Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

НАРЕДБА № Iз-29 ОТ 8 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГА

 

НАРЕДБА № Iз-29 ОТ 8 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г., отм. ДВ. бр.99 от 2 Декември 2014г.

Отменена с § 1 от Наредба за отменяне на Наредба № Iз-29 от 2013 г. за предоставяне на информация от специализирана дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните органи и организации - ДВ, бр. 99 от 2 декември 2014 г., в сила от 02.12.2014 г.


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на информация от специализирана дирекция "Оперативни технически операции" (СДОТО) на Министерството на вътрешните работи (МВР) на другите структури на МВР, държавните органи и организации.


Чл. 2. (1) Специализирана дирекция "Оперативни технически операции" предоставя информация, получена при извършване на дейностите по чл. 137б, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на другите структури на МВР, държавните органи и организации съобразно компетентността им и при спазване на принципа "необходимост да се знае".


Чл. 3. Информацията, получена при прилагане на специални разузнавателни средства, се отразява от органите на СДОТО на хартиен или друг носител.


Чл. 4. Незабавно след изготвянето на носителя по чл. 3 СДОТО го изпраща на органа, направил искането за използване на специалното разузнавателно средство.


Чл. 5. По искане на органите по чл. 13, ал. 1 или 2 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) СДОТО изпраща и изготвените снимки, записи, скици, планове.


Чл. 6. Специализирана дирекция "Оперативни технически операции" уведомява писмено органите по чл. 13 и 15 ЗСРС незабавно след прекратяване на прилагането на специалните разузнавателни средства.


Чл. 7. Специализирана дирекция "Оперативни технически операции" изготвя веществени доказателствени средства (ВДС), когато преди изтичане на срока по чл. 31, ал. 3 ЗСРС е била уведомена писмено от органа по чл. 13, ал. 1 или 2 ЗСРС за необходимостта от изготвянето им.


Чл. 8. Изготвянето на ВДС, получени при използване на специални разузнавателни средства, се отразява в протокол при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.


Чл. 9. (1) Веществените доказателствени средства и протоколът се изготвят в два екземпляра.

(2) В срок до 24 часа от изготвянето им по един екземпляр от изготвените ВДС и протокол се изпращат запечатани на съответния орган по чл. 13, ал. 1 или 2 ЗСРС и на съда, дал разрешението.


Чл. 10. В случаите на чл. 177, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, съответният орган по чл. 13, ал. 2 ЗСРС може да постанови ВДС да се изготвят в повече от два екземпляра.


Чл. 11. В случаите на чл. 10 в срок до 24 часа от изготвянето на ВДС СДОТО изпраща запечатан екземпляр на съда, дал разрешението, а останалите екземпляри - на органа по чл. 13, ал. 2 ЗСРС.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 137б, ал. 1, т. 14 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 140, ал. 2, т. 14 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи.