Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 4.VI

НАРЕДБА № 47 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД"

 

НАРЕДБА № 47 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД"

В сила от 02.03.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г., отм. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.

Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 11 май 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-животновъд" - ДВ, бр. 47 от 4 юни 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 621040 "Техник-животновъд" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 621 "Растениевъдство и животновъдство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.


Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 621040 "Техник-животновъд" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите 6210401 "Говедовъдство", 6210402 "Овцевъдство", 6210403 "Свиневъдство", 6210404 "Птицевъдство", 6210405 "Зайцевъдство", 6210406 "Пчеларство и бубарство" и 6210407 "Коневъдство и конна езда".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.


Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 621040 "Техник-животновъд".

(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Техник-животновъд" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник-животновъд"
Професионално направление:
621 Растениевъдство и животновъдство
Наименование на професията:
621040 Техник-животновъд
Специалности: Степен на професионална квалификация:
6210401 Говедовъдство Трета
6210402 Овцевъдство Трета
6210403 Свиневъдство Трета
6210404 Птицевъдство Трета
6210405 Зайцевъдство Трета
6210406 Пчеларство и бубарство Трета
6210407 Коневъдство и конна езда Трета


1. Входни характеристики

1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години

За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-животновъд" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.

За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-животновъд" минималното входящо образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.

1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Техник-животновъд" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваният да притежава по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по друга сродна професия.

За лица с професионален опит или проведено професионално обучение, свързано с професията, е необходимо надграждащо обучение, включващо усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии.


2. Описание на професията

2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Техник-животновъдите работят в животновъдни ферми, където полагат грижи за отглеждането на различни видове животни. Освен във фермите придобилите трета степен на професионална квалификация могат да отглеждат животни в семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия. Друга възможност е да работят във вивариуми, в лаборатории, обслужващи изследователски институти, университети, болници и други организации. Те могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване. Техник-животновъдите, придобили трета степен на професионална квалификация, могат да ръководят животновъдна ферма и да изпълняват всички основни производствени дейности. В своята работа те се ръководят от указанията и съветите на зооинженери или ветеринарни лекари.

Основните трудови дейности на техник-животновъда с трета степен професионална квалификация са следните:

• организира производството и съхранението на фураж;

• осигурява правилното използване и поддържане на пасищата;

• съставя фуражен баланс, план за производството на фуражи и за балансиране на дажбите и смеските за отделните видове и категории животни;

• обслужва машините и съоръженията, използвани в животновъдното производство, и полага грижи за тяхната поддръжка и съхранение;

• осигурява профилактични грижи за животните;

• организира правилното отглеждане на животните;

• осъществява развъдна дейност;

• контролира и регистрира растежа и продуктивните качества на животните;

• получава и реализира висококачествена продукция;

• планира, ръководи и контролира дейността в животновъдната ферма.

Дейността на техник-животновъда се различава в зависимост от вида и типа на фермата или предприятието, в което работи.

При изпълнение на трудовите дейности той работи със: машини за обработка и раздаване на фуражи на различните видове и категории животни (фронтални товарачи, фуражораздаващи ремаркета, миксери за фураж и др., трактори, съоръжения за доене, стрижба, подрязване на копитата, почистване и вентилация на помещенията; миещи средства, дезинфектанти, лекарства, мляко и вълна, противопожарни и лични предпазни средства, инструменти за ремонт на сградите, машините и оградите. При изпълнение на някои от трудовите дейности е необходимо да използва инструкции и правила за безопасна работа и отчетни документи.

Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически здрави и издръжливи, подвижни и сръчни и да проявяват интерес към животните.

Част от работното време протича на открито при разнообразни климатични условия, свързани с вариране на температурите, влажността и др. В някои случаи техник-животновъдът работи в сгради с вредни газове и механични замърсители, с опасност от алергични заболявания.

За да ръководят животновъдна ферма и да изпълняват всички основни производствени дейности, трябва да могат да работят в екип, да осъществяват ефективна комуникация с други лица и да поемат отговорност за своята и на подчинените си работа, да поддържат конструктивни работни взаимоотношения, като проявяват съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност. Работното време на техник-животновъдите е с нормална продължителност, но предвид спецификата на грижите за животните е възможно то да бъде удължено до късно през нощта, както и да се работи и през почивните, и през празничните дни от годината.

За управление на трактор и работа с други селскостопански машини лицата с трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-животновъд" трябва да положат изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС категории "Ткт" и "В" съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 82 от 2002 г.), и категория "Твк" по изискванията на Наредба № 12 от 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, издадена от министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 35 от 2009 г.).

2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите трета степен на професионална квалификация по една специалност от професията "Техник-животновъд" могат да се обучават за придобиване на квалификация по друга специалност от професията "Техник-животновъд", като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, по отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление "Растениевъдство и животновъдство" и по част от специфичната задължителна подготовка се зачита, или да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по 6210603 специалност "Управление на растениевъдни и животновъдни ферми".

2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика; изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-животновъд" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от НКПД, включени в единични групи 6122 Птицевъди, 6123 Пчелари и бубари, 6121 Животновъди и производители на млечни продукти, 6129 Животновъди, некласифицирани другаде, както и други, включени при актуализирането на НКПД.


3. Цели на обучението

3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

• умее да опазва околната среда;

• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

• участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях; отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

• осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

• разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

• умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;

• ползва специализирана литература, включително и на чужд език.

3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Растениевъдство и животновъдство"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава и прилага изискванията на директивите и разпоредбите на ЕС и на националното законодателство за контрол и управление на качеството, хигиената и хранителната безопасност;

• познава и спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в животновъдното стопанство и опазването на околната среда;

• познава биологичните особености на различните видове животни;

• намира и ползва информация в техническа и технологична документация и в интернет, свързана с практикуването на професията.

