Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

 

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 05.04.2011 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 22 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната, предоставени за управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", наричана по-нататък "агенцията".

(2) Във военните клубове се осъществяват следните дейности:

1. военно-патриотично възпитание;

2. културно-художествена дейност;

3. информационна дейност;

4. социална дейност.

(3) Дейностите по ал. 2 се осъществяват чрез:

1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) организиране на мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани - военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и др.;

2. организиране на съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) организиране на школи, художествени състави, клубове по интереси и други за нуждите на военнослужещите, цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, български граждани - военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната и членовете на техните семейства;

4. съхраняване, обновяване и обогатяване на библиотечния фонд на военните клубове;

5. информиране на обществеността за дейността, политиката и приоритетите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, военната служба, условията за почивки във военно-почивните домове и хотелите, предоставени за управление на агенцията;

6. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) осигуряване на топъл обяд за правоимащите лица чрез организация, координация и контрол на функционирането на социалните кухни към Министерството на отбраната;

7. (нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) осигуряване на грижи в извънсемейна среда за правоимащите лица в домове за ветерани и военноинвалиди и домове за пенсионирани военнослужещи;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) провеждане на мероприятия във военните клубове от военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност;

9. (нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) организиране и провеждане на служебни инициативи и мероприятия на държавни учреждения и институции, осъществявани в изпълнение на държавна политика;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., предишна т. 9. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) изпълнение на други социални програми и проекти, възложени на агенцията по силата на нормативен акт или споразумение.


Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 3. (1) Представителни обекти на Министерството на отбраната са:

1. Централен военен клуб - София;

2. резиденция "Лозенец";

3. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)

(2) В обектите по ал. 1 се провеждат официални мероприятия на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и посрещането на чуждестранни делегации и гости.

(3) В обектите по ал. 1 могат да се провеждат почасово отделни мероприятия по заявка от други лица по ред и цени, определени от изпълнителния директор на агенцията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) В обектите по ал. 1 се осъществява представителна и протоколна дейност и могат да се провеждат мероприятия от държавни учреждения и институции.

(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) В обектите по ал. 1 могат да се провеждат мероприятия от военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ

Чл. 4. Мероприятията по чл. 1, ал. 3 се извършват:

1. с разрешение на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или началника на отбраната;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) по предложение на ръководителите на административни звена от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и по инициатива/предложение на командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на командирите/началниците на военни формирования от Българската армия;

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) по инициатива на изпълнителния директор за провеждане на мероприятия в изпълнение функциите на агенцията;

4. по предложение на ръководителите на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

5. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) по искане на други ведомства, държавни учреждения, институции, неправителствени организации, физически и юридически лица.


Чл. 5. (1) Провеждането на мероприятия по чл. 4, т. 1 се извършва на основание писмен акт на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или началника на отбраната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Провеждането на мероприятия по чл. 4, т. 3 се извършва, ако са включени в годишния план на агенцията, утвърден от изпълнителния директор, и в месечните планове на военните клубове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) За провеждане на мероприятия по чл. 4, т. 4 в срок до 5-о число на месеца, предхождащ провеждането на мероприятието, се подава писмено заявление до началника на съответния териториален отдел на агенцията за включване в предстоящия месечен план на съответния териториален отдел.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) За провеждане на мероприятия от лица по чл. 4, т. 5 същите подават писмено заявление до началника на съответния териториален отдел на агенцията.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Провеждането на мероприятия по реда на чл. 4, т. 1, 2 и 3 е безвъзмездно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Провеждането на мероприятия по реда на чл. 4, т. 4 и 5 се извършва по ред и при условия, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Глава трета.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ И УСЛУГИ В ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) В Централния военен клуб се организират и провеждат мероприятията по чл. 1, ал. 3, т. 1 - 5 и 8 - 10.


