Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 15 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 15 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г., изм. ДВ. бр.25 от 18 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2014г., изм. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г., изм. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014г., изм. ДВ. бр.37 от 29 Април 2014г., изм. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г., изм. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 11 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. ДВ. бр.80 от 26 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.81 от 30 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.82 от 3 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.86 от 17 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.91 от 4 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.94 от 14 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

Изтекъл срок на действие.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.


Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.

(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на субсидии по ал. 1.


Чл. 3. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 3.


Чл. 4. (1) Утвърждава разпределението на субсидиите за нефинансови предприятия по централния бюджет за 2014 г. съгласно приложение № 4.

(2) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" се предоставят при условия и по ред, определени с договор, сключен между държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и държавното предприятие.

(3) Средства по ал. 1 се предоставят на Централния кооперативен съюз на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за финансиране на дейностите по поддържане на производствени мощности за военно време и бедствия.

(4) Неусвоените към 31 декември 2014 г. средства по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2015 г. по сметката, от която са получени.


Чл. 5. Утвърждава разходите за персонал (заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения) през 2014 г. в системите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет съгласно приложение № 5.


Чл. 6. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2014 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Министърът на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2014 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.


Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1628 лв.


Чл. 8. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 426 лв.


Чл. 9. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 6.


Чл. 10. (1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 7, както и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.

(2) Промени по реда на чл. 109, 112, 113, 114, 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 7, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет внасят мотивирани предложения за извършване на промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси не по-късно от 19 декември 2014 г.


Чл. 11. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.


Чл. 12. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:

1. за един храноден в студентските столове - до 2,90 лв.;

2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,00 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджетите на Министерството на образованието и науката и на Министерството на младежта и спорта като субсидии за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, "Академика 2011" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.

(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и бюджета на Министерството на образованието и науката.

(4) Неусвоените средства от субсидията за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.

(5) Неусвоените от "Академика 2011" - ЕАД, София, средства по ал. 1 към 31 декември 2014 г. се възстановяват до 31 януари 2015 г. по бюджета на Министерството на младежта и спорта.

(6) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), се определя в размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(7) Министърът на образованието и науката и министърът на младежта и спорта предоставят субсидиите по ал. 1 при съобразяване с националното и общностното законодателство в областта на държавните помощи.


Чл. 13. (1) Определя минимален размер на добавката за условнопостоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 6 от Закона за народната просвета, както следва:

1. за училище - 27 000 лв.;

2. за детска градина - 17 000 лв.

(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не по-малко от 18 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за съответните училища.

(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина от минималния по ал. 1, т. 2, но не по-малко от 10 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за детските градини.

(4) Размерът на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4000 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.

(5) Първостепенният разпоредител с бюджет може да не определя добавката за условнопостоянни разходи за училища, които имат статут на защитени съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп. бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г. и бр. 40 от 2013 г.).


Чл. 14. Първостепенните разпоредители с бюджет утвърждават бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в съответствие с разпределението на средствата по стандарти и добавки, извършено по реда на чл. 41а от Закона за народната просвета.


Чл. 15. Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.


Чл. 16. (1) Предвидените в централния бюджет капиталови трансфери по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се предоставят на:

1. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - 105 000 хил. лв.;

2. "Български държавни железници - Пътнически превози" - ЕООД - 30 000 хил. лв.;

3. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - 11 000 хил. лв.;

4. Българския Червен кръст, за нестопанската му дейност - 1000 хил. лв.

(2) За неусвоените към 31 декември 2014 г. средства по ал. 1, т. 1 - 4 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите разходи, се възстановяват до 31 януари 2015 г. по сметката, от която са получени.


Чл. 17. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава капиталовите разходи за 2014 г. на Национална компания "Железопътна инфраструктура" по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, на "Български държавни железници - Пътнически превози" - ЕООД, в съответствие с договора с държавата за възлагане на задължителни превозни услуги и на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Утвърдените капиталови разходи се представят в Министерството на финансите с обяснителна записка в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(2) В капиталовите разходи на Национална компания "Железопътна инфраструктура" може да се включват и средства за съфинансиране и ДДС за обекти, генериращи приходи, по Оперативна програма "Транспорт".

(3) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови разходи на предприятията по ал. 1 за 2014 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2014 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след утвърждаването им.

(4) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Български държавни железници - Пътнически превози" - ЕООД, и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови разходи.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 11.11.2014 г.) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 246 379,9 хил. лв. и усвояванията в размер до 136 051,1 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по първостепенни разпоредители с бюджет, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 11.11.2014 г.) Министерството на регионалното развитие - общо разходи - 184 070,2 хил. лв., и усвоявания - 108 014,7 хил. лв.;

2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо разходи - 21 259,0 хил. лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министерството на финансите - общо разходи - 19 297,4 хил. лв., и усвоявания - 14 209,0 хил. лв.;

4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 14 927,6 хил. лв., и усвоявания - 13 827,4 хил. лв.;

5. Министерството на икономиката и енергетиката - общо разходи - 3283,8 хил. лв.;

6. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 2374,9 хил. лв.;

7. Министерството на здравеопазването - общо разходи - 743,0 хил. лв.;

8. Министерството на инвестиционното проектиране - общо разходи - 307,2 хил. лв.;

9. Министерството на образованието и науката - общо разходи - 59,9 хил. лв.;

10. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 56,9 хил. лв.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите.

(3) Със сумите на отчетените разходи по ал. 2 се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.

(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2013 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.

(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1.


Чл. 19. (1) За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до 100 950 хил. лв., в т.ч.:

1. за пътувания с железопътния транспорт - до 22 000 хил. лв.;

2. за пътувания с автомобилния транспорт (вътрешноградски и междуселищни превози) - до 37 800 хил. лв.;

3. за превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета - до 25 500 хил. лв.;

4. за превоз на държавни служители, ползващи правата по чл. 209 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 80 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и по чл. 26, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража - до 15 650 хил. лв.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.

(3) Министърът на образованието и науката в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.

(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.

(5) Разпределението на годишните лимити по общини на средствата по ал. 2 - 4 се представя в Министерството на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(6) Индивидуалният размер на средствата за компенсиране стойността на издадените превозни документи за отделните групи правоимащи, както и за безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета се определя с наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(7) При недостиг на средства за компенсиране стойността на пътуванията с ценови облекчения за определен вид превози и при наличие на свободни средства за друг вид превози по отчет към 30 септември 2014 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.

(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" по предложение на министъра на образованието и науката, за което се прилагат условията и редът на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.


Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони.

(2) Условията и редът за предоставяне на средствата по ал. 1 се определят с наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.


Чл. 21. (1) За покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) от централния бюджет се предоставят на Централния кооперативен съюз до 3 600 хил. лв., от които:

1. за снабдяване с хляб и хлебни изделия - до 1 600 хил. лв.;

2. за снабдяване с хранителни стоки от първа необходимост - до 2 000 хил. лв.

(2) Предоставянето на средствата по ал. 1 на крайните бенефициенти се извършва съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му, както и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).


Чл. 22. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 9 декември 2014 г.

(2) В срок до 19 декември 2014 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.


Чл. 23. Одобрява допълнителни трансфери в размер 324 000 лв. за промени в натуралните показатели в общинската администрация в община Кърджали, които се предоставят по бюджета на общината като обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на централния бюджет.


Чл. 24. (1) По предложение на кметове на общини от централния бюджет се предоставят средства за пътни разходи на правоимащи болни по бюджета на съответната община като обща субсидия за делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи.

(2) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 28 февруари 2014 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.


Чл. 25. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ" в срок до 1 април 2014 г. предлага на министъра на финансите да извърши промени по и между бюджетите на министерствата, финансиращи училища и детски градини, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2013 - 2014 г., въз основа на които се разпределят средствата по стандарти и целевите средства за образование.

(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., е по-висок от броя на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2014 г., до извършването на промените по ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт или целева добавка.

(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2014 г., първостепенният разпоредител с бюджет разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на промяна по реда на ал. 1.

(4) Недостигът на средства в резултат от прилагането на ал. 1 се осигурява за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(5) Освободените средства в резултат от прилагането на ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката и могат да се използват за финансиране на недостига на други средства в системата на образованието по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси.


Чл. 26. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.

(2) Министерството на здравеопазването в срок до 14 февруари 2014 г. публикува на интернет страницата си информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2014 г.

(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2014 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.

(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ", представени от министъра на образованието и науката, министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на обединените детски заведения за учебната 2013 - 2014 г., които се финансират по стандарти.

(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.


Чл. 27. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер до 7000 хил. лв. за дейността на Център "Фонд за лечение на деца" и на Център "Фонд асистирана репродукция" за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(2) Министърът на здравеопазването извършва съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването на базата на отчетените разходи, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумите на отчетените разходи по ал. 2 се променят показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер до 2000 хил. лв. за установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на съответния държавен културен институт по чл. 23в от Закона за закрила и развитие на културата за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(2) Министърът на културата извършва съответните промени по бюджета на Министерството на културата на базата на отчетените разходи, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумите на отчетените разходи по ал. 2 се променят показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 29. (1) Предвидените в централния бюджет средства за официална помощ за развитие се предоставят чрез бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет въз основа на акт на Министерския съвет.

(2) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер 200 000 лв. за хуманитарна помощ за бедстващото население в Сирия в полза на дейността на Световната продоволствена програма в Сирия за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(3) Министърът на външните работи извършва съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи, като уведомява министъра на финансите.

(4) Със сумата по ал. 2 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 5000 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.

(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумите на разходите по ал. 2 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 31. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи в размер до 17 275 хил. лв. за вноски и участия в международни нетърговски организации и дейности, международни спогодби и споразумения и за финансиране на разходите по председателството на Република България на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи на базата на отчетените разходи по ал. 1, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумата по ал. 2 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 32. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2013 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.

(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2014 г.


Чл. 33. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер 6341 хил. лв. за текущи разходи за подобряване дейностите на структурите в системата на Министерството на правосъдието за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(2) Министърът на правосъдието извършва съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 34. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в размер до 6000 хил. лв. за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(2) Министърът на вътрешните работи извършва съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи на базата на отчетените разходи, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумите по ал. 2 се променят показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 35. (1) Министърът на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на финансите в срок до два месеца от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата, предвидени в централния бюджет за 2014 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда в размер до 10 000 хил. лв., по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива въз основа на приоритетни проекти и обекти.

(2) Промени в разпределението на средствата по ал. 1 се извършват съгласувано с министъра на финансите в рамките на общия размер на средствата по ал. 1.

(3) Информацията за разпределените средства по ал. 1 и 2 се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.


Чл. 36. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Предвидените в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети в размер до 10 000 хил. лв. се разходват за програми, съответстващи на условията по заема за подкрепа на околната среда и приватизацията (EPSAL) с Международната банка за възстановяване и развитие, и за програми по изпълнителни споразумения или договори извън обхвата на заема. За целите на касовото изпълнение на бюджета средствата се отчитат като капиталови трансфери в съответствие с икономическия им характер, за което министърът на финансите извършва вътрешнокомпенсирани промени по централния бюджет за 2014 г.


Чл. 37. (1) Одобрява средства в размер 16 232,5 хил. лв. за сметка на предвидените средства в централния бюджет за съфинансиране по програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, за реализирането на които Министерството на регионалното развитие е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт, които се предоставят чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие като трансфер за разходване и отчитане по сметки за средства от Европейския съюз.

(2) Министърът на регионалното развитие извършва съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие, като уведомява министъра на финансите.

(3) Средствата по ал. 1 и тяхното разходване се включват в разчетите на сметките за средствата от Европейския съюз по реда на чл. 144, ал. 5 от Закона за публичните финанси.


Чл. 38. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране в размер до 15 000 хил. лв. за разработване на устройствени планове по Закона за устройството на територията и за създаване на кадастрални карти и регистри и едромащабна топографска карта за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(2) Министърът на инвестиционното проектиране извършва съответните промени по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране на базата на отчетените разходи, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумите по ал. 2 се променят показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

(4) Редът и условията за достъпа на общините до средствата по ал. 1 за разработване на устройствени планове се определят от министъра на инвестиционното проектиране съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България в срок до 28 февруари 2014 г.


Чл. 39. (1) Одобрява средства за текущи разходи в размер 75 000 лв. по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(2) Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори извършва съответните промени по бюджета на комисията, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 43, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 40. (1) Одобрява средства за текущи разходи в размер 500 000 лв. по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(2) Председателят на Комисията за защита на конкуренцията извършва съответните промени по бюджета на комисията, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 33, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 41. Предвидените в централния бюджет средства за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи, притежавани от гражданите, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти се предоставят чрез бюджета на Министерството на финансите на правоимащите лица до размера на дължимите обезщетения.


Чл. 42. Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройството на територията се отпускат ежемесечно от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани.


Чл. 43. Предвидените в централния бюджет средства за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предоставят чрез бюджета на Министерския съвет за 2014 г. на правоимащите лица до размера на дължимите обезщетения.


Чл. 44. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

(2) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени.

(3) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.

(4) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 3 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.

(5) Възстановените средства по ал. 2 и 4 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.

(6) Наличните към 31 декември 2014 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 5, се разходват през 2015 г. за обектите, за които са предоставени.

(7) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2014 г. средства по ал. 1 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1 въз основа на предоставена от тях информация на Министерството на вътрешните работи и на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.


Чл. 45. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.


Чл. 46. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2014 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 61 от 2012 г.).


Чл. 47. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.

(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.


Чл. 48. (1) Министерският съвет, министерствата, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и Държавна агенция "Технически операции" в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.

(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 49. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;

2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;

3. на общините - от съответния общински съвет.


Чл. 50. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).


Чл. 51. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.

(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за заплати.

(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).


Чл. 52. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата и министъра на труда и социалната политика извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства.


Чл. 53. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в системата на единната сметка, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.

(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.


Чл. 54. (1) Предвидените в централния бюджет средства за компенсиране на част от превозните разноски на педагогическия персонал по чл. 40в от Закона за народната просвета се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет въз основа на акт на Министерския съвет.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.


Чл. 55. (1) Министърът на образованието и науката до 15 април 2014 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.

(2) Средствата за изпълнение на дейностите по одобрените от Министерския съвет програми по ал. 1 се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по предложение на министъра на образованието и науката.


Чл. 56. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет, които утвърждават формули по реда на чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната просвета, не по-късно от 10 март 2014 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава - по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.


Чл. 57. (1) Средствата за присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност се предоставят в зависимост от постигнатите резултати и при условията и по реда на Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност (обн., ДВ, бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.).

(2) Министърът на образованието и науката след 30 юни 2014 г. може да извършва промени на средствата по ал. 1 между държавните висши училища на базата на извършена оценка на резултатите от научната дейност по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


Чл. 58. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(2) Промените по ал. 1 на субсидията за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.

(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други субсидии".


Чл. 59. Регионалните инспекторати по образованието, училищата, детските градини и обслужващите звена, създадени съгласно Закона за народната просвета и участващи в техническото и финансовото изпълнение по проектите, финансирани по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. чрез конкретния бенефициент - Министерството на образованието и науката, отчитат разходите по тези проекти по реда, по който се отчитат разходите по дейностите, финансирани от държавния бюджет.


Чл. 60. При промени в броя на децата и учениците първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища и детски градини, които прилагат система на делегирани бюджети, могат да извършват промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година само в следните случаи:

1. на преместване на дете или ученик между звена, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет;

2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на децата и учениците в други звена, финансирани от същия първостепенен разпоредител с бюджет.


Чл. 61. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:

1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;

2. собствени приходи;

3. субсидия - по формула.

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.

(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.


Чл. 62. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.


Чл. 63. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.


Чл. 64. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2014 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.

(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства.

(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2014 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2014 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.


Чл. 65. (1) Неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2013 г. се разходват за същата цел до края на 2014 г. за сметка на преходните остатъци.

(2) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общини в изпълнение на Постановление № 199 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в общински училища и обособяването им в многофункционални спортни зали (ДВ, бр. 68 от 2012 г.) се разходват за същата цел до края на 2014 г. за сметка на преходните остатъци.


Чл. 66. Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2012 - 2013 г. могат да се използват за същата цел през 2014 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.


Чл. 67. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. общините не могат да финансират разходи за автомобили за общинската администрация, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за закупуване на мобилни телефони и на офис обзавеждане за административни сгради.


Чл. 68. Общините представят на Фонд "Социална закрила" в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги по чл. 17 от Закона за социално подпомагане и чл. 4 от Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет, утвърдена с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2003 г., бр. 13 и 97 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г. и бр. 58 от 2011 г.).


Чл. 69. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.

(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.


Чл. 70. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за тази дейност и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.


Чл. 71. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:

1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти за парентерално хранене;

2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;

3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;

4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;

5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;

6. поддържане на национален раков регистър;

7. осигуряване на лечение и преходни грижи за новородени деца до отпадане на медицинския риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:

1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;

2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.

(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:

1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;

2. общински лечебни заведения за болнична помощ, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за оказване на спешна медицинска помощ по искане на дежурния екип на ЦСМП в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г.);

3. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, извън тези по т. 2, за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурния екип на ЦСМП в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

(4) Субсидирането по ал. 1 - 3 се извършва по критерии и ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.

(5) С методиката по ал. 4 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение веднъж годишно.


Чл. 72. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.


Чл. 73. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2013 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2014 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2013 г.

(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.


Чл. 74. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.

(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.


Чл. 75. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г.).


Чл. 76. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета, отчетността и статистиката бюджетните организации, подписали договори в предходни години за финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета ЕО № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.), писмено уведомяват до края на месец януари 2014 г. Министерството на финансите, като предоставят копия от договора или описание на финансовите условия по него по ред и начин, определени от министъра на финансите.

(2) Бюджетните организации, обслужващи задължения по ал. 1, в срок до 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите и предоставят копия от съответните банкови документи, както и изготвят отчетни данни за размера на извършените плащания и остатъка на задълженията по съответните договори до изтичане на поетите с тях ангажименти.


Чл. 77. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.


Чл. 78. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.

(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.


Чл. 79. Предвидените в държавния бюджет приходи, разходи и трансфери по програми на Европейския съюз, включително разходите за сметка на националното съфинансиране, се отчитат като операции по сметки за средства от Европейския съюз, като при необходимост се извършват промени по съответните бюджети по реда на чл. 109 - 113 от Закона за публичните финанси.


Чл. 80. Дължимите от държавните предприятия и дружества с държавно участие суми по чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се внасят в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.


Чл. 81. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.

(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.


Чл. 82. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.


Чл. 83. (1) Министерството на финансите ежедневно публикува в самостоятелна категория, обособена на интернет страницата му и леснодостъпна за потребителите, информация за всеки работен ден за:

1. извършените плащания чрез СЕБРА:

а) на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, Националния осигурителен институт и администрираните от него бюджети на социалноосигурителните фондове, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките и държавните висши училища;

б) на Националния фонд към министъра на финансите, сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие", сметката към министъра на финансите за средствата от продажбата на предписани емисионни единици, на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда и на Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" по чл. 28а от Закона за пътищата;

2. предоставените трансфери/субсидии/временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините;

3. други извършени плащания - по обслужване на държавния дълг (лихви и главници), вноска в общия бюджет на Европейския съюз, субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел и др.

(2) Информацията по ал. 1, т. 1 се публикува по отделни първостепенни системи и по код за вид плащане в СЕБРА.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет, включени в СЕБРА, публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджет и по код за вид плащане за всеки работен ден.

(4) Българската академия на науките и държавните висши училища публикуват информация за плащанията по реда на ал. 3, включително за техни подведомствени разпоредители.

(5) Националният фонд към министъра на финансите, Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" (за сметката за средствата от Европейския съюз), Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" публикуват информация за плащанията по реда на ал. 3.

(6) Информацията по ал. 1 - 5 се публикува най-късно до края на следващия работен ден.

(7) Информацията по ал. 1 - 5 за всеки работен ден на 2014 г. се съхранява на съответната интернет страница за срок, не по-кратък от 31 март 2015 г.


Чл. 84. Предвидените по бюджета на Министерството на финансите средства за покриване на разходите за концесионна дейност се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.


Чл. 85. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване правилата на Европейския съюз за допустима държавна помощ.

(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на временна безлихвена финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд, в частта на финансирането.

(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.


Чл. 86. От сметката за средствата от продажбата на предписани емисионни единици през 2014 г. се извършват разходи по проекти от получени приходи от сделки с предписани емисионни единици от Република Австрия само при условие, че същите не подлежат на възстановяване и със същия размер Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда не извършва разходи за тези проекти.


Чл. 87. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на икономиката и енергетиката размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, по реда на чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси.

(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви по централния бюджет.

(3) Начисляването и превеждането на лихвите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в рамките на бюджетната година.


Чл. 88. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2014 г. за финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР).

(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя с договора и с допълнителните споразумения към него.

(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.

(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по ПРСР, и от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - за ползватели по ОПРСР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.

(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.

(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.

(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР.

(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2014 г.


Чл. 89. Администрираните от Министерството на околната среда и водите постъпления по реда на Постановление № 223 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на тръжен продавач на квоти за емисии на парникови газове на Република България в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) (ДВ, бр. 74 от 2012 г.) се включват по бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.


Чл. 90. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. за Работната програма за 2014 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2010 - 2014 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.


Чл. 91. Министърът на финансите съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България внася в Министерския съвет в срок до 30 юни 2014 г. предложение за определяне на условията, реда и критериите за предоставяне на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства за общини в затруднено финансово състояние.


Чл. 92. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 18 декември 2014 г.

(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.

(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2013 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2014 г. за същата цел.


Чл. 93. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на "ТЕРЕМ"- ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.


Чл. 94. "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот, в срок не по-късно от 29 декември 2014 г. да възстанови по държавния бюджет:

1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;

2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между "Ничимен корпорейшън" и "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот.


Чл. 95. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. в размер 10 358 хил. лв. за заплащане на присъдени суми по влязло в сила съдебно решение за сметка на предвидените средства в централния бюджет.

(2) Главният секретар на Министерския съвет извършва съответните промени по бюджета на Министерския съвет, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 96. (1) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г.) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката в размер до 10 000 хил. лв. за програми за развитие на иновациите за сметка на средствата от резерва по чл. 1, ал. 5, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г, в т.ч. за персонал 356 хил. лв.

(2) Министърът на икономиката и енергетиката извършва съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката, като уведомява министъра на финансите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г.) Със сумата 9644 хил. лв. се променят показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 97. (1) Средствата по чл. 81, ал. 4 и 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се разходват по съответните параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на плащанията, като при необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните промени по бюджетите си на базата на фактически извършени разходи и уведомяват министъра на финансите.

(2) Със сумите по ал. 1 се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Министърът на финансите изготвя и представя на Сметната палата и на Министерския съвет отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2013 г. и отчета на консолидираната фискална програма за 2013 г. по реда на чл. 138 от Закона за публичните финанси.


§ 2. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г. и бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "а" се поставя точка и запетая и се създава изречение второ:

"приложението се попълва и когато проектът на акт засяга взаимоотношения с централния бюджет на сметки за средствата от Европейския съюз;".

2. В чл. 58, ал. 1 думите "и бюджетните сметки" се заличават.

3. В чл. 61, ал. 2 думите "разпоредителите с бюджетни кредити" се заменят с "разпоредителите с бюджет".

4. В чл. 66, т. 1 и 2 думите "второстепенните разпоредители с бюджетни кредити" се заменят с "второстепенните разпоредители с бюджет".

5. В § 1 от допълнителната разпоредба:

а) точка 1 се изменя така:

"1. "Пряко въздействие върху държавния бюджет" е въздействието върху бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, както и върху бюджетното взаимоотношение със сметките за средствата от Европейския съюз.";

б) в т. 2 думите "бюджетните кредити и в администрираните приходи по" се заличават, а думите "разпоредители с бюджетни кредити" се заменят с "разпоредители с бюджет".

6. В приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "а":

а) навсякъде в текста думите "първостепенен разпоредител с бюджетни кредити", "първостепенния разпоредител с бюджетни кредити" и "второстепенен разпоредител с бюджетни кредити" се заменят съответно с "първостепенен разпоредител с бюджет", "първостепенния разпоредител с бюджет" и "второстепенен разпоредител с бюджет", а думите "или бюджетна сметка" се заличават;

б) в таблица № 3:

аа) думите "(заплати и осигуровки)" се заличават, а в колони 5 - 7 думата "Ангажименти" се заменя с "Произтичащите изменения";

бб) навсякъде след ред "Капиталови разходи" се създават редове:

"Максимален размер на ангажиментите за разходи

Максимален размер на новите задължения за разходи".


§ 3. В Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г. и бр. 5 от 2013 г.), се правят следните допълнения:

1. В чл. 7 се създават ал. 5, 6 и 7:

"(5) За целите на изготвяне на отчетите за касовото изпълнение на централния бюджет, бюджетите на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" и бюджета на Националната здравноосигурителна каса неуточнените към края на отчетния период суми, постъпили по сметките по чл. 2, ал. 1, се разпределят по съответните бюджети на базата на относителния дял на съответния бюджет в общия размер на установените и постъпили за съответния период суми, намалени със сумите по ал. 6.

(6) За целите на ал. 5 в общия размер на установените и постъпили за съответния период суми не се включват приходите от дивидент за държавата, както и обособено отчетените по предвидените за това кодове в централния бюджет постъпления от сметките за чужди средства на НАП за принудително събиране и конфискувани активи и сумите по разчетите с банки при годишното приключване на банковите сметки на НАП.

(7) Сумите по ал. 5 се включват в преводите по ал. 1 - 4."

2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:

"§ 2а. Разпоредбите на чл. 7, ал. 5 - 7 се прилагат и за изготвянето на годишните отчети за касовото изпълнение на съответните бюджети и фондове за 2013 г., както и за годишното разчитане за 2013 г. по реда на чл. 7, ал. 3."


§ 4. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 6 и 62 от 2013 г.), в чл. 3 ал. 2 се изменя така:

"(2) Субсидията за издръжка на обучението на висше училище, класирано на второ и следващо място, се увеличава по реда на чл. 2, като се прилага коефициентът за първо място за съответното професионално направление, посочен съответно в приложение № 2 или приложение № 3, ако е налице едно от следните условия:

1. получената комплексна оценка е по-ниска с две или по-малко точки от оценката на висшето училище, класирано на първо място;

2. оценката, формирана от индикаторите за научна и учебна дейност и техните тежести по приложение № 1 надвишава оценката на висшето училище, класирано на първо място по същото професионално направление."


§ 5. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г. и бр. 40 от 2013 г.), в чл. 3, в ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. за постоянни разходи - в размер 30 000 лв. за всяко училище, което се намира в планински район съгласно чл. 1, ал. 2, и 27 000 лв. за всяко училище в останалите райони;".

2. В т. 2 думите "10 на сто" се заменят с "15 на сто".


§ 6. В Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 62 от 2013 г.) чл. 2 се изменя така:

"Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.

(3) Средствата по ал. 1 се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 съгласно информационната система "АдминМ" към 1 януари на съответната година и размера на средствата за стипендии за един ученик, определени от Министерския съвет с решението за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

(4) Ежегодно в срок до 31 януари Министерството на образованието и науката публикува на интернет страницата си информация по първостепенни разпоредители с бюджет за броя на учениците към 1 януари на текущата година, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 1.

