Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 04.10.2011 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., отм. ДВ. бр.26 от 1 Април 2022г.

Отменено с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 38 от 29 март 2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет - ДВ, бр. 26 от 1 април 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Създава Съвет за електронно управление като консултативен орган на Държавна агенция "Електронно управление", наричана по-нататък "агенцията", който подпомага председателя на агенцията при осъществяването на политиката за електронно управление чрез включване на представители на заинтересованите страни по отношение на дейностите и мерките за въвеждане и развитие на електронното управление, наричан по-нататък "съвета".

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Съветът се състои от председател, секретар и членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Председател на съвета е председателят на Държавна агенция "Електронно управление".

(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Секретар на съвета е директорът на дирекция "Политики за е-управление" в Държавна агенция "Електронно управление". Секретарят участва в заседанията на съвета с право на глас.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Членове на съвета са:

1. по един представител на централна администрация, първостепенен разпоредител с бюджет;

2. един представител на Националното сдружение на общините в Република България;

3. трима представители на браншовите организации от сектора на информационните и комуникационните технологии, предложени от Бизнес съвета.

(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Председателят на съвета може да кани за участие в заседания и други представители на държавни и общински институции, както и на неправителствени и бизнес организации, имащи отношение към разглежданите въпроси.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Участието на членовете в дейността на съвета е лично.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) (1) Заседанията на съвета се свикват от неговия председател.

(2) Заседанията на съвета са открити.

(3) Съветът може да реши да проведе закрито заседание въз основа на мотивирано предложение на председателя.

(4) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието по електронен път. Всеки член може да прави мотивирани предложения за допълване на дневния ред на заседанията в срок до един работен ден преди датата на заседанието. Предложенията се гласуват в началото на съответното заседание.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Членовете на съвета потвърждават участието си в заседанието пред секретариата не по-късно от един работен ден преди провеждането му. При обективна невъзможност да участват в заседание на съвета членовете му се представляват съответно от изрично овластени за това заместници.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.)

(9) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.)

(10) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Секретариатът на съвета изготвя протокол в срок до 3 работни дни след провеждане на заседанието. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието. Протоколът се утвърждава от председателя.


Чл. 5. (1) Председателят на съвета:

1. представлява съвета;

2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на съвета;

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) информира Министерския съвет за изразените становища и особени мнения по тях и предлага приемането на съответни актове на правителството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) В отсъствие на председателя на съвета неговите функции по ал. 1, т. 1 - 3 се изпълняват от определен от него заместник-председател на Държавна агенция "Електронно управление".

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) Секретарят на съвета:

1. контролира подготовката и провеждането на заседанията на съвета и участва в тях;

2. координира и контролира изготвянето на анализи, експертизи, становища, инициативи и мерки по въпроси от компетентността на съвета;

3. организира и координира изпълнението на решенията на съвета;

4. изпълнява и други функции, възложени му от председателя на съвета.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) (1) За подпомагане работата на съвета при изпълнение на функциите му към него се създава Бизнес съвет, в който участват по двама представители на организации от сектора на информационните и комуникационните технологии, които отговарят на следните условия:

1. да са професионални секторни организации;

2. да са упражнявали и да упражняват реална дейност за развитието на сектора не по-малко от три години;

3. над 80 на сто от членовете им да са лица или организации от сектора на информационните и комуникационните технологии;

4. общият брой на лицата, наети от членовете на съответната организация, да е най-малко 2000 души.

(2) Организациите по ал. 1 определят своите представители на ротационен принцип за срок една година.

(3) Структурата, дейността, организацията на работата и поименният състав на Бизнес съвета по ал. 1 се определят със заповед на председателя на съвета.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществяват от дирекция "Политики за е-управление" на Държавна агенция "Електронно управление", която изпълнява функциите на секретариат.

(2) Секретариатът на съвета:

1. организира и координира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;

2. осигурява чрез съответните органи на изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и чрез други организации, информация и материали, необходими за анализа и подготовката на въпросите, които подлежат на разглеждане от съвета;

3. изготвя анализи, експертизи, становища по въпроси от компетентността на съвета;

4. изготвя протоколите от заседанията на съвета и съхранява документацията на съвета;

5. подготвя годишния доклад за дейността на съвета.

(3) Секретариатът на съвета поддържа информационна страница на портала на консултативните съвети, на която се публикуват:

1. актът за създаване;

2. съставът на съвета;

3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) протоколите от заседанията на съвета;

4. годишният отчет за работата на съвета.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) С решение на съвета могат да се създават постоянни или временни работни групи.

(2) В работните групи участват представители на държавната администрация и на организации от сектора на информационните и комуникационните технологии.

(3) Поименният състав на работните групи по ал. 1 се определя със заповед на председателя на съвета.

(4) Съветът приема правила за работа на работните групи и осъществява контрол върху дейността им.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)


Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.)


Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г. и бр. 25 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Съветът има следните функции:

1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;

2. съгласува въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;

3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;

4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;

5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;

6. координира политиката за подобряване на административното обслужване;

7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със:

а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;

б) административното обслужване;

в) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация.";

б) в ал. 3 изречение второ се заличава.

2. Член 2а се отменя.

3. Член 2б се отменя.

4. Член 3 се изменя така:

"Чл. 3. Организационно-техническото, експертното и финансовото обслужване на дейността на съвета се осигурява от администрацията на Министерския съвет."


§ 2. В Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г. и бр. 15 и 25 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2 изречение второ се заличава.

2. В чл. 3, ал. 2 след думата "културата" съюзът "и" се заменя със запетая и накрая се добавя "и главният секретар на Министерския съвет".

3. В чл. 14, ал. 2, т. 12 думите "съвместно със секретариата на постоянната работна група "Електронно управление" се заличават.


§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията.


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2014 Г.)


§ 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението да внесе за одобряване в Министерския съвет предложения за структурно обезпечаване на дейностите, свързани с изпълнението на политиката и реализацията на стратегическите цели за развитие на електронното управление.


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2016 Г.)


§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2016 г. с изключение на § 7, ал. 1 и 2 и § 13, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник", и § 10, т. 13, която влиза в сила на 25 май 2018 г.