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.)Провеждането на мероприятия в залите на Централния военен клуб е приоритетно за:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) представителни нужди на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) провеждане на мероприятия по чл. 1, ал. 3, т. 9 от представляващите висши държавни институции - президент на Република България, министър-председател, председател на Народното събрание;

3. (нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) провеждане на мероприятия по чл. 1, ал. 3, т. 1 от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военни формирования от Българската армия;

4. (нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) провеждане на мероприятия по чл. 1, ал. 3, т. 8.

(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Провеждането на мероприятия по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 4 е безвъзмездно въз основа на писмен акт на министъра на отбраната.

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Провеждането на мероприятия по чл. 8, ал. 1, т. 3 е безвъзмездно при наличие на предложение от ръководителите на административни звена от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и по инициатива/предложение на командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на командирите/началниците на военни формирования от Българската армия и решение на изпълнителния директор.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Провеждането почасово на отделни мероприятия в Централния военен клуб от държавни учреждения, институции, ведомства, организации, физически и юридически лица се заплаща по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Провеждането на мероприятия в Централния военен клуб от военнослужещи и цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани - военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, се заплаща по преференциални цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 11. Към Централния военен клуб функционират Централната армейска библиотека и Централната армейска музикална школа в интерес на военно-патриотичните, културно-художествените, образователните и информационните програми, провеждани от агенцията. Условията и редът за функционирането им се определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 12. В резиденция "Лозенец" се организират и провеждат представителни мероприятия на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и посрещане на чуждестранни делегации и гости, определени с акт на министъра на отбраната.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Въз основа на писмен акт на министъра на отбраната провеждането на мероприятия в резиденция "Лозенец" е безвъзмездно за:

1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) организирани служебни инициативи на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по предложение на заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

2. провеждането на протоколни и представителни мероприятия в изпълнение на държавната политика за представляващите висши държавни институции - президент на Република България, министър-председател, председател на Народното събрание.

Чл. 14. В резиденция "Лозенец" могат да се провеждат протоколни мероприятия от други ведомства, организации, физически и юридически лица. Мероприятията се провеждат по заявка и на дати, в които няма заявени такива по чл. 12 и 13, по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Провеждането на мероприятия в представителните обекти на Министерството на отбраната се извършва въз основа на писмена заявка до изпълнителния директор на агенцията, като за резиденция "Лозенец" заявката се придружава със списък на участниците в мероприятието, който се актуализира към датата на провеждането му.


Глава четвърта.
КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Във военните клубове, предоставени за управление на агенцията, се осъществява културно-художествена и патриотично-възпитателна дейност чрез:

1. създаване, организиране и поддържане на школи, художествени състави, клубове по интереси и други форми на културно-художествена дейност;

2. разработване, организиране, координиране на дейностите по националните програми на Министерството на отбраната по военно-патриотичното възпитание и културно-информационната дейност, при наличие на средства за тяхното осигуряване.


Чл. 20. Във формите и проявите на културно-художествената и патриотично-възпитателната дейност могат да се включват следните категории лица:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани - военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната и членовете на техните семейства;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и членовете на техните семейства;

3. други физически лица.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Лицата по чл. 20, т. 3 заплащат такси, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Изпълнителният директор на агенцията възлага на професионалисти в съответната област организацията и ръководството на школите и художествените състави към военните клубове, предоставени за управление на агенцията.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Школите и художествените състави, които осъществяват дейността си във военните клубове, участват във фестивалите, концертите, празниците и тържествата, организирани от агенцията, както и в културно-художествената програма за гостите във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, по предварително съгласуван график.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Школите, художествените състави и клубовете по интереси, които осъществяват дейност във военните клубове, при участието си във фестивали, концерти, музикални програми, телевизионни предавания и други се представят от името на съответния военен клуб.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) При осигуряване на концертни изяви от военните клубове, свързани с празници, чествания, семинари, методически сборове и други мероприятия по чл. 4, т. 1, 2 и 3, транспортът и командироването на участниците се осигуряват от бюджета/годишната бюджетна сметка на съответната структура, в рамките на финансовата квота на основната програма/програма.

(2) Разходваните средства по ал. 1 се осигуряват на агенцията за сметка на заявителя по реда на бюджетната процедура за съответната година.


Глава пета.
ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Чл. 26. Във военните клубове се организира и провежда информирането на обществеността за дейността, политиката и приоритетите на Министерството на отбраната.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Дейността по чл. 26 се осъществява чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) предоставяне на информация, отнасяща се до отдиха и възстановяването, предоставянето на социални услуги, оползотворяване на свободното време чрез различни форми на културно-художествени дейности и в изпълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба (ДВ, бр. 95 от 2010 г.) и след предоставяне на актуална информация от дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание" към Министерството на отбраната и Централно военно окръжие;

2. популяризиране дейността на военните клубове и военно-почивните домове и хотели;

3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) предоставяне на информация чрез военните окръжия за условията и възможността за кандидатстване на военна служба и за дейността на военни академии, висши военни училища, факултети, филиали и институти към тях;

4. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.)

6. предоставяне на информация за родолюбиви инициативи - организиране и провеждане на събития, срещи, кръгли маси, интерактивни дейности, кампании, чествания на исторически събития и личности, съхранение и популяризиране на патриотични традиции и други дейности, свързани с българската военна история;

7. библиотечна дейност.


Глава шеста.
СОЦИАЛНИ КУХНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Чл. 28. (1) Социалните кухни към Министерството на отбраната се откриват и закриват със заповед на министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на агенцията.

(2) Социална кухня към Министерството на отбраната може да бъде открита, когато:

1. в съответното населено място има повече от 30 пенсионирани военнослужещи, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, които отговарят на изискванията, посочени в чл. 31, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.)

3. в бюджета на агенцията има планирани финансови средства за откриването на нови социални кухни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се проверяват от директора на дирекцията от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", в чийто ресор на управление са социалните кухни, въз основа на заявление от ръководителите на структурите на военно-патриотичните съюзи в съответното населено място относно потребността от откриването или закриването на социална кухня към Министерството на отбраната.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) След проверката по ал. 3 директорът на дирекцията от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", в чийто ресор на управление са социалните кухни, изготвя и предоставя мотивиран доклад до изпълнителния директор на агенцията с предложение за откриване или не на социална кухня.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Социалните кухни към Министерството на отбраната се създават на територията на населени места, в които агенцията има свои структури, и при наличието на финансови възможности за това.


Чл. 30. Социалните кухни към Министерството на отбраната предоставят безплатен обяд през работната седмица на следните категории лица:

1. ветерани от войните;

2. военноинвалиди;

3. военнопострадали;

4. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

5. (нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.


Чл. 31. (1) Право да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната имат лицата по чл. 30, ако отговарят на някое от следните групи изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) месечният им доход да е по-нисък от определената минимална работна заплата за страната, което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт - относно размера на пенсията, или друг официален документ и декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията за липса на допълнителни доходи по смисъла на § 1, ал. 1, т. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в т.ч. от наеми, лихви, възнаграждения;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) да са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, удостоверено от експертно решение на ТЕЛК, и да не са в съжителство с други лица, способни да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията; месечният доход на тези лица следва да е по-нисък от размера на определената минимална работна заплата за страната, увеличен с коефициент 1,2, което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт - относно размера на пенсията, или друг официален документ и декларацията по т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Редът за подбор на правоимащите лица за ползване на социалните кухни към Министерството на отбраната се определя в правила за организация и функциониране на социалните кухни към Министерството на отбраната, издадени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Ръководствата на военно-патриотичните съюзи предоставят списък на лицата, които отговарят на изискванията по чл. 31, ал. 1 и ще се хранят в кухните за период 3 месеца, като придружават искането си с документите, удостоверяващи изпълнението на разпоредбите на чл. 30 и 31.

(2) Ръководствата на съюзите имат право при отпадане на лице от списъка на хранещите се поради негов изричен отказ или ако не отговаря на разпоредбите на чл. 30 или 31, да го заменят своевременно с друго лице, което отговаря на изискванията по наредбата.


Чл. 33. В случай на заболяване на лицето, което има право да ползва социалната кухня към Министерството на отбраната, то може да получи полагащата му се храна в подходяща посуда чрез негови близки.