3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Техник-животновъд" задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• организира производството и съхранението на фураж;

• осигурява правилното използване и поддържане на пасищата;

• съставя фуражен баланс и план за производството на фуражи;

• балансира дажбите и смеските за хранене на различните видове и категории животни;

• оперира с машините и съоръженията, използвани в животновъдното производство, полага грижи за тяхната поддръжка и съхранение;

• осигурява условия за профилактика и опазване здравето на животните;

• организира репродуктивната дейност на животните и извършва манипулациите, свързани с тази дейност;

• организира правилно отглеждане на животните в съответствие с добрите фермерски практики;

• осигурява условия за получаване на висококачествена продукция от животните и нейното ефективно реализиране;

• осигурява правилно развъждане на животните, подбор на животни за разплод и за бракуване;

• контролира произхода и продуктивните качества на животните;

• планира, ръководи и контролира дейността на фермата;

• анализира и изготвя отчети за дейността на фермата.


4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Техник-животновъд"
1. Спазва 1.1. Описва вредното въздействие на отделените газове в
правилата за животновъдните сгради и на лекарствените вещества върху човешкия
здравословни и организъм
безопасни 1.2. Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти
условия на труд 1.3. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и
и опазва съоръжения
околната среда 1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
при изпълнение работа
на служебните си 1.5. Работи правилно и безопасно с машини и съоръжения
задължения 1.6. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
  1.7. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна
  безопасност и борба с пожарите
  1.8. Използва по предназначение средства за противопожарна защита
  (кофпомпа, пожарогасител и др.)
  1.9. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта
  места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
2. Осъществява 2.1. Познава минималните зоохигиенни и ветеринарномедицински
ежедневен изисквания за защита и хуманно отношение към животните
контрол и 2.2. Наблюдава поведението на животните и констатира отклонения в
профилактика на здравословното им състояние
здравословното 2.3. Полага грижи за болните и наранени животни-дава лекарствени
състояние на средства в предписаните от ветеринарен лекар дози и лекарствени
животните форми (твърди, течни, мазила и пр.) и в съответствие с дадените от него
  указания
  2.4. Приготвя разтвори за третиране на животните против външни
  паразити
  2.5. Описва техниката на различните видове манипулации-къпане,
  обмиване, напръскване, напрашване и др.
  2.6. Сравнява различните методи за противопаразитно третиране,
  представя предимствата и недостатъците им и опасностите за
  замърсяване на околната среда
  2.7. Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете при
  работа и третиране на болни и наранени животни
  2.8. Стриктно изпълнява предписанията, издадени от
  ветеринарномедицинските органи
  2.9. Проявява хуманно отношение към животните при третирането им
3. Осигурява 3.1. Поддържа помещенията и съоръженията за отглеждане на животни
подходящи съобразно ветеринарномедицинските и санитарно-хигиенните изисквания
условия за 3.2. Познава изискванията за осветление, влажност, циркулация на
животните, въздуха и проветряване на помещенията в зависимост от
отглеждани в физиологичните и етологичните особености на животните и птиците
затворени 3.3. Познава нормите за концентрация на вредни газове и интензивност
помещения и на на шум в помещенията за отглеждане на животните и птиците
открито 3.4. Периодично извършва замервания на основните показатели и при
  наличие на отклонения предприема мерки за тяхното коригиране
  3.5. Проверява ежедневно състоянието на техническите съоръжения и
  системи и при установяване на дефекти предприема мерки за
  своевременното им отстраняване
  3.6. Инсталира в помещенията система за изкуствена вентилация и
  алармена система за известяване при отказ на вентилационната система
  3.7. Осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния, хищници и
  други вредни въздействия върху здравословното състояние на
  животните, отглеждани на открито
4. Планира, 4.1. Съставя годишен план за дейността на фермата и краткосрочни
контролира, планове за провеждането на отделни мероприятия
анализира и 4.2. Изготвя длъжностни характеристики на работниците при посочени
отчита данни за броя на категориите животни, технологията на отглеждане,
резултатите от наличната механизация и други условия
дейността на 4.3. Описва начините за извършване на ежедневен и периодичен
фермата контрол на състоянието на техническите съоръжения във фермите
  4.4. Посочва видовете отчетни документи, които трябва да се водят във
  фермата, и познава в детайли изискванията за тяхното прецизно водене
  4.5. Регистрира на хартиен или електронен носител данните за
  запложданията и ражданията, броя и теглото на новородените,
  развитието на младите животни и други показатели
  4.6. Отчита разхода на фураж при различните групи животни и вида на
  даваната смеска, прираста на групата и разхода на фураж за един
  килограм прираст
  4.7. Води отчет за наличието, прихода и разхода на фуражи и
  консумативи, за продажбите и покупките и за приходите и разходите във
  фермата
  4.8. Води документация за продуктивността на животните (мляко, месо,
  яйца, пчелен мед и други животински продукти)
  4.9. Анализира състоянието и набелязва мерки за подобрение дейността
  на фермата (или при зададени данни)
5. Намира и 5.1. Периодично се информира от специализирани издания, интернет
прилага сайтове, посещение на изложения, обучения и други за новите
информация, технологии, препарати, машини и инструменти, прилагани в
необходима за животновъдството
поддържане на 5.2. Подготвя ежедневни и периодични отчети за извършената работа
животновъдно 5.3. Поддържа контакти с браншовите организации, фирмите,
стопанство обслужващи животновъдството, и институциите, имащи отношение към
  него
Специфични за специалност 6210401 "Говедовъдство"
6. Организира 6.1. Разпознава и описва основните типове почви и тяхната пригодност
производството и за отглеждане на различни фуражни култури
съхранението на 6.2. Описва основните и повърхностните обработки на почвата и
