Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

НАРЕДБА № ІЗ-1919 ОТ 21 ЮЛИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

 

НАРЕДБА № ІЗ-1919 ОТ 21 ЮЛИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2014г., отм. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол - ДВ, бр. 100 от 5 декември 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за организиране и осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДПК) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР).


Чл. 2. (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":

1. организира осъществяването на ДПК на територията на цялата страна;

2. ръководи, контролира и оценява дейността на Столичното и областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението" (СУПБЗН/ОУПБЗН) по осъществяването на ДПК;

3. осъществява ДПК на територията на цялата страна при извършване на проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и директора на ГДПБЗН - МВР;

4. осъществява ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР, на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече области в страната, както и в случаите, определени с друг нормативен акт.

(2) Столичното и областните управления ПБЗН:

1. организират осъществяването на ДПК на територията на определения им район на действие;

2. ръководят и контролират дейността на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) по осъществяването на ДПК;

3. осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие при извършване на проверки, разпоредени от директора на ГДПБЗН и началника на СУПБЗН/ОУПБЗН;

4. осъществяват ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в СУПБЗН/ОУПБЗН, както и на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече РСПБЗН в района им на действие;

5. осъществяват ДПК на обекти, строежи и инвестиционни проекти, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР;

6. изпълняват указанията на ГДПБЗН - МВР при осъществяване на ДПК.

(3) Районните служби ПБЗН:

1. организират и осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие;

2. организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им участъци "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН) по осъществяване на ДПК;

3. изпълняват указанията на СУПБЗН/ОУПБЗН при осъществяване на ДПК.


Чл. 3. Дейността на СУПБЗН/ОУПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл. 91д, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.


Раздел II.
Организация, ръководство и контрол на органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол

Чл. 4. Директорът на ГДПБЗН - МВР:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК на територията на страната;

2. организира изпълнението на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР;

3. информира и се отчита пред министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР за дейността по осъществяване на ДПК от органите за ПБЗН;

4. утвърждава график за извършване на проверки на СУПБЗН/ОУПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;

5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СУПБЗН/ОУПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;

6. предлага за утвърждаване от главния секретар на МВР списък на обектите и строежите, които се водят на отчет в ГДПБЗН - МВР;

7. определя инвестиционните проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от ГДПБЗН - МВР извън определените по чл. 2, ал. 1, т. 4;

8. утвърждава график за извършване на проверки на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР;

9. определя със заповед служители от ГДПБЗН - МВР, които водят отчетността по осъществявания ДПК в обектите и строежите по т. 6.


Чл. 5. Началникът на СУПБЗН/ОУПБЗН:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;

2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на ГДПБЗН - МВР;

3. информира и се отчита пред директора на ГДПБЗН - МВР за дейността по осъществяване на ДПК;

4. утвърждава график за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;

5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;

6. определя със заповед списък на обекти, подлежащи на комплексни проверки, и утвърждава графиците за тяхното извършване;

7. определя със заповед списък на обекти и строежи, водени на отчет в СУПБЗН/ОУПБЗН;

8. определя със заповед реда за осъществяване на ДПК в обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 5;

9. определя със заповед състава на комисии за извършване на комплексни проверки на обектите, които се водят на отчет в СУПБЗН/ОУПБЗН и ГДПБЗН - МВР;

10. определя със заповед видовете инвестиционни проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от СУПБЗН/ОУПБЗН.


Чл. 6. Началникът на СУПБЗН/ОУПБЗН с писмена заповед може да възложи временно на служител от една РСПБЗН задачи за осъществяване на ДПК в района на действие на друга РСПБЗН за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:

1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;

2. се извършват кампанийни проверки или се осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;

3. длъжността е вакантна.


Чл. 7. Началникът на РСПБЗН:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;

2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на началника на СУПБЗН/ОУПБЗН;

3. информира и се отчита пред началника на СУПБЗН/ОУПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК;

4. предлага на началника на СУПБЗН/ОУПБЗН списък на обектите, подлежащи на комплексни проверки, и график за тяхното извършване;

5. определя със заповед териториален и/или специализиран участък на всеки служител, осъществяващ ДПК, съобразно спецификата на определения район на действие;

6. утвърждава за всеки служител, осъществяващ ДПК, списък и график за извършване на контролни проверки на обекти и строежи;

7. утвърждава график за извършване на тематични проверки на обекти.


Чл. 8. Началникът на РСПБЗН с писмена заповед може да възложи на служител от един участък осъществяването на ДПК в други участъци за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:

1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;

2. изпълнява задължения на дежурен по служба;

3. се извършват кампанийни проверки или осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;

4. длъжността е вакантна.


Чл. 9. Началникът на УПБЗН:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;

2. осъществява ДПК в определения район на действие;

3. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на началника на РСПБЗН;

4. информира и се отчита пред началника на РСПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК.


Чл. 10. Органите за ПБЗН, назначени въз основа на сключен договор по чл. 91д, ал. 1 ЗМВР, осъществяват контрол по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на съответния обект.


Чл. 11. За обектите, подлежащи на комплексна проверка, се създава досие, което се съхранява в съответната РСПБЗН. Досието съдържа информация и документи, свързани с пожарната безопасност на обекта, както и всички издадени административни актове от органите за ПБЗН.


Чл. 12. Дейността на органите, осъществяващи ДПК, се планира чрез:

1. планове за дейността на СУПБЗН/ОУПБЗН, РСПБЗН и служителите, осъществяващи ДПК, в съответствие с установения ред в МВР;

2. планове за кампанийни дейности на СУПБЗН/ОУПБЗН и РСПБЗН (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия - избори, международни форуми и др.);

3. графици за извършване на комплексни, контролни и тематични проверки.


Чл. 13. Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК в обектите и строежите по чл. 4, т. 6 и чл. 5, т. 7, се изпращат до директора на ГДПБЗН или съответно началника на ОУПБЗН/СУПБЗН.


Раздел III.
Ред и организация за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Чл. 14. (1) Държавният противопожарен контрол включва:

1. контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на строежи и обекти;

2. контрол за наличието на разрешение на търговците по чл. 91е ЗМВР за осъществяваните от тях дейности и спазването на условията на издадените разрешения;

3. контрол за наличието на разрешение на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност и спазването на условията на издаденото разрешение;

4. контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;

5. контрол за съответствието на земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност;

6. участие в експертни съвети по устройство на територията (ЕСУТ);

7. участие в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежи.

(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 органите за ПБЗН:

1. издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност на ръководители на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

2. прилагат административнонаказателни и принудителни административни мерки;

3. издават становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност;

4. дават становища за съответствието на разглежданите инвестиционни проекти от ЕСУТ с правилата и нормите за пожарна безопасност и становища за съответствие с изискванията за пожарна безопасност на строежите при участие в държавни приемателни комисии;

5. издават сертификати и други документи, удостоверяващи съответствието на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност;

6. изпращат уведомителни писма до държавни органи, юридически лица и граждани за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност;

7. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност.


Чл. 15. За осъществяване на дейността по чл. 14, ал. 1, т. 1 - 5 органите за ПБЗН извършват следните проверки:

1. комплексни;

2. контролни;

3. тематични;

4. сертификационни и други проверки за издаване на удостоверителни документи;

5. на дейността на търговците по чл. 91е ЗМВР;

6. за съответствието на земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност;

7. по сигнали, свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.


Чл. 16. (1) Комплексни проверки се извършват на обекти в експлоатация за установяване съответствието им с правилата и нормите за пожарна безопасност най-малко веднъж на 4 години.

(2) Резултатите от комплексните проверки се отразяват в протокол (приложение № 1).

(3) Проверките по ал. 1 се ръководят от служител от категория "Г" или по-висока.

(4) Обектите, които задължително подлежат на комплексни проверки, се определят по следните показатели:

1. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5А" и "Ф5Б" с разгъната застроена площ над 1000 кв.м;

2. обекти от клас на функционална пожарна опасност "Ф5.1" с категория по пожарна опасност "Ф5В" с разгъната застроена площ над 3500 кв.м или с едновременно пребиваващ персонал над 100 човека;

3. обекти от клас на функционална пожарна опасност "Ф5.2" с категория по пожарна опасност "Ф5В" с разгъната застроена площ над 5000 кв.м;

4. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5Г" с разгъната застроена площ над 10 000 кв.м и с едновременно пребиваване на персонал над 50 човека;

5. културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 400 човека;

6. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 200 легла;

7. обекти за обществено хранене и развлечения с възможност за едновременно пребиваване на повече от 200 човека;

8. обекти, разположени в подземните етажи на сградите, с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;

9. обекти в областта на търговията с обща разгъната застроена площ над 2500 кв. м;

10. социални и лечебни заведения (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и други подобни) с над 200 легла;

11. учебни заведения с над 300 едновременно обучаващи се и детски заведения с пребиваване на повече от 50 деца;

12. сгради с височина над 28 м (с изключение на подклас Ф1.3), както и сгради от класове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната застроена площ над 10 000 кв.м, включително площта на подземните етажи;

13. сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, съдебната власт, областните и общинските администрации, сградите на държавните институции на централно и областно ниво и сградите на националните медии.

(5) В списъка по чл. 5, т. 6 освен обектите по ал. 4 могат да бъдат включвани и други обекти по предложение на началника на РСПБЗН.

(6) Определянето на броя на пребиваващите хора в обектите се извършва съгласно чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).


Чл. 17. (1) Контролни проверки на обектите по чл. 16, ал. 4 и 5 се извършват най-малко веднъж в годината.

(2) На обекти с възможност за едновременно пребиваване на 20 и повече човека, с изключение на тези по ал. 1, контролни проверки се извършват най-малко веднъж на три години.

(3) Контролни проверки на обектите и строежите се извършват за съответствието им с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, включително изпълнението на мероприятията, предписани при предходни проверки.

(4) Резултатите от извършените контролни проверки се отразяват в констативен протокол съгласно приложение № 2, при условие че липсват обстоятелства, налагащи издаването на други административни актове.


Чл. 18. Тематични проверки се извършват:

1. по отделни кампанийни дейности (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия - избори, международни форуми), на характерни групи обекти и строежи по решение на министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР, директора на ГДПБЗН, началника на СУПБЗН/ОУПБЗН и началниците на РСПБЗН;

2. на обектите с възможност за едновременно пребиваване на по-малко от 20 човека, с изключение на тези по чл. 16, ал. 4 и 5 - най-малко един път на четири години.


Чл. 19. Контролът за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти включва проверка на документите, удостоверяващи изпълнението на изисквания за пожарна безопасност, както следва:

1. за продуктите за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии:

а) декларация за съответствие, СЕ маркировка за съответствие и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз) или за които има издадено европейско техническо одобрение (ЕТО);

б) декларация за съответствие, становище за допустимост и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадено ЕТО;

2. за класификацията по реакция на огън на строителни продукти, с изключение на тези по т. 1:

а) декларация за съответствие, СЕ маркировка с посочен клас по реакция на огън и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт или за които има издадено ЕТО;

б) декларация за съответствие, издадена въз основа на протокол за класификация - за строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадено ЕТО.


Чл. 20. Главна дирекция "ПБЗН" може да извършва контролно изпитване на строителните продукти за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност.


Чл. 21. За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност в строежите органите за ПБЗН вписват в заповедните книги по чл. 170, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предписания, които се отразяват в дневник (приложение № 3), а копие от предписанието се съхранява в РСПБЗН.


Чл. 22. За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават писмени разпореждания (приложение № 4).


Чл. 23. (1) При неизпълнение на писмено разпореждане или при констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в процеса на експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 5).

(2) При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектирането и изпълнението на строежите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актовете за установяване на административни нарушения по реда на чл. 238, ал. 2, т. 3 ЗУТ (приложение № 5).

(3) Когато актът не може да бъде връчен лично на нарушителя, актосъставителят изпраща покана на нарушителя, за да се яви за съставяне на акта. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (приложение № 6) се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез електронна поща или факс.


Чл. 24. (1) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 7).

(2) Наказателните постановления се издават от директора и заместник-директорите на ГДПБЗН - МВР, началника на СУПБЗН/ОУПБЗН, зам.-началника на СУПБЗН и от началника на РСПБЗН.

(3) Административнонаказващите органи по ал. 2 предприемат действия за привеждане в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(4) Производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН.

(5) Актовете за установяване на административните нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в актова книга (приложение № 8).

(6) Копия от актовете по чл. 23, ал. 2 и наказателните постановления по ал. 1 се изпращат в ГДПБЗН.


Чл. 25. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по ЗМВР или с дейности, които създават опасност от възникване на пожари и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните последици от тях се налагат следните принудителни административни мерки (ПАМ):

1. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР;

2. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти извън посочените в т. 1;

3. спиране на използването на инсталации, уреди и съоръжения с ограничено действие.

(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва със съставяне на акт за установяване на нарушение на правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 9) от органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.

(3) Въз основа на съставения акт по ал. 2 се издава заповед за налагане на ПАМ (приложение № 10).

(4) Заповедта за налагане на ПАМ се издава:

1. по ал. 1, т. 1 - от директора или заместник-директорите на ГДПБЗН;

2. по ал. 1, т. 2 - от началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН;

3. по ал. 1, т. 3 - от началниците на РСПБЗН.

(5) Съставените актове за установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност по ал. 2 и заповедите по ал. 3 се завеждат в актова книга (приложение № 11).

(6) Принудителните административни мерки се обявяват чрез съставяне на протокол (приложение № 12) и поставяне на лепенка с печат (приложение № 13).

(7) За привеждане в изпълнение на ПАМ органът, осъществяващ ДПК, може да иска съдействие от органите на полицията, други държавни органи и от общините.

(8) При наличие на фактическа невъзможност за изпълнение на ПАМ чрез поставяне на лепенка с печат това обстоятелство се отразява в протокол (приложение № 14). В този случай на ПАМ се изпълнява от комисия, определена със заповед на органа, издал заповедта за налагане на ПАМ.

(9) Достъп в обект с наложена ПАМ с цел осъществяване на дейности за отстраняване на нарушенията, послужили като фактическо основание за налагането на ПАМ, се разрешава, след като собственикът/ползвателят на обекта е отправил писмено искане до органа, издал заповедта за налагане на ПАМ. След получаване на разрешение териториалният орган за ПБЗН премахва поставената лепенка, като съставя протокол (приложение № 15).

(10) За осигуряване краткотраен достъп в обекта, необходим за оглед, измервания, изнасяне на вещи, оборудване и др., лепенката се премахва по реда на ал. 9. Незабавно след приключване на дейностите териториалният орган по ДПК отново поставя лепенка, като изготвя протокола по ал. 6.

(11) Отмяната на ПАМ се извършва от органа, който я е наложил, чрез издаване на заповед (приложение № 16).

(12) Заповедта за отмяна на ПАМ се изпълнява от териториалния орган по ПБЗН, осъществяващ ДПК, с издаване на изпълнителен акт (приложение № 17).

(13) Заповедта за налагане на ПАМ подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.

(14) Оспорването на заповедта за налагане на ПАМ се извършва по реда на АПК.


Чл. 26. При установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, при които има данни за извършени престъпления, се уведомява незабавно прокуратурата.


Чл. 27. (1) Директорът на ГДПБЗН, заместник-директорите на ГДПБЗН, началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН и началниците на РСПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 18) до държавни органи, организации и юридически лица за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, когато йерархически подчинените им структурни звена не са отстранили нарушенията след прилагане на съответните административни мерки.

(2) Директорът на ГДПБЗН, заместник-директорите на ГДПБЗН и началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 19) до органите за национален строителен контрол за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаването на строителни книжа.

(3) Директорът на ГДПБЗН, заместник-директорите на ГДПБЗН, началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН и началниците на РСПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 20) до държавни органи, организации, юридически лица и граждани при констатиране на несъответствия в обектите в експлоатация със строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(4) Копие от писмата по ал. 2, издадени от началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН, се изпраща в ГДПБЗН.


Чл. 28. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност, които не се предоставят на трети лица.


Чл. 29. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи за правоспособност за лица, упражняващи пожароопасни и взривоопасни професии и дейности.


Чл. 30. (1) Дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, се отчита:

1. ежедневно - чрез попълване на дневник (приложение № 21);

2. месечно - чрез изготвяне на информация (приложение № 22);

3. шестмесечно - чрез изготвяне на информация (приложение № 23).

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се изпраща в ГДПБЗН - МВР до 5-о число на месеца, следващ отчетния период.

(3) Предписаните мероприятия в разпоредителните актове се водят на контрол и се отчитат в дневник (приложение № 24). Отчитането на изпълнението на всички предписани мероприятия се извършва ежемесечно.


Чл. 31. Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, водят на отчет в дневника по чл. 21 всички строежи, за които е постъпило искане за издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 и/или за които е постъпило писмено уведомление по реда на чл. 158, ал. 2 ЗУТ.


Чл. 32. Органите за ПБЗН, назначени въз основа на сключен договор по чл. 91д ЗМВР, осъществяват ДПК в обектите по реда на тази наредба.


Раздел IV.
Ред за извършване на проверки и издаване на удостоверителни документи за пожарна безопасност по искане на заинтересовани лица

Чл. 33. (1) По искане на заинтересовани лица органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават следните удостоверителни документи:

1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 25);

2. становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с разрешаване ползването на строежите (приложение № 26);

3. становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации, съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт (приложение № 26);

4. протоколи за извършена проверка на състоянието на пожарната безопасност на земеделска техника за допускане до участие в жътвената кампания (приложение № 27);

5. сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност (приложение № 28).

(2) За издаването на документи по ал. 1 се събират държавни такси съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 53 от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).


Чл. 34. (1) Документите по чл. 33, ал. 1, т. 1 - 4 се издават след подаване на писмено искане от заинтересованото или упълномощеното от него лице.

(2) За обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР, на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече области в страната, както и в случаите, определени с друг нормативен акт, искането за становище/протокол се подава до директора на ГДПБЗН.

(3) За обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в СУПБЗН/ОУПБЗН, както и на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече РСПБЗН в района им на действие, искането за становище/протокол се подава до началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН.

(4) За всички случаи, извън посочените в ал. 2 и 3, искането за становище/протокол се подава до началниците на РСПБЗН.

(5) Сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 се издава след подаване на писмено искане от заинтересованото или упълномощеното от него лице до директора на ГДПБЗН - за обекти по чл. 2, ал. 1, т. 4, а във всички останали случаи - до началника на СУПБЗН/ОУПБЗН.

(6) Искането съдържа данни за име/наименование на заинтересованото физическо или юридическо лице, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, трите имена на представляващия го, дата и подпис. Заявителят е длъжен да посочи в искането телефон, факс или адрес за електронна поща.


Чл. 35. (1) Към искането по чл. 33, ал. 1 се прилагат следните документи:

1. когато искането се подава от упълномощено лице - пълномощно с нотариална заверка на подписа;

2. документ за внесена държавна такса.

(2) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат:

1. виза за проектиране (копие);

2. проектни материали по съответните части.

(3) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 2 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат копия от:

1. разрешение за строеж;

2. окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ или констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

(4) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 3 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване или удостоверение за търпимост.