Чл. 34. Дейността по организирането и финансирането на социалните кухни се осъществява от агенцията.


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Глава седма.
ДОМОВЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ВЕТЕРАНИ И ВОЕННОИНВАЛИДИ

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., предишен текст на чл. 36, изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Домовете за военнослужещи, ветерани и военноинвалиди са специализирани институции за настаняване и предоставяне на социални услуги извън обичайната домашна среда на следните категории лица:

1. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

2. ветерани от войните;

3. военноинвалиди;

4. военнопострадали;

5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) придружаващи лицата по т. 1 - 4 съпрузи/съпруги;

6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) други лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Организацията и дейността на домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани от войните и военноинвалиди се уреждат с правила, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Право да бъдат настанени в домовете имат лицата по чл. 36, които са в добро психическо състояние и за чиито грижи не се изисква специализирано медицинско обслужване и чужда помощ.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) За настаняване в домовете се подава заявление по образец от лицата по чл. 36 до изпълнителния директор на агенцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Към заявленията за настаняване в домовете се прилагат:

1. копие от лична карта;

2. документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 36;

2а. (нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) документ, издаден от НОИ, удостоверяващ размера на получаваната пенсия;

3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) решение на ТЕЛК или НЕЛК (когато е приложимо);

4. медицинска бележка за психично здраве;

5. протокол от личния лекар за здравословно състояние и консултация от специалисти по основните заболявания;

6. медицинска бележка с резултати от изследване за чревно заразоносителство с валидност 7 дни от издаването;

7. личен амбулаторен картон;

8. декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни по образец;

9. декларация за предоставяне на достоверна здравна информация по образец;

10. декларация от роднина или близък на настаняваното лице за извеждане от дома по образец;

11. доклад-предложение от служителя към съответния военен клуб по образец;

12. (нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) удостоверение за семейно положение или удостоверение за настоящ адрес за лицата по чл. 36, т. 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Председателят на комисията по чл. 39, ал. 1 по служебен ред изисква от НОИ и от общинската администрация документите по ал. 2, т. 2а и 12.


Чл. 39. (1) Дейността по подбора на лицата по чл. 36 за настаняване в домовете се осъществява от комисия, която се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда заявленията и приложените към тях документи за настаняване в домовете по реда на тяхното постъпване в двуседмичен срок. Въз основа на протокола от заседанието на комисията изпълнителният директор издава заповед за настаняване на лицата по чл. 36 за всеки конкретен случай.


Чл. 40. (1) Настаняването в домовете се извършва въз основа на заповед на изпълнителния директор на агенцията на основание подадените документи по чл. 38, ал. 2 и след сключването на договор за минимален престой в дома 3 месеца.

(2) С договора се регламентират редът, условията и срокът за ползване на социалните услуги.

(3) Срокът на договора може да бъде удължен по взаимно писмено съгласие на двете страни.

(4) Управителят на съответния дом създава регистър за задължителната за заведенията за социални услуги документация за всяко настанено лице.


Чл. 41. При постъпване в домовете задължително се представят заповед за настаняване в съответния дом, актуална снимка и документите по чл. 38, ал. 2.


Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) При свободни места в домовете лицата по чл. 36 могат да се настаняват за краткосрочен отдих - за 3 дни, за 5 дни, 7 дни, 10 дни или 15 дни.

(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 36 подават следните документи:

1. заявление до изпълнителния директор на агенцията;

2. документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 36;

2а. (нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) документ, издаден от НОИ, удостоверяващ размера на получаваната пенсия;

3. платежно нареждане за платена такса при постъпване в съответния дом.

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Председателят на комисията по чл. 39, ал. 1 по служебен ред изисква от НОИ документите по ал. 2, т. 2а.

Чл. 43. (1) Домовете не предоставят социални услуги на лица, чието психическо състояние не съответства на изискванията по чл. 37.

(2) Изискванията по чл. 37 се установяват от компетентните длъжностни лица с периодични и/или нарочни специализирани медицински прегледи.