фуражи обяснява тяхното предназначение и ефективност
  6.3. Характеризира хранителните особености на основните фуражни
  култури
  6.4. Описва технологията на отглеждане на различните видове
  фуражни култури
  6.5. Приготвя, окачествява и съхранява сено съобразно технологичните
  изисквания
  6.6. Приготвя силаж, окачествява го и го изважда от силажовместилището
  6.7. Полага грижи за изсушаване и съхранение на зърното
  6.8. Извършва различните обработки на почвата и агротехническите
  мероприятия (сеитба, торене, напояване, растителна защита, прибиране
  и съхраняване на реколтата)
7. Осигурява 7.1. Описва технологията на създаване на изкуствени пасища и тревни
правилното смески, подходящи за различни почвени и климатични райони
използване и 7.2. Пояснява мероприятията, свързани с повърхностното подобряване
поддържане на на пасищата
пасищата 7.3. Описва технологията за директно подсяване на пасищата
  7.4. Извършва парцелиране на пасище при зададени размери, добиви
  и животни за паша
  7.5. Обяснява използването и преместването на електропастир
  7.6. Описва мероприятията за поддържане на продуктивността и на
  добрия вид на пасищата
  7.7. Преценява състоянието на пасището и запасите от зелена трева,
  определени приблизително и с помощта на уреди
  7.8. Описва особеностите на паша на месодайните говеда и определя
  вида и количеството на фуража за подхранване
  7.9. Описва особеностите на паша на дойни крави, сухостойни крави и
  на млади животни за разплод и угояване
8. Съставя фуражен 8.1. Съставя годишен оборот на говедовъдна (биволовъдна) ферма при
баланс и план за посочени статус в началото на годината и план за броя и използването
производство и за на отделните категории животни
покупка на фуражи 8.2. Изчислява нуждите от фуражи при посочени средногодишен брой
  и продуктивност на говедата
  8.3. Съставя фуражен баланс на говедовъдна ферма при посочени
  брой и продуктивност на животните и налични фуражи
  8.4. Изчислява необходимите площи за производство на фуражи при
  посочени (или изчислени) нужди от фуражи и добиви от отделните
  фуражни култури
  8.5. За пълноценното хранене на животните изчислява количеството на
  различните видове фуражи, които трябва да се закупят при посочен
  (или съставен) фуражен баланс
9. Балансира 9.1. Описва устройството и функциите на храносмилателната система
дажбите за на говедата
хранене на 9.2. Обяснява системите за оценка на енергийната и на протеиновата
различните хранителност на фуражите
категории говеда 9.3. Изчислява сумата от нормите за отделните функции при различни
  категории говеда
  9.4. Съставя дажба за дойни крави и биволици при посочени жива
  маса, дневна млечност, движение, бременност, оценка на телесното
  състояние и други условия и с помощта на предоставени справочници
  за нормите и фуражите
  9.5. Съставя дажби за сухостойни крави и биволици при посочена жива
  маса, стадий на бременност, оценка на телесното състояние и други
  условия
  9.6. Съставя дажби за млади разплодни животни с различна жива маса
  и планиран дневен прираст
  9.7. Съставя дажби за угояване на телета
  9.8. Балансира дажби за различни категории говеда и биволи
  9.9. Съставя целодажбени смески за различни категории говеда
  9.10. Съставя план за подхранване на месодайни говеда при
  максимално използване на пашата
  9.11. Съставя схема за изкуствено хранене на телета и малачета с
  мляко или млекозаместители при посочен дневен разход на течна храна
10. Оперира с 10.1. Агрегира селскостопанската техника за извършване на различни
машините и полски операции (оран, култивиране, сеитба, брануване, пръскане и др.)
съоръженията, 10.2. Регулира различните приспособления за изпълнение на полските
използвани в операции
растениевъдството 10.3. Агрегира трактори с косачка, обръщачка и балировачка и
и животновъдното извършва косене, обръщане и балиране на сено
производство, и 10.4. Описва последователността в процеса на доене в доилна зала и с
полага грижи за доилна инсталация в обора
тяхната поддръжка 10.5. Измива доилната инсталация и другите съоръжения, които се
и съхранение използват при доенето на животните
  10.6. Почиства с булдозерна дъска
  10.7. Зарежда с фуражи, смесва и раздава целодажбена или
  полудажбена смеска с фуражосмесително ремарке
  10.8. Полага ежедневни и периодични грижи за машините и
  съоръженията
  10.9. Описва изискванията за подготовката и съхранението на
  различните машини и съоръжения
11. Осигурява 11.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складове, обори, входни
профилактиката и площадки, пропуски и различни съоръжения и дава указания за
здравеопазването тяхното използване
на говедата, 11.2. Приготвя препарати за дератизация и дезинсекция
използвайки 11.3. Приготвя разтвори за ваните за копита
препаратите, 11.4. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и
предоставени от сухи препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи
ветеринарен лекар, за ваксиниране и лечение на говедата
и следвайки 11.5. Измерва температурата, пулса, дихателните движения и
неговите указания контракциите на търбуха
  11.6. Описва особеностите, профилактиката и лечението на основните
  незаразни, заразни и паразитни болести по говедата
  11.7. Подрязва ръчно или с машинка копитата на говедата
  11.8. Описва правилата за карантиниране на животните
  11.9. Описва изискванията при изолиране на заразно болни говеда
12. Ръководи 12.1. Описва устройството и функциите на женския и мъжкия полов
репродуктивната апарат, половия цикъл и оптималното време за заплождане
дейност на 12.2. Обяснява съставянето на случен план съвместно със специалист
говедата и селекционер и мерките за неговото точно изпълнение
провеждането на 12.3. Определя продължителността на периода за доброволно
манипулациите, изчакване преди осеменяване на кравите в зависимост от тяхната
свързани с нея възраст, млечна продуктивност, оценка на телесното състояние и
  желания сезон на отелване
  12.4. Определя възрастта и живата маса за заплождане на юниците в
  зависимост от желаната сезонност на отелванията
  12.5. Извършва бимануелно изкуствено осеменяване на крави и юници
  12.6. Прилага предписаното от ветеринарен лекар хормонално
  третиране и синхронизация на еструса
  12.7. Описва особеностите в репродукцията на месодайните говеда
  12.8. Описва начините за оказване на помощ при трудни раждания с
  различно представяне на телето