(5) За издаване на протокол по чл. 33, ал. 1, т. 4 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на документ, удостоверяващ, че съответната земеделска техника е преминала годишен технически преглед, когато се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

(6) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване или удостоверение за търпимост.

(7) Копията на документите по ал. 1 - 6 се подават заверени с подпис и печат за вярност.


Чл. 36. (1) Органите по чл. 34 определят реда, по който се извършва проверката на документите по чл. 35, и се произнасят с издаване на съответния акт.

(2) Когато при проверката се установят нередовности, заявителят се уведомява по реда на чл. 30 АПК за отстраняването им в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.

(3) Срокът за произнасяне по искането по чл. 33, ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

(4) Ако производството е прекратено, лицето по чл. 34, ал. 1 може да отправи ново искане по реда на чл. 34, за което се заплаща държавна такса.


Чл. 37. Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от заявителя присъствието на специалисти, както и представяне на строително-техническа, технологична и друга документация.


Чл. 38. (1) При установяване на съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност документите по чл. 33, ал. 1, т. 1 - 3 се издават от директора на ГДПБЗН, началника на ОУПБЗН/СУПБЗН и началника на РСПБЗН съобразно компетентността.

(2) При установяване на несъответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност органите по ал. 1 издават:

1. решение за отказ (приложение № 29), в което се описват несъответствията на проекта с нормативните изисквания за пожарна безопасност;

2. решение за отказ (приложение № 30), в което се описват несъответствията на обекта/строежа с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

(3) Становищата и решенията за отказ по ал. 1 и 2 се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 АПК.


Чл. 39. Протоколите по чл. 33, ал. 1, т. 4 се издават от органите за ПБЗН, извършващи проверката, и съдържат заключение за пожарообезопасеността на земеделската техника за допускане/недопускане до участие в жътвената кампания.


Чл. 40. (1) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, извършват сертификационна проверка и съставят протокол (приложение № 31).

(2) В протокола по ал. 1 се установява съответствието на обекта със:

1. строителните книжа, правилата и нормите за пожарна безопасност, валидни към момента на въвеждане в експлоатация;

2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.

(3) Въз основа на резултатите от проверката с протокола се оценява съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както следва:

1. обектът съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност - налице е пълно съответствие на фактическото му състояние с правилата и нормите за пожарна безопасност и са създадени условия за тяхното спазване;

2. обектът не съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност - налице е несъответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност или не са създадени условия за спазването им.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1 се издава сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност, а в случаите по ал. 3, т. 2 се издава решение за отказ за издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност (приложение № 32).


Чл. 41. (1) Сертификатът за съответствие с изискванията за пожарна безопасност или решението за отказ за издаване на сертификат за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се издава от директора на ГДПБЗН, а за останалите случаи - от началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г.) Срокът на валидност на сертификата е пет години.

(3) Сертификатът или решението за отказ за издаване на сертификат се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 АПК.

(4) Отказът за издаване на сертификат може да се оспорва по реда на АПК.


Чл. 42. При констатиране на изменения в условията, при които е издаден сертификатът, водещи до несъответствия с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, срокът на действие на сертификата се прекратява с решение на органа по чл. 38, ал. 1, за което се уведомяват притежателят на сертификата и заинтересованите лица.


Раздел V.
Ред за извършване на проверки по сигнали и предложения

Чл. 43. (1) Разглеждането и решаването на сигнали по смисъла на чл. 107, ал. 4 АПК се извършва в срока по чл. 121 АПК.

(2) Разглеждането и решаването на предложения по смисъла на чл. 107, ал. 3 АПК се извършва в срока по чл. 118 АПК.

(3) Решенията по ал. 1 и 2 се съобщават на подателя в седемдневен срок от постановяването им.


Чл. 44. За получаване на разрешение за проверка в жилищата на граждани в случаите по чл. 91б, ал. 2 ЗМВР се отправя писмена молба от началника на РСПБЗН до председателя на съответния районен съд, за което се уведомява подателят на сигнала.


Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-489 от 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 36 от 2007 г.).


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.


Приложение № 1 към чл. 16, ал. 2Рег. № ........................, екз. № .......  
.............................................. 2011 г.  
  ДО
 
....................................................................................................................................................
  (име, фамилия, длъжност)
 
....................................................................................................................................................
  (наименование на обекта)
 
ул. ..............................................................................................................................................
 
гр. (с.) .........................................................................................................................................
   
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА, ИЗВЪРШЕНА
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91б, АЛ. 1, Т. 1 ЗМВР
 
на......................................................................................................................... гр. (с.) ......................................................................................................................................
(наименование на обекта)
адрес ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
(изписва се точният адрес)
 
Днес, .................... 20...... г., ...............................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
служител от ................................................................................................................................................................................................................................................................................
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящия протокол от извършената комплексна проверка на ............................ 20...... г. с участието на:
1. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от ...................................................................................................., гр. (с.) ..................................................................................................................................................
(структурно звено за ПБЗН)
2. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от ...................................................................................................., гр. (с.) ..................................................................................................................................................
(структурно звено за ПБЗН)
и в присъствието на определените от ръководството на обекта представители:
1. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
2. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
3. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
По състоянието на пожарната безопасност на обекта се констатира следното:
1. Характеристика на обекта: ..............................................................................................................................................................................................................................................................
(прави се кратка характеристика на обекта: предназначение, клас на
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
функционална пожарна опасност, категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост,
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др.)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. По организацията на пожарната безопасност в обекта: .............................................................................................................................................................................................................................
(описва се организацията за осигуряване
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
на ПБ и издадените документи съгласно нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Създадени условия за евакуация: .....................................................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
обекта с нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Създадени условия за пожарогасене: ...............................................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации: ...................................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
на обекта с нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Технологичен процес и оборудване: .....................................................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
на обекта с нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Състояние на строителните конструкции и елементи: ...................................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Вътрешна планировка: .................................................................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
с нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Генерален план и състояние на територията на обекта: .............................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения: .............................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации ..........................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Изпълнение на предписани мероприятия от предходния протокол за извършена комплексна проверка: .............................................................................................................................................................................
(описват се изпълнените и неизпълнените предписани мероприятия)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Предприети мерки за неизпълнение на предписани мероприятия от предходни проверки, както и нарушения, установени при настоящата комплексна проверка: ..........................
(описват се предприетите
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
мерки за административна принуда)
 
Констатираните нормативни несъответствия със строително-техническтите изисквания за пожарна безопасност, отразени в т. ................ от настоящия протокол, е задължително да бъдат отстранени при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 1, ал. 1, т. 4 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
 
