. Учебен кабинет по теория на професията

В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.

Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, маса за изработване на основни проекти, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, компютър с периферна техника и др.); закачалки (шкафчета) за дрехи и лични вещи.

Помощно оборудване - тебешир, хартия, моливи и други средства за изработване на основни проекти; кош за отпадъци.

Учебни помагала - табла с мостри на основните и спомагателни материали за съответната специалност; табла със схеми и чертежи на основни и помощни инструменти и пособия; филми (на видеокасети или дискове) за технологичната последователност на работа или с реализирани проекти; диапозитиви; албуми; каталози; комплект учебници по всички изучавани предмети и др.

6.2. Класна стая - учебни маси, столове, учебна дъска, закачалки (шкафчета) за дрехи и лични вещи.

6.3. Учебна работилница

В учебни работилници се провежда част от обучението по практика на професията. Те са оборудвани с машини, съоръжения и помагала съобразно изучаваната професия. Работните места на обучаваните са в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. Спазват се изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите инструменти и материали.

6.3.1. Учебна работилница (учебен кабинет) по предпечатна подготовка

Основно оборудване - работно място с компютърна конфигурация за всеки ученик, столове, закачалки (шкафчета) за дрехи и лични вещи, шкафове за съхранение на нагледните материали, средства и нагледни пособия.

6.3.2. Учебна работилница по подготвителни процеси

Основно оборудване - монтажни маси, столове, монтажни листа, полиграфическа лупа, астролони, копирна машина, печатни форми, вана, експонатор, проявителна машина за филми, стелажи и други шкафове за съхранение на нагледните материали, средства и нагледни пособия, оборудване за дигитално изработване на печатни форми.

6.3.3. Учебна работилница по печатни процеси

Основно оборудване - печатни машини, печатарски мастила, разредител, печатарски хартии, резачна машина, метален стелаж и други шкафове за съхранение на нагледните материали, средства и нагледни пособия.

6.3.4. Учебна работилница по брошуро-книговезки процеси

Основно оборудване - дървени маси, сгъвачни машини, шивачна машина, печатарски хартии, резачна машина, метален и дървен стелаж, преси, лепила, конци, мукава, книговезки платна, форзац, тифон, фолио и др. шкафове за съхранение на нагледните материали, средства и нагледни пособия, щанц машини.

7. Изисквания към обучаващите

Обучението по задължителна професионална подготовка по професията се осъществява от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности, съответстващи на учебните предмети, които преподават.

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да актуализират своите професионални знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване

- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;

- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.