(5) По предложение на министъра на образованието и науката в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година може да бъде предвидено част от средствата по ал. 1, освен по реда на ал. 3, да се разпределят въз основа на:

1. образователните резултати на училището;

2. социално-икономически и/или демографски характеристики на общината или областта, свързани с достъпа до образование;

3. вида на училището и/или професионалното направление, по което се обучават учениците.

(6) Условията и редът за разпределяне на средствата по ал. 5 се определят от министъра на образованието и науката.

(7) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства по реда на ал. 3 между училищата, които финансира, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 към 1 януари на текущата година.

(8) Първостепенният разпоредител с бюджет може да разпредели не по-малко от 95 на сто от получените средства по ал. 3 за учениците в държавно или общинско училище между училищата пропорционално на броя на учениците съгласно информационната система "АдминМ" към 1 януари на текущата година.

(9) Оставащите до 5 на сто от средствата за стипендии за ученици в държавни и общински училища могат да бъдат разпределени между училищата на базата на постигнатите образователни резултати.

(10) Предоставените по реда на ал. 9 средства се ползват в училищата за изплащане на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1.

(11) При промяна в броя на учениците, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 7 - 9, в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджет може да извърши компенсирани промени на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.

(12) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се използват за същата цел през следващата година."


§ 7. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г. и бр. 6 и 97 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2 т. 3 и 4 се изменят така:

"3. таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на началниците и членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на областните управители в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г. и бр. 5 и 27 от 2013 г.), съгласно приложение № 4;

4. таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на заместник-министрите, на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии; на председателите и заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, и на техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съгласно приложение № 5."

2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:

"(2) Индивидуалните основни месечни заплати на лицата, заемащи длъжности, посочени в приложения № 4 и 5, се определят до максималните размери по длъжности в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на съответната административна структура за 2014 г."

3. Приложение № 4 към чл. 2, т. 3 се изменя така:

"Приложение № 4 към чл. 2, т. 3Таблица
на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на началниците и членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на областните управители в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
 
№ по ред Длъжностни наименования Ниво и степен на минималната основна месечна заплата Ниво и степен на максималната основна месечна заплата
1 2 3 4
1. Началник на кабинета на министър-председателя Ниво 1, степен 2 Ниво 1, степен 3
2. Началник на кабинета на заместник министър-председателя Ниво 2, степен 2 Ниво 2, степен 2
3. Говорител на Министерския съвет, парламентарен секретар в кабинета на министър-председателя, началник на кабинета на министър Ниво 3, степен 2 Ниво 3, степен 2
4. Съветник към кабинета на министър-председателя; парламентарен секретар в кабинета на заместник министър-председател Ниво 4, степен 2 Ниво 4, степен 2
5. Експерт към кабинета на министър-председателя; съветник към кабинета на заместник министър-председател; парламентарен секретар в кабинета на министър; говорител на Министерството на външните работи Ниво 10, степен 2 Ниво 10, степен 2
6. Експерт към кабинета на заместник министър-председател; съветник към кабинета на министър Ниво 11, степен 1 Ниво 11, степен 2
7. Експерт към кабинета на министър; експерт за връзки с обществеността към кабинета на областен управител Ниво 14, степен 1 Ниво 14, степен 2
8. Технически сътрудник към кабинета на министър-председателя; технически сътрудник към кабинета на заместник министър-председател Ниво 23, степен 1 Ниво 23, степен 3
9. Технически сътрудник към кабинета на министър Ниво 25, степен 1 Ниво 25, степен 3

"

4. Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 се изменя така:

"Приложение № 5 към чл. 2, т. 4


Таблица
на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на заместник-министрите, на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии; на председателите и заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, и на техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
 
№ по ред Длъжностни наименования Ниво и степен на минималната основна месечна заплата Ниво и степен на максималната основна месечна заплата
1 2 3 4
1. Кмет на Столичната община Ниво 1, степен 2 Ниво 1, степен 3
2. Председател на държавна агенция; председател на държавна комисия; заместник-министър; областен управител; главен държавен здравен инспектор; кмет на община с население над 100 000 души; заместник-кмет на Столичната община Ниво 2, степен 2 Ниво 2, степен 2
3. Кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души Ниво 3, степен 2 Ниво 3, степен 2
4. Заместник-председател на държавна агенция; заместник-председател на държавна комисия; член на държавна комисия; изпълнителен директор на изпълнителна агенция; ръководител на административна структура, създадена със закон или с постановление; кмет на район с население над 100 000 души; заместник-кмет на община с население над 100 000 души Ниво 4, степен 2 Ниво 4, степен 2
5. Заместник-ръководител на административна структура, създадена със закон или с постановление; органи по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда; член на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация; кмет на община с население от 10 001 до 50 000 души; кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души; заместник-кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души; заместник-кмет на район с население над 100 000 души Ниво 5, степен 2 Ниво 5, степен 2
6. Заместник областен управител; заместник-кмет на община с население от 10 001 до 50 000 души; кмет на община с население до 10 000 души; кмет на район с население до 50 000 души; заместник-кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души; заместници на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда Ниво 7, степен 2 Ниво 7, степен 2
7. Заместник-кмет на район с население до 50 000 души Ниво 12, степен 2 Ниво 12, степен 2
8. Заместник-кмет на община с население до 10 000 души; кмет на кметство с население над 2500 души; председатели на постоянни комисии по области на висшето образование и председател на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол Ниво15, степен 1 Ниво 15, степен 2
9. Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души Ниво 16, степен 1 Ниво 16, степен 1
10. Кмет на кметство с население до 500 души Ниво 18, степен 1 Ниво 18, степен 1
11. Кметски наместник Ниво 23, степен 1 Ниво 23, степен 1

"


§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 27 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 31 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 31 март 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 25 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.04.2014 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 10 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2014 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3 и § 4, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 3 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2014 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 3 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)


§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2014 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 21 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2014 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВО "КРИЧИМ"

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.)


§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 август 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2014 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 11 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2014 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШКОЛАТА ПО ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 22 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТИ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 26.09.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2014 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2014 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.11.2014 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2014 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 ОТ 5 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.11.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 03.12.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 3 декември 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)


§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2014 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила на 17 декември 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2014 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2014 г.


Приложение № 1 към чл. 1


(Изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г.)


Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. разходи по области на политики и бюджетни програми


1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" 7 745 400
Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" 4 366 100
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" 3 379 300
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 830 000
Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" 830 000
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България 16 474 000
Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" 16 474 000
Политика в областта на правото на вероизповедание 4 132 100
Бюджетна програма "Вероизповедания" 4 132 100
Политика в областта на архивното дело 7 000 000
Бюджетна програма "Национален архивен фонд" 7 000 000
Бюджетна програма "Администрация" 11 259 400
Бюджетна програма "Други дейности и услуги" 26 159 100
Общо: 73 600 000
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 366 100
от тях за:  
Персонал 3 531 600
Издръжка 834 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 366 100
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 379 300
от тях за:  
Персонал 2 183 900
Издръжка 195 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 000 000
от тях за:  
Разходи за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България 1 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 379 300
Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 830 000
от тях за:  
Персонал 784 500
Издръжка 45 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 830 000
Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 474 000
от тях за:  
Персонал 14 376 500
Издръжка 2 097 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 474 000
Бюджетна програма "Вероизповедания"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 132 100
от тях за:  
Персонал 105 300
Издръжка 26 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 000 000
от тях за:  
Субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията 4 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 132 100
Бюджетна програма "Национален архивен фонд"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 000 000
от тях за:  
Персонал 5 807 800
Издръжка 582 200
Капиталови разходи 610 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 000 000
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 11 259 400
от тях за:  
Персонал 3 617 300
Издръжка 4 384 700
Капиталови разходи 3 257 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 259 400
Бюджетна програма "Други дейности и услуги"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 26 159 100
от тях за:  
Персонал 16 735 400
Издръжка 5 800 700
Капиталови разходи 3 623 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 26 159 100
Разходи по бюджетните програми на Министерския съвет - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 68 600 000
от тях за:  
Персонал 47 142 300
Издръжка 13 967 300
Капиталови разходи 7 490 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 73 600 000
   

2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси 18 034 700
Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" 9 683 100
Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" 8 351 600
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи 211 340 101
Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" 211 340 101
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма 21 705 377
Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" 328 600
Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" 19 608 177
Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" 1 768 600
Политика в областта на управлението на дълга 1 168 200
Бюджетна програма "Управление на ликвидността" 1 168 200
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 12 873 900
Бюджетна програма "Оперативна програма "Административен капацитет" 1 500 500
Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" 11 373 400
Бюджетна програма "Администрация" 11 534 722
Общо: 276 657 000
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 9 635 500
от тях за:  
Персонал 8 779 100
Издръжка 856 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 47 600
от тях за:  
Информационно издание на министерството 47 600
ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 683 100
Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 351 600
от тях за:  
Персонал 7 346 780
Издръжка 904 820
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 351 600
Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 201 287 101
от тях за:  
Персонал 190 226 500
Издръжка 9 860 601
Капиталови разходи 1 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 10 053 000
от тях за:  
Концесионна дейност 10 053 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 211 340 101
Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 328 600
от тях за:  
Персонал 232 800
Издръжка 95 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 328 600
   
Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 19 608 177
от тях за:  
Персонал 17 045 323
Издръжка 762 854
Капиталови разходи 1 800 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 19 608 177
Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 768 600
от тях за:  
Персонал 1 627 271
Издръжка 126 329
Капиталови разходи 15 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 768 600
   
Бюджетна програма "Управление на ликвидността"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 168 200
от тях за:  
Персонал 962 100
Издръжка 206 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 168 200
Бюджетна програма "Оперативна програма "Административен капацитет"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 500 500
от тях за:  
Персонал 1 306 500
Издръжка 194 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 500 500
Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 243 400
от тях за:  
Персонал 182 979
Издръжка 55 421
Капиталови разходи 5 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 11 130 000
от тях за:  
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 11 130 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 373 400
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 11 429 722
от тях за:  
Персонал 6 262 047
Издръжка 3 813 475
Капиталови разходи 1 354 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 105 000
от тях за:  
Отпечатване и контрол върху ценни книжа 105 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 534 722
Разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 255 321 400
от тях за:  
Персонал 233 971 400
Издръжка 16 875 800
Капиталови разходи 4 474 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 21 335 600
ІІІ. Общо разходи (I+II) 276 657 000
   
3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
 
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба 92 355 713
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" 17 318 454
Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" 75 037 259
Политика в областта на публичната дипломация 769 626
Бюджетна програма "Публични дейности" 570 976
Бюджетна програма "Културна дипломация" 198 650
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация 8 247 461
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" 326 000
Бюджетна програма "Двустранни отношения" 331 000
Бюджетна програма "Международно сътрудничество" 4 530 685
Бюджетна програма "Европейска политика" 312 000
Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" 2 480 776
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" 267 000
Общо: 101 372 800
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 17 318 454
от тях за:  
Персонал 10 977 584
Издръжка 5 760 870
Капиталови разходи 580 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 17 318 454
Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 75 037 259
от тях за:  
Персонал 11 336 608
Издръжка 63 320 651
Капиталови разходи 380 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 75 037 259
Бюджетна програма "Публични дейности"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 570 976
от тях за:  
Персонал 370 299
Издръжка 197 677
Капиталови разходи 3 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 570 976
Бюджетна програма "Културна дипломация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 198 650
от тях за:  
Персонал 105 109
Издръжка 93 541
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 198 650
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 326 000
от тях за:  
Издръжка 326 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 326 000
Бюджетна програма "Двустранни отношения"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 331 000
от тях за:  
Издръжка 331 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 331 000
Бюджетна програма "Международно сътрудничество"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 466 000
от тях за:  
Издръжка 466 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 064 685
от тях за:  
Членски внос ООН - Операции по поддържане на мира - Резолюции на ОС и СС 1 132 392
Членски внос НАТО - Пенсионен фонд 181 892
Основен бюджет на ОССЕ и участие в договори и конвенции 1 080 907
Частични споразумения с международни организации 1 669 494
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 530 685
Бюджетна програма "Европейска политика"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 312 000
от тях за:  
Издръжка 312 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 312 000
Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 480 776
от тях за:  
Издръжка 2 480 776
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 480 776
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 267 000
от тях за:  
Издръжка 267 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 267 000
Разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 97 308 115
от тях за:  
Персонал 22 789 600
Издръжка 73 555 515
Капиталови разходи 963 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 064 685
ІІІ. Общо разходи (I+II) 101 372 800
   
4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на отбранителните способности 957 304 000
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" 725 533 000
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси" 17 240 000
Бюджетна програма "Сигурност" 25 960 000
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" 74 416 000
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" 23 482 000
Бюджетна програма "Изследвания и технологии" 8 283 000
Бюджетна програма "Военно образование" 3 200 000
Бюджетна програма "Административно управление и осигуряване" 79 190 000
Политика в областта на съюзната и международна сигурност 64 171 000
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" 22 548 000
Бюджетна програма "Военна информация" 41 623 000
Общо: 1 021 475 000
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 725 053 650
от тях за:  
Персонал 583 411 200
Издръжка 101 457 450
Капиталови разходи 40 185 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 479 350
от тях за:  
Стипендии 180 350
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 299 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 725 533 000
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 524 000
от тях за:  
Персонал 13 257 000
Издръжка 3 122 000
Капиталови разходи 145 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 716 000
от тях за:  
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 700 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 16 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 17 240 000
Бюджетна програма "Сигурност"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 25 940 000
от тях за:  
Персонал 23 538 000
Издръжка 2 064 000
Капиталови разходи 338 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 20 000
от тях за:  
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 20 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 25 960 000
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 783 500
от тях за:  
Издръжка 16 783 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 764 500
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 5 764 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 22 548 000
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 73 346 900
от тях за:  
Персонал 56 735 000
Издръжка 15 011 900
Капиталови разходи 1 600 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 069 100
от тях за:  
Субсидии за нефинансови предприятия 1 065 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 4 100
ІІІ. Общо разходи (I+II) 74 416 000
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 23 480 600
от тях за:  
Персонал 12 985 000
Издръжка 7 547 600
Капиталови разходи 2 948 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 400
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 1 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 23 482 000
Бюджетна програма "Изследвания и технологии"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 280 000
от тях за:  
Персонал 6 438 000
Издръжка 1 592 000
Капиталови разходи 250 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 3 000
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 3 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 283 000
Бюджетна програма "Военно образование"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 200 000
от тях за:  
Персонал 835 000
Издръжка 2 265 000
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 200 000
Бюджетна програма "Административно управление и осигуряване"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 78 147 000
от тях за:  
Персонал 39 390 800
Издръжка 33 313 200
Капиталови разходи 5 443 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 043 000
от тях за:  
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 30 000
Субсидии за нефинансови предприятия 913 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 100 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 79 190 000
Бюджетна програма "Военна информация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 41 623 000
от тях за:  
Персонал 33 410 000
Издръжка 6 828 000
Капиталови разходи 1 385 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 41 623 000
Разходи по бюджетните програми на Министерството на отбраната - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 012 378 650
от тях за:  
Персонал 770 000 000
Издръжка 189 984 650
Капиталови разходи 52 394 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 9 096 350
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 021 475 000
   

