Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

НАРЕДБА № Н-33 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИКАЛНИТЕ ИНВЕНТАРНИ НОМЕРА НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА

 

НАРЕДБА № Н-33 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИКАЛНИТЕ ИНВЕНТАРНИ НОМЕРА НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА

Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.67 от 13 Август 2021г., изм. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът за изготвяне на Регистър за отчитане на служебните дела и начинът на определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Ръководителите на съответната административна структура, командирите/началниците на командвания (щабове) и на самостоятелни военни формирования от Българската армия организират процеса на водене на Регистъра за отчитане на служебните дела и определянето на уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите.


Чл. 3. Воденето на Регистъра за отчитане на служебните дела и определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите се осъществява от определени длъжностни лица от структурите на човешките ресурси (личен състав).


Чл. 4. Длъжностните лица по чл. 3 изпълняват функционалните си задължения в помещения, предназначени за самостоятелна работа (картотеки), или в общи помещения за работа с изпълняващи други дейности служители.


Глава втора.
РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

Раздел I.
Предназначение и водене на Регистъра за отчитане на служебните дела

Чл. 5. В Регистъра за отчитане на служебните дела на военнослужещите се водят уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите.


Чл. 6. Регистърът за отчитане на служебните дела на военнослужещите се води ръчно след получаване на уникален номер на служебното дело от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси".


Чл. 7. (1) Регистрите за отчитане на служебните дела се водят поотделно за всяка категория военнослужещи - офицери, офицерски кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси).

(2) Регистърът за отчитане на служебните дела се извежда в регистратурата на военното формирование/структура.

(3) Регистърът за отчитане на служебните дела се съхранява от определени длъжностни лица от структурите на човешките ресурси (личен състав) съгласно Закона за защита на личните данни.


Раздел II.
Определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите

Чл. 8. (1) В "Персоналния лист (АСК)" от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" всеки военнослужещ получава номер на служебното си дело.

(2) Номерът, генериран от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси", се явява уникален инвентарен номер на служебното дело на съответния военнослужещ.


Чл. 9. Определените длъжностни лица по чл. 3 при работата си в "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" спазват изискванията, регламентирани в Инструкция № И-1 от 17.01.2003 г. на министъра на отбраната за защита на информацията в "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси".


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В шестмесечен срок след годишното разместване през 2011 г. служебните дела в Министерството на отбраната, командването (щабовете), самостоятелните военни формирования и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се завеждат в Регистър за отчитане на служебните дела на военнослужещите.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 156, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм., бр. 63 от 2010 г.).


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) За отчитане на служебните дела в служба "Военна полиция" и Служба "Военно разузнаване" се създават и водят отделни регистри от този на военнослужещите от Въоръжените сили.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 25.01.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУШАТЕЛИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)


§ 13. Наредбата влиза в сила от 8 август 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31.03.2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)


§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 1, 2, 4 и 6, които влизат в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".