Чл. 44. (1) Условията и редът за прекратяване предоставянето на социални услуги се регламентират в индивидуалния договор с ползвателя.

(2) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. с изтичане срока, за който е сключен;

3. при смъртта на настанения.

(3) Договорът може да бъде прекратен едностранно:

1. с писмено предизвестие от страна на настанения, отправено в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

2. с писмено предизвестие, отправено от агенцията до настанения в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването, в следните случаи:

а) констатирано нарушение на правилника за вътрешния ред на дома;

б) при ползване на предоставеното помещение в нарушение на сключения договор;

в) неизпълнение на задължение по договора от настанения;

г) установяване на трайни промени в здравословното състояние на настанения, които не позволяват ползването на договорените социални услуги и изискват специализирано лечение, несъответстващо на профила на дома.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Организацията по погребението на лице, починало в дома, се извършва от роднините му, изрично посочени в декларация, а когато такава липсва или не се установят роднини - по реда, определен в наредба, приета от съответния общински съвет по местонахождението на дома.


Чл. 46. (1) Социалните услуги в домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди се извършват срещу заплащане на месечна такса от потребителите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Месечната такса за социалните услуги в домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди за лицата по чл. 36, т. 1 - 5 се определя със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Месечната такса за лицата по чл. 36, т. 6 се формира на база себестойността за един пълен пансион.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Себестойността на един пълен пансион, която включва разходите по настаняване, хранене и медицинско обслужване и разходите за издръжка на дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, се утвърждава от министъра на отбраната ежегодно по предложение на изпълнителния директор на агенцията на база предходната година, съгласувано с дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" на Министерството на отбраната.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Месечните такси по чл. 46, ал. 2 и 3 се заплащат до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.


Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Глава осма.
ФИНАНСИРАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Финансовото осигуряване на дейностите по наредбата се извършва в рамките на утвърдената бюджетна квота по съответната основна програма/програма по програмната структура на Министерството на отбраната за текущата година, формираща издръжката на агенцията.


Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Финансирането на социалните кухни се осигурява чрез:

1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда на чл. 49;

2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

3. национални и международни програми;

4. приходи от други източници по ред, определен в закон или акт на Министерския съвет.


Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Финансирането на домовете се осигурява от:

1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда на чл. 49;

2. такси, събирани от потребителите по реда на чл. 46;

3. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

4. национални и международни програми и фондове;

5. собствени приходи на агенцията;

6. приходи от други източници по ред, определен със закон или акт на Министерския съвет.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) По смисъла на тази наредба:

1. "Членове на семейство" са съпруг, съпруга и деца, ако не са встъпили в брак. За членове на семейство се считат и лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство с военнослужещия или цивилния служител, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с лична карта или съответно с удостоверение за настоящ адрес. Справката за настоящ адрес се извършва по служебен път от агенцията.

2. "Деца" са родените от брака/фактическото съпружеско съжителство на военнослужещия или цивилния служител лица; осиновените от военнослужещия или цивилния служител лица; децата на единия от съпрузите/живеещите във фактическо съпружеско съжителство, които живеят в едно домакинство, което се удостоверява с удостоверение за постоянен или настоящ адрес, до навършването на 18 години, а ако продължават образованието си (редовна форма на обучение) - до 26 години, което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на детето и удостоверение/уверение от учебното заведение; за начало на срока на обучение във висше училище се счита датата на записване в него. В случай че са лица с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто или с трайно намалена работоспособност - независимо от възрастта им, което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на лицето и с решение на ТЕЛК/НЕЛК. Справката за настоящ адрес се извършва по служебен път от агенцията.

3. "Други лица" са външни лица за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и българските граждани - военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Образците от документи, предвидени по наредбата, се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 226а, ал. 2, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № Н-16 от 2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм., бр. 28 и 38 от 2010 г. и бр. 15 от 2011 г.).

§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)

§ 6. Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на агенцията.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2013 Г.)


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)


§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.11.2019 Г.)


§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31.03.2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)


§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 1, 2, 4 и 6, които влизат в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".