5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението (общо), в т.ч.: 994 356 000
Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница" 671 711 000
Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" 143 932 000
Бюджетна програма "Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване" 178 713 000
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 5 200 000
Бюджетна програма "Убежище и бежанци" 5 200 000
Общо: 999 556 000
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 671 711 000
от тях за:  
Персонал 640 140 000
Издръжка 22 390 300
Капиталови разходи 9 180 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 671 711 000
Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 143 874 140
от тях за:  
Персонал 136 753 000
Издръжка 5 128 800
Капиталови разходи 1 992 340
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 57 860
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 57 860
ІІІ. Общо разходи (I+II) 143 932 000
Бюджетна програма "Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 177 208 360
от тях за:  
Персонал 122 915 000
Издръжка 51 423 400
Капиталови разходи 2 869 960
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 504 640
от тях за:  
Стипендии 1 188 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 316 640
ІІІ. Общо разходи (I+II) 178 713 000
Бюджетна програма "Убежище и бежанци"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 5 200 000
от тях за:  
Персонал 2 772 000
Издръжка 2 172 000
Капиталови разходи 256 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 200 000
Разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 997 993 500
от тях за:  
Персонал 902 580 000
Издръжка 81 114 500
Капиталови разходи 14 299 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 562 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 999 556 000
   

6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на правосъдието 77 166 828
Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" 8 749 248
Бюджетна програма "Регистри" 18 005 200
Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство" 28 604 000
Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" 8 916 000
Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт" 12 892 380
Политика в областта на изпълнение на наказанията 97 492 000
Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" 65 692 627
Бюджетна програма "Следствени арести и пробация" 31 799 373
Бюджетна програма "Администрация" 4 260 172
Общо: 178 919 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 5 881 914
от тях за:  
Персонал 3 301 910
Издръжка 2 580 004
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 2 867 334
от тях за:  
Издръжка 2 147 304
Субсидии за организации с нестопанска цел - по Закона за защита от домашното насилие 500 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен наказателен съд, Хагска конференция по международно частно право, СЕ "Греко" 220 030
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 749 248
Бюджетна програма "Регистри"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 18 005 200
от тях за:  
Персонал 10 068 379
Издръжка 5 644 811
Капиталови разходи 2 292 010
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 18 005 200
Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 27 953 790
от тях за:  
Персонал 23 923 120
Издръжка 3 437 880
Капиталови разходи 592 790
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 650 210
от тях за:  
Издръжка - по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест 460 000
Капиталови разходи - по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство 190 210
ІІІ. Общо разходи (I+II) 28 604 000
Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 492 930
от тях за:  
Персонал 387 553
Издръжка 100 377
Капиталови разходи 5 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 8 423 070
от тях за:  
Издръжка - по Закона за правната помощ 8 423 070
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 916 000
Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 12 892 380
от тях за:  
Издръжка - съгласно чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт 3 077 400
Капиталови разходи на органите на съдебната власт - чл. 130а от Конституцията на Република България и чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт 9 814 980
ІІІ. Общо разходи (I+II) 12 892 380
Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 53 866 647
от тях за:  
Персонал 47 527 985
Издръжка 5 040 242
Капиталови разходи 1 298 420
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 11 825 980
от тях за:  
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане 1 940 400
Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 9 879 190
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 6 390
ІІІ. Общо разходи (I+II) 65 692 627
Бюджетна програма "Следствени арести и пробация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 31 149 528
от тях за:  
Персонал 29 971 920
Издръжка 825 508
Капиталови разходи 352 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 649 845
от тях за:  
Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 649 845
ІІІ. Общо разходи (I+II) 31 799 373
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 260 172
от тях за:  
Персонал 2 537 733
Издръжка 1 522 439
Капиталови разходи 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 260 172
Разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 141 610 181
от тях за:  
Персонал 117 718 600
Издръжка 19 151 261
Капиталови разходи 4 740 320
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 37 308 819
ІІІ. Общо разходи (I+II) 178 919 000
   

7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на заетостта 96 601 178
Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица" 96 601 178
Политика в областта на трудовите отношения 11 546 131
Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" 11 214 037
Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" 332 094
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности 169 348 288
Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" 76 552 252
Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" 91 814 198
Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението" 735 840
Бюджетна програма "Равни възможности" 245 998
Политика в областта на хората с увреждания 181 092 027
Бюджетна програма "Интеграция на хора с увреждания" 181 092 027
Политика в областта на социалното включване 593 453 084
Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" 17 667 204
Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца" 575 716 821
Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване" 69 059
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие 518 263
Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище на населението" 244 964
Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност" 104 240
Бюджетна програма "Демографско развитие на населението" 169 059
Политика в областта на свободното движение на работници, миграцията и интеграцията 114 664
Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" 114 664
Бюджетна програма "Администрация" 8 905 165
Общо: 1 061 578 800
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица"
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 23 601 178
от тях за:  
Персонал 21 559 651
Издръжка 1 989 527
Капиталови разходи 52 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 73 000 000
от тях за:  
Разходи за квалификация и програми за безработни 73 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 96 601 178
Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 214 037
от тях за:  
Персонал 6 649 200
Издръжка 554 837
Капиталови разходи 10 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 000 000
от тях за:  
Проекти и програми за подобряване на условията на труд 3 000 000
Диагностика на професионалните болести 1 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 214 037
Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 332 094
от тях за:  
Персонал 214 326
Издръжка 116 768
Капиталови разходи 1 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 332 094
Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 9 773 052
от тях за:  
Персонал 8 950 959
Издръжка 497 093
Капиталови разходи 325 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 66 779 200
от тях за:  
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане (ЗСП) 52 489 450
Еднократни помощи по ЗСП 1 900 000
Целеви помощи за наеми по ЗСП 100 000
Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г. 2 500 000
Други помощи - проект обществени трапезарии 4 450 000
Други помощи за физически лица по ЗСП 339 750
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите 5 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 76 552 252
Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 500 968
от тях за:  
Персонал 8 069 287
Издръжка 431 681
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 83 313 230
от тях за:  
Целеви помощи за отопление - Наредба № РД-07-5 от 2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление 83 313 230
ІІІ. Общо разходи (I+II) 91 814 198
Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 57 770
от тях за:  
Персонал 51 441
Издръжка 6 329
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 678 070
от тях за:  
Проекти за предоставяне на социални услуги 408 070
Изграждане на нова, реконструиране, обзавеждане и модернизация на материалната база 270 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 735 840
Бюджетна програма "Равни възможности"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 85 998
от тях за:  
Персонал 85 998
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 160 000
от тях за:  
Европейски инициативи и проекти за равни възможности и антидискриминация 160 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 245 998
Бюджетна програма "Интеграция на хора с увреждания"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 768 667
от тях за:  
Персонал 7 370 696
Издръжка 391 971
Капиталови разходи 6 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 173 323 360
от тях за:  
Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) 135 702 560
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по ЗИХУ 32 000 000
Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение 500 000
Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух 300 000
Целеви помощи за услуги на трудноподвижни лица 930 800
Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психически разстройства 200 000
Субсидия за заетост в специализирана работна среда 1 720 000
Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда 150 000
Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност 450 000
Субсидия за осигуряване на достъпна среда 400 000
Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания в размер на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО 700 000
Субсидия за социална интеграция на хора с увреждания 270 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 181 092 027
Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 037 204
от тях за:  
Персонал 6 667 441
Издръжка 363 763
Капиталови разходи 6 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 10 630 000
от тях за:  
Национална телефонна линия за деца - 116111 170 000
Командировки по проверки в страната (планови и по сигнал) 60 000
Помощи по Закона за закрила на детето (ЗЗД) 8 900 000
Приемни родители по ЗЗД 1 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 17 667 204
Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 19 319 359
от тях за:  
Персонал 18 018 289
Издръжка 1 301 070
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 556 397 462
от тях за:  
Еднократни помощи при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) 30 010 000
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година 31 200 000
Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 година 6 000 000
Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 1 година от майка-студентка, учаща в редовна форма на обучение 5 760 000
Месечни помощи за деца 399 558 000
Еднократни помощи при бременност 3 150 000
Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст 68 149 440
Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки 1 320 022
Целеви помощи за ученици 11 250 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 575 716 821
Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 69 059
от тях за:  
Персонал 69 059
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 69 059
Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище на населението"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 244 964
от тях за:  
Персонал 244 964
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 244 964
Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 104 240
от тях за:  
Персонал 104 240
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 104 240
Бюджетна програма "Демографско развитие на населението"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 69 059
от тях за:  
Персонал 69 059
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 100 000
от тях за:  
Съфинансиране по изпълнение на европейски програми и проекти 100 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 169 059
Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 114 664
от тях за:  
Персонал 114 664
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 114 664
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 905 165
от тях за:  
Персонал 5 709 226
Издръжка 2 475 939
Капиталови разходи 720 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 905 165
Разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 93 197 478
от тях за:  
Персонал 83 948 500
Издръжка 8 128 978
Капиталови разходи 1 120 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 968 381 322
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 061 578 800
   

8. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 66 630 400
Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" 19 026 209
Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" 8 452 792
Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" 36 695 472
Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" 2 455 927
Политика в областта на диагностиката и лечението 282 352 000
Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности и здравна информация" 4 661 593
Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" 58 454 692
Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" 120 823 185
Бюджетна програма "Психиатрична помощ" 45 305 831
Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" 16 655 886
Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение" 29 363 478
Бюджетна програма "Медицинска експертиза на работоспособност" 7 087 335
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 15 973 000
Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" 15 973 000
Бюджетна програма "Администрация" 23 126 600
Общо: 388 082 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Държавен здравен контрол"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 18 796 779
от тях за:  
Персонал 18 223 873
Издръжка 572 906
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 229 430
от тях за:  
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето 200 000
Стипендии 29 430
ІІІ. Общо разходи (I+II) 19 026 209
Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 185 322
от тях за:  
Персонал 7 003 144
Издръжка 182 178
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 267 470
от тях за:  
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето 1 200 000
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 42 000
Стипендии 25 470
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 452 792
Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 5 497 852
от тях за:  
Персонал 5 186 402
Издръжка 311 450
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 31 197 620
от тях за:  
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето 1 150 000
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 29 000 000
Стипендии 42 300
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения 1 000 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 5 320
ІІІ. Общо разходи (I+II) 36 695 472
Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 785 927
от тях за:  
Персонал 1 366 515
Издръжка 419 412
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 670 000
от тях за:  
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето 70 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл.106а от Закона за лечебните заведения 600 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 455 927
Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности и здравна информация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 940 593
от тях за:  
Персонал 1 411 416
Издръжка 529 177
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 2 721 000
от тях за:  
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 2 721 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 661 593
Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 23 297 232
от тях за:  
Персонал 5 054 737
Издръжка 18 242 495
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 35 157 460
от тях за:  
Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето 2 451 600
Разходи за дейности по асистирана репродукция 7 000 000
Разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст 6 000 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения 19 400 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 305 860
ІІІ. Общо разходи (I+II) 58 454 692
Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 104 723 185
от тях за:  
Персонал 82 172 102
Издръжка 17 551 083
Капиталови разходи 5 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 16 100 000
от тях за:  
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 100 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения 16 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 120 823 185
Бюджетна програма "Психиатрична помощ"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 23 305 831
от тях за:  
Персонал 14 006 428
Издръжка 9 299 403
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 22 000 000
от тях за:  
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения 22 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 45 305 831
Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 876 799
от тях за:  
Персонал 5 432 188
Издръжка 2 444 611
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 8 779 087
от тях за:  
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 6 779 087
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения 2 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 655 886
Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 29 363 478
от тях за:  
Персонал 20 373 332
Издръжка 8 990 146
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 29 363 478
Бюджетна програма "Медицинска експертиза на работоспособност"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 087 335
от тях за:  
Персонал 1 757 588
Издръжка 329 747
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 000 000
от тях за:  
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения 5 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 087 335
Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 346 353
от тях за:  
Персонал 2 252 583
Издръжка 2 093 770
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 11 626 647
от тях за:  
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 11 626 647
ІІІ. Общо разходи (I+II) 15 973 000
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 595 600
от тях за:  
Персонал 5 076 092
Издръжка 1 519 508
Капиталови разходи 10 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 6 531 000
от тях за:  
Разходи за придобиване на специалност - Наредба 34/29.12.2006г. 6 495 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения 36 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 23 126 600
Разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 246 802 286
от тях за:  
Персонал 169 316 400
Издръжка 62 485 886
Капиталови разходи 15 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 141 279 714
ІІІ. Общо разходи (I+II) 388 082 000
   

