Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

В сила от 11.02.2014 г.

Обн. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., попр. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.21 от 18 Март 2016г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 380 562 546 лв. за изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) по бюджетите на общините - 273 782 187 лв., разпределени по проекти/програми и по общини съгласно приложение № 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) по бюджета на Министерството на регионалното развитие - 46 880 214 лв., за проекти, изпълнявани от Агенция "Пътна инфраструктура", съгласно приложение № 2;

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) по бюджета на Министерството на регионалното развитие - 11 281 513 лв., разпределени по одобрени програми, съгласно приложение № 3;

4. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за държавни висши училища - 15 242 441 лв., разпределени по одобрени програми, съгласно приложение № 3;

6. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 17 573 783 лв., разпределени по одобрени програми, съгласно приложение № 3;

7. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) по бюджета на Министерството на околната среда и водите - 11 059 527 лв., разпределени по одобрени програми, съгласно приложение № 3;

9. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) по бюджета на Министерството на правосъдието - 3 419 600 лв., разпределени по одобрени програми, съгласно приложение № 3;

10. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране - 1 323 281 лв., разпределени по одобрени проекти/програми, съгласно приложение № 3.

(3) (Изм. с Решение № 11617 от 04.11.2015 г. на ВАС в частта, която гласи "с регионално" - ДВ, бр. 21 от 2016 г., в сила от 18.03.2016 г.) Средствата по ал. 2 се предоставят за изпълнение на проекти/програми с национално значение, отговарящи на изискванията, определени в Постановление № 4 на Министерския съвет от 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите") (ДВ, бр. 6 от 2014 г.).

(4) (Отм. с Решение № 11617 от 04.11.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 21 от 2016 г., в сила от 18.03.2016 г.)

Чл. 2. (1) До 10 юни 2014 г. съответните разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 2 са длъжни да представят на Междуведомствения съвет информация за резултата от проведените и приключили процедури за обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и за сключените договори с изпълнителите на проекти.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 17.09.2014 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 17.09.2014 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 17.09.2014 г.) Финансирането на проекти/програми, за изпълнението на които процедурите за обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки са проведени и приключили и са сключени договори с изпълнителите до 17 септември 2014 г. включително, се извършва до края на 2014 г. в рамките на съответните срокове за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 18.12.2014 г.) За незавършени и неразплатени окончателно проекти на общините към 15 декември 2014 г. неусвоената част до одобрените с приложение № 1 средства се предоставя като целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на съответните общини въз основа на мотивирано искане от кмета на общината до министъра на финансите в рамките на сроковете за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации по ал. 4. За тези случаи не се прилагат разпоредбите на чл. 1, ал. 4, т. 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 18.12.2014 г.) За незавършен и неразплатен окончателно към 15 декември 2014 г. проект по приложение № 3, ред 2, т. 2.4 неусвоената част до одобрените средства се предоставя като трансфер по бюджета на съответния разпоредител с бюджет въз основа на мотивирано искане от министъра на образованието и науката до министъра на финансите в рамките на сроковете за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации по ал. 4. За този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 1, ал. 4, т. 2.

(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 18.12.2014 г.) Разпоредителите с бюджет представят в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на проектите по ал. 5 и 6, както и друга допълнителна информация по форма и съдържание, определени с указания на министъра на финансите.

(8) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 18.12.2014 г.) Постъпилите по бюджетите на разпоредителите с бюджет средства по проектите по ал. 5 и 6 се разходват за същата цел до 30 юни 2015 г., като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в същия срок.

(9) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 17.09.2014 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 18.12.2014 г.) Финансирането на проекти/програми, за изпълнението на които съответните разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 2 не са сключили договори с изпълнители до 17 септември 2014 г. включително, се прекратява. Първостепенните разпоредители с бюджет възстановяват в държавния бюджет предоставените по проекта/програмата средства.


Чл. 3. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 4. (1) Със сумите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 да се увеличат разходите по политика в областта на подобряване инфраструктурната свързаност на регионите - изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура, съответно по бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" и по бюджетна програма "Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация" по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.

(2) Със сумите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 да се увеличат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)


Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се увеличат разходите по "Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти", бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)


Чл. 8. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 8 да се увеличат разходите съответно по политика в областта на управление на водите, бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" и по политика в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите, бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 8 да се увеличат показателите по чл. 18, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 9. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 9 да се увеличат разходите по политика в областта на правосъдието, бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт" по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 9 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 10. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 10 да се увеличат разходите по политика в областта на подобряването на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти, бюджетна програма "Инвестиционно проектиране, устройствено планиране, финансиране и контрол" по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 10 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 11. Първостепенните разпоредители с бюджет по съответните бюджети по чл. 1, ал. 2, т. 2 - 10 да извършват съответните промени по бюджетите си за 2014 г. на базата на отчетените разходи и да уведомяват министъра на финансите.


