Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 4 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 4 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.)

В сила от 12.07.2011 г.

Обн. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 11 Май 2012г., изм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.74 от 12 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 се създава т. 4:

"4. лица, завършили основно образование, за длъжности, определени с акт на министъра на отбраната."


§ 2. В чл. 9 се създава ал. 4:

"(4) Специалната военна подготовка на военнослужещите - оркестранти от въоръжените сили, се извършва в учебен център и при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната."


§ 3. Член 17 се изменя така:

"Чл. 17. (1) На кадетите, завършили сержантски (старшински) професионален колеж, или на войниците (матросите), завършили учебен център, се присвоява първо сержантско звание "младши сержант" ("старшина II степен") и те се назначават на сержантска длъжност в съответствие със сключеното допълнително споразумение.

(2) Кадетите, завършили сержантски (старшински) професионален колеж и придобили четвърта степен на професионална квалификация, могат да бъдат повишавани във военни звания до "старшина/мичман" включително.

(3) Войниците (матросите), завършили учебен център с присвоено първо сержантско звание "младши сержант" ("старшина II степен"), могат да бъдат повишавани в следващо сержантско (старшинско) звание след придобиване на четвърта степен на професионална квалификация или завършен курс за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж."


§ 4. В чл. 19, т. 9 числото "4" се заменя с "3".


§ 5. В чл. 23, ал. 3 думите "научно-преподавателския и научноизследователския състав" се заменят с "академичния състав".


§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "стратегически курс" се заменят с "генералщабен или стратегически курс или приравнени на тях курсове в страната или в чужбина".

2. В ал. 2 думите "курс по мениджмънт на отбраната или приравнен на него курс в чужбина" се заменят с "генералщабен или стратегически курс или курс по мениджмънт на отбраната или приравнени на тях курсове в страната или в чужбина".

3. В ал. 3 думите "научно-преподавателския и научноизследователския състав" се заменят с "академичния състав".


§ 7. В чл. 28 се създава ал. 8:

"(8) Със заповед на министъра на отбраната се определя за кои от длъжностите по Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по чл. 24 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се изисква владеене на английски или френски език по СТАНАГ 6001 на съответно ниво."


§ 8. В чл. 32, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В буква "а" след думите "министъра на отбраната" се добавя "или на оправомощени от него длъжностни лица" и в края на изречението се добавя "и писмено съгласие на военнослужещия".

2. Създава се нова буква "б":

"б) по допълнителен Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати;".

3. Досегашната буква "б" става буква "в".


§ 9. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "отговарят на изискванията за заемането ѝ, в т. ч. на изискванията за притежаваното военно звание по чл. 22 - 25" се заменят с "притежават изискващото се за длъжността военно звание или отговарят на изискванията за повишаване във военно звание по чл. 21 - 25, както и ако притежават необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация".

2. Създават се ал. 3, 4 и 5:

"(3) Офицерите, които притежават военно звание "полковник" ("капитан I ранг"), могат да се назначават на длъжности, изискващи стратегически курс, ако са завършили генералщабен или приравнен на него курс в чужбина.

(4) Офицерите, които притежават военно звание "полковник" ("капитан I ранг"), могат да се назначават на длъжности, изискващи курс по мениджмънт на отбраната, ако са завършили генералщабен или стратегически курс или приравнени на тях курсове в страната или чужбина.

(5) След явяване на военнослужещия по местослужене за приемане на новата длъжност му се осигурява време за сдаване на предходната заемана длъжност при условия и по ред, определени в уставите на въоръжените сили."


§ 10. Създава се чл. 37а:

"Чл. 37а. (1) В допълнителния Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати се обявяват вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати по ред, определен в заповед на министъра на отбраната.

(2) Командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на съответните структури представят вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати в срокове, определени в заповедта на министъра на отбраната по ал. 1."


§ 11. В чл. 38 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите "офицерски кандидати" се поставя запетая и се добавя "допълнителния Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати".