9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот 364 145 600
Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование" 44 407 000
Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" 44 053 970
Бюджетна програма "Училищно образование" 240 441 925
Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" 8 054 090
Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" 9 036 160
Бюджетна програма "Учене през целия живот" 18 152 455
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал 50 755 000
Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" 3 341 890
Бюджетна програма "Студентско подпомагане" 8 993 580
Бюджетна програма "Международен образователен обмен" 2 689 560
Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" 23 736 080
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" 11 993 890
Бюджетна програма "Администрация" 5 355 300
Общо: 420 255 900
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 13 038 500
от тях за:  
Персонал 9 309 340
Издръжка 3 729 160
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 31 368 500
от тях за:  
Издръжка 31 368 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 44 407 000
Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 25 427 950
от тях за:  
Персонал 20 060 990
Издръжка 5 366 960
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 18 626 020
от тях за:  
Издръжка 10 045 490
Стипендии 8 580 530
ІІІ. Общо разходи (I+II) 44 053 970
Бюджетна програма "Училищно образование"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 209 941 925
от тях за:  
Персонал 162 756 515
Издръжка 44 128 410
Капиталови разходи 3 057 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 30 500 000
от тях за:  
Издръжка 30 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 240 441 925
Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 854 090
от тях за:  
Персонал 2 053 790
Издръжка 4 800 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 200 000
от тях за:  
Издръжка 1 200 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 054 090
Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 936 160
от тях за:  
Персонал 885 810
Издръжка 2 050 350
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 6 100 000
от тях за:  
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина 6 100 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 036 160
Бюджетна програма "Учене през целия живот"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 982 455
от тях за:  
Персонал 2 467 255
Издръжка 1 515 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 14 170 000
от тях за:  
Издръжка 10 020 000
Субсидии за нефинансови предприятия 2 850 000
Субсидии на организации с нестопанска цел 1 300 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 18 152 455
Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 341 890
от тях за:  
Персонал 1 911 890
Издръжка 1 430 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 341 890
Бюджетна програма "Студентско подпомагане"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 871 100
от тях за:  
Персонал 486 420
Издръжка 384 680
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 8 122 480
от тях за:  
Издръжка 1 760 600
Субсидии за нефинансови предприятия 6 361 880
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 993 580
Бюджетна програма "Международен образователен обмен"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 914 560
от тях за:  
Персонал 279 540
Издръжка 1 635 020
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 775 000
от тях за:  
Стипендии 240 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 90 000
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина 445 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 689 560
Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 23 736 080
от тях за:  
Персонал 1 095 680
Издръжка 22 640 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 23 736 080
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 272 890
от тях за:  
Персонал 811 310
Издръжка 5 461 580
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 721 000
от тях за:  
Субсидии за нефинансови предприятия 220 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 5 501 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 993 890
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 5 355 300
от тях за:  
Персонал 3 584 560
Издръжка 1 770 740
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 355 300
Разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 303 672 900
от тях за:  
Персонал 205 703 100
Издръжка 94 912 800
Капиталови разходи 3 057 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 116 583 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 420 255 900
   

10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство 13 662 000
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" 4 026 300
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" 9 635 700
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование 102 300 900
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" 508 300
Бюджетна програма "Филмово изкуство" 13 384 500
Бюджетна програма "Сценични изкуства" 55 544 900
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" 140 000
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" 415 900
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" 3 659 400
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" 4 104 900
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" 24 543 000
Бюджетна програма "Администрация" 4 776 700
Общо: 120 739 600
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 522 600
от тях за:  
Персонал 1 204 300
Издръжка 1 523 300
Капиталови разходи 795 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 503 700
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 3 700
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности на основание Закона за културното наследство 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 026 300
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 9 171 600
от тях за:  
Персонал 4 508 700
Издръжка 4 362 900
Капиталови разходи 300 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 464 100
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 4 100
Разходи за издръжка - субсидия за творчески проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство 460 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 635 700
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 105 800
от тях за:  
Персонал 73 500
Издръжка 27 300
Капиталови разходи 5 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 402 500
от тях за:  
Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за закрила и развитие на културата - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство - субсидия за творчески проекти 200 000
Субсидии за организации с нестопанска цел на основание Закона за закрила и развитие на културата - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство - субсидия за творчески проекти 200 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 2 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 508 300
Бюджетна програма "Филмово изкуство"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 424 900
от тях за:  
Персонал 294 600
Издръжка 120 300
Капиталови разходи 10 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 12 959 600
от тях за:  
Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за филмовата индустрия - за създаване и разпространение на български филми и коопродукции с българско участие - субсидия за творчески проекти 12 700 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 259 600
ІІІ. Общо разходи (I+II) 13 384 500
Бюджетна програма "Сценични изкуства"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 54 487 100
от тях за:  
Персонал 31 018 600
Издръжка 21 494 800
Капиталови разходи 1 973 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 057 800
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 7 800
Разходи за издръжка на основание Закона за закрила и развитие на културата - за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения - субсидия за творчески проекти 1 050 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 55 544 900
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 140 000
от тях за:  
Издръжка 140 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 140 000
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 367 400
от тях за:  
Персонал 174 500
Издръжка 192 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 48 500
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 48 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 415 900
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 919 700
от тях за:  
Персонал 2 379 900
Издръжка 539 800
Капиталови разходи  
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 739 700
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 14 700
Субсидии за организации с нестопанска цел на основание Закона за закрила и развитие на културата - субсидия за творчески проекти в областта на литературното наследство 400 000
Разходи за издръжка на основание Закона за закрила и развитие на културата - за финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата, за творчески проекти 325 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 659 400
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 040 500
от тях за:  
Персонал 670 600
Издръжка 3 269 900
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 64 400
от тях за:  
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 64 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 104 900
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 24 177 300
от тях за:  
Персонал 16 545 300
Издръжка 7 332 000
Капиталови разходи 300 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 365 700
от тях за:  
Стипендии 365 700
ІІІ. Общо разходи (I+II) 24 543 000
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 776 700
от тях за:  
Персонал 2 001 600
Издръжка 2 575 100
Капиталови разходи 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 776 700
Разходи по бюджетните програми на Министерството на културата - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 104 133 600
от тях за:  
Персонал 58 871 600
Издръжка 41 578 300
Капиталови разходи 3 683 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 16 606 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 120 739 600
   

11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на управление на водите 7 459 300
Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" 7 459 300
Политика в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите 2 354 300
Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" 2 354 300
Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух 1 293 500
Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" 1 293 500
Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие 6 153 700
Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" 6 153 700
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 8 970 200
Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" 8 970 200
Политика в областта на повишаване на екологичното съзнание и култура 1 099 500
Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" 1 099 500
Политика в областта на предотвратяването и контрола на замърсяването и управление на химикалите 3 037 400
Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" 3 037 400
Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата 530 700
Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" 530 700
Бюджетната програма "Администрация" 13 055 700
Общо: 43 954 300
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 459 300
от тях за:  
Персонал 4 765 500
Издръжка 2 693 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 459 300
Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 354 300
от тях за:  
Персонал 1 909 100
Издръжка 445 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 354 300
Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 293 500
от тях за:  
Персонал 1 032 400
Издръжка 261 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 293 500
Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 153 700
от тях за:  
Персонал 4 188 800
Издръжка 1 964 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 153 700
Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 970 200
от тях за:  
Персонал 4 491 300
Издръжка 4 478 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 970 200
Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 099 500
от тях за:  
Персонал 922 500
Издръжка 177 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 099 500
Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 037 400
от тях за:  
Персонал 2 275 900
Издръжка 569 500
Капиталови разходи 192 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 037 400
Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 530 700
от тях за:  
Персонал 405 400
Издръжка 125 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 530 700
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 13 055 700
от тях за:  
Персонал 7 251 200
Издръжка 3 984 200
Капиталови разходи 1 820 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 13 055 700
Разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 43 954 300
от тях за:  
Персонал 27 242 100
Издръжка 14 699 900
Капиталови разходи 2 012 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 43 954 300
   

12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност 35 939 800
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" 1 632 000
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" 606 300
Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки" 1 177 400
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" 2 422 900
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" 10 820 300
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" 585 400
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" 1 135 100
Бюджетна програма "Привличане и насърчаване на инвестициите" 7 940 600
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" 6 300 100
Бюджетна програма "Защита на потребителите" 3 319 700
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество 11 225 100
Бюджетна програма "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" 11 225 100
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма 4 034 000
Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" 1 304 200
Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама" 2 729 800
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие 61 938 500
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" 40 885 100
Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" 17 673 600
Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" 1 507 000
Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси" 1 872 800
Бюджетна програма "Администрация" 9 664 900
Общо: 122 802 300
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 632 000
от тях за:  
Персонал 1 284 800
Издръжка 347 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 632 000
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 606 300
от тях за:  
Персонал 403 300
Издръжка 203 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 606 300
Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 177 400
от тях за:  
Персонал 1 025 400
Издръжка 152 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 177 400
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 422 900
от тях за:  
Персонал 1 793 200
Издръжка 619 700
Капиталови разходи 10 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 422 900
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 10 820 300
от тях за:  
Персонал 9 096 400
Издръжка 1 463 900
Капиталови разходи 260 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 10 820 300
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 585 400
от тях за:  
Персонал 486 300
Издръжка 99 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 585 400
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 135 100
от тях за:  
Персонал 1 065 200
Издръжка 69 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 135 100
Бюджетна програма "Привличане и насърчаване на инвестициите"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 940 600
от тях за:  
Персонал 647 500
Издръжка 293 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 7 000 000
от тях за:  
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) 7 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 940 600
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 300 100
от тях за:  
Персонал 2 964 900
Издръжка 3 227 200
Капиталови разходи 108 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 300 100
Бюджетна програма "Защита на потребителите"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 249 700
от тях за:  
Персонал 2 720 200
Издръжка 529 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 70 000
от тях за:  
Субсидии за сдружения на потребителите 70 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 319 700
Бюджетна програма "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 11 225 100
от тях за:  
Персонал 3 019 200
Издръжка 8 205 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 225 100
Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 304 200
от тях за:  
Персонал 676 500
Издръжка 627 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 304 200
Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 729 800
от тях за:  
Персонал 249 800
Издръжка 2 480 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 729 800
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 585 100
от тях за:  
Персонал 460 500
Издръжка 124 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 40 300 000
от тях за:  
Субсидии за нефинансови предприятия, предвидени за компенсиране на разходите на "НЕК" ЕАД в качеството й на обществен доставчик на електрическа енергия от възобновяеми източници по преференциални цени 40 300 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 40 885 100
Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 564 800
от тях за:  
Персонал 374 900
Издръжка 189 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 17 108 800
от тях за:  
Субсидии за нефинансови предприятия - издръжка фонд РАО и фонд ИЕЯС 16 274 700
Капиталови трансфери - фонд РАО и фонд ИЕЯС 834 100
ІІІ. Общо разходи (I+II) 17 673 600
Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 507 000
от тях за:  
Персонал 1 263 600
Издръжка 243 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 507 000
Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 872 800
от тях за:  
Персонал 1 068 400
Издръжка 704 400
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 872 800
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 9 664 900
от тях за:  
Персонал 5 477 300
Издръжка 3 827 600
Капиталови разходи 360 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
   
ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 664 900
Разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката и енергетиката - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 58 323 500
от тях за:  
Персонал 34 077 400
Издръжка 23 408 100
Капиталови разходи 838 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 64 478 800
ІІІ. Общо разходи (I+II) 122 802 300
   

13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на развитието на регионите в страната и намаляване на различията, ефективното и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаването на работни места 3 725 013
Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество" 3 226 874
Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България" 498 139
Политика в областта на подобряване инфраструктурната свързаност на регионите - изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура 200 340 897
Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" 193 529 374
Бюджетна програма "Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация" 6 811 523
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 7 317 290
Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" 705 178
Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" 1 928 523
Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" 4 683 589
Общо: 211 383 200
 
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми
 
Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 823 278
от тях за:  
Персонал 1 994 478
Издръжка 828 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 403 596
от тях за:  
Изграждане на гранично-контролни пропускателни пунктове 403 596
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 226 874
Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 218 139
от тях за:  
Персонал 210 019
Издръжка 8 120
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 280 000
от тях за:  
Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по ОПРР 2007 - 2013 г. 180 000
Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите 100 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 498 139
Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 40 909 232
от тях за:  
Персонал 21 202 706
Издръжка 18 146 526
Капиталови разходи 1 560 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 152 620 142
от тях за:  
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа 107 144 757
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища 200 000
Рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа 20 094 000
Корекции на реки и благоустрояване на населените места 163 385
Изграждане на републиканска пътна мрежа 14 018 000
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа 11 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 193 529 374
Бюджетна програма "Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 810 272
от тях за:  
Персонал 769 272
Издръжка 41 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 6 001 251
от тях за:  
Изготвяне на устройствени планове 263 000
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България 600 000
Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти 5 138 251
ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 811 523
Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 705 178
от тях за:  
Персонал 689 178
Издръжка 16 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 705 178
Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 928 523
от тях за:  
Персонал 1 352 023
Издръжка 274 500
Капиталови разходи 302 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 928 523
Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 683 589
от тях за:  
Персонал 3 131 024
Издръжка 648 550
Капиталови разходи 904 015
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 683 589
Разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 52 078 211
от тях за:  
Персонал 29 348 700
Издръжка 19 963 496
Капиталови разходи 2 766 015
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 159 304 989
ІІІ. Общо разходи (I+II) 211 383 200
   