Чл. 12. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.


Чл. 13. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 1 и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г., изм. с Решение № 11617 от 04.11.2015 г. на ВАС в частта му, която се отнася до изпълнението на проектите и разпределението на средствата по чл. 1, ал. 2, т. 1 - ДВ, бр. 21 от 2016 г., в сила от 18.03.2016 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, на министъра на регионалното развитие, на министъра на образованието и науката, на министъра на младежта и спорта, на министъра на околната среда и водите, на министъра на правосъдието, на министъра на инвестиционното проектиране и на кметовете на съответните общини.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.09.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 17 септември 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 24.10.2014 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2014 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 18 декември 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 23 декември 2014 г.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1


(Попр. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 17.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 13.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


(Бел. ред. Сиела Норма - в ДВ, бр. 21 от 2016 г. с Решение № 2446 от 07.03.2016 г. петчленен състав на ВАС оставя в сила Решение № 11617 от 04.11.2015 г. на ВАС, с което е върната преписка на Министерския съвет за произнасяне относно включване на общините Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово в Приложение № 1)№ по Област/наименование на проекта Община Сума
ред   бенефициент (в лева)
  1 2 3
1. Област Благоевград    
1.1. Подмяна на водопроводната мрежа в с. община Белица 352 000
  Бабяк и изграждане на пречиствателна    
  станция за питейни води - с. Бабяк (І    
  фаза)    
1.2. Укрепителни мероприятия по дере, община Белица 113 185
  преминаващо през с. Дагоново    
1.3. Ремонт на игрище в с. Краище (І фаза) община Белица 104 000
1.4. Укрепване на дере чрез бетоново община Белица 122 443
  корито и изграждане на плочест    
  водосток в с. Горно Краище    
1.5. Благоустрояване - асфалтиране на община Гоце Делчев 981 161
  улици в община Гоце Делчев - гр. Гоце    
  Делчев, с. Мусомища, с. Баничан, с.    
  Борово    
1.6. Благоустрояване - асфалтиране на община Гоце Делчев 196 707
  улици в с. Лъжница    
1.7. Благоустрояване - асфалтиране на община Гоце Делчев 198 195
  улици в с. Корница    
1.8. Благоустрояване - асфалтиране на община Гоце Делчев 197 302
  улици в с. Брезница    
1.9. Благоустрояване - асфалтиране на община Гоце Делчев 149 575
  улици в с. Буково    
1.10. Спортна зала - гр. Гоце Делчев - УПИ община Гоце Делчев 3 313 792
  XV-2921 от кв. 98    
1.11. Реконструкция на улици и тротоари в с. община Гърмен 1 500 000
  Горно Дряново, с. Дебрен, с. Дъбница и    
  с. Рибново    
1.12. (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)    
1.13. Реконструкция на площадно и община Разлог 800 000
  пешеходно пространство в централната    
  градска част на гр. Разлог (І фаза)    
1.14. Реконструкция на изкуствено езеро с община 250 000
  лодки в градския парк на гр. Сандански Сандански  
1.15. Реконструкция на вътрешна улична община 70 000
  мрежа в с. Ново Делчево Сандански  
1.16. Реконструкция на вътрешна улична община 70 000
  мрежа в с. Дамяница Сандански  
1.17. Рехабилитация на ОДЗ "Радост" в гр. община 288 875
  Сандански Сандански  
1.18. Рехабилитация на общинска пътна община 70 000
  мрежа (общински пътища BLG 1245, BLG Сандански  
  1180, BLG 1239) (І фаза)    
1.19. Рехабилитация и модернизация на община 66 827
  Дневен център за възрастни с ментални Сандански  
  увреждания в с. Ласкарево    
1.20. Изграждане на детски площадки в с. община Сатовча 66 822
  Сатовча, с. Кочан, с. Вълкосел и с.    
  Слащен    
1.21. Прилагане на енергийно ефективни община Сатовча 324 544
  мерки на сградата на общинската    
  администрация в с. Сатовча    
1.22. Частичен ремонт на кметство и читалище община Сатовча 91 991
  в с. Слащен    
1.23. Частичен ремонт на кметство и читалище община Сатовча 103 571
  в с. Плетена    
1.24. Основен ремонт на ЦДГ в с. Крибул, с. община Сатовча 71 882
  Туховища, с. Годешево, с. Жижево и с.    
  Осина    
1.25. Прилагане на енергийно ефективни община Сатовча 156 548
  мерки на сградата на СОУ - с. Сатовча    
  (дограма и изолация)    
1.26. Прилагане на енергийно ефективни община Сатовча 119 500
  мерки на сградата на СОУ - с. Слащен    
  (дограма и изолация)    
1.27. Ремонт на физкултурен салон в СОУ - с. община Сатовча 35 230
  Сатовча    
1.28. Реконструкция и канализация на улица в община Сатовча 51 946
  с. Сатовча    
1.29. Изграждане на физкултурен салон в община Сатовча 208 812
  СОУ - с. Вълкосел, и закупуване на    
  спортни съоръжения    
1.30. Изграждане/бетониране на улица в с. община Сатовча 77 968
  Вълкосел    
1.31. Изграждане/бетониране на улица в с. община Сатовча 14 996
  Ваклиново    
1.32. Изграждане/бетониране на улица в с. община Сатовча 21 913
  Годешево    
1.33. Изграждане/бетониране на улица в с. община Сатовча 30 982
  Плетена    
1.34. Изграждане/бетониране на улица в с. община Сатовча 87 574
  Слащен    
1.35. Рехабилитация на уличната мрежа в община Симитли 946 186
  населените места на община Симитли    
1.36. Изграждане на спортно-развлекателен община Симитли 380 712
  атракцион "Симитли"    
1.37. Реконструкция и рехабилитация на община Хаджи- 198 944
  техническа инфраструктура (улици) в с. димово  
  Абланица    
1.38. Реконструкция на спортна зала в УПИ община Якоруда 1 388 381
  I-325, кв. 24 по плана на гр. Якоруда (І    
  фаза)    
2. Област Бургас    
2.1. Реконструкция на общински път BGS община Айтос 909 015
  1004-/I-6/ Айтос - Карагеоргиево -    
  Тополица - граница община /Айтос -    
  Карнобат/ - Кликач-/I-6/    
2.2. Многофункционален спортен, конгресен община Бургас 5 000 000
  и бизнес център "АРЕНА БУРГАС" (І    
  фаза)    
2.3. Изграждане на целодневна детска община Камено 357 346
  градина в с. Кръстина    
2.4. Рехабилитация на уличната мрежа в община Камено 600 000
  населените места на община Камено    
2.5. Ремонт на улична мрежа в гр. Карнобат община Карнобат 1 036 762
2.6. Реконструкция на улична мрежа, община Малко 1 054 033
  благоустрояване на междублокови Търново  
  пространства, реконструкция и    
  рехабилитация на парк в гр. Малко    
  Търново    
2.7. Детска градина с две групи в УПИ I, кв. община Поморие 998 500
  122 по плана на гр. Поморие    
2.8. (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)    
2.9. (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)    
2.10. Изграждане на общински път с. община 1 521 025
  Терзийско, община Сунгурларе - с. Сунгурларе  
  Венец, община Карнобат    
3. Област Варна    
3.1. Проектиране, доставка и монтаж на община Белослав 168 712
  отоплителна система и складово    
  помещение за нуждите на ОУ "Св. св.    
  Кирил и Методий" в с. Езерово, ОДЗ    
  "Дора Габе" - с. Езерово, кметството в с.    
  Езерово и читалището в с. Езерово с    
  обща мощност 300 kW    
3.2. Рехабилитация на уличната мрежа в община Белослав 498 964
  община Белослав, в т.ч., в гр. Белослав,    
  в с. Страшимирово и в с. Езерово    
3.3. Проектиране, изграждане и надзор на община Белослав 99 847
  спортна площадка в кв. 8 в с.    
  Страшимирово    
3.4. Проектиране, изграждане и надзор на община Белослав 99 847
  спортна площадка в кв. 18 в с. Езерово    
3.5. Проектиране, изграждане и надзор на община Белослав 99 847
  спортна площадка в кв. 11 в с.    
  Разделна    
3.6. Проектиране, изграждане и надзор на община Белослав 99 847
  спортна площадка, гр. Белослав    
3.7. Реконструкция на зала "Конгресна" в община Варна 4 500 000
  Двореца на културата и спорта, гр.    
  Варна    
3.8. Изграждане на канализационната и община Долни 1 150 000
  възстановяване на водопроводната мрежа на бул. Георги Димитров, с. Гроздьово Чифлик  
3.9. Реконструкция на улична мрежа и община Дългопол 461 964
  площади, изграждане на тротоари в    
  общ. Дългопол, агломерация с. Медовец    
3.10. Ремонт на уличната мрежа в община Община Провадия 799 999
  Провадия    
3.11. Възстановяване на екопътека "Овеч" - община Провадия 95 917
  гр. Провадия    
3.12. Изграждане на център за ромска община Провадия 117 600
  култура    
3.13. Местен път град Суворово - промишлена община Суворово 774 018
  зона    
4. Област Велико Търново    
4.1. Реконструкция и модернизация на община Велико 2 478 121
  игралното поле и лекоатлетическата Търново  
  писта на стадион "Ивайло" - гр. Велико    
  Търново - ІІ етап    
4.2. Мултифункционална спортна площадка община Горна 239 657
  в УПИ ІІ за спорт, кв. 15, гр. Горна Оряховица  
  Оряховица    
4.3. Рехабилитация на пътни участъци от община Горна 1 796 204
  улици в гр. Горна Оряховица Оряховица  
4.4. Реконструкция на Летен театър - гр. община 488 890
  Павликени; Развитие и популяризиране Павликени  
  на Национален конкурс за млади    
  изпълнители на популярната песен    
  "Нека да е лято!"    
4.5. Реконструкция на търговска сграда за община 260 000
  постоянна изложбена зала и галерия на Павликени  
  местни творци    
4.6. Реконструкция на кръстовища и община 113 418
  изграждане на пътни възли в гр. Павликени  
  Павликени    
4.7. Външен асансьор в Дом за стари хора - община 90 000
  с. Карайсен Павликени  
4.8. Обновяване и реконструкция на градска община Полски 680 000
  среда - площад, пешеходна зона и Тръмбеш  
  градски парк - спортен сектор - ІV етап и    
  градски парк - V етап (І фаза)    
4.9. Реконструкция на читалище община Полски 150 670
  "Постоянство 1926" в с. П. Каравелово Тръмбеш  
4.10. Подмяна на водопровод по ул. 33 община Свищов 697 050
  Свищовски полк, гр. Свищов    
4.11. Ремонт на улици в гр. Стражица и в с. Камен община Стражица 1 740 854
4.12. Ремонт и саниране на общински община Сухиндол 899 142
  административни сгради, ремонт -    
  рехабилитация на улици и централните    
  части на населените места в община    
  Сухиндол    
5. Област Видин    
5.1. Монтаж на пречиствателно съоръжение община 249 800
  за питейни води - гр. Белоградчик Белоградчик  
5.2. Реконструкция на вътрешна община Бойница 994 081
  водопроводна мрежа на с. Бойница - II    
  етап - Второстепенни водопроводни    
  клонове    
5.3. Реконструкция на част от община Брегово 243 995
  водопроводната мрежа на с. Делейна    
5.4. Рехабилитация на съществуващ община Брегово 347 862
  общински път VID-1030/II-12, Иново,    
  Брегово/ - Тияновци - Делейна от км    
  0+700 до км 1+700 и от км 2+500 до км    
  4+500    
5.5. Основен ремонт на надлеза над жп община Видин 2 491 926
  линията по бул. Панония - гр. Видин    
5.6. Основен ремонт на ПМГ "Екзарх Антим I" община Видин 499 095
  - гр. Видин    
  (І фаза)    
5.7. Основен ремонт и модернизация на община Кула 250 000
  панаир, находящ се в УПИ III - "за    
  панаир", пл. № 20, кв. 45 по плана на гр.    
  Кула    
5.8. Рехабилитция на част от община Макреш 514 341
  водопроводната мрежа на с. Раковица    
5.9. Ремонт на сградата на читалище община Ново село 462 086
  "Земеделец 1874" - с. Ново село    
5.10. Реконструкция на път № VID 2162 /I-1, община Ружинци 1 000 000
  Ружинци - Белотинци/ - Гюргич, общ.    
  Ружинци (І фаза)    
5.11. Реконструкция на водопровод на главна община Чупрене 152 040
  улица в с. Върбово    
5.12. Реконструкция на водопровод на главна община Чупрене 154 756
  улица в с. Търговище    
5.13. Реконструкция на водопровод на главна община Чупрене 138 333
  улица в с. Протопопинци    
5.14. Преустройство на общинска сграда за община Чупрене 254 760
  център за настаняване от семеен тип в с.    
  Върбово    
6. Област Враца    
6.1. Изграждане на община Борован 465 127
  културно-информационен център в    
  ромската махала в с. Малорад    
6.2. Внедряване на енергоспестяващи мерки община Борован 642 286
