Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

НАРЕДБА № Н-21 ОТ 17 АВГУСТ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАРЕДБА № Н-21 ОТ 17 АВГУСТ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 10.12.2011 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.67 от 13 Август 2021г., отм. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-16 от 12 октомври 2021 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България - ДВ, бр. 90 от 29 октомври 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят редът за първоначална регистрация, промените в регистрацията, маркирането и отчетът на пътните превозни средства (ППС) от въоръжените сили на Република България.


Чл. 2. (1) Пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България подлежат на задължителна регистрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Пътните превозни средства на Служба "Военно разузнаване" могат да се регистрират по ред, определен от министъра на вътрешните работи съгласувано с министъра на отбраната.


Чл. 3. Съвместното командване на силите (СКС) организира регистрацията и отчета на ППС от въоръжените сили на Република България.


Чл. 4. За всяко регистрирано ППС се издава свидетелство за регистрация от СКС.


Чл. 5. (1) На всяко ППС, придобито за нуждите на въоръжените сили на Република България, се присвоява регистрационен номер. Присвоеният регистрационен номер се вписва в документите на ППС.

(2) На верижните бронирани машини, верижните специални и колесните бронирани машини, на които няма установено от производителя място за поставяне на табели с регистрационен номер, регистрационните им номера се изписват с боя върху техния корпус, а на останалите ППС се поставят светлоотразяващи табели с регистрационен номер.

(3) Буквите и цифрите от табелите с регистрационен номер са черни на бял фон с изключение на българския идентифициращ код.

(4) Табелите с регистрационен номер се предоставят от СКС за ползване на формированията, на които се числи ППС, срещу отчетен документ в съответствие със Закона за счетоводството и актовете на министъра на отбраната.


Чл. 6. Повредените табели с регистрационни номера се заменят с нови от СКС въз основа на предложение от началника/командира на съответното формирование, на което се числи ППС.


Чл. 7. (1) При приемане/предаване на ППС от едно формирование/структура в друго заедно с ППС се приемат/предават табелите с регистрационните номера. В отчетния документ за приемане/предаване задължително се вписва номерът за регистрация на ППС. Отчетният документ за приемане/предаване на ППС е основание за снемане от отчет на табелите с регистрационен номер.

(2) При сдаване на ППС извън въоръжените сили на Република България табелите с регистрационни номера и свидетелството за регистрация се сдават в СКС.


Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ППС ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Първоначална регистрация

Чл. 8. (1) На първоначална регистрация подлежат новопридобитите ППС от въоръжените сили на Република България.

(2) Командирите/началниците на формирования в срок 10 работни дни след придобиване на ППС или от настъпила промяна в данните за регистрацията им представят в СКС необходимите документи, свързани с извършване на регистриране и отчет на ППС.


Чл. 9. (1) Първоначалната регистрация на ППС от въоръжените сили на Република България се извършва от СКС.

(2) Командирът/началникът на формированието представя в СКС документите, доказващи произхода и собствеността на ППС (договор, данъчна фактура, акт за приемане и предаване на дълготрайни активи, акт за дарение), и протокол с всички данни, необходими за попълване на свидетелството за регистрация и информационния фонд с база данни за ППС, съгласно приложение № 1.


Чл. 10. (1) Пътните превозни средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), тип, марка, модел и други данни, посочени в удостоверението за съответствие (за одобряване на типа) или от производителя.

(2) При първоначална регистрация СКС извършва необходимите проверки за:

1. идентификация на ППС;

2. достоверност на представените документи;

3. произход на ППС;

4. техническа изправност на ППС и неговото комплектоване.


Чл. 11. Регистрираните по реда на тази наредба ППС трябва да са комплектовани със:

1. аптечка;

2. пожарогасител - за автобусите и моторните превозни средства, превозващи гориво-смазочни материали - по два броя;

3. светлоотразителен триъгълник и светлоотразителна жилетка;

4. резервно колело (джанта с гума) за ППС с изключение на верижните бронирани и верижните специални машини.


Чл. 12. (1) На регистрираните ППС се монтират табели с регистрационен номер - на бял фон изписани с черен цвят букви и цифри с размери, посочени в приложение № 2.

(2) Регистрационният номер се състои от:

1. графично изображение на българския идентифициращ код "BG", изписан с бели букви, и националното знаме на син фон;

2. буквен код с главни букви "ВА";

3. пореден номер - шестцифрена комбинация на цифрите от 0 до 9.

(3) Синята лента и символът "BG" не се изписват с боя върху корпусите на верижните бронирани, верижните специални и колесните бронирани машини.