За отстраняване на констатираните нарушения на основание чл. 91б, ал. 1, т. 3 ЗМВР
 
РАЗПОРЕЖДАМ:
№ по ред Описание на мероприятията, нормативно основание Срок за изпълнение
     
     
     
     
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответното структурно звено за ПБЗН. Протоколът може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ........................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Протоколът може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - ..............................., в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност по чл. 273 ЗМВР.
ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:  
 
1. ..................................................................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
 
2. ..................................................................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ПРОВЕРКАТА:  
 
1. ..................................................................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
 
2. ..................................................................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
 
3. ..................................................................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА:
.....................................................................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
ДАТА .................... 20...... г.
Вх. № ............................................................................................................................................
  (вписва се вх. или рег. № в деловодството на обекта )
Забележки: 1. За изготвянето и разпечатването на протокола може да бъде използвана компютърна конфигурация при спазване на определената по-горе форма.
2. В констативната част на протокола задължително се описват констатираното от сравнението на фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания за ПБ, както и нарушенията, които са констатирани при направеното сравнение.
3. Сроковете за изпълнение на предписаните мероприятия се определят съобразно техния характер.
 


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 4 
К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л
№ ........../...........20...... г.
 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА, ИЗВЪРШЕНА
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91б, АЛ. 1, Т. 1 ЗМВР
 
Днес, ....... 20...... г., подписаният ...............................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................
служител от ........................................................................., гр. ......................................................................................................................................................................................

(структурно звено за ПБЗН)

съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ........................... 20..... г. проверка на основание чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект: .................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на обекта)
 
Проверени бяха:
1. Организацията на пожарната безопасност в обекта: ...................................................................................................................................................................................................................................
(кратко описание на създадената организация за
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
осигуряване на пожарната безопасност и издадените документи съгласно нормативните изисквания)
2. Създадени условия за евакуация: .....................................................................................................................................................................................................................................................
(кратко описание на създадените условия за успешна евакуация в
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
съответствие с изискванията за ПБ)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Създадени условия за пожарогасене: ...............................................................................................................................................................................................................................................
(кратко описание на създадените условия за пожарогасене -
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
пожаротехнически средства за първоначално гасене, вътрешно и външно противопожарно водоснабдяване)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации: ...................................................................................................................................................................................................................................
(кратко описание на състоянието на
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
наличните системи за пожароизвестяване и пожарогасене в съответствие с изискванията за ПБ)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения: .............................................................................................................................................................................................................................
(кратко описание на състоянието на
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ел. инсталациите в съответствие с изискванията за ПБ)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации ..........................................................................................................................................................................................................................
(кратко описание на състоянието на
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
отоплителните и вентилационните инсталации в съответствие с изискванията за ПБ)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.
 
ДАТА: ..............20.....г.
ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА: .............................................................................................................................
 

(трите имена и подпис)

 
Забележка. За изготвянето и разпечатването на констативния протокол може да бъде използвана компютърна конфигурация при спазване на определената по-горе форма.
 


Приложение № 3 към чл. 21ДНЕВНИК
ЗА ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДПК ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИТЕ В .................................................................................

(структурно звено за ПБЗН)

 
№ по ред Наимено- вание и адрес на строежа Становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 да/не, от кого, рег. № от дата Инвес- титор Проек- тант Строи- тел Извършена проверка на строежа, дата и от кого Констатирани нарушения на правилата и нормите за ПБ Предпи- сани меро- приятия Постъпило уведомление по реда на чл. 158, ал. 2 ЗУТ З А Б Е Л Е Ж К А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     


Приложение № 4 към чл. 22  ДО
 
................................................................................................................................................
  (име, фамилия, длъжност)
 
................................................................................................................................................
  (наименование на обекта)
 
ул. .............................................................................................................................................
 
гр. (с.) ......................................................................................................................................
 
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № ........
 
Днес, .......................... 20...... г., подписаният ............................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
служител от ........................................................................, гр. ........................................................................................................................................................................................

(структурно звено за ПБЗН)

съставих настоящото разпореждане във връзка с извършена на ............... 20...... г. проверка на основание чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект: .........................................................................................................................................

(наименование и адрес на обекта)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
При проверката се констатира следното: ....................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се констатираните несъответствия с
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
изискванията за пожарна безопасност)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
За отстраняване на несъответствията с изискванията за пожарна безопасност на основание чл. 91б, ал. 1, т. 3 ЗМВР
 
РАЗПОРЕЖДАМ:
№ по ред Описание на мероприятията, нормативно основание Срок за изпълнение
     
     
     
 
Настоящото разпореждане се състави в два еднообразни екземпляра по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответния орган, осъществяващ държавния противопожарен контрол.
Разпореждането може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ...........................................................................................................................................................................................

(посочва се по-горестоящият административен орган)

чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Разпореждането може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - гр. .........., в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност по чл. 273 ЗМВР.
 
 
СЪСТАВИТЕЛ: ........................................................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
 
ПОЛУЧАТЕЛ: ...........................................................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: .................. 20..... г.
Вх. № ..............................................................................................................................................
  (вписва се вх. или рег. № в деловодството на обекта)
 
Забележка. За изготвянето и разпечатването на разпореждане може да бъде използвана компютърна конфигурация при спазване на определената по-горе форма.
 


Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2Сериен № ..............................
 
АКТ № .............
за установяване на административно нарушение
 
Днес, .................. 20..... г., подписаният .....................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
на длъжност ........................................................ при ........................................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

в присъствието на свидетелите: 1. .....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец;
........................................................................................ ЕГН: .....................................................................................................................................................................................
присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)
2. .............................................................................................................. ЕГН: ..........................................................................................................................................................
съставих настоящия акт против .............................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя)
ЕГН: ..............................................................................., ЕИК ........................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ...........................................................................................................................................................................................................................................
№ .......... в гр. (с.) ......................................., на длъжност .......................................................................................................................................................................................................
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
затова, че: 1. На ............................. 20...... г. в гр. (с.) ................................................................................................................................................................................................................
ул. ...................................................................................................., №.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. На ......................... 20...... г. в гр. (с.) ..................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. На ......................... 20...... г. в гр. (с.) ..................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
с което е нарушил: По т. 1: .............................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

По т. 2: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
По т. 3: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
От нарушението са претърпели имуществени вреди ...........................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена (наименованието) и точният адрес на
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
пострадалите лица или обекти и какви вреди са причинени)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Иззех като доказателства ................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого се предават за пазене)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: .................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се от нарушителя)
 
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: ................................ НАРУШИТЕЛ: ..............................