  12.9. Описва начините за съживяване на новородено теле, задушено
  при раждане или застрашено от смърт
13. Управлява 13.1. Описва състава и свойствата на млякото
получаването на 13.2. Описва изискванията на наредбите за добиване на качествено и
висококачествена здравословно мляко
продукция и 13.3. Окачествява млякото в зависимост от състава и свойствата му
нейното ефективно 13.4. Определя съдържанието на мазнини и протеини в млякото
реализиране 13.5. Наблюдава и организира периодично контрол върху прираста в
  живото тегло на животните, предназначени за угояване за месо
Специфични за специалност 6210402 "Овцевъдство"
14. Организира 14.1. Разпознава и описва основните типове почви и тяхната пригодност
производството и за отглеждане на различни земеделски култури
съхранението на 14.2. Описва основните и повърхностните обработки на почвата и
фуражите обяснява тяхното предназначение и ефективност
  14.3. Характеризира хранителните особености на основните фуражни
  култури
  14.4. Съставя сеитбообращение при изчислена или зададена потребност
  от фуражи и определен добив от фуражните култури
  14.5. Описва засяването, торенето и другите агротехнически мероприятия
  по отглеждането на царевица за силаж и за зърно
  14.6. Описва технологията на отглеждане на люцерна
  14.7. Описва технологиите за отглеждане на ечемик, пшеница и други
  зърнени култури
  14.8. Приготвя, окачествява и съхранява сено
  14.9. Описва технологията на приготвяне на силаж и неговото
  окачествяване и изваждане от силажовместилището
  14.10. Описва изискванията за изсушаването и съхранението на зърно и
  показателите за окачествяването му
15. Осигурява 15.1. Описва технологията на създаването на изкуствени пасища и
правилното тревни смески, подходящи за различни почвени и климатични райони
използване и 15.2. Организира мероприятията, свързани с повърхностното подобряване
поддържане на на пасищата
пасищата 15.3. Обосновава и описва технологията за директно подсяване на
  пасищата
  15.4. Извършва парцелиране на пасище при зададени размери, добиви и
  брой животни за паша
  15.5. Обяснява използването и преместването на електропастир и
  извършва монтаж или преместване на електропастир
  15.6. Описва мероприятията за поддържане на продуктивността и на
  добрия вид на пасищата
  15.7. Преценява състоянието на пасището и запасите от зелена трева,
  определени приблизително и с помощта на уреди
  15.8. Определя вида и количеството на подхранването на отделните
  категории овце и кози в зависимост от състоянието на пасището
16. Съставя 16.1. Съставя годишен оборот на овцевъдна (козевъдна) ферма в
фуражен баланс началото на годината
и план за 16.2. Изчислява нуждите от фуражи при посочени средногодишен брой и
производство и продуктивност на овцете (козите)
за покупка на 16.3. Съставя фуражен баланс на овцевъдна (козевъдна) ферма при
фуражи посочени брой и продуктивност на животните и наличните фуражи
  16.4. Изчислява необходимите площи за производство на фуражи при
  посочени (или изчислени) нужди от фуражи и добиви от отделните
  култури
  16.5. За осигуряване на пълноценно хранене на животните изчислява
  количеството и вида на фуражите, които трябва да се закупят при
  посочен (или съставен) фуражен баланс
17. Балансира 17.1. Обяснява особеностите на храносмилателната система при овцете и
дажбите за козите
хранене на 17.2. Обяснява измерването на енергийната хранителност с КЕМ, КЕР и
различните тяхното използване при отделните категории овце и кози
категории овце и 17.3. Описва същината на ПСЧ и БПТ и балансирането на дажбите по
кози протеин
  17.4. Съставя дажби за различните категории овце и кози при посочени
  жива маса, дневна млечност, движение, оценка на телесното състояние и
  други условия
  17.5. Балансира дажбите за различни категории овце и кози с помощта
  на компютърна програма
  17.6. Съставя целодажбени смески за различни категории овце и кози с
  помощта на компютърна програма
  17.7. Съставя схема за изкуствено хранене на агнета, отбити на
  1-2-дневна възраст с мляко или млекозаместител
18. Оперира с 18.1. Агрегатира трактора с различни оръдия за извършване на полски
машините и операции (оран, култивиране, сеитба, брануване, пръскане и др.)
съоръженията, 18.2. Регулира ги в зависимост от вида на операцията и работи с тях при
използвани в спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
растениевъдното 18.3. Агрегатира трактора с косачка, обръщачка и балировачка и
и извършва косене, обръщане и балиране на сено
животновъдното 18.4. Извършва ръчно и машинно доене на овце
производство, 18.5. Измива доилната инсталация и другите съоръжения
грижи се за 18.6. Извършва ръчна и машинна стрижба на овце и кози
тяхната 18.7. Извършва почистване на дълбоката постеля в овчарника с
поддръжка и фронтален товарач
съхранение 18.8. Зарежда с фуражи, смесва и раздава целодажбена или
  полудажбена смеска с фуражосмесително ремарке
  18.9. Полага ежедневни и периодични грижи за машините и
  съоръженията
  18.10. Описва изискванията за подготовката и съхранението на
  различните машини и съоръжения
19. Осигурява 19.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складове, обори, входни
профилактиката площадки, пропуски и различни съоръжения и дава указания за тяхното
и използване
здравеопазването 19.2. Приготвя препарати за дератизация и дезинсекция
на овцете и 19.3. Приготвя разтвори за ваните за копита
козите, 19.4. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и
използвайки сухи препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за
препаратите, ваксиниране и лечение на говедата
предоставени от 19.5. Измерва температурата, пулса, дихателните движения и
ветеринарен контракциите на търбуха
лекар, и 19.6. Описва особеностите, профилактиката и лечението на основните
следвайки незаразни, заразни и паразитни болести по овцете и козите
неговите 19.7. Подрязва и привързва при нужда копитата на овцете
указания 19.8. Описва правилата за карантиниране на животните
  19.9. Описва изискванията при изолиране на заразно болни овце и кози
20. Ръководи 20.1. Описва устройството и функциите на женския и мъжкия полов
репродуктивната апарат, половия цикъл и оптималното време за заплождане на овце и
дейност на кози
овцете и козите и 20.2. Обяснява съставянето на случен план съвместно със специалист
провеждането на селекционер и мерките за неговото точно изпълнение
манипулациите, 20.3. Описва подготовката на овцете с различна оценка на телесното