Чл. 13. (1) Табелите с регистрационен номер се монтират/изписват на местата, определени в приложения № 3 и 4.

(2) При закрепването/изписването не трябва да се нарушават формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.

(3) Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.

(4) На мотоциклетите, тракторите, електрокарите, мотокарите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

(5) При загубване или неправомерно отнемане на табели(а) с регистрационен номер те(тя) се обявяват за издирване, а ППС се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.

(6) Повредените табели с регистрационен номер се предават в СКС срещу отчетен документ в съответствие с актовете на министъра на отбраната.


Чл. 14. (1) Свидетелството за регистрация е по образец съгласно приложение № 5, състои се от две части и съдържа данни за ППС, регистрационния номер и формированието, на което се числи.

(2) Част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на ППС. Тя съдържа и данни за преминаване на ППС в отделните формирования, типа на специалното оборудване и др. и се съхранява в СКС.

(3) Част втора на свидетелството за регистрация съдържа данни от част първа, необходими при контрол на пътя, и се носи винаги от водача на ППС за идентифицирането му при използване по пътищата.


Чл. 15. На ППС - собственост на физически или юридически лица, извикани за нуждите на въоръжените сили на Република България, отляво на табелата с регистрационен номер се поставя стикер с размери 110 x 80 мм, на бял фон изписани с черен цвят буквите ВА и се издава заповед за използване. Водачът на ППС носи със себе си копие от тази заповед.


Раздел II.
Промени в регистрацията

Чл. 16. (1) Промяната на регистрацията се състои в подмяна на свидетелството за регистрация, промяна на регистрационния номер или и на двете заедно.

(2) Промяна в регистрацията се извършва от СКС при настъпване на изменения в данните за ППС, смяна на собствеността или на регистрационния номер.


Чл. 17. (1) За промяна на регистрацията командирът/началникът на формированието, предало ППС, представя по команден ред в СКС следните документи:

1. писмо от командира/началника на формированието;

2. копие на пояснителния документ, разрешаващ получаването, заверено от формированието;

3. копие на отчетния документ за приемане на ППС съгласно Закона за счетоводството и актовете на министъра на отбраната, заверено от формированието;

4. свидетелството за регистрация.

(2) За промяна на регистрацията командирът/началникът на формированието, придобило ППС, представя по команден ред в СКС следните документи:

1. писмо от командира/началника на формированието;

2. копие на пояснителния документ, разрешаващ получаването, заверено от формированието;

3. копие на отчетния документ за приемане на ППС съгласно Закона за счетоводството и актовете на министъра на отбраната, заверено от формированието.

(3) При изгубване, кражба или унищожаване на свидетелството за регистрация се издава дубликат на свидетелството след подаване на писмено заявление от командира/началника на формированията до СКС.


Чл. 18. (1) За промяна на регистрацията командирите/началниците на формированията представят документите по чл. 17 в срок 10 работни дни след приемане/предаване на ППС.

(2) При всяка промяна в регистрацията свидетелството за регистрация се подменя с ново.

(3) Съвместното командване на силите издава ново свидетелство за регистрация в срок 10 работни дни от получаването на документите по чл. 17.

(4) До времето за издаване на ново свидетелство за регистрация формированието/структурата може да използва ППС, като водачът носи със себе си копие на документа за получаване му, но за не повече от 30 работни дни.


Раздел III.
Прекратяване на регистрацията

Чл. 19. Регистрацията на ППС от въоръжените сили на Република България се прекратява при:

1. бракуване на ППС;

2. прехвърляне на управлението или собствеността на ППС на трети физически или юридически лица.


Чл. 20. (1) За прекратяване на регистрацията командирът/началникът на формированието представя по команден ред в СКС следното:

1. писмо от командира/началника на формированието;

2. копие на пояснителния документ, разрешаващ предаването на ППС извън въоръжените сили на Република България, заверено от формированието/структурата;

3. копие на отчетния документ за бракуване на ППС или предаването му извън въоръжените сили на Република България съгласно Закона за счетоводството и актовете на министъра на отбраната, заверено от формированието;

4. свидетелство за регистрация;

5. табелите с регистрационните номера.

(2) При прекратяване на регистрацията номерата за регистрация, изписани с боя върху корпуса на ППС, се заличават.


Глава трета.
МАРКИРАНЕ НА ППС

Чл. 21. (1) Маркирането представлява комплектоване на ППС с опознавателни табели, знаци и светлини.

(2) Пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България се маркират, както следва:

1. инструктивни надписи, табели и знаци;

2. отличителни символи за националност;

3. тактическо маркиране;

4. специално маркиране;

5. други регистрационни табели.


Чл. 22. (1) Инструктивните надписи, табели и знаците представляват извадки от ръководствата за експлоатация и указват особеностите в експлоатацията и поддръжката на отделния тип, марка и модел ППС. Местоположението им се установява от производителя.

(2) При възможност инструктивните надписи и табели на ППС, доставени от други страни, се заменят с нови на български език. На постъпилите за планов ремонт ППС същите задължително се подменят с нови.


Чл. 23. (1) Отличителният символ за националност показва принадлежността на ППС към въоръжените сили. Той представлява трицветното знаме и надпис под него "BULGARIA".

(2) На ППС, участващи в операции/мисии зад граница, националният отличителен символ се поставя съгласно действащите стандартни оперативни процедури в района на операцията/мисията.


Чл. 24. (1) Тактическото маркиране се извършва с опознавателни знаци, които се определят със заповед на командира/началника на съответното формирование.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят формата, размерът, цветът и шрифтът на знаците.

(3) Опознавателните знаци периодично могат да се изменят.

(4) Опознавателните знаци за тактическо маркиране на ППС трябва да са ясно видими и да не превишават диаметър 150 мм.

(5) За верижните бронирани машини, верижните специални и колесните бронирани машини се установяват опознавателни знаци с цифри със следните размери: височина - 300 мм, широчина - 160 мм, дебелина - 40 мм, разстояние между цифрите - 100 мм.

(6) Опознавателните знаци за тактическо маркиране се поставят:

1. на автомобилите и тракторите - върху десния долен ъгъл на предното стъкло;

2. на мотоциклетите - отпред на носа на коша или на калника;

3. на верижните бронирани машини, верижните специални и колесните бронирани машини - в средата, от двете страни на куполата, а на тези без купола - в средата, от двете страни на корпуса.


Чл. 25. Специално маркиране се извършва:

1. на ППС, участващи в мисии и операции и превозващи опасни товари;

2. на ППС от служба "Военна полиция" и пътно-комендантските формирования от Българската армия.


Чл. 26. (1) Когато се налага и от съображения за сигурност маркировката (включително номера за регистрация), може да бъде прикрита и/или премахната.

(2) На ППС от въоръжените сили на Република България, изпълняващи специфични задачи и/или задачи в режимните военни формирования, се поставят табели с регистрационен номер за оперативни нужди.


Глава четвърта.
ОТЧЕТ НА ППС ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 27. (1) Регистрираните ППС се завеждат на отчет в електронен или хартиен документ от структурите за счетоводен отчет на финансовите и материалните ресурси.

(2) За заведените на отчет ППС структурите по ал. 1 водят следната информация:

1. тип, марка и/или модел;

2. регистрационен номер;

3. номер на шаси (корпус), заводски номер;

4. номер на двигател;

5. година на производство;

6. цена на придобиване;

7. източник на придобиване;

8. наименование, номер и дата на документа за придобиване и на кого е зачислено.

(3) За заведените на отчет ППС освен информацията по ал. 2 се водят и допълнителни данни - относно комплектността, вида на специалното оборудване, движението и използването на конкретното ППС.

(4) Освен информацията и данните по ал. 2 и 3 СКС води и данни за:

1. формированията, в които е било регистрирано ППС - номер на свидетелството за регистрация;

2. брой на местата за сядане плюс мястото на водача;

3. собствена маса на пътното превозно средство;

4. допустима обща маса без и със ремарке;

5. заводски и/или фабричен номер;

6. данни за първоначалния преглед, издирване и снемане от издирване;

7. информация за налаганите от съдебни, данъчни или митнически органи ограничения и тяхното отменяне.

(5) Съвместното командване на силите ежемесечно представя в дирекция "Логистика" в електронен вид пълна информация за регистрираните ППС от въоръжените сили на Република България.

(6) Съвместното командване на силите на 6 месеца представя в служба "Военна полиция" в електронен вид информация за регистрираните ППС от въоръжените сили на Република България.


Чл. 28. Информацията по отчета на ППС се съхранява за срок 10 години след прекратяване на регистрацията. След изтичането на този срок документите се бракуват и унищожават по ред, определен в акта, разпореждащ бракуването.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България" са: сухопътни самоходни огневи средства; верижни и колесни влекачи; автомобили с общо и специално назначение; всички колесни и верижни базови машини, на които е монтирана бойна и спомагателна техника на видовете войски; мотоциклети, трактори, ремаркета и полуремаркета с общо и специално назначение; самоходните машини.

2. "Регистрация" е административно разрешение за ППС да участва в движението по пътищата. Тя включва идентификация на ППС, издаване на регистрационен номер и свидетелство за регистрация.