(подпис)

(подпис)

СВИДЕТЕЛИ: 1. ................................  

(подпис)

 

2. ................................

....................................................................................................................................................

(подпис)

(дата на подписване на акта от нарушителя)

Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена и точен адрес на свидетеля по лична карта)
............................ ............................

(дата)

(подпис)

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
 
РАЗПИСКА
 
Подписаният ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на нарушителя)
получих препис от акта. Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.
 
................................................................... ПОДПИС: ..............................
(дата на получаване на препис от акта)  


Приложение № 6 към чл. 23, ал. 3Рег. № ........................, екз. № .......  
.......................................... 2011 г.  
  ДО
 
................................................................................................................................................
  (трите имена на лицето)
 
ул. .............................................................................................................................................
  (адрес на лицето)
 
гр. (с.) ......................................................................................................................................
 
П О К А Н А
 
На основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 23, ал. 3 от Наредба № Iз-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол и във връзка с извършеното от Вас административно нарушение, моля да се явите на ................... 20...... г. в .............часа в .....
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(структурно звено за ПБЗН)
ет. ......., стая № ........, при .......................................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се служителят, при когото трябва да се яви поканеният)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
При явяването си носете следните документи:
1. Лична карта.
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
При неявяване ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение във Ваше отсъствие съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ,

УСТАНОВИЛО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ:

.......................................................

(трите имена, подпис)

Дата: ................ 20...... г.
 
Забележки: 1. Поканата се изпраща съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от наредбата.
2. Сроковете за явяване на нарушителя, определени в поканата, следва да бъдат съобразени със:
- процедурните срокове в ЗАНН, имащи отношение към производството по установяване на административно нарушение;
- времето, необходимо за придвижване на писмото по пощата.
3. При реализиране на процедурата по чл. 40, ал. 2 ЗАНН административнонаказателната преписка трябва да съдържа оригинал на известието - обратна разписка, удостоверяваща връчване на поканата на нарушителя, както и екземпляр от самата покана.
4. За изготвянето и разпечатването на поканата може да бъде използвана компютърна конфигурация при спазване на определената по-горе форма.
 


Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1 
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ........../...........20...... г.
 
Днес, ............................ 20 ...... г., подписаният .....................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
на административнонаказващия орган)
като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ............ 20...... г., съставен от ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на актосъставителя)
на длъжност ........................................................ в ..............................................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)
ЕГН ......................................................, ЕИК ...................................................................................................................................................................................................................
адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ....................................................................................................................................................................................................................................
представлявано от .........................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
установих, че:
На ..................................20 ... г. в гр. ..................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
с което виновно е нарушил чл. .............................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Нарушението е за .................................................................................................................................................. път.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. .....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на административната санкция:
глоба/имуществена санкция)
от Закона за Министерството на вътрешните работи
 
ПОСТАНОВИХ:
 
НАЛАГАМ на .................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието (за ЮЛ)
ЕГН ...................................................................., ЕИК ...................................................................................................................................................................................................
адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) .....................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
представлявано от ........................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя и длъжност, когато
нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
административна санкция: глоба/ имуществена санкция в размер на ...................................................................................................................................................................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на санкцията)
....................................................................................................................................................................... лева,
на основание чл. .........................................................................................................................................................................................................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи санкцията)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
на основание чл. .........................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)
Да заплати обезщетение на: ................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се името и адресът на лицето, държавното предприятие, кооперация или
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
друга обществена организация)
в размер на .................................................. лв.
Настоящето постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването му пред Районен съд - гр. ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(съд по местоизвършване на нарушението)
чрез ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)
В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път наложената глоба/ имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)
Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)
 
РАЗПИСКА
 
Днес .................................. г. ........,
................................................................................................................ с ЕГН ..........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

на длъжност ................................... на ............................... в качеството си на ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН ........................................................................................, ЕИК ..............................................................................................................................................................................
получих екземпляр от ..................................................................................................................................................................................................................................................................
издаден от ................................................................................., на длъжност .....................................................................................................................................................................
...................................................................................................... в ......................................................................................................................................................................
При получаване на ..........
от пълнолетен член на семейството същият се задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник.
 
ВРЪЧИЛ: ...........................................   ПОЛУЧИЛ: ..............................
(трите имена, длъжност, подпис)  

(подпис)

     
БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) .................................................................................................
   
СВИДЕТЕЛИ:    
Днес, ........... г., лицето .......................................................................................................
 
1. ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)   (трите имена)
.........................................................................................................................................
 
адрес: ...............................................................................................................................
в качеството му на ................................................................................................................
 
подпис: ...............................................................................................................................
на ...................................................................................................................................
 
2. ..................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)   (трите имена)
отказа да получи екземпляр от  
адрес: ...............................................................................................................................
настоящото наказателно постановление.  
подпис: ...............................................................................................................................
ВРЪЧИЛ: ...........................................................................................................................
   

(трите имена и длъжност)

   
ПОДПИС: .........................................................................................................................
   
 
Забележка. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня на отбелязването.
 


Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5КНИГА
за завеждане на съставените актове и издадените наказателни постановления
в ................................................................. гр. ......................................
 
№ по ред Дата на за- вежд. на акта Дата на съст. на акта Собст- вено, бащино и фамил- но име на акто- съста- вителя Собст- вено, бащино и фамил- но име на нару- шителя Место- работа Длъж- ност Кой норма- тивен акт е нарушен Дата на издадено наказат. постан. Размер на нало- жената глоба Дата на връчване на НП или клеймо на препор. писмо Дата на подав. жалбата срещу НП Резултат от обжалв. на НП Забе- лежки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
                           


Приложение № 9 към чл. 25, ал. 2Сериен № ..............................
 
АКТ № .............
за установяване на нарушения на правилата и нормите за
пожарна безопасност
 
Днес, .................. 20..... г., подписаният .....................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

...................................................................... на длъжност ...............................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ......................................................................, в присъствието на свидетелите: ......................................................................................................................................................................
1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена и ЕГН)
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена и ЕГН)
съставих настоящия акт против ............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на физическото лице)
ЕГН: ..........................................., адрес ............................................................. гр./с. .................................................................................................................................................
на длъжност ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
с който установих следното:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се къде и в какво се изразява нарушението на правилата за пожарна безопасност)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
с което са нарушени: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се законовите разпоредби, които са нарушени)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
поради което предлагам настоящият акт да послужи като основание за издаване на заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описва се видът на мярката, която се предлага по чл. 268 ЗМВР)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: .......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се от нарушителя)
 
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: ................................ НАРУШИТЕЛ: ..............................

