Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

РЕШЕНИЕ № 2152 ОТ 21 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

РЕШЕНИЕ № 2152 ОТ 21 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

Издадено от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., отм. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г.

Отменено основание. Виж § 5 от заключителните разпоредби на Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение - ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2021 г., в сила от 20.11.2021 г.


На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията приема Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги:


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ


(Отделени като самостоятелен акт)