3. "Идентификация" представлява следните действия:

а) сверяване данните на идентификационните номера от документите за придобиване с тези върху ППС;

б) проверка за съответствие на всички данни на представеното ППС с данните, описани в документите за придобиване.

4. "Идентификационен номер" е подредена комбинация от знаци, поставена върху ППС от производителя с цел идентифицирането му.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Наредба № Н-13 от 2004 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства от поделенията на въоръжените сили, издадена от министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 113 от 2004 г.; изм., бр. 44 от 2005 г. и бр. 77 от 2008 г.).


§ 4. До 31 декември 2011 г. командирите/началниците на формирования да приведат регистрацията на ППС от въоръжените сили на Република България в съответствие с изискванията на тази наредба.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 25.01.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУШАТЕЛИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)


§ 13. Наредбата влиза в сила от 8 август 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2Поверително!
(след попълване
приложение № 5)
УТВЪРЖДАВАМ:
Командир/началник на формирование/структура ___________
(звание, подпис, фамилия)

(дд.мм.гг.)

 
П Р О Т О К О Л
 
Днес, ____. ____. 20___ г., на основание чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда за регистрация и отчет на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България комисия в състав:
Председател:____________________________________________
Членове:  
 
1. ___________________________________________________________________________________
 
2. ___________________________________________________________________________________
 
3. ___________________________________________________________________________________
извърши оглед на придобито пътно превозно средство, подлежащо на регистрация, и констатира следното:
VIN № Тип Марка Модел Брой Собствена Максимално Цвят Формирование/структура № на Година Номер на Вид на
по (№ на       места маса, допустима     документ за на пр/во двигател спец.
ред рама,         празен, кг маса с товар,     придобиване     об/не
  корпус)           кг            
                           
                           
                           
   
  Комисия:
  Председател: звание подпис фамилия
  Членове: 1. звание подпис фамилия
    2. звание подпис фамилия
    3. звание подпис фамилия


Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1


Размери на табелите, буквите и цифрите на регистрационните номераФигура 1. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационни табели за всички ППС без ремаркета, трактори и мотоциклети.Фигура 2. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационни табели за всички ремаркета, трактори и машини, на които конструктивно не е възможно поставянето на табелата от фиг. 1.Фигура 3. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационни табели за всички мотоциклети.Фигура 4. Разположение и размери на синята лента, националното знаме и кодът "BG" върху регистрационните табели на всички ППС без ремаркета, трактори и мотоциклети.


Фигура 5. Разположение и размери на синята лента, националното знаме и кодът "BG" върху регистрационните табели на ремаркета, трактори и ППС, на които конструктивно не е възможно поставянето на табелата от фиг. 1.Фигура 6. Размери на буквите А и В на всички регистрационни табели без тези на мотоциклети.Фигура 7. Размери на цифрите на всички регистрационни табели без тези на мотоциклети.Фигура 8. Размери на буквите А и В на регистрационните табели на мотоциклети.Фигура 9. Размери на цифрите на регистрационните табели на мотоциклети.


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1Разположение на регистрационните номера за автомобили с общо и специално назначение, колесни влекачи, колесни базови машини, на които е монтирана бойна и спомагателна техника на видовете войски, мотоциклети, трактори, ремаркета и полуремаркета с общо и специално назначение, и самоходните машини
 
I. Разположение на предните регистрационни номера
Броня на автомобила (поглед отпред)
 Тип на Размери, мм
по ППС А В
ред      
1. Автомобили с общо и поставят се на
  специално назначение, местата, опреде-
  колесни влекачи, колесни лени от произво-
  базови машини, на които е дителя
  монтирана бойна и  
  спомагателна техника на  
  видовете войски  
2. Автомобили с общо и 140 80
  специално назначение,    
  колесни влекачи, колесни    
  базови машини с    
  монтирана бойна и    
  спомагателна техника на    
  видовете войски, на които    
  местата не са определени    
  от производителя    
II. Разположение на задни регистрационни номера
Задните регистрационни номера се поставят на местата, определени от производителя (където конструктивно е мястото за осветяване на номера), или по средата на машината.
На мотоциклетите, тракторите, електрокарите, мотокарите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1Разположение на регистрационните номера за сухопътни самоходни огневи средства, верижни влекачи и верижни базови машини, на които е монтирана бойна и спомагателна техника на видовете войски
 
I. Разположение на предните регистрационни номера
Машина Размер А, Размер № на
  мм В, мм приложение
МТ-ЛБ 30 25 4-1
МТ-ЛБВ 30 25 4-1
МТ-ЛБ БРЕМ-Л 30 25 4-1
М-ЛБ АТИ 30 25 4-1
МТ-ЛБ МТП по осевата 160 4-1
  линия на    
  машината    
БРМ "Сова 3" 30 25 4-1
Р-81 30 25 4-1
"Делфин"      
Б1-10 30 25 4-1
"Тунджа"      
РХР "Марица" 30 25 4-1
"Стрела"-10М 30 25 4-1
МТ-ЛБ-СЕ 30 25 4-1
МТ-ЛБу 30 25 4-1
2С1 40 130 4-11
БМП-23 10 30 4-4
БМП-1 150 30 4-4
СПР(МТ-ЛБ) 100 50 4-4
БТР-60ПБ 260 65 4-5
БТР-60ПА 260 65 4-5
БТР-ПАУ 260 65 4-5
БТР-ПУ12 260 65 4-5
БТР-60 Р-145 260 65 4-5
"Чайка"      
БРДМ-2 150 10 4-5
ASV M 1117 150 10 4-5
Т-55 440 333 4-7
ТВ-62 400 500 4-7
Т-72 470 330 4-7
ТВ-САУ-100 330 600 4-7
ТВ-55 330 600 4-7
МТУ по осевата 333 4-7
  линия на    
  машината    
ГМ-426У по осевата 20 4-12
  линия на    
  машината    
Верижни по осевата 20 4-12
артилерийски линия на    
влекачи машината    
ГМ-568 10 10 4-9
ГМ-578 10 10 4-9
 
 
ІI. Разположение на задните регистрационни номера
Машина Размер А, Размер № на
  мм В, мм приложение
1 2 3 4
МТ-ЛБ 60 20 4-2
МТ-ЛБВ 60 20 4-2
МТ-ЛБ БРЕМ-Л 60 20 4-2
М-ЛБ АТИ 60 20 4-2
МТ-ЛБ МТП 300 20 4-2
БРМ "Сова 3" 60 20 4-2
Р-81 "Делфин" 60 20 4-2
Б1-10 "Тунджа" 300 20 4-2
РХР "Марица" 300 20 4-2
"Стрела"-10М 60 20 4-2
ГМ-426У 10 10 4-2
МТ-ЛБ-СЕ 240 400 4-3
МТ-ЛБу 160 600 4-3
БМП-23 260 400 4-3
БМП-1 190 440 4-3
СПР (МТ-ЛБ) 100 40 4-3
МТ-ЛБ МТП 230 100 4-3
БТР-60ПБ 60 70 4-6
БТР-60ПА 60 70 4-6
БРДМ-2 100 170 4-6
БТР-60 Р-145 60 70 4-6
"Чайка"      
БТР-ПАУ 60 70 4-6
БТР-ПУ12 60 70 4-6
Т-55 по осевата 60 4-8
  линия на    
  машината    
ТВ-62 45 150 4-8
Т-72 по осевата 30 4-8
  линия на    
  машината    
ТВ-САУ-100 по осевата 200 4-8
  линия на    
  машината    
ТВ-55 по осевата 20 4-8
  линия на    
  машината    
МТУ по осевата 20 4-8
  линия на    
  машината    
ГМ-568 130 60 4-10
ГМ-578 50 20 4-10Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1ЧАСТ I (лицева страна)
СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО
Серия ......... № ..............
 
A Регистрационен №
E Рама №
D 1. Марка

2. Модел

3. Тип

S Брой места + мястото на водача
G Маса
F Обща маса
R Цвят
B Дата на регистрация
Дата на промяна
C Формирование/структура, на което се числи
I Дата

Длъжностно лице, сверило данните при първоначална регистрация на ППС

(звание, име, презиме, фамилия, дата, подпис)
 
ЧАСТ I (обратна страна)
1. Формирование/структура, на което се числи машината
 
№ по Формирование/структура № на документа
ред   за зачисляване
     
     
     
 
2. Други данни
 
№ по ред Описание
   
   
   
 
ЧАСТ II (лицева страна)
 
Република България Republic of Bulgaria
Министерство Ministry of
на отбраната Defence
Българска армия Bulgarian Army
BG
СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
 
Серия ......... № ...............
 
ЧАСТ II (обратна страна)
 
A Регистрационен № Защитен
E Рама № знак
D 1. Марка  

2. Модел

3. Тип

S Брой места + мястото на водача
G Маса
F Обща маса
R Цвят
B Дата на регистрация

Дата на промяна

C Формирование/структура, на което се числи
I Дата
Подпис (печат)


Промени настройката на бисквитките