свързани с нея състояние за случната кампания
  20.4. Обосновава възможностите за заплождане на младите животни на
  различна възраст и условията за това
  20.5. Извършва изкуствено осеменяване на овце и кози
  20.6. Прилага предписаното от ветеринарен лекар хормонално третиране
  и синхронизация на еструса
  20.7. Описва възможностите за уплътнено агнене на месодайните овце и
  начина на осъществяването му
  20.8. Изчислява броя на боксовете за скорооагнените овце в зависимост
  от графика на заплождане на овцете
  20.9. Описва последователността на направата на различни боксове
  20.10. Описва инвентара и материалите, които трябва да се подготват за
  агнилната кампания
  20.11. Описва изискванията за оказване на помощ при трудни раждания
  на агнетата и козлетата
  20.12. Описва начина за съживяване на новородено, задушено при
  раждане или застрашено от смърт
21. Организира 21.1. Описва времето и начина на прегрупиране на овцете през
правилното различните периоди на продуктивния цикъл
отглеждане на 21.2. Прави оценка на телесното състояние на различните категории
животните говеда по 5-балната система
съобразно 21.3. Описва изискванията за хуманно отношение към животните
добрите 21.4. Описва подготовката на овцете за стрижба, правилното им
фермерски третиране при стрижбата и грижите за тях след това
практики 21.5. Описва подготовката и провеждането на противопаразитното
  къпане и грижите за овцете
22. Получава 22.1. Описва състава и свойствата на млякото
висококачествена 22.2. Описва изискванията на наредбите за добиване на качествено и
продукция и здравословно мляко
организира 22.3. Описва показателите за окачествяване на млякото
нейното 22.4. Определя съдържанието на мазнини и протеини в млякото
ефективно 22.5. Описва методите и организациите за продажба на млякото
реализиране 22.6. Описва начина на извършване на правилна стрижба, сортиране и
  съхранение на вълната
  22.7. Определя готовността на агнетата за клане и тяхното качество
  според системата EUROP на живо
Специфични за специалност 6210403 "Свиневъдство"
23. Организира 23.1. Разпознава и описва основните типове почви и тяхната пригодност
производството и за отглеждане на различни земеделски култури
съхранението на 23.2. Описва основните и повърхностните обработки на почвата и
фуражи обяснява тяхното предназначение и ефективност
  23.3. Характеризира хранителните особености на основните фуражни
  култури
  23.4. Съставя сеитбооборот при определена нужда от фуражи и налични
  ниви
  23.5. Описва засяването, торенето и другите агротехнически мероприятия
  по отглеждането на основните зърнени култури (царевица, ечемик,
  пшеница, тритикале и др.)
  23.6. Описва технологията на отглеждане на бобови култури (грах, соя,
  бакла, лупина и др.)
  23.7. Описва влаготермичната обработка на соята, произведена в
  стопанството, преди даване на различните категории свине
  23.8. Описва изискванията за изсушаване и съхранение на зърното и
  показателите за окачествяването му
24. Съставя 24.1. Съставя годишен оборот на свиневъдната ферма в началото на
фуражен баланс годината и план за броя и използването на отделните категории животни
и план за 24.2. Изчислява нуждите от фуражи при посочен средногодишен брой на
производство и свинете от отделните категории
за покупка на 24.3. Съставя фуражен баланс на свиневъдната ферма при посочен (или
фуражи изчислен) среден брой на отделните категории свине и налични фуражи
  24.4. Изчислява необходимите площи за производство на фуражи при
  посочени (или изчислени) нужди от фуражи и добиви от отделните
  култури
  24.5. Изчислява количеството и вида на фуражите, които трябва да се
  закупят, при посочен (или съставен) фуражен баланс за осигуряване на
  пълноценно хранене на животните
25. Извършва 25.1. Описва устройството и функциите на храносмилателния апарат на
хранене на свинете и особеностите в храненето
различните 25.2. Обяснява начина на измерване на енергийната стойност на
категории свине фуражите и на енергийните нужди на свинете
  25.3. Описва изискванията към количеството и качеството на протеина
  25.4. Познава изискванията за балансиране на дажбите и смеските по
  критичните аминокиселини
  25.5. Добавя синтетични аминокиселини при съставяне на смески
  25.6. Балансира смеските за различни категории свине с помощта на
  компютърна програма
  25.7. Определя състава на дажбата за отделните категории свине и
  обосновава взетото решение
  25.8. Определя начина на хранене на отделните категории
  свине-свободно или нормирано, със суха, навлажнена или мокра храна
  25.9. Определя телесното състояние на свинете майки и описва
  корекциите, които е необходимо да се направят в начина на хранене
  25.10. Съставя схема за хранене на свине майки през различните
  периоди на репродуктивния цикъл
26. Работи с 26.1. Агрегатира трактор с различни оръдия за извършване на полски
машините и операции (оран, култивиране, сеитба, брануване, пръскане и др.)
съоръженията, 26.2. Регулира ги за изпълнение на конкретната операция и работи с тях
използвани в при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на
растениевъдното труд
и 26.3. Извършва смилане на фуражите съобразно изискванията на
животновъдното отделните категории свине
производство, и 26.4. Извършва механизирано дозиране и смесване на фуражите и
осигурява приготвяне на смески за различните категории свине
тяхната 26.5. Извършва ръчно смесване на отделните добавки и фуражи
поддръжка и 26.6. Зарежда със стационарни или мобилни съоръжения хранилките на
съхранение свинете
  26.7. Описва изискванията за подготовката и съхранението на
  различните машини и съоръжения
27. Осигурява 27.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складовете, оборите,
профилактиката входните площадки, пропуските и различните съоръжения и дава
и указания за тяхното използване
здравеопазването 27.2. Приготвя препарати за дератизация и дезинсекция на
на свинете, свинефермата
използвайки 27.3. Описва правилата за влизане на външни хора във фермата и
препарати, тяхната екипировка и дезинфекция
предоставени от 27.4. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и
ветеринарен сухи препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за
лекар и ваксиниране и лечение на свинете
следвайки 27.5. Измерва температурата, пулса и дихателните движения на свинете
неговите 27.6. Описва особеностите, профилактиката и лечението на основните
