Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

В сила от 01.09.2013 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 10 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., отм. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г.

Отменено с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 447 от 23 декември 2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма - ДВ, бр. 108 от 30 декември 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката.


Чл. 2. (1) Министърът на икономиката и енергетиката е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката, имат следната обща численост на персонала:

1. Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" - 40;

2. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - 53;

3. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол - 65;

4. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - 351;

5. Българската агенция за инвестиции - 32;

6. Патентното ведомство - 115;

7. Комисията за защита на потребителите - 171;

8. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата - 20;

9. Центърът на промишлеността на Република България в Москва - 11;

10. Агенцията по обществени поръчки - 75;

11. Агенцията за устойчиво енергийно развитие - 63;

12. Българският институт по метрология - 304.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Устройственият правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, приет с Постановление № 268 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., бр. 73, 74 и 96 от 2010 г., бр. 16, 33, 52, 78, 99 и 107 от 2011 г., бр. 22, 33, 41, 62 и 94 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.), се отменя.


§ 2. Постановление № 268 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (обн., ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48, 73 и 96 от 2010 г., бр. 22, 53 и 88 от 2011 г.; Решение № 15898 на Върховния административен съд от 2011 г. - бр. 4 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 33, 62 и 94 от 2012 г.) се отменя.


§ 3. (В сила от 10.09.2013 г.) В Устройствения правилник на Българската агенция за инвестиции, приет с Постановление № 234 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г. и бр. 22 и 62 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4 се създава ал. 3:

"(3) Договорът със заместник изпълнителния директор на агенцията се сключва, изменя и прекратява от министъра на икономиката и енергетиката."

2. В чл. 6, ал. 2 след думите "се изпълняват" се добавя "от заместник изпълнителния директор, а в негово отсъствие" и се поставя тире.

3. В чл. 13, ал. 1 числото "34" се заменя с "32".

4. В чл. 17, т. 1, буква "в" думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "Министерството на икономиката и енергетиката".

5. Навсякъде в текста думите "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "министъра на икономиката и енергетиката".

6. В приложението към чл. 13, ал. 2:

а) в основния текст числото "34" се заменя с "32";

б) след ред "изпълнителен директор 1" се създава ред "заместник изпълнителен директор 1";

в) на ред "Обща администрация" цифрата "8" се заменя със "7";

г) на ред дирекция "Обща администрация" цифрата "8" се заменя със "7";

д) на ред "Специализирана администрация" числото "13" се заменя с "11";

е) на ред дирекция "Общо инвестиционно обслужване" числото "13" се заменя с "11".


§ 4. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката и енергетиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление за изменение на устройствените правилници на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него и да измени Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация (ДВ, бр. 76 от 2012 г.).

(2) В срока по ал. 1 председателят на Патентното ведомство да измени Устройствения правилник на Патентното ведомство (ДВ, бр. 61 от 2012 г.).


§ 5. Активите, пасивите, правата и задълженията и архивът, свързани с дейността на преобразуваното съгласно Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 48 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2013 г.) Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, преминават към Министерството на икономиката и енергетиката.


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2013 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2013 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките