Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 20 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 20 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

В сила от 28.06.2011 г.

Обн. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.94 от 24 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г., изм. ДВ. бр.104 от 14 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 22.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2018 г., в сила от 14.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Определя общата численост на персонала в структурите и териториалните звена на Изпълнителната агенция по горите - 1243 щатни бройки, от които:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2018 г., в сила от 14.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) регионални дирекции по горите - 1050;

2. специализирани териториални звена - 193.


Заключителни разпоредби

§ 1. В т. 1 от приложението към чл. 2, ал. 3 на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г. и бр. 9 и 15 от 2011 г.) числото "179" се заменя със "155".


§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 4, 41 и 52 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6:

а) създава се нова т. 5:

"5. провежда държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;"

б) точки 20 и 21 се отменят;

в) досегашните т. 5 - 19 стават съответно т. 6 - 20.

2. В чл. 27 се създават т. 17 - 29:

"17. участва в разработването на нормативни актове в областта на горското и ловното стопанство;

18. подпомага министъра на земеделието и храните при упражняване на правата му като орган на управление на държавните предприятия по Закона за горите, в т. ч.:

а) при определяне районите на дейност;

б) при създаване и закриване на териториални поделения и при определяне на техния район на дейност и седалище;

в) при подготовката и провеждането на конкурси за избор на директори;

г) като осъществява контрол по прилагането на правилниците за организацията и дейността;

д) като организира изготвянето, анализира, отчита и контролира изпълнението на годишните финансови планове;

е) като контролира, обобщава и отчита изпълнението на инвестиционната политика и капиталовите разходи;

ж) при вземане на решение за разпределение на печалбата и за покриване на загубата на държавните предприятия;

з) при вземане на решение за изразходване на средствата по фондовете, създавани и управлявани от държавните предприятия, и контролира тяхното изпълнение;

и) като извършва анализ на годишните финансови отчети и/или годишните доклади за дейността на държавните предприятия и подготвя становище на министъра на земеделието и храните относно одобрението им;

к) като изготвя становища и прави предложения до министъра на земеделието и храните за подобряване на организацията и дейността на държавните предприятия;

л) при вземане на решения за учредяване на вещни права и ипотеки и при съгласуване на искания за отдаване под наем на имоти - собственост или предоставени за управление, които не са горски територии;

м) при закупуване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи с балансова стойност над 30 000 лв.;

н) като изготвя анализи и становища до министъра на земеделието и храните, свързани с одобряване ползването на кредити от държавните предприятия;

о) като организира и подпомага участието на държавните предприятия в проекти в Програмата за развитие на селските райони и по други програми, финансирани по Структурните фондове на Европейския съюз;

п) като подпомага държавните предприятия за разработването и контролира изпълнението на годишни програми за обучение на работниците и служителите им в областта на горското стопанство;

р) като анализира развитието на вътрешния пазар на горски продукти и на световната пазарна конюнктура и дава предложения за формиране на търговската политика на държавните предприятия;

с) като координира и контролира дейността на държавните предприятия, свързана с маркетинга, търговията и реализацията на дървесина;

т) като координира и контролира дейността на държавните предприятия, свързана с дългосрочното договаряне на добива и продажбата на дървесина;

у) като координира и контролира ловностопанската дейност в държавните предприятия;

19. координира и подпомага участието на държавните предприятия по Закона за горите във връзка с изпълнението на европейските проекти, стратегии, планове за действие, регламенти, директиви и др., свързани с тяхната дейност;

20. координира и осъществява контакти със заинтересуваните страни във връзка с функциите на дирекцията и дейностите на държавните предприятия по Закона за горите;

21. събира, анализира и предоставя информация за състоянието и тенденцията на пазарите на дървесина и недървесни горски продукти;

22. координира и анализира изпълнението на горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост;

23. анализира и контролира дейността на държавните предприятия по Закона за горите;

24. събира, обобщава и анализира информацията, получена от държавните предприятия, свързана с дейността им;

25. изготвя становища по предложения за уедряване на поземлени имоти, когато се засягат горски територии - държавна собственост, включени в района на дейност на държавното предприятие;

26. организира дейността по предоставяне за управление от общините на поземлени имоти в горски територии, представляващи горски автомобилни пътища - държавна собственост;

27. подпомага министъра на земеделието и храните при упражняване на правомощията му за провеждане на конкурси за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 - 6 от Закона за лова и опазване на дивеча на територията на държавните ловни стопанства, както и при провеждане на конкурси за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци;

28. изразява становище по предложения за промяна на границите на ловностопанските райони на държавните ловни стопанства, както и на дивечовъдните участъци, стопанисвани от държавни горски стопанства;

29. осъществява контрол по прилагането на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите."

3. В чл. 31, ал. 1:

а) в т. 11 думите "и държавния горски фонд (ДГФ)" се заличават;

б) точка 15 се отменя;

в) в т. 23 думите "и горите" се заличават.

4. В чл. 34 се създават т. 21 - 24:

"21. подпомага министъра на земеделието и храните при определяне на държавната политика в областта на горското стопанство;

22. организира създаването и координира работата на Националния съвет по горите;

23. разработва и осъществява контрол върху изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския сектор;

24. подпомага министъра на земеделието и храните при координацията и контрола по изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор, годишни програми за изпълнение на приоритети и други документи, свързани с държавната политика в областта на горското стопанство."

5. В приложението към чл. 15, ал. 2:

а) в наименованието числото "546" се заменя с "561";

б) на ред "Обща администрация" числото "141" се заменя със "151";

в) на ред "дирекция "Управление на собствеността и държавно участие" числото "40" се заменя с "50";

г) на ред "Специализирана администрация" числото "338" се заменя с "343";

д) на ред "дирекция "Стратегическо планиране" числото "14" се заменя с "19".


§ 3. Отменя се чл. 2 от Постановление № 339 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (ДВ, бр. 4 от 2010 г.).


§ 4. Отменя се Устройственият правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 4 от 2010 г.).


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2012 Г.)


§ 5. Трудовите и служебните правоотношения със служителите по § 1 и 2 се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, съответно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 18 АПРИЛ 2016 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЕЙНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.04.2016 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2016 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2018 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2018 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2018 Г.)


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2018 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 6 МАРТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2020 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".