указания незаразни, заразни и паразитни болести по свинете
  27.7. Описва правилата за карантиниране на животните
  27.8. Описва изискванията при изолиране на заразно болни свине
28. Ръководи 28.1. Описва устройството и функциите на женския и мъжкия полов
репродуктивната апарат, половия цикъл и оптималното време за заплождане на животните
дейност на 28.2. Обяснява съставянето на случен план съвместно със специалист
свинете и селекционер и мерките за неговото точно изпълнение
провеждането на 28.3. Определя типа на заплождане и съставя план за заплождането и
манипулациите, опрасването на свинете
свързани с нея 28.4. Обосновава възрастта на заплождане на младите животни и
  условията за това
  28.5. Прави маточно изкуствено осеменяване на свине
  28.6. Определя бременността на заплодените свине
  28.7. Прилага предписаните от ветеринарен лекар хормонално третиране
  и синхронизация на еструса
  28.8. Оказва помощ при трудни раждания с различно представяне на
  прасенцата
  28.9. Съживява задушено при раждането или застрашено от смърт
  новородено
29. Организира 29.1. Описва времето и начина на прегрупиране на свинете през
правилното различните периоди на продуктивния цикъл
отглеждане на 29.2. Описва грижите за свинете майки през различните периоди на
животните, като репродуктивния цикъл
прилага добрите 29.3. Описва грижите за малките прасенца преди и след отбиването
фермерски 29.4. Описва грижите за прасетата за угояване
практики в 29.5. Описва изискванията за хуманно отношение към животните
стопанството 29.6. Описва изискванията за осигуряване на благоприятни условия за
  отглеждане на животните
  29.7. Описва изискванията за хуманно отношение към животните при
  придвижването и транспортирането им
Специфични за специалност 6210404 "Птицевъдство"
30. Познава 30.1. Описва устройството и функциите на храносмилателната система
особеностите на при птиците и особеностите в храненето им
храненето на 30.2. Описва видовете хранителни вещества (вода, протеин,
различните въглехидрати, мазнини, минерални вещества и витамини) и тяхното
видове птици значение при храненето на птиците
  30.3. Описва определянето на смилаемостта и енергийната стойност на
  фуражите за птици
  30.4. Описва определянето на протеиновата хранителност на фуражите
  за птици и на истинската смилаемост на аминокиселините
  30.5. Описва фуражите, използвани при храненето на птиците, и техните
  особености
  30.6. Обяснява предназначението на различните съоръжения за хранене
  на птиците и начините за тяхното регулиране
  30.7. Посочва нуждата от хранителен фронт за различните видове и
  категории птици
  30.8. Описва изискванията към водата и към различните съоръжения за
  поене на птиците
31. Балансира 31.1. Описва промените в носливостта, масата на яйцата, живата маса и
дажбите за консумацията на смеска през различните фази на яйценосния период
хранене на 31.2. Описва промените в изискванията към смеските, използвани през
различните отделните фази на яйценосния период
видове 31.3. Описва методите за хранене и съставя смески за отделните фази на
птици-кокошки, яйценосния период с помощта на компютърна програма
пуйки, патици, 31.4. Описва смеските, които се използват за отделните фази на растеж
гъски, рядко при разплодните пилета, и съставя стартер, гроуер, девелопер и
отглеждани предяйценосна смеска с помощта на компютърна програма
птици 31.5. Описва фазите на хранене на бройлерите и съставя с помощта на
  компютърна програма стартерна, гроуерна и финишерна смеска
  31.6. Описва особеностите в храненето на разплодни носачки от
  бройлерно направление и съставя смески за първата и втората фаза на
  яйценосния период
  31.7. Съставя схема за хранене на подрастващи пилета от бройлерно
  направление и балансира смески за стартерния, гроуерния,
  пребридерния, първата и втората фаза на бридерния период
32. Прилага 32.1. Пояснява основните елементи на технологията и съоръженията,
технологии на използвани при отглеждане на кокошки носачки
отглеждане на 32.2. Извършва изкуствено осеменяване на различни птици
различни видове 32.3. Описва основните технологии на отглеждане на разплодни млади
и категории птици птици, посочва техните предимства и недостатъци
  32.4. Описва технологиите за отглеждане на бройлери
  32.5. Описва технологичните елементи при отглеждане на подрастващи
  разплодни птици и на родители от бройлерното направление
  32.6. Обяснява особеностите в технологията за отглеждане на пуйки
  32.7. Описва технологията на отглеждане на водоплаващи птици
  32.8. Описва технологията на отглеждане на други видове птици-токачки,
  пъдпъдъци, гълъби и щрауси
  32.9. Описва изискванията за хуманно отношение към птиците
33. Инкубира 33.1. Описва изискванията към отделните помещения в местата за
яйца от различни инкубиране на яйца
видове птици 33.2. Описва устройството на инкубатора и на отделните системи
  (отоплителна, охладителна, овлажнителна, вентилационна)
  33.3. Описва устройството и състава на яйцето и избора на яйца за
  люпене
  33.4. Извършва дезинфекция на разплодни яйца
  33.5. Обяснява значението на факторите на средата за развитието на
  ембрионите
  33.6. Описва технологичния режим за инкубация и за люпене на яйца от
  различни видове птици-кокоши, пуйчи, от водоплаващи птици,
  пъдпъдъци и др.
  33.7. Извършва поредица от прегледи при инкубация на кокоши, пуйчи,
  пачи, гъши или яйца от други видове птици
  33.8. Окачествява излюпените пилета
  33.9. Изчислява оплодяемостта и люпимостта на заредените и на
  оплодените яйца
34. Осигурява 34.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складовете, птичарниците,
профилактиката входните площадки, пропуските и различните съоръжения и дава
на птиците, указания за тяхното използване
използвайки 34.2. Приготвя препарати и извършва дератизация и дезинсекция
препаратите, 34.3. Описва изискванията за влизане на външни лица във фермата и
предоставени от тяхната екипировка и дезинфекция
ветеринарен 34.4. Обяснява значението на профилактичната програма за бройлери
лекар и 34.5. Обяснява значението на профилактичната програма за
следвайки подрастващи носачки
неговите 34.6. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и
указания сухи препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за
  ваксиниране и лечение на птиците
  34.7. Измерва температурата, пулса и дихателните движения на птиците
  34.8. Описва и разпознава признаците на основните заболявания и
  описва протичането, профилактиката и лечението на основните
  незаразни, заразни и паразитни болести по птиците
  34.9. Описва правилата за карантиниране на птиците
Специфични за специалност 6210405 "Зайцевъдство"
35. Разпознава 35.1. Преценява поведението на малките зайчета в зависимост от
поведението на температурата, задоволяването с мляко и суха храна и определя
зайците, както и състоянието им
признаците за 35.2. Определя признаците и фазите на разгонване (еструс) и преценява
неразположение оптималното време за заплождане на зайците
и заболяване 35.3. Разпознава животните, които са болни или неразположени, по
  определени признаци
36. Познава 36.1. Познава различните системи на заплождане при зайците
особеностите за 36.2. Описва схемата за хранене на женските животни и мъжките
отглеждане и разплодници преди заплождане
размножаване на 36.3. Определя най-благоприятния момент за осеменяване
зайци  
37. Приготвя 37.1. Подбира различни смески в зависимост от категориите зайци и
балансирани определя разликите между отделните видове смески
дажби за 37.2. Извършва хранене с обемисти фуражи на отделните категории
хранене на зайци
различните 37.3. Познава начините и кратността на раздаване на храната при
категории зайци нормирано хранене и в зависимост от типа на дажбата
  37.4. Полага грижи за почистване и зареждане на поилките
38. Осигурява 38.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на помещенията и на
профилактиката различните съоръжения и дава указания за тяхното използване
на зайците, 38.2. Приготвя препарати и извършва дератизация и дезинсекция
използвайки 38.3. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и
препаратите, сухи препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за
предоставени от ваксиниране и лечение на зайците
ветеринарен 38.4. Измерва температурата, пулса и дихателните движения на зайците
лекар и 38.5. Описва и разпознава признаците на основните заболявания и
следвайки описва протичането, профилактиката и лечението на основните
неговите указания незаразни, заразни и паразитни болести по зайците
Специфични за специалност 6210406 "Пчеларство и бубарство"
39. Провежда 39.1. Описва биологичните и стопанските качества на пчелите
развъдно-подобрител- 39.2. Разпознава породите пчели
ни дейности с пчелите 39.3. Извършва маркиране на пчели
  39.4. Описва методите и провежда селекция на пчели
  39.5. Описва начините и извършва контрол на медосбора с кошери на кантар
40. Отглежда пчелни 40.1. Описва и извършва отглеждане на пчелни майки
майки 40.2. Описва и извършва отглеждане на племенни търтеи
  40.3. Преценява качествата на майките и на търтеите
  40.4. Описва и осъществява съешаването на майките и търтеите
  40.5. Извършва маркиране и транспортиране на произведените майки
  40.6. Описва и извършва предаване на пчелни майки към пчелно семейство
41. Провежда 41.1. Описва анатомичните и физиологичните особености на
дейности по половия апарат и производството на полови клетки
изкуствено 41.2. Описва апаратурата за извършване на изкуствено
осеменяване на осеменяване и методите за работа с нея
пчелите майки 41.3. Извършва изкуствено осеменяване на пчели майки
42. Провежда 42.1. Описва признаците за разпознаване и диференциране на
дейности за отделните заболявания и на различните неприятели по пчелите
борба с 42.2. Разпознава отделните заболявания и неприятели по
болестите и пчелите
неприятелите по 42.3. Взема материал и го подготвя за лабораторно изследване с
пчелите оглед уточняване на диагнозата
  42.4. Изследва лабораторно материала от болни и пострадали кошери
  42.5. Описва и провежда хигиенни и профилактични мероприятия
  срещу заболяване и нападане от неприятели на кошерите
  42.6. Описва особеностите и действието на различни препарати
  за третиране на болестите и неприятелите
43. Извършва 43.1. Описва и определя основните качествени показатели на меда
технологичен 43.2. Описва най-често срещаните видове фалшификации на
и химичен контрол меда и методите за тяхното откриване и ги прилага
на пчелните продукти 43.3. Описва основните качествени показатели на пчелния клей,
  пчелния прашец, восъка и другите пчелни продукти
  43.4. Описва основните документи за регламентиране и
  стандартизиране на меда и техните изисквания
44. Маркетинг на 44.1. Описва особеностите на вътрешния и международния пазар
пчелните продукти за мед и други пчелни продукти
  44.2. Описва сертифицирането на меда и другите пчелни продукти
  44.3. Описва националното и международното право, засягащо
  търговията с пчелни продукти
  44.4. Описва методите за рекламиране и маркетинг на пчелни продукти
  44.5. Описва различните начини на продажба на пчелните
  продукти и техните предимства и недостатъци
  44.6. Калкулира себестойността на меда и икономическата
  ефективност на пчеларството
Специфични за специалност 6210407 "Коневъдство и конна езда"
45. Организира 45.1. Разпознава и описва основните типове почви и тяхната
производството и пригодност за отглеждане на различни земеделски култури
съхранението на 45.2. Описва основните и повърхностните обработки на почвата и
фуражи обяснява тяхното предназначение и ефективност
  45.3. Характеризира хранителните особености на основните фуражни
  култури
  45.4. Определя площите за отделните култури и сеитбооборота при
  зададена или изчислена нужда от фуражи и в зависимост от
  наличните обработваеми площи
  45.5. Описва засяването, торенето и другите агротехнически
  мероприятия по отглеждането на царевица за силаж и зърно
  45.6. Описва технологията на отглеждане на люцерна и тревни смески
  45.7. Описва отглеждането на ечемик, пшеница и други зърнени култури
  45.8. Описва и демонстрира приготвянето, окачествяването и
  съхраняването на сено
  45.9. Описва технологията на приготвяне на силаж и неговото
  окачествяване и изваждане от силажовместилището
  45.10. Спазва технологичните изисквания за изсушаване,
  окачествяване и съхранение на зърно
46. Осигурява 46.1. Описва технологията на създаването на изкуствени пасища и
правилно тревните смески, подходящи за различни почвени и климатични
използване и райони
поддържане на 46.2. Пояснява мероприятията, свързани с повърхностното подобряване
пасищата на пасищата
  46.3. Обосновава и описва технологията за директно подсяване на
  пасищата
  46.4. Извършва парцелиране на пасище при зададени размери,
  добиви и животни за паша
  46.5. Обяснява използването и преместването на електропастир
  46.6. Монтира електропастир и извършва неговото преместване