2. Създава се ал. 4:

"(4) Когато длъжността, за която кандидатства военнослужещият, изисква по-високо ниво на достъп до класифицирана информация от това, което същият притежава, едновременно с рапорта се подават и необходимите документи за проучване и за издаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация."


§ 12. Създава се чл. 40а:

"Чл. 40а. Завършилите обучение в редовна форма на докторантура военнослужещи се назначават на академична длъжност "асистент" със заповед на министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица по предложение на академичния съвет."


§ 13. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Минималният срок по ал. 1 не се прилага при организационно-щатни промени и при заемането на първа длъжност от академичния състав."


§ 14. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

"2. старше офицерско звание "полковник", е 5 години;"

б) създава се т. 2а:

"2а. старше офицерско звание "подполковник" и "майор", е 5 години или до преназначаване на друга длъжност или до изтичане срока на договора за военна служба, или до навършване на пределна възраст за притежаваното военно звание;".

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) Срокът по ал. 1, т. 2 може да се удължава до 2 години по решение на министъра на отбраната."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "научно-преподавателския и научноизследователския състав" се заменят с "академичния състав с изключение на длъжността "асистент".

4. Създава се ал. 4:

"(4) Максималният срок за престояване на длъжност "асистент" от военнослужещите във военните академии и висшите военни училища е шест години."


§ 15. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите "Република България" се поставя точка и текстът до края се заличава.

2. В ал. 3, изречение първо, след думата "ръководителя" се поставя точка и текстът до края се заличава.


§ 16. В чл. 45, ал. 1 след думите "Република България" се поставя точка и текстът до края се заличава.


§ 17. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

"(3) В случай че няма необходимия брой военнослужещи с изискващото се военно звание за членове на комисиите по ал. 2, т. 2, буква "б", се определят военнослужещи, притежаващи военно звание, равно на военното звание, за което се извършва изборът.

(4) Комисиите по ал. 1 се назначават по ред, определен с акта на министъра на отбраната по чл. 52, ал. 3."

2. Създава се ал. 5:

"(5) Съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав) организира номинирането на председателите и членовете на комисиите по ал. 1 и прави предложение до министъра на отбраната или до оправомощените от него длъжностни лица за обявяването им със заповед."


§ 18. В чл. 55 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Комисиите проверяват съответствието на военнослужещите с изискванията на длъжностите и избират военнослужещ за заемане на вакантна длъжност в обхвата на съответното военно звание чрез тайно гласуване. Комисиите разглеждат и класират и кандидатите, които притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с нива, по-ниски от изискуемите за заемане на длъжността, но са в процедура за издаване на съответното разрешение. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове."

2. Алинея 4 се отменя.


§ 19. В чл. 56 се създава ал. 3:

"(3) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура по ал. 2 запознава военнослужещия с извлечението от протокола срещу подпис."


§ 20. В чл. 57 се създава ал. 4:

"(4) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура по ал. 3 запознава военнослужещия с извлечението от протокола срещу подпис."


§ 21. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Комисията по ал. 1 се назначава по ред, определен с акта на министъра на отбраната по чл. 52, ал. 3."

2. Създава се нова ал. 4:

"(4) В случай че няма необходимия брой военнослужещи с изискващото се военно звание за членове на комисиите по ал. 2, т. 2, буква "б", се определят военнослужещи, притежаващи военно звание, равно на военното звание, за което се извършва изборът."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.


§ 22. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Комисиите по ал. 1 проверяват съответствието на военнослужещите с изискванията на длъжностите и избират военнослужещи за заемане на вакантните длъжности в обхвата на съответното военно звание чрез тайно гласуване. Комисиите разглеждат и класират и кандидатите, които притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с нива, по-ниски от изискуемите за заемане на длъжността, но са в процедура за издаване на съответното разрешение. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове."

2. Алинея 4 се отменя.


§ 23. В чл. 61 се създава ал. 3:

"(3) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура по ал. 2 запознава военнослужещия с извлечението от протокола срещу подпис."


§ 24. В чл. 62 се създава ал. 4:

"(4) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура по ал. 3 запознава военнослужещия с извлечението от протокола срещу подпис."


§ 25. Създава се чл. 63а:

"Чл. 63а. Офицерите и офицерските кандидати се преназначават на длъжност и се повишават във военно звание в случаите по чл. 32, т. 4, буква "б" въз основа на решение на комисиите за кариерно развитие по реда на чл. 53 - 56 и чл. 58 - 61."


§ 26. В чл. 64 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите "изпраща рапорта" се добавя "и документите на военнослужещия".

2. Създава се ал. 3:

"(3) Решение за преназначаване на длъжност на военнослужещите по ал. 1 се взема от командира (началника) на военното формирование или от ръководителя на съответната структура, в която е вакантната длъжност."


§ 27. Създават се чл. 64а - 64д:

"Чл. 64а. (1) Академичните длъжности във военните академии и висшите военни училища се заемат при условия, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в правилника за прилагането му, а от военнослужещите - и ако:

1. отговарят на изискването за военно звание по Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по чл. 24 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

2. притежават сертификат за владеене на английски или френски език по СТАНАГ 6001 - за длъжностите по чл. 28, ал. 8.

(2) Академичните длъжности по ал. 1 се заемат от военнослужещите по ред, определен със заповед на министъра на отбраната, при спазване на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

(3) На академична длъжност "асистент" се назначават:

1. военнослужещите - със заповед на министъра на отбраната или на оправомощени от него длъжностни лица, по предложение на академичния съвет след провеждане на интервю и класиране на кандидатите;

2. цивилните служители - на срочен трудов договор със срок до четири години, сключен с началника на военната академия или висшето военно училище, по предложение на академичния съвет по реда на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България след провеждане на интервю и класиране на кандидатите.

(4) Военнослужещите по ал. 3, т. 1, които не придобият образователна и научна степен "доктор" в срок от шест години, се освобождават от длъжност "асистент" със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на военната академия или висшето военно училище.

(5) При непридобиване на образователна и научна степен "доктор" в сроковете, определени в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, нов срочен трудов договор с цивилните служители по ал. 3, т. 2 не се сключва.

Чл. 64б. Преминаването на военнослужещи и цивилни служители от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга военна академия или висше военно училище може да се извършва и без конкурс и избор по решение на приемащата военна академия или висше военно училище при условия и по ред, определени в правилниците на военните академии или висшите военни училища.

Чл. 64в. На длъжност "инструктор" във военните академии и висшите военни училища по предложение на началниците на военните академии и висшите военни училища въз основа на решение на академичния съвет след провеждане на интервю и класиране на кандидатите се назначават със заповед на министъра на отбраната или на оправомощени от него длъжностни лица военнослужещи, които притежават:

1. военно звание "капитан"/"капитан-лейтенант" или по-високо;

2. образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока;

3. сертификат за владеене на английски или френски език по СТАНАГ 6001 - за длъжностите по чл. 28, ал. 8;

4. практически опит от работа в щабове и/или органи на международни организации или от участие в мисии и операции.

Чл. 64г. (1) Длъжностите "инструктор" се определят в длъжностните разписания на военните академии и висшите военни училища.

(2) Военнослужещите на длъжност "инструктор" се повишават във военно звание, ако са престояли в длъжност "инструктор" не по-малко от две години и ако са налице изискванията на чл. 21.

Чл. 64д. Преподавателският състав в професионалните колежи се състои от "инструктори-специалисти" - военнослужещи, които имат образование не по-ниско от средно, придобита квалификация по съответното професионално направление и най-малко 5 години войскови стаж."