(трите имена, длъжност, подпис)

(трите имена и подпис)

СВИДЕТЕЛИ:  
1. ................................................................................... ......................................................................................
(трите имена, длъжност, подпис) (дата на запознаване и подписване на акта от
  нарушителя)
2. ...................................................................................................................................
 
(трите имена, длъжност, подпис)  
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена и точен адрес на свидетеля по лична карта)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения.
 
......................................................................... ПОДПИС: ................................
(дата на получаване на екземпляр от акта)  


Приложение № 10 към чл. 25, ал. 3 
ЗАПОВЕД № ....................
за налагане на принудителна административна мярка
по чл. 268 ЗМВР
гр. ............... 20...... г.
 
Подписаният ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

...................................................................... на длъжност ...............................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при .......................................................................................... гр. .............................................................................................................................................................................
като взех предвид, че ......................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на актосъставителя)
...................................................................... на длъжност ...............................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при .................................................. е съставил акт № ........................ от ....................... 20...... г.,

(структурно звено за ПБЗН)

с който действително е установил, че в ....................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се наименованието и адресът на обекта)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
са нарушени правилата и нормите за пожарна безопасност, изразяващи се в следното:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се нарушенията на правилата и нормите за пожарна безопасност)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
С което са нарушени: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 22 ЗАНН и чл. 268 ЗМВР
 
ЗАПОВЯДВАМ:
 
Да се ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се видът на принудителната административна мярка)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
считано от .................. 20 ............. г. чрез поставяне на лепенка с печат .........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се мястото на поставяне на лепенката)
Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ........................................................................................... чрез административния орган, който я е
(посочва се по-горестоящият административен орган)
издал, в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
Заповедта може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който я е издал, пред Административен съд - гр. .......................... , в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ................................
(трите имена, подпис и печат)
 
РАЗПИСКА
 
Подписаният ......................................................................................................................................................................................................................................................................
на длъжност ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
получих препис от заповед № .............................................................................................................................................................................................................................................................
от ......................... 20...... г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР.
 
............................................................ ПОДПИС: ....................................
(дата на получаване на заповедта)  
 
Забележка. Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано писмо с обратна разписка.
 


Приложение № 11 към чл. 25, ал. 5КНИГА
за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)
в ....................................................... гр. ................................................
 
№ по ред Дата на завежд. на акта (проток.) Дата на съст. на акта Собствено, бащино и фамилно име на актосъс- тавителя В какво се изразяват нарушенията на норма- тивните изисквания за пожарна безопасност Обект, в който е връчен Вид на мярката, която се прилага Изда- дена запо- вед № за ПАМ Протокол за изпълне- нието № Запо- вед за отмяна № на ПАМ Изпълни- телен акт № за отмяна на ПАМ Забе- лежки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       


Приложение № 12 към чл. 25, ал. 6 
ПРОТОКОЛ № ..........
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на
принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР
 
Днес, ............................ 20 ...... г., подписаният .....................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

...................................... на длъжност .....................................................................................................................................................................................................................................
приведох в изпълнение заповед № ......... /....... 20....... г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР, издадена от началника на...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(структурно звено за ПБЗН)
като ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описва се начинът на изпълнение: спрях, забраних използването, отстраних или обявих преустановяване на дейността, поставих печат)
на ................................................................. и уведомих .................................................................................................................................................................................................

(наименование и адрес на обекта)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта/строежа, съоръжението или дейността)
за начина на привеждане на заповедта и за наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс при възобновяване на дейността и използването, както и внасянето на отстранените пожароопасни материали, уреди, машини и съоръжения без разрешение на органа, издал заповедта.
 

ИЗПЪЛНИЛ ЗАПОВЕДТА:

................................................................................

(трите имена, подпис)

 
УВЕДОМЕН:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата .......... 20.......... г.   ПОДПИС: ..............................
 
Забележка. Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
 


Приложение № 13 към чл. 25, ал. 6 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
ГР. ................................................
 
ЗАПОВЕД № ........./..................... ЗА НАЛАГАНЕ НА
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 268 ЗМВР
 
 
  ПЕЧАТ: ПЕЧАТ: ПЕЧАТ
       
  ДАТА: (ТРИТЕ ИМЕНА И ПОДПИС)  
 
За премахване на печата без разрешение от органа, издал заповедта, се носи наказателна отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс.
 


Приложение № 14 към чл. 25, ал. 8 
ПРОТОКОЛ № ..........
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на
принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР
 
Днес, ............................ 20 ...... г., комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.......................................................................................................
  (име, презиме и фамилия, длъжност)
ЧЛЕНОВЕ:
1. ........................................................................................................
  (име, презиме и фамилия, длъжност)
 
2. ........................................................................................................
  (име, презиме и фамилия, длъжност)
определена със Заповед № .......... на директора (началника) на ................................................., приведе в изпълнение заповед № ................... от 20...... г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР, издадена от директора (началника) на ..............................................................................................................,
като ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описва се начинът на изпълнение: спря, забрани използването, отстрани или обяви преустановяване на дейността)
на ............................................................................... и уведоми .....................................................................................................................................................................................

(наименование и адрес на обекта)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта, съоръжението или дейността)
за начина на привеждане на заповедта, както и за административнонаказателната отговорност при неизпълнение на заповедта за налагане на ПАМ, която носи по чл. 273 ЗМВР.
Комисията констатира, че са налице обстоятелства, непозволяващи поставянето на печат, а именно: ..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се фактическите обстоятелства, непозволяващи изпълнение на заповедта с поставяне на печат)
 
    ИЗПЪЛНИЛИ ЗАПОВЕДТА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................................................................................................................
 
ЧЛЕНОВЕ: 1. ....................................................................................................................
УВЕДОМЕН: ..........................................................................................................................
 

2. .................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата .......... 20.......... г.
 
Забележка. Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват - на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
 


Приложение № 15 към чл. 25, ал. 9 
ПРОТОКОЛ № ..........
за временно премахване на печат, поставен на основание чл. 127м ППЗМВР, за обявяване и изпълняване на Заповед № .................. от ....................... за налагане на ПАМ по чл. 268 ЗМВР
 
Днес, ............................ 20 ...... г., в .............. часа, подписаният ..............................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
............................................. на длъжност ............................................................................................................................................................................................................................
премахнах временно печат, поставен на/върху .................................................., на основание решение на директора/началника на ..........................., рег. № ............................., от ........................20.... г., за времето от .......................... часа на .............20.... г. до ................. часа на ........................ 20...... г. и уведомих
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия и длъжност на ръководителя/собственика на обекта, съоръжението или дейността)
че съгласно чл. 127з и 127к ППЗМВР носи отговорност за пожарната безопасност на обекта и пребиваващите в него, както и че след изтичане на разрешения срок трябва да присъства за възобновяване на запечатването.
ПРЕМАХНАЛ ПЕЧАТА: ..............................
........................................................................
(трите имена, подпис)
УВЕДОМЕН:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата ........................... 20....... г. ПОДПИС: ..............................
 