14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на земеделието и селските райони 158 783 200
Бюджетна програма "Земеделски земи" 26 547 234
Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" 229 186
Бюджетна програма "Растениевъдство" 11 027 862
Бюджетна програма "Хидромелиорации" 1 766 506
Бюджетна програма "Животновъдство" 2 639 927
Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" 2 056 036
Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" 736 101
Бюджетна програма "Научни изследвания" 24 381 410
Бюджетна програма "Съвети и консултации" 1 415 369
Бюджетна програма "Образование" 39 467 795
Бюджетна програма "Земеделска техника" 1 693 310
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" 45 283 089
Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" 1 539 375
Политика в областта на рибарството и аквакултурите 4 939 200
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" 4 939 200
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча 29 275 200
Бюджетна програма "Национална горска политика" 3 533 200
Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" 21 742 000
Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" 4 000 000
Бюджетна програма "Администрация" 16 383 900
Общо: 209 381 500
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми  
Бюджетна програма "Земеделски земи"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 26 447 234
от тях за:  
Персонал 20 670 305
Издръжка 5 776 929
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 100 000
от тях за:  
Разходи за членски внос в Световната организация на ООН по прехрана и земеделие (FAO) 100 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 26 547 234
Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 229 186
от тях за:  
Персонал 219 186
Издръжка 10 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 229 186
Бюджетна програма "Растениевъдство"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 11 027 862
от тях за:  
Персонал 9 152 877
Издръжка 1 874 985
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 027 862
Бюджетна програма "Хидромелиорации"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 766 506
от тях за:  
Персонал 223 506
Издръжка 1 043 000
Капиталови разходи 500 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 766 506
Бюджетна програма "Животновъдство"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 639 927
от тях за:  
Персонал 1 892 250
Издръжка 747 677
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 639 927
Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 056 036
от тях за:  
Персонал 1 056 036
Издръжка 1 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 056 036
Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 736 101
от тях за:  
Персонал 686 101
Издръжка 50 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 736 101
Бюджетна програма "Научни изследвания"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 24 361 902
от тях за:  
Персонал 19 318 726
Издръжка 5 043 176
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 19 508
от тях за:  
Разходи за членски внос във: Международен център по генетично инженерство и биотехнология (ICGEB), Триест, Италия; Биовърсити интернешънъл - ЕCPGR, Рим, Италия; Европейска организация по растениевъдни науки (EPSO), Гент, Белгия; Международно дружество по градинарски науки (ISHS), Льовен, Белгия; Дружество по криобиология - САЩ, Бетезда, щат Мериленд 19 508
ІІІ. Общо разходи (I+II) 24 381 410
Бюджетна програма "Съвети и консултации"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 415 369
от тях за:  
Персонал 1 189 611
Издръжка 225 758
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 415 369
Бюджетна програма "Образование"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 38 067 335
от тях за:  
Персонал 30 943 600
Издръжка 6 623 735
Капиталови разходи 500 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 400 460
от тях за:  
Стипендии 1 400 460
ІІІ. Общо разходи (I+II) 39 467 795
Бюджетна програма "Земеделска техника"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 693 310
от тях за:  
Персонал 1 325 974
Издръжка 367 336
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 693 310
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 45 214 087
от тях за:  
Персонал 31 414 724
Издръжка 13 799 363
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 69 002
от тях за:  
Разходи за членски внос в Европейската и средиземноморска организация по растителна защита 69 002
ІІІ. Общо разходи (I+II) 45 283 089
Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 539 375
от тях за:  
Персонал 1 519 375
Издръжка 20 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 539 375
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 939 200
от тях за:  
Персонал 3 800 000
Издръжка 1 039 200
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 939 200
Бюджетна програма "Национална горска политика"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 533 200
от тях за:  
Персонал 374 686
Издръжка 3 158 514
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 533 200
Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 21 742 000
от тях за:  
Персонал 15 642 000
Издръжка 6 000 000
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 21 742 000
Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 000 000
от тях за:  
Издръжка 4 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 000 000
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 383 900
от тях за:  
Персонал 6 014 643
Издръжка 8 812 257
Капиталови разходи 1 557 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 383 900
Разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 207 792 530
от тях за:  
Персонал 145 443 600
Издръжка 59 591 930
Капиталови разходи 2 757 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 588 970
ІІІ. Общо разходи (I+II) 209 381 500
   

15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията (общо), в т.ч.: 234 417 800
Бюджетна програма "Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" 205 688 200
Бюджетна програма "Развитие на информационните технологии и съобщенията" 28 729 600
Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" 13 686 300
Общо: 248 104 100
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми  
Бюджетна програма "Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 25 813 200
от тях за:  
Персонал 14 257 800
Издръжка 10 118 200
Капиталови разходи 1 437 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 179 875 000
от тях за:  
Субсидии за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги 179 875 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 205 688 200
Бюджетна програма "Развитие на информационните технологии и съобщенията"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 229 600
от тях за:  
Персонал 7 943 500
Издръжка 6 786 100
Капиталови разходи 1 500 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 12 500 000
от тях за:  
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги 12 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 28 729 600
Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 13 686 300
от тях за:  
Персонал 8 167 900
Издръжка 3 267 100
Капиталови разходи 2 251 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 13 686 300
Разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 55 729 100
от тях за:  
Персонал 30 369 200
Издръжка 20 171 400
Капиталови разходи 5 188 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 192 375 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 248 104 100
   

16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 13 563 600
Бюджетна програма "Спорт за учащи" 9 861 660
Бюджетна програма "Спорт в свободното време" 3 701 940
Политика в областта на спорта за високи постижения 46 317 300
Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" 30 227 210
Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" 16 090 090
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 2 367 600
Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" 2 367 600
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта 250 500
Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" 250 500
Политика в областта на младите хора 2 155 600
Бюджетна програма "Младите в действие" 2 155 600
Бюджетна програма "Администрация" 1 547 900
Общо: 66 202 500
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми  
Бюджетна програма "Спорт за учащи"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 621 980
от тях за:  
Персонал 5 855 850
Издръжка 2 316 130
Капиталови разходи 450 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 239 680
от тях за:  
Субсидии за поевтиняване на храната в студентските столове на "Академика 2011" - ЕАД 54 000
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи 1 185 680
ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 861 660
Бюджетна програма "Спорт в свободното време"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 515 080
от тях за:  
Персонал 349 200
Издръжка 165 880
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 3 186 860
от тях за:  
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време 3 186 860
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 701 940
Бюджетна програма "Олимпийска подготовка"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 263 750
от тях за:  
Персонал 238 800
Издръжка 24 950
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 29 963 460
от тях за:  
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за подготовка и развитие на елитния спорт и олимпийския резерв, както и за подпомагане участието на българските делегации на олимпийските и параолимпийските игри в Сочи и летни олимпийски игри в Нанжинг 29 963 460
ІІІ. Общо разходи (I+II) 30 227 210
Бюджетна програма "Спорт за високи постижения"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 220 090
от тях за:  
Персонал 495 600
Издръжка 724 490
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 14 870 000
от тях за:  
Плащания по инструкцията за награждаване на спортисти и длъжностни лица за постигнати призови класирания, както и за месечните премии на олимпийските медалисти и треньори, прекратили активна състезателна дейност 5 264 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на МС от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" - ЕАД 180 000
Субсидии за финансово подпомагане на спортните организации за развитие на елитния спорт за неолимпийските спортове, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България, както и за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за участие в други вътрешни и международни прояви 9 426 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 090 090
Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 817 600
от тях за:  
Персонал 241 720
Издръжка 975 880
Капиталови разходи 600 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 550 000
от тях за:  
Финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения 550 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 367 600
Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 250 500
от тях за:  
Персонал 159 570
Издръжка 90 930
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 250 500
Бюджетна програма "Младите в действие"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 235 600
от тях за:  
Персонал 810 120
Издръжка 425 480
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 920 000
от тях за:  
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта 920 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 155 600
Бюджетна програма "Администрация"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 547 900
от тях за:  
Персонал 1 202 540
Издръжка 345 360
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 547 900
Разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 15 472 500
от тях за:  
Персонал 9 353 400
Издръжка 5 069 100
Капиталови разходи 1 050 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 50 730 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 66 202 500
   

17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на подобряването на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти (общо), в т.ч.: 25 084 400
Бюджетна програма "Инвестиционно проектиране, устройствено планиране, финансиране и контрол" 5 121 900
Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" 7 458 200
Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" 12 504 300
Общо: 25 084 400
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми  
Бюджетна програма "Инвестиционно проектиране, устройствено планиране, финансиране и контрол"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 5 121 900
от тях за:  
Персонал 2 361 100
Издръжка 1 815 800
Капиталови разходи 945 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 121 900
Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 458 200
от тях за:  
Персонал 5 369 600
Издръжка 1 869 900
Капиталови разходи 218 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 458 200
Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 12 504 300
от тях за:  
Персонал 6 613 700
Издръжка 4 250 600
Капиталови разходи 1 640 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 12 504 300
Разходи по бюджетните програми на Министерството на инвестиционното проектиране - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 25 084 400
от тях за:  
Персонал 14 344 400
Издръжка 7 936 300
Капиталови разходи 2 803 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 25 084 400
   

18. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на защитата на националната сигурност 112 247 000
Бюджетна програма "Национална сигурност" 112 247 000
Общо: 112 247 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми  
Бюджетна програма "Национална сигурност"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 112 247 000
от тях за:  
Персонал 103 233 500
Издръжка 8 213 500
Капиталови разходи 800 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 112 247 000
Разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Национална сигурност" - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 112 247 000
от тях за:  
Персонал 103 233 500
Издръжка 8 213 500
Капиталови разходи 800 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 112 247 000
   

19. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси (общо), в т.ч.: 40 093 100
Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" 21 989 146
Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации и целеви запаси от нефт и нефтопродукти" 18 103 954
Общо: 40 093 100
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми  
Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 20 216 746
от тях за:  
Персонал 5 277 246
Издръжка 13 542 782
Капиталови разходи 1 396 718
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 772 400
от тях за:  
Плащания за попълване на държавния резерв по Закона за държавните резерви и военновременните запаси 1 772 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 21 989 146
Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации и целеви запаси от нефт и нефтопродукти"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 103 954
от тях за:  
Персонал 1 103 954
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 17 000 000
от тях за:  
Плащания за попълване на държавния резерв по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 17 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 18 103 954
Разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 21 320 700
от тях за:  
Персонал 6 381 200
Издръжка 13 542 782
Капиталови разходи 1 396 718
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 18 772 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 40 093 100
   

20. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми
 
Наименования на програмите Сума (в лева)
Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства 42 501 000
Бюджетна програма "Технически операции" 42 501 000
Общо: 42 501 000
   
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми  
Бюджетна програма "Технически операции"  
Разходи по бюджетната програма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 42 501 000
от тях за:  
Персонал 37 648 000
Издръжка 4 853 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 42 501 000
Разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Технически операции" - общо Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 42 501 000
от тях за:  
Персонал 37 648 000
Издръжка 4 853 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
ІІІ. Общо разходи (I+II) 42 501 000


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1Предназначение на субсидиите за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания за 2014 г.
 
(лева)
Показатели Сума
1 2 3
1. Сдружение "Съюз на инвалидите в България" (СИБ) 617 000
а) за финансиране дейностите на СИБ при осъществяване на социални контакти, извършване на социални услуги и оказване на социална помощ в нишите, освободени от държавата и общините, антидискриминационни и медийни прояви, нови услуги и дейности и др. 196 400
б) за подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски, организационни, административноправни, транспортни и други услуги, в т.ч. за обучение, квалификация, преквалификация и увеличаване административния капацитет на кадрите и структурите на организацията и други видове дейности 135 280
в) за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социалнозначими проекти, разкриване на нови работни места, масови дейности, подпомагане на спортни, културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността на хората с физически увреждания, и др. 145 500
г) за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални контакти, организационно-масови дейности, дейности в национални и международни организации, за международна дейност, контакти и социални издания, транспортни, пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др. 139 820
2. Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" (СВВП) 246 000
а) за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите 222 000
б) за подпомагане дейностите на СВВП - разходи, свързани с провеждането на: финансово-счетоводно обслужване на СВВП и структурите му в страната; консултации - юридически, трудовоправни, здравни и социални; международна дейност - членски внос към сродни организации, командировъчни при участие в мероприятия и др.; курсове - квалификация, преквалификация, трудова заетост и др.; организиране и провеждане на заседания на УС и КС на СВВП и общото отчетно събрание за 2014 г.; организиране и провеждане на мероприятия по случай годишнини от учредяването и възстановяването на организацията; за подпомагане организационните дейности на СВВП и клубните дейности на дружествата "Военноинвалид" в страната, като изплащане на наеми и консумативи (ток, вода, парно, такса смет и интернет); подпомагане организационната дейност на СВВП, като: канцеларски материали, пощенски разходи, копирни услуги и др. 15 000
в) за организиране и провеждане на семинари във връзка с разясняване на нормативни документи на СВВП, като: устав, правилници за работа на УС и КС, инструкции по различните дейности: организационна, финансова, здравна, социална и др., както и разясняване на правата по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и подзаконовите нормативни документи към него; издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, рекламни брошури, нормативни документи, музейни сбирки 9 000
3. Сдружение "Съюз на слепите в България" 628 000
а) за подпомагане дейността на Съюза на слепите в България, свързана със защита правата на хората със зрителни увреждания, в т.ч. за подобряване на административния капацитет на кадрите, за развитие на социалния контакт, за популяризиране на дейността на организацията, за събрания, за нови видове услуги и за консумативи за изброените дейности 150 000
б) за подпомагане на обучението и повишаване на квалификацията на младежи, обучаващи се във висши учебни заведения, за подпомагане на трудовата реализация на интелектуалци, за помощнотехнически средства, за социално подпомагане на членовете на организацията и за консумативи за изброените дейности 70 000
в) за изграждане на асансьор и рампа за достъп на хора с увреждания в рехабилитационна база - Шипковски минерални бани 30 000
г) за информационни услуги, запис на говорящи книги и списания, издателска и брайлова дейност, поддържане на информационни сайтове, административно и правно обслужване и за консумативи за изброените дейности 90 000
д) за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, в т.ч. художествено творчество, култура, спорт и туризъм, международна дейност, транспортни и командировъчни разходи, организационна дейност, административно обслужване и за консумативи за изброените дейности 288 000
4. Сдружение "Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения" (БАЛИЗ) 185 000
а) за изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и на техните семейства 24 400
б) за подпомагане дейността на родителските организации, членове на БАЛИЗ, за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства 54 800
в) за обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на БАЛИЗ 31 000
г) за подготовка и разпространение на информация и информационни материали - организиране и провеждане на информационни кампании 19 800
д) за координация и мониторинг 55 000
5. Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" 416 000
а) за трудова рехабилитация 106 000
б) за професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация 60 000
в) за социална рехабилитация 170 000
г) за общи рехабилитационни нужди 80 000
6. Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" (АРДУС) 98 000
а) за рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на деца и младежи с увреден слух, за извънкласни дейности и курсове 39 000
б) за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохлеарни импланти 12 000
в) за интеграционни и социални дейности, рехабилитационни лагери, семинари и конференции, международна дейност 19 000
г) за подпомагане, организиране и координиране дейността на АРДУС, за дейности в национални и международни организации, печатни издания и информационно обслужване 28 000
7. Сдружение "Съюз на глухите в България" (СГБ) 324 000
а) за подпомагане и дофинансиране дейността на клубовете за комуникация и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, дейността на видеоцентъра за субтитри, дейността на Центъра за развитие на ЖМЕ, за републикански мероприятия, международна дейност и семинари, за 80-годишния юбилей на Съюза на глухите в България 264 400
б) за издателска дейност на вестник "Тишина" и специализирани издания 25 000
в) за социално подпомагане на членовете на съюза 34 600
8. Сдружение "Българска асоциация "Диабет" (БАД) 353 000
а) за програма "Диетично хранене на социално слаби диабетици", включително възнаграждението на координатор по хранене 200 000
б) за помощи от медикаменти, лекарства, помощни средства, консумативи и др. 20 000
в) за изграждане и поддръжка на информационно-консултативни центрове в София и страната, за информационна дейност, брошури, анкети, обучение, застъпнически програми и др. 80 000
г) за поддръжка и подпомагане на дейността на Национален клуб "ДИАБЕТ" и на структурите на БАД в страната 53 000
9. Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" (АРДНЗ) 80 000
а) за допълнителна преподавателска помощ, специални приспособления и помощни средства за деца с нарушено зрение 6 000
б) за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение 45 000
в) за специална помощ за деца с нарушено зрение 7 500
г) за придружители на деца с нарушено зрение 1 000
д) за мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение 12 000
е) за закупуване на учебни пособия, технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение 1 000
ж) за организиране на консултации и обучение на родители на деца с нарушено зрение 500
з) за координация дейността на АРДНЗ 7 000
10. Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" 168 000
а) за подпомагане дейността на териториалните организации и за социални услуги на членовете им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване на социални контакти и комуникации, за транспортни разходи на териториалните организации 25 500
б) за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семинари, за транспортно обслужване и издирване на сляпо-глухи и за транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията 44 000
в) за издаване на списание "Звук и светлина", информационен бюлетин и други специализирани издания 5 000
г) за Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" - Пловдив 66 200
д) за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации 26 000
е) за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване на комуникацията и интеграцията на сляпо-глухите 1 300
11. Съюз на ветераните от войните в България 262 000
а) за здравна и социална дейност - подпомагане, лечение и рехабилитация на ветерани от войните 110 000
б) за родолюбива дейност и за паметници, за чествания на бележити дати от българската история, издаване на книги и др. 50 000
в) за подпомагане на управленската дейност 102 000
12. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272 000
а) за социална и трудова рехабилитация 84 800
б) за повишаване капацитета на специализираните предприятия и кооперации 12 400
в) за информационно-консултантски и организационни услуги, за обучение, квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителски кадри 174 800
13. Сдружение "Център за психологически изследвания" 220 000
а) за частично дофинансиране по реализиране на социалнозначими проекти и програми за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране на действащи социални услуги и разкриване на иновативни социални услуги; за провеждане на антидискриминационни програми, за социална помощ и/или събития, за достъпен и адаптиран транспорт за хора с увреждания, за спортна, художественотворческа и социална дейност, както и за дейности с рехабилитационен ефект; частично финансиране на разкриване на нови работни места, частично дофинансиране на разходи за трудова заетост на и за хора с увреждания, за социално и здравно осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни и външни експерти; за допълване на средствата, предназначени за интеграция чрез социални контакти; за организационни дейности, дейности в национални и международни организации, за международна дейност; за административна дейност, за контакти и обменни инициативи в сферата на хората с увреждания 120 800
б) за частично финансиране издръжката на дейността (включително социални услуги и социални събития) на структурите на Центъра за психологически изследвания - централно звено и регионални структури в страната; за издръжка и поддръжка на ресурсните и консултантските центрове, на Културния център на хора с увреждания и Националния ресурсен център на хора с увреждания; за реализиране на международни обменни програми; за поддържане на административен капацитет на организацията 41 200
в) за частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни програми за хора с увреждания (аудио- и телевизионни спотове, клипове и филми), изработка на медиен клипинг, издаване на промоционни видеоматериали, клипове и филми за хора с увреждания, прожекции, международни инициативи, интерактивни обучения и мотивационни образователни модули и обучения 33 000
г) за частично финансиране на издателска и информационна дейност, за международни модели за подкрепа с обмяна на опит, промяна на нормативни документи, за флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността на организацията 25 000
14. Сдружение "Българска асоциация за невро-мускулни заболявания" 52 000
а) за дневен център 7 400
б) за координиране и подпомагане на дейността 22 100
в) за печатна дейност и преводи 2 200
г) за организиране и участие в семинари 8 500
д) за работа на групи по интереси 2 000
е) за социална интеграционна дейност 9 800
15. Сдружение "Национална организация "Малки български хора" 46 000
а) за частично финансиране на издръжката и дейността на сдружението, на централния офис, мобилния център и структурите в страната, в т.ч. транспортни и режийни разходи за осъществяване на посещения и консултации на членовете в страната, режийни за поддържане на офиса, телефони, счетоводна и юридическа помощ, дофинансиране на разходите за възнаграждения във връзка с дейността, за вътрешни и външни експерти и др. дейности, свързани с изпълнение целите на организацията 23 000
б) за изпълнение на проекти и програми за социална интеграция на малките хора и групи по интереси, в т.ч. спортни, туристически, културни и други дейности, свързани с включването на малките хора в общността; за частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и за конференции в областта на малките хора 13 000
в) за частично финансиране на издателска и информационна дейност, флайъри, печатни материали, подпомагащи дейността, международни дейности 5 000
г) за социално и здравно подпомагане на членовете, в т.ч. разходи за транспорт, храни, лекарства, медицински и помощни средства 5 000
16. Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" (АРДЕ) 52 000
а) за групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички други дейности, свързани с включването на децата и младите хора с епилепсия в обществото 5 000
б) за организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина; за изследователска дейност 8 000
в) за координиране и подпомагане дейността на АРДЕ, на бюрата за социални услуги и информиране, на дневни центрове за деца и лица с епилепсия и на структурите в страната; за печатна дейност 32 000
г) за социална дейност - психологична, логопедична, терапевтична и др.; за помощ за деца и лица с епилепсия и на техните семейства; за оценка на потребностите и предоставяне на услуги; за супервизия; за обучение на екипи; за разширяване на мрежата от професионалисти в страната и за обучението им за работа с фокус групата 7 000
17. Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" 206 000
а) за организиране и провеждане на дейностите по основна рехабилитация и професионално обучение (обучение, управление и координиране, издръжка на курсистите от интерната, консумативи); за допълване при реализацията на различни проекти; за подобряване на професионалния капацитет на кадрите; за развитие на социалния диалог с общински и държавни структури и всички заинтересовани институции и организации 174 000
б) за обучителни семинари с дневните центрове, регионалните структури и доброволци; за подпомагане дейността на регионалните структури; за участие в национални и международни семинари и прояви в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на хора с увреждания, включително за такси и членски внос 15 000
в) за подпомагане издаването на специална литература, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт, дидактични материали и абонамент за специализирани издания 2 000
г) за ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и други средства за обучение на зрителнозатруднени лица 15 000
18. Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" (БАРИС) 45 000
а) за частично финансиране на организациите и провеждането на мероприятия за интеграция и социално включване чрез спорт на национално ниво в сътрудничество със структурите по места в съответствие с международните ангажименти на БАРИС като член на Международната асоциация за рекреация и спорт 5 500
б) за частично финансиране на дейностите, включващи транспортни и режийни разходи, както и средства за наемане на външни експерти по конкретни въпроси - за частично финансиране на специализиран транспорт за създаване на достъп до спортни занимания за хора с увреждания в съответствие с препоръка № R(86)18 Европейска харта "Спорт за всички", приета от Комитета на министрите на спорта на страните в Съвета на Европа през 1986 г. 14 000
в) за участие в дейността на международната структура и взаимодействие със структурите по места; за членски внос; за участие в спортни мероприятия; за участие в мероприятия от задължителен характер 12 000
г) за създаване на предпоставки за организация и провеждане на курсове за управление на моторни превозни средства от хора с увреждания чрез осигуряване на подходяща материална база и логистична подкрепа 13 500
19. Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" 200 000
а) за национално помощно бюро - национални методически, информационни и консултантски услуги; за регионални и областни услуги за помощ и координация на място; за осигуряване и разпространяване на информация и опит за формиране на нагласи, политики и възможности на доставчици на услуги, на общини, на хора с увреждания и други социално ангажирани организации 120 000
б) за национален обучителен център - национални обучителни дейности; за национални, регионални, тематични и други форуми и събития за популяризиране на иновативен опит, практики и обучения; за участие в европейски професионални събития и прояви за придобиване на знание, опит и възможности на доставчици на услуги за хора с увреждания 80 000
20. Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" 99 000
а) за трудоустрояване на член-кооператори при специфични за тях условия на труд 40 000
б) за организиране на курсове за обучение съобразно нуждите както на член-кооператорите, така и на ръководния и изпълнителния апарат 30 000
в) за административноправно обслужване; за международна и организационна дейност; за подпомагане на структурните звена, както и за консумативи за тях 19 000
г) за оказване на материална и техническа помощ на интегрирани ученици - член-кооператори, и на младежите, които продължават обучението си след средно образование; за информационни услуги, както и за консумативи за тази дейност 10 000


Приложение № 3 към чл. 3Предназначение на субсидиите по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за юридическите лица с нестопанска цел
 
(лева)
Показатели Сума
1 2 3
1. Български червен кръст - за повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и кризи, възстановяване и натрупване на резерв от имущество за подпомагане на населението при бедствия, аварии и кризи; за предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините и водните площи, за обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ, за осигуряване на надеждна работна екипировка, материали и резервни части; за провеждане на социалнопомощна дейност сред възрастни, младежи и деца, за набиране и разпределение на хуманитарни помощи, за повишаване здравната култура на населението, за ограничаване и предотвратяване на социалнозначими заболявания, за обучение на населението за оказване на първа помощ, за подпомагане и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване, за превенция на пътнотранспортния травматизъм; за подпомагане на чужденците, потърсили и получили закрила в Република България; пропагандиране на целите и задачите на международното Червенокръстско движение и на Българския червен кръст, за съдействие за изучаването, разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право; за издирване членове на семейства, разделени вследствие на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия 3 100 000
2. Съюз на народните читалища - за подпомагане на читалищата, за разработване на насоки за развитието на читалищното дело, за семинари, конференции, работни срещи, за честване на първите читалища и читалищното дело, за издателска дейност и други инициативи, свързани с дейността на Съюза на народните читалища 86 000
3. Рилска Света обител - Рилски манастир - за подпомагане дейността на музея, за текущо поддържане и извършване на разходи с инвестиционно предназначение 597 000
4. Български институт за стандартизация (БИС) - за дейности по административното и техническото обслужване на техническите комитети за стандартизация по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията му на пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и в международните (ISO и IEC) организации по стандартизация 1 280 000
5. Национален дарителски фонд "13 века България" - за издръжка на дейността и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение; за разходи по изпълнение волята на дарителите; за издателска дейност; за провеждане на сесии в подкрепа на проекти; за провеждане на кръгли маси; за създаване на мултимедийни продукти; за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, опазването на исторически и културни паметници, и други социални дейности; за съфинансиране на проекти, за ремонти на имоти на фонда; за подпомагане подготовката на национална програма за съхранение и развитие на българския език 226 000
6. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа - за дейности по координиране на съвместна изследователска работа по проекти, свързани с нематериалното културно наследство, на архивирането на нематериалното културно наследство в региона, на процеса на обучение на регионални експерти, насърчаване на изпълнението и популяризирането в страните от Югоизточна Европа на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, съставена в Париж на 3 ноември 2003 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 12 от 2006 г.) (ДВ, бр. 61 от 2006 г.) 412 000


Приложение № 4 към чл. 4, ал. 1Разпределение на субсидиите за нефинансови предприятия от централния бюджет за 2014 г.
 
Наименование Сума
    (в лв.)
1 2 3
1. Столична община - градски транспорт 8 500 000
2. Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени, планински и гранични райони 14 500 000
3. Национална компания "Железопътна инфраструктура" 135 000 000
4. Централен кооперативен съюз 510 000


Приложение № 5 към чл. 5


(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 31.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г., в сила от 29.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2014 г., в сила от 11.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2014 г., в сила от 26.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2014 г., в сила от 04.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 03.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 17.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г.)Разходи за персонал (заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения) през 2014 г.
 
Първостепенни разпоредители с бюджет Сума
    (в лв.)
1 2 3
1. Сметна палата 12 770 000
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2014 г., в сила от 26.09.2014 г.) Администрация на Президента 3 610 000
3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 31.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Министерски съвет 53 422 300
4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г.) Конституционен съд 1 838 000
5. Омбудсман 1 273 500
6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 22.12.2014 г.) Министерство на финансите 233 909 800
7. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 31.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2014 г., в сила от 11.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) Министерство на външните работи 23 108 630
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министерство на отбраната 770 220 896
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 31.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2014 г., в сила от 11.07.2014 г., вж. бележката на редакцията под таблицата, изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2014 г., в сила от 04.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 03.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 17.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 19.12.2014 г.) Министерство на вътрешните работи 1 091 783 640
10. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 03.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 19.12.2014 г.) Министерство на правосъдието 126 576 379
11. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Министерство на труда и социалната политика 83 950 500
12. Министерство на здравеопазването 169 316 400
13. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 31.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Министерство на образованието и науката 27 690 276
14. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Министерство на културата 11 457 700
15. Министерство на околната среда и водите 27 242 100
16. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г.) Министерство на икономиката и енергетиката 34 479 684
17. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 31.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г., в сила от 29.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 22.12.2014 г.) Министерство на регионалното развитие 30 625 531
18. Министерство на земеделието и храните 114 500 000
19. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 34 358 785
20. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Министерство на младежта и спорта 3 554 500
21. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 22.12.2014 г.) Министерство на инвестиционното проектиране 14 408 593
22. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г.) Държавна агенция "Национална сигурност" 103 241 500
23. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 2 157 000
24. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 19.12.2014 г.) Комисия за защита от дискриминация 1 595 000
25. Комисия за защита на личните данни 1 454 000
26. Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество 4 351 000
27. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Национална служба за охрана 31 100 000
28. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Национален статистически институт 12 908 800
29. Комисия за защита на конкуренцията 3 317 600
30. Комисия за регулиране на съобщенията 5 149 400
31. Съвет за електронни медии 1 005 700
32. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.) Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 3 630 533
33. Агенция за ядрено регулиране 2 469 600
34. Държавна комисия по сигурността на информацията 2 172 000
35. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г.) Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 6 382 200
36. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г.) Авиоотряд 28 405 933
37. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 832 000
38. Комисия за финансов надзор 7 747 900
39. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 864 000
40. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 31.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) Централна избирателна комисия 2 211 000
41. Държавна агенция "Технически операции" 37 648 000
42. Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 850 000
43. Държавен фонд "Земеделие" 33 500 500
 
Забележки:
1. В разходите за персонал са включени и възнагражденията на лицата, заемащи ръководни длъжности, определени с нормативен акт.
2. В разходите за персонал по поредни № 13, 14, 18 и 20 не са включени държавните училища и обслужващи звена, финансирани по единни разходни стандарти.
3. В разходите за персонал по пореден № 14 не са включени разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на държавните културни институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства, финансирани по единни разходни стандарти в системата на Министерството на културата.


Бел. ред. Сиела - т. 9 от приложение № 5 към чл. 5 се изменя с две Постановления на Министерския съвет - ПМС № 180 от 2014 г. и ПМС № 181 от 2014 г., които са обнародвани в ДВ, бр. 57 от 2014 г.

Съгласно § 2 от ЗР на ПМС № 180 от 2014 г. в т. 9 от приложение № 5 към чл. 5 числото "938 163 000" се заменя с "938 243 199".

Съгласно § 1 от ПМС № 181 от 2014 г. в т. 9 от приложение № 5 към чл. 5 числото "938 163 000" се заменя с "940 043 000".


Приложение № 6 към чл. 9Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Българската академия на науките за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
  (в лв.)
ТРАНСФЕРИ 72 496 800
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН 72 496 800
- получени от БАН субсидии от ДБ, 72 496 800
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти 1 600 000
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Софийския университет "Св. Климент Охридски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 43 335 000
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 32 621 855
1. Средноприравнен брой учащи 22 733
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 435
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 904 352
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 8 976 091
1. Субсидия за стипендии 6 100 091
2. Субсидия за студентски столове и общежития 2 876 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 832 702
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 18 932 000
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 15 917 502
1. Средноприравнен брой учащи 14 657
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 086
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 440 968
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 363 397
1. Субсидия за стипендии 2 216 397
2. Субсидия за студентски столове и общежития 147 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 210 133
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 5 591 800
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 567 104
1. Средноприравнен брой учащи 3 524
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 296
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 126 610
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 794 189
1. Субсидия за стипендии 435 289
2. Субсидия за студентски столове и общежития 358 900
IV. Субсидия за капиталови разходи 103 897
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 10 583 100
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 8 627 280
1. Средноприравнен брой учащи 8 376
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 030
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 239 168
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 630 535
1. Субсидия за стипендии 1 630 535
2. Субсидия за студентски столове и общежития  
IV. Субсидия за капиталови разходи 86 117
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 15 625 800
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 12 403 836
1. Средноприравнен брой учащи 10 852
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 143
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 343 862
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 675 664
1. Субсидия за стипендии 1 957 812
2. Субсидия за студентски столове и общежития 717 852
IV. Субсидия за капиталови разходи 202 438
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 8 457 600
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 6 793 083
1. Средноприравнен брой учащи 5 841
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 163
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 188 320
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 385 429
1. Субсидия за стипендии 1 323 999
2. Субсидия за студентски столове и общежития 61 430
IV. Субсидия за капиталови разходи 90 768
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Русенския университет "А. Кънчев" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 13 650 500
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 11 938 225
1. Средноприравнен брой учащи 8 425
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 417
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 330 955
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 207 973
1. Субсидия за стипендии 1 198 473
2. Субсидия за студентски столове и общежития 9 500
IV. Субсидия за капиталови разходи 173 347
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Техническия университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV+V) 28 789 700
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 21 266 168
1. Средноприравнен брой учащи 12 008
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 771
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 589 546
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 4 525 216
1. Субсидия за стипендии 2 362 716
2. Субсидия за студентски столове и общежития 2 162 500
IV. Субсидия за капиталови разходи 456 520
V. ДРУГИ СУБСИДИИ 1 952 250
  Субсидия за ученици в средни училища (1х2) 1 649 694
1. Брой ученици 998
2. Единен стандарт (лв.) 1 653
  Субсидия за ученици в общежитие (1х2) 302 556
1. Брой ученици 228
2. Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.) 1 327
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Техническия университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 10 674 500
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 9 135 360
1. Средноприравнен брой учащи 5 490
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 664
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 253 253
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 180 715
1. Субсидия за стипендии 829 215
2. Субсидия за студентски столове и общежития 351 500
IV. Субсидия за капиталови разходи 105 172
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Техническия университет - Габрово (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 5 696 500
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 775 512
1. Средноприравнен брой учащи 3 218
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 484
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 132 388
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 697 791
1. Субсидия за стипендии 545 087
2. Субсидия за студентски столове и общежития 152 704
IV. Субсидия за капиталови разходи 90 809
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Университета по архитектура, строителство и геодезия - София (съгласно
чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 10 817 300
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 8 424 044
1. Средноприравнен брой учащи 4 556
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 849
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 233 534
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 037 706
1. Субсидия за стипендии 958 986
2. Субсидия за студентски столове и общежития 1 078 720
IV. Субсидия за капиталови разходи 122 016
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 4 645 000
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 695 328
1. Средноприравнен брой учащи 2 184
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 692
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 102 443
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 778 096
1. Субсидия за стипендии 331 096
2. Субсидия за студентски столове и общежития 447 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 69 133
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Лесотехническия университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 7 098 600
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 6 091 872
1. Средноприравнен брой учащи 2 759
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 208
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 168 880
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 779 292
1. Субсидия за стипендии 427 492
2. Субсидия за студентски столове и общежития 351 800
IV. Субсидия за капиталови разходи 58 556
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Химико-технологичен и металургичен университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 7 042 300
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 5 431 140
1. Средноприравнен брой учащи 3 165
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 716
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 150 563
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 078 881
1. Субсидия за стипендии 768 881
2. Субсидия за студентски столове и общежития 310 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 114 210
V. ДРУГИ СУБСИДИИ 267 506
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Университета по хранителни технологии - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 6 065 900
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 836 864
1. Средноприравнен брой учащи 3 216
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 504
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 134 047
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 020 285
1. Субсидия за стипендии 634 785
2. Субсидия за студентски столове и общежития 385 500
IV. Субсидия за капиталови разходи 74 704
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Аграрния университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 8 473 400
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 7 743 934
1. Средноприравнен брой учащи 2 882
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 687
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 213 150
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 441 613
1. Субсидия за стипендии 441 613
2. Субсидия за студентски столове и общежития  
IV. Субсидия за капиталови разходи 74 703
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Тракийския университет - Стара Загора (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 14 796 900
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 13 374 200
1. Средноприравнен брой учащи 4 660
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 870
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 370 763
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 818 070
1. Субсидия за стипендии 739 150
2. Субсидия за студентски столове и общежития 78 920
IV. Субсидия за капиталови разходи 233 867
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Медицинския университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 30 866 800
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 27 613 318
1. Средноприравнен брой учащи 4 717
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 5 854
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 763 651
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 323 768
1. Субсидия за стипендии 1 493 658
2. Субсидия за студентски столове и общежития 830 110
IV. Субсидия за капиталови разходи 166 063
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Медицинския университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 15 812 800
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 14 086 016
1. Средноприравнен брой учащи 2 528
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 5 572
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 390 496
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 242 651
1. Субсидия за стипендии 550 151
2. Субсидия за студентски столове и общежития 692 500
IV. Субсидия за капиталови разходи 93 637
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 11 720 800
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 10 571 484
1. Средноприравнен брой учащи 2 019
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 5 236
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 293 065
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 794 082
1. Субсидия за стипендии 386 582
2. Субсидия за студентски столове и общежития 407 500
IV. Субсидия за капиталови разходи 62 169
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Медицинския университет - Плевен (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 6 414 100
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 5 821 400
1. Средноприравнен брой учащи 1 300
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 4 478
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 161 382
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 373 612
1. Субсидия за стипендии 217 992
2. Субсидия за студентски столове и общежития 155 620
IV. Субсидия за капиталови разходи 57 706
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Университета за национално и световно стопанство - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 16 545 000
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 12 332 396
1. Средноприравнен брой учащи 15 244
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 809
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 341 882
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 3 572 890
1. Субсидия за стипендии 2 028 890
2. Субсидия за студентски столове и общежития 1 544 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 297 832
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Икономическия университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 10 248 000
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 8 395 500
1. Средноприравнен брой учащи 11 194
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 750
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 232 742
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 445 307
1. Субсидия за стипендии 1 110 307
2. Субсидия за студентски столове и общежития 335 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 174 451
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 6 191 800
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 275 148
1. Средноприравнен брой учащи 5 996
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 713
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 118 517
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 643 627
1. Субсидия за стипендии 843 177
2. Субсидия за студентски столове и общежития 800 450
IV. Субсидия за капиталови разходи 154 508
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 4 008 100
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 473 276
1. Средноприравнен брой учащи 874
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 3 974
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 96 287
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 386 866
1. Субсидия за стипендии 242 586
2. Субсидия за студентски столове и общежития 144 280
IV. Субсидия за капиталови разходи 51 671
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 3 172 800
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 2 624 407
1. Средноприравнен брой учащи 653
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 4 019
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 72 755
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 417 705
1. Субсидия за стипендии 178 705
2. Субсидия за студентски столове и общежития 239 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 57 933
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Националната художествена академия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 4 413 600
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 834 462
1. Средноприравнен брой учащи 997
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 3 846
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 106 300
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 433 295
1. Субсидия за стипендии 368 295
2. Субсидия за студентски столове и общежития 65 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 39 543
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 2 815 200
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 2 544 960
1. Средноприравнен брой учащи 880
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 2 892
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 70 552
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 175 164
1. Субсидия за стипендии 175 164
2. Субсидия за студентски столове и общежития  
IV. Субсидия за капиталови разходи 24 524
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Национална спортна академия "Васил Левски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 10 604 500
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 9 087 804
1. Средноприравнен брой учащи 2 598
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 3 498
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 251 935
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 129 280
1. Субсидия за стипендии 458 780
2. Субсидия за студентски столове и общежития 670 500
IV. Субсидия за капиталови разходи 135 481
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Висше строително училище "Любен Каравелов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 1 545 900
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 1 192 312
1. Средноприравнен брой учащи 748
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 594
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 33 054
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 294 994
1. Субсидия за стипендии 91 994
2. Субсидия за студентски столове и общежития 203 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 25 540
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 3 409 300
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 2 758 528
1. Средноприравнен брой учащи 1 874
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 472
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 76 473
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 524 774
1. Субсидия за стипендии 328 824
2. Субсидия за студентски столове и общежития 195 950
IV. Субсидия за капиталови разходи 49 525
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Университета по библиотекознание и информационни технологии - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 2 804 300
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 2 438 163
1. Средноприравнен брой учащи 1 603
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 521
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 67 591
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 272 116
1. Субсидия за стипендии 272 116
2. Субсидия за студентски столове и общежития  
IV. Субсидия за капиталови разходи 26 430
Трансфер от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за Колежа по телекомуникации и пощи - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2014 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
    (в лв.)
  С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) 861 600
I. СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 699 128
1. Средноприравнен брой учащи 562
2. Среднопретеглен норматив (лв.) 1 244
II. СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 19 381
III. СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 120 796
1. Субсидия за стипендии 40 796
2. Субсидия за студентски столове и общежития 80 000
IV. Субсидия за капиталови разходи 22 295


Приложение № 7 към чл. 10


Показатели по смисъла на Закона за публичните финанси


Показатели


I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

Помощи и дарения от чужбина

Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми (+)

Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)


II. РАЗХОДИ

Текущи разходи

Персонал

Издръжка и други текущи разходи

Платени данъци, такси и административни санкции

Лихви

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

Субсидии за нефинансови предприятия

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

Капиталови трансфери

Прираст на държавния резерв (нето)

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи


III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (+/-)

А) ТРАНСФЕРИ

Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)

Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

- предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-)

- получени трансфери от ДВУ и БАН (+)

Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери между бюджети (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)


ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-)

Заеми от чужбина - нето (+/-)

Получени заеми (+)

Погашения по заеми (-)

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)

Друго финансиране - нето (+/-)

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

Предоставени кредити (нето)

Предоставена временна финансова помощ (нето)

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)

Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)

Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)


V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г.


VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г.