§ 28. В чл. 65, ал. 3 се създават т. 9 и 10:

"9. при назначаване на длъжност "инструктор" във военна академия или висши военни училища за срок до пет години;

10. при назначаване на академична длъжност "асистент" във военна академия или висши военни училища за срок шест години."


§ 29. В чл. 66 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:

"1. министърът на отбраната, съответно оправомощеното от него длъжностно лице да сключва договори за военна служба и допълнителни споразумения към тях, отправя предложение до военнослужещия;

2. военнослужещият подава рапорт чрез командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която служи, до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице да сключва договори за военна служба и допълнителни споразумения към тях, съответно да удължава срока на договора."

2. В ал. 2 се правят следните изменения:

а) в т. 1 думите "да прекрати договора и да освободи военнослужещия от военна служба, съответно да удължи срока на договора" се заменят с "да удължи срока на договора за военна служба";

б) в т. 2 думите "да прекрати договора и да освободи военнослужещия от военна служба" се заменят с "да удължи срока на договора за военна служба".


§ 30. В чл. 67 се създава ал. 4:

"(4) За военнослужещите по ал. 1, т. 1 в срок два месеца след приключване на военната служба извън територията на страната се изготвят оценки за изпълнение на функционалните задължения при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице. Оценките се отчитат в следващия период на атестиране."


§ 31. В чл. 76 ал. 2 се изменя така:

"(2) При промяна на данните от списъка по ал. 1, т. 1 командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура в 7-дневен срок изпраща в донесение до структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), обслужваща длъжностното лице, което има право да освободи военнослужещия от военна служба, за актуализирането му."


§ 32. В чл. 82, ал. 2 думата "директно" се заменя с "по команден ред".


§ 33. Създава се чл. 102а:

"Чл. 102а. (1) Ползването на платения годишен отпуск или на част от него може да се отложи за следващата календарна година само когато:

1. военнослужещият е бил в законоустановен отпуск за временна неработоспособност, а за военнослужещи жени - и в отпуск поради бременност и раждане, както и в отпуск за отглеждане на малко дете;

2. военнослужещият е бил задържан от органите на съдебната власт, но образуваното срещу него наказателно производство е било прекратено или е бил оправдан от съда;

3. военнослужещият е бил на обучение и не са съществували условия за ползването на отпуска;

4. друга служебна необходимост налага това и е налице писмено съгласие на военнослужещия;

5. друга лична причина налага това и е налице писмено съгласие на командира (началника).

(2) Когато отпускът е отложен, командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура е длъжен да осигури на военнослужещия ползването му през календарната година, в която е отпаднало основанието за отлагане на отпуска, или най-късно през следващата календарна година."


§ 34. Член 113 се изменя така:

"Чл. 113. (1) Военнослужещите могат да кандидатстват за придобиване на научна степен "доктор на науките" и за обучение в образователна и научна степен "доктор" след разрешение от министъра на отбраната при условията и по реда, определени с правилниците на съответните военни и граждански висши училища или академии в страната.

(2) Военнослужещите и цивилните служители се зачисляват за обучение в редовна, задочна и дистанционна форма на докторантура със заповед на министъра на отбраната по предложение на академичния съвет на съответната военна академия или висше военно училище въз основа на проведен конкурс.

(3) Военнослужещите и цивилните служители се зачисляват за обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка със заповед на министъра на отбраната по предложение на академичния съвет на съответната военна академия или висше военно училище въз основа на представен проект на дисертационен труд, разработен в основната му част, и библиография."


§ 35. Член 116 се изменя така:

"Чл. 116. (1) Войниците (матросите) могат да се обучават в професионалните сержантски (старшински) колежи след прослужване на 3 години военна служба по подаден рапорт и след предложение на преките командири (началници).

(2) Войниците (матросите) могат да се обучават в учебни центрове за придобиване на военно звание "младши сержант" по подаден рапорт и след предложение на преките командири (началници).

(3) Войниците (матросите), завършили и придобили първо сержантско звание "младши сержант" ("старшина II степен") в учебен център, могат да се обучават за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация или курс за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж по подаден рапорт и след предложение на преките командири (началници).

(4) Кандидатите по ал. 1, 2 и 3 подават рапорт по команден ред и при наличие на вакантна длъжност и решение на преките им командири (началници) се предлагат за обучение.

(5) За времето на обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение военнослужещите се освобождават от длъжност и се вземат в специален щат на министъра на отбраната."


§ 36. Създава се чл. 116а:

"Чл. 116а. (1) Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) имат право да кандидатстват и да се обучават във висшите военни училища за придобиване на образователно-квалификационна степен от професионално направление "Военно дело" или квалификация по военно дело след получаване на разрешение от министъра на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

(2) Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по ал. 1, обучавани в редовна форма на обучение във висшите военни училища, се освобождават от длъжност и се вземат в специален щат на министъра на отбраната.

(3) Кандидатите по ал. 1 подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната, придружен с обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния командир (началник) или ръководител."


§ 37. В чл. 117, ал. 3 думите "полковник" ("капитан I ранг") се заменят с "подполковник" ("капитан ІI ранг"), а думата "две" се заменя с "три".


§ 38. (В сила от 01.07.2011 г.) В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 8:

"(8) Командващият на Съвместното командване на силите може да налага и дисциплинарни наказания на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с изключение на служба "Военна полиция" и служба "Военна информация", участващи в съвместни операции:

1. на офицерите - дисциплинарни наказания по чл. 244, т. 1 - 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

2. на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците - дисциплинарни наказания по чл. 244, т. 1 - 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България."

2. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.


§ 39. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:

а) в т. 1 буква "а" се изменя така:

"а) документи по приемането на военна служба;"

б) в т. 2 се създава буква "г":

"г) други документи, свързани с изпълнение на военната служба;"

в) в т. 3 буква "а" се отменя.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Към служебното дело на военнослужещия отделно се води азбучна служебна карта (АСК)."


§ 40. В чл. 158, ал. 2 думите "структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия" се заменят с "Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, с изключение на служба "Военна полиция" и служба "Военна информация".


§ 41. В чл. 160 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) След изтичането на срока по ал. 1 в съответния архив се изпращат служебните дела на военнослужещите."

2. В ал. 4 думите "копие от" се заличават.


§ 42. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 3 числото "2012" се заменя с "2013".

2. В § 4 числото "2012" се заменя с "2013".

3. В § 5 числото "2012" се заменя с "2013".

4. В § 7 числото "2012" се заменя с "2013", а след всяка от думите "младши сержант", "сержант" и "ефрейтор" се поставя наклонена черта и се добавя съответно "старшина II степен", "старшина I степен" и "старши матрос".

5. В § 9:

а) в основния текст числото "2012" се заменя с "2013";

б) в т. 1 след думите "младши сержант" се поставя наклонена черта и се добавя "старшина II степен", а след думата "сержант" - "старшина

I степен";

в) в т. 2 след думата "сержант" се поставя наклонена черта и се добавя "старшина I степен", а след думата "старши сержант" - "главен старшина";

г) в т. 3 след думите "старши сержант" се поставя наклонена черта и се добавя "главен старшина", а след думата "старшина" - "мичман";

д) в т. 4 след думата "старшина" се поставя наклонена черта и се добавя "мичман".


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) До 31 декември 2020 г. на длъжности, изискващи по длъжностно разписание старше офицерско звание, могат да се назначават офицери, притежаващи военно звание, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, по решение на министъра на отбраната след мотивирано предложение на ръководителите на административни структури от Министерството на отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и командирите (началниците) на военни формирования от Българската армия и писмено съгласие на военнослужещия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) До 31 декември 2020 г. еднократно военнослужещите могат да бъдат назначавани на длъжност по решение на министъра на отбраната след мотивирано предложение на ръководителите на административни структури от Министерството на отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и командирите (началниците) на военни формирования от Българската армия, ако не отговарят на изискването за минимален срок за престояване от военнослужещите на длъжност по чл. 42.

(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) До 31 декември 2020 г. еднократно офицерите от висшия команден състав могат да бъдат назначавани на длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, ако не отговарят на изискването за минимален срок за престояване на длъжност по чл. 42.

§ 44. (1) До 31 декември 2014 г. по реда на чл. 32, т. 1, буква "а" и т. 4, букви "б" и "в" от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на вакантни длъжности за военнослужещи с младши офицерски звания, звание офицерски кандидат, сержантски (старшински) и войнишки звания при отсъствие на кандидати с подходяща военноотчетна специалност могат да се назначават и военнослужещи, които не притежават необходимата военноотчетна специалност, определена в длъжностното разписание.

(2) Военнослужещите, назначени по реда на ал. 1, се зачисляват в курс за преквалификация за придобиване на изискващата се военноотчетна специалност.

(3) Военнослужещите, назначени по реда на ал. 1, встъпват в длъжност след успешно завършване на курса по ал. 2.


§ 45. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) До 31 декември 2013 г. офицерските кандидати, както и военнослужещите от сержантския и войнишкия състав, които са придобили професионална квалификация "офицер" във висшите военни училища, могат да се назначават на длъжности, изискващи военно звание "капитан" ("капитан-лейтенант") IV степен, по реда на чл. 32, т. 4, буква "а" от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, да кандидатстват по Регистъра на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати или по допълнителния Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати.

(2) Със заповедта за назначаване на длъжност им се присвоява първо офицерско звание "лейтенант" или притежаваното младше офицерско звание по резерва.


§ 46. (1) До 31 декември 2013 г. военнослужещите от войнишкия състав, които са придобили професионална квалификация в средните сержантски (старшински) военни училища, могат да се назначават на длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания, по реда на чл. 32, т. 4, буква "а" или да кандидатстват по Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси).

(2) Със заповедта за назначаване на длъжност им се присвоява първо сержантско (старшинско) звание или не по-високо от притежаваното звание по резерва.


§ 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2017 г., в сила от 12.09.2017 г.) Военнослужещите, завършили до 31 декември 2007 г. обучение в центровете за професионално обучение на сержанти към висшите военни училища и учебни бази с продължителност не по-малко от три месеца, могат да се назначават и преназначават на длъжности, изискващи военно звание "старши сержант"/"главен старшина" ІІ или ІІІ степен, по реда на чл. 32, т. 4, буква "а" или на чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обраната и въоръжените сили на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) При вземане на решение за назначаване на военнослужещите по ал. 1 те се назначават на длъжността и им се присвоява военно звание "младши сержант" (старшина II степен).


§ 48. Военнослужещите от академичния състав, които не са придобили образователна и научна степен "доктор" към момента на влизане в сила на правилника, подписват допълнително споразумение за срок до четири години.


§ 49. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 38, който влиза в сила от 1 юли 2011 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 ОТ 4 МАЙ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)


§ 5. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на разпоредбите на § 1, т. 7, букви "б", "в" и "г", § 2, § 3, т. 1, 2, т. 3, буква "б", т. 4, т. 5, буква "б" и т. 6, буква "б", които влизат в сила от 1 март 2013 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 27 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2015 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, т. 1, буква "а", подбуква "гг" и т. 2 - 5, които влизат в сила от 1 юли 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2017 Г.)


§ 105. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 4. Офицерите, заемащи към датата на влизането в сила на това постановление длъжности от кариерно поле "професионално", за които се изисква образователно-квалификационна степен "магистър" по гражданска специалност от висши граждански училища и не са я придобили, както и офицерите от академичния състав, които не са придобили образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело", могат да заемат съответните длъжности и да се преназначават на длъжности от същото кариерно поле в обхвата на притежаваното военно звание до изтичането на срока на договора им за военна служба.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Промени настройката на бисквитките