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за ръководителя/собственика на обекта, съоръжението или дейността и един за органа, осъществяващ ДПК.
 


Приложение № 16 към чл. 25, ал. 11 
ЗАПОВЕД № .........
за отмяна на наложена принудителна административна мярка по чл. 268 ЗМВР
гр. ......................... 20................... г.
 
Подписаният: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
........................................................ на длъжност ................................................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при ........................................................................ гр. .................................................................................................................................................................................................
Като взех предвид, че ......................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и длъжност на актосъставителя)

........................................................ на длъжност ................................................................................................................................................................................................................

(посочва се заеманата длъжност)

при .................................................................. е установил,
че в ..................................................................................................................................
(структурно звено за ПБЗН) (посочва се наименованието и адресът
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
на обекта/строежа, описват се обстоятелствата, поради които се налага отмяната)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 25, ал. 11 от Наредба № Iз-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 
ЗАПОВЯДВАМ:
 
Отменям заповед № ......................... от 20.......... г. и разрешавам строителството/експлоатацията на:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се наименованието и адресът на обекта/строежа, за който е наложена мярката)
 
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): .................................................................
(трите имена, подпис и печат)
УВЕДОМЕН: ..............................

(подпис)

Дата .......... 20 ........ г.
 


Приложение № 17 към чл. 25, ал. 12 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ № ............
за отмяна на наложена мярка по чл. 268 ЗМВР
 
Днес, ........................ 20...... г., подписаният ...............................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия и длъжност)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
в изпълнение на заповед № ................................ от ......................... 20........ г. на началника на .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(структурно звено за ПБЗН)

с която се отменя протокол № .................. от ............................ 20...... г., поради отстраняване на: ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се отстранените нарушения на правилата и нормите за ПБ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
в ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се наименованието и адресът на обекта/строежа с наложена ПАМ)
извърших отмяна на наложената принудителна административна мярка.
За извършеното уведомих ...................................................................................................................................................................................................................................................................
(собственик или съответно длъжностно лице, подпис)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ИЗПЪЛНИЛ: .........................................................
(подпис)
................................................................................
(трите имена и длъжност)
Дата .......... 20 ....... г.
 
Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един за органа, осъществяващ ДПК.
 


Приложение № 18 към чл. 27, ал. 1Рег. № ........................, екз. № .......  
.......................................... 2011 г.  
  ДО
 
................................................................................................................................................
  (трите имена и длъжност)
 
................................................................................................................................................
  (наименование на организацията)
 
УЛ. ...............................................................................................................................................
 
ГР. (С.) ........................................................................................................................................
 
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
 
На основание чл. 91б, ал. 1, т. 5 ЗМВР Ви уведомяваме, че на .................................... 20........... г.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от .....................................................................................................................................................................................................................................................................

(структурно звено за ПБЗН)

гр. ......................, извърши проверка по чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и нормите за
пожарна безопасност в ................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на обекта)

гр. (с.) ........................................, ул. ................................................................. № ....................................................................................................................................................
При проверката е констатирано следното:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се направените констатациии и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ, както и предприетите административни мерки спрямо йерархически подчинените структурни звена)
 
Съгласно чл. 127к, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗМВР сте длъжни в едномесечен срок да ни уведомите за предприетите мерки за отстраняване на констатираните нарушения.
 
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ...............................................................
(трите имена, подпис и печат)
 


Приложение № 19 към чл. 27, ал. 2Рег. № ........................, екз. № .......  
.......................................... 2011 г.  
  ДО
 
................................................................................................................................................
  (трите имена и длъжност)
 
................................................................................................................................................
  (наименование на организацията)
 
УЛ. ...............................................................................................................................................
 
ГР. (С.) ........................................................................................................................................
 
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
 
На основание чл. 91б, ал. 1, т. 5 ЗМВР във връзка с чл. 220, ал. 3 ЗУТ Ви уведомяваме, че на ................ 20...... г.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от .....................................................................................................................................................................................................................................................................

(структурно звено за ПБЗН)

гр. ......................, извърши проверка по чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и нормите за
пожарна безопасност в ................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на строежа, административен адрес)

При проверката е констатирано следното:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се направените констатации и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Във връзка с правомощията Ви по чл. 222 ЗУТ моля да ни уведомите за предприетите мерки.
 
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ............................................................
(трите имена, подпис и печат)
 


Приложение № 20 към чл. 27, ал. 3Рег. № ........................, екз. № .......  
.......................................... 2011 г.  
  ДО
 
................................................................................................................................................
  (трите имена и длъжност)
 
................................................................................................................................................
  (наименование на организацията)
 
УЛ. ...............................................................................................................................................
 
ГР. (С.) ........................................................................................................................................
 
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
 
На основание чл. 91б, ал. 1, т. 5 ЗМВР Ви уведомяваме, че на .................................. 20.......... г.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от .....................................................................................................................................................................................................................................................................

(структурно звено за ПБЗН)

гр. ......................, извърши проверка по чл. 91б, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и нормите за
пожарна безопасност в ................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на обекта)

При проверката е констатирано следното:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се несъответствията на обекта със строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Несъответствията следва задължително да бъдат отстранени при настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 1, т. 4 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
 
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ......................................................................
(трите имена, подпис и печат)
 


Приложение № 21 към чл. 30, ал. 1, т. 1ДНЕВНИК
ЗА ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ
 
№ ПО РЕД ДАТА ВИД НА ПРОВЕРКАТА ПРОВЕРЕН ОБЕКТ (АДРЕС) ВРЪЧЕН ДОКУМЕНТ № И ДАТА ПРИЛОЖЕНИ ФОРМИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 2 3 4 5 6 7
.            
.            
.            


Приложение № 22 към чл. 30, ал. 1, т. 2


Информация за извършената дейност по направление ДПК през месец ................ 20...... г. от СУ/ОУПБЗН - ..................Приложение № 23 към чл. 30, ал. 1, т. 3


Информация за извършената дейност по направление ДПК през .........-..о шестмесечие на 20... г. от СУ/ОУПБЗН - ................