  46.7. Описва мероприятията за поддържане на продуктивността и на
  добрия вид на пасищата
  46.8. Преценява състоянието на пасище и запасите от зелена трева,
  определени приблизително и с помощта на уреди
  46.9. Описва особеностите на пашата на отделните категории коне и
  нуждата от подхранване в зависимост от състоянието на пасището
47. Съставя 47.1. Съставя годишен оборот на коневъдната ферма при посочени
фуражен баланс и статус в началото на годината и план за броя и използването на
план за отделните категории коне
производство и за 47.2. Изчислява нуждите от фуражи при посочен средногодишен брой
покупка на фуражи на отделните категории коне
  47.3. Съставя фуражен баланс на коневъдната ферма при посочени
  брой на отделните категории коне и налични фуражи
  47.4. Изчислява необходимите площи за производство на фуражи при
  посочени (или изчислени) нужди от фуражи и добиви от отделните
  култури
  47.5. Изчислява количеството и вида на фуражите, които трябва да се
  закупят при посочен (или съставен) фуражен баланс с оглед постигане
  на пълноценно хранене на животните
48. Балансира 48.1. Описва устройството и функциите на храносмилателната система
дажбите за на конете
хранене на 48.2. Обяснява начина на измерване на енергийната и на протеиновата
различните хранителност на фуражите за коне
категории коне 48.3. Съставя дажби за бременни и за кърмещи животни съобразно
  живата маса при спазване на нормите и хранителната стойност на
  фуражите
  48.4. Съставя дажби за подрастващите животни през различните
  възрасти-8-, 15- и 25-месечна възраст, съобразно посочената жива маса
  48.5. Съставя дажби за възрастни коне, извършващи лека и тежка работа
  48.6. Балансира дажбите за различните категории коне
  48.7. Описва особеностите в храненето на спортните коне за тренинг и
  за състезания
49. Оперира с 49.1. Агрегатира трактора с различни оръдия за извършване на полски
машините и операции (оран, култивиране, сеитба, брануване, пръскане и др.)
съоръженията, 49.2. Регулира машините за изпълнение на конкретна операция и
използвани в работи с тях при спазване изискванията за здравословни и безопасни
растениевъдството условия на труд
и във фермата, 49.3. Агрегатира трактора с косачка, обръщачка и балировачка и
грижи се за тяхната извършва косене, обръщане и балиране на сено
поддръжка и 49.4. Полага ежедневни и периодични грижи за техническата
съхранение изправност на машините и съоръженията
  49.5. Описва подготовката и съхранението на различните машини и
  съоръжения
50. Осигурява 50.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складове, обори, входни
профилактиката и площадки, пропуски и различни съоръжения и дава указания за
здравеопазването тяхното използване
на конете, 50.2. Приготвя препарати и извършва дератизация и дезинсекция
използвайки 50.3. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и
препаратите, сухи препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи
предоставени от за ваксиниране и лечение на конете
ветеринарен лекар 50.4. Измерва температурата, пулса и дихателните движения на коня
и следвайки 50.5. Описва особеностите, профилактиката и лечението на основните
неговите указания незаразни, заразни и паразитни болести по конете
  50.6. Подрязва и подковава копитата на конете
  50.7. Описва правилата за карантиниране на животните
  50.8. Описва изискванията при изолиране на заразно болни коне
51. Ръководи 51.1. Описва устройството и фунциите на женския и мъжкия полов
репродуктивната апарат, половия цикъл и оптималното време за заплождане
дейност на конете и 51.2. Определя признаците на животните, които отговарят на
манипулациите, изискванията за размножаване
свързани с нея 51.3. Прецизно и точно записва данните, свързани с размножителния
  период на животните
  51.4. Познава изискванията, които трябва да се осигурят за животните
  през размножителния период и при раждане
  51.5. Осигурява подходящи условия за животните по време на
  размножителния период и по време на раждане
  51.6. Оказва помощ на ветеринарните специалисти при трудни
  раждания
  51.7. Съвместно със специалисти по селекция прави подбор на животни,
  които отговарят на изискванията за разплод, и на животни за
  бракуване
52. Организира 52.1. Съставя дневен режим за хранене на различните категории коне
правилното през зимния период
отглеждане на 52.2. Съставя дневен режим за хранене на различните категории коне
конете и прилага при използване на пасища през летния период
добри фермерски 52.3. Съставя дневен режим на конете за тренинг и състезания
практики в 52.4. Описва видовете грижи, които трябва да се полагат за различните
стопанството категории коне
  52.5. Описва изискванията за хуманно отношение към животните и за
  осигуряване на условия за поддържане на добро здравословно състояние
  52.6. Описва правилата за транспорт на конете
53. Тренира и 53.1. Описва общите принципи на тренинга при конете
изпитва 53.2. Описва и извършва тренинг през отделните периоди на млади
коне ездови коне
  53.3. Описва и извършва тренинг на тригодишни и по-възрастни
  ездови коне
  53.4. Описва начините на изпитване на конете за езда
  53.5. Описва и демонстрира различни конни спортове (конкур-ипик,
  обездка, всестранна езда и др.)
  53.6. Описва и извършва тренинг на расови коне
  53.7. Описва използването на различните категории коне за впряг и
  начините за измерване на тяхната работа


5. Изисквания към материалната база

Обучаващата институция трябва да разполага със сбирки от различни материали - табла с породи животни, схеми, макети, сбирка от различни видове фуражи, и да осигури специализирани кабинети за обучение по животновъдство.

Обучаващата институция трябва да разполага с кабинет за компютърно обучение, оборудван с компютър за всеки обучаван, със софтуер за текст, таблица, графика.

Практическото обучение се провежда в животновъдни ферми, собственост на обучаващата институция, или в частни ферми.

Обучаващата институция трябва да притежава (или да сключи договор с институция, която притежава) трактор със съответния набор технологично оборудване за обучението за управление на трактор и работа с прикачна техника.


6. Изисквания към обучаващите по теория и практика

Преподавателите по теория и практика на професията трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности от професионални направления "Ветеринарна медицина" или "Животновъдство".

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.