  и рехабилитация на административните    
  сгради на община Борован    
6.3. Ремонт и реконструкция на сградата на община Борован 379 432
  читалище "Просвета 1919" в с. Малорад    
6.4. Аварийно-възстановителни работи на община Враца 279 209
  православен храм "Св. Николай" - гр. Враца    
6.5. Основен ремонт на улична мрежа в гр. община Враца 6 996 220
  Враца    
6.6. Корекция на река Лева в община Криводол 837 913
  регулационните граници на гр.    
  Криводол до вливането й в р. Ботуня -    
  от км 0+000 до км 2+000 - Горен участък    
  от км 1+150 до км 2+000    
6.7. Доизграждане на многофункционална община Мездра 4 000 000
  спортна зала в гр. Мездра    
6.8. Реконструкция на транспортна община Мездра 683 015
  инфраструктура в община Мездра    
6.9. Изграждане на спортни площадки в гр. община Мездра 196 323
  Мездра    
6.10. Ремонт на православен храм "Св. св. община Мизия 471 060
  Кирил и Методий" и реконструкция на    
  ул. 28 април, ул. Иван Вазов и ул. Осъм    
  в с. Липница    
6.11. Изграждане на детска площадка за община Роман 34 889
  деца от 3 до 12 години в кв. 54 по плана    
  на гр. Роман    
6.12. Игрище за футбол и съблекални към община Роман 422 369
  него в гр. Роман    
6.13. Реконструкция на водопроводна мрежа община Роман 110 236
  по ул. Стефан Караджа от о.т. 132 до    
  о.т. 130 и по ул. Гергьовден от о.т. 132    
  до о.т. 120 на с. Хубавене    
6.14. Рехабилитация и реконструкция на община Хайредин 1 388 400
  уличната мрежа в общината    
7. Област Габрово    
7.1. Център за рехабилитация и интегриране община Дряново 754 166
  на хора с увреждания чрез физическа    
  култура и спорт - гр. Дряново    
7.2. Ремонт на улици Люляк, Шипка и Синчец община Севлиево 50 000
  в с. Градница    
7.3. Ремонт на улици Хр. Иванов и община Севлиево 50 000
  Крайбрежна в с. П. Славейков    
7.4. Ремонт на улица 9 септември в с. община Севлиево 50 000
  Ряховците    
7.5. Основен ремонт на част от улична община Трявна 380 969
  мрежа на гр. Трявна с подобекти: ул. Ал.    
  Стамболийски и ул. Ив. Вазов (І фаза)    
8. Област Добрич    
8.1. Рехабилитация на пътен участък км община Балчик 3 653 674
  10+100 до км 17+800 (Дропла - Сенокос)    
  от Път ІV-29608    
8.2. Ремонт на сграда за обществено община Балчик 312 581
  хранене, находяща се в ПИ, с    
  индентификатор 02508.73.81, гр.    
  Балчик, ул. Варненска 2    
8.3. Реконструкция на централния градски община Генерал 3 315 567
  площад, на междублокови Тошево  
  пространства, улична мрежа, тротоари и    
  улично осветление в гр. Генерал    
  Тошево (І фаза)    
8.4. Благоустрояване и рехабилитация на община Добричка 950 000
  улици в населените места на община    
  Добричка    
8.5. Благоустрояване и рехабилитация на община Добричка 499 896
  улици в с. Бенковски    
8.6. Преустройство на незавършен учебен община Крушари 1 500 000
  корпус и салон за физкултура на    
  училище "Христо Смирненски" в с.    
  Крушари и пристройка на плувен басейн    
  (І фаза)    
8.7. Рехабилитация на градската среда в гр. община Тервел 1 214 267
  Тервел    
8.8. Рехабилитация на улици 9-а и 2-ра в с. община Тервел 250 000
  Жегларци    
8.9. Изграждане на медицински кабинети в община Тервел 30 680
  две средищни села в община    
  Тервел - в с. Нова Камена и с. Коларци    
8.10. Рехабилитация на улици 10-а и 13-а в с. община Тервел 300 000
  Зърнево    
8.11. Тротоари по ул. Равно поле и ул. община Шабла 800 000
  Нефтяник, гр. Шабла    
  (1-ва фаза)    
9. Област Кърджали    
9.1. Автогара Ардино в УПИ ІІ-649 от кв. 26 община Ардино 450 000
  по ПУП на гр. Ардино (І фаза)    
9.2. Реконструкция и рехабилитация на община Ардино 1 246 731
  местен път с. Сполука, с. Любино - с.    
  Латинка    
9.3. Пристройка, преустройство и община Джебел 928 996
  надстройка на административна сграда    
  в гр. Джебел, ул. Еделвайс 19    
9.4. Благоустрояване на улици в кв. община Джебел 1 001 966
  "Прогрес" - кв. 68,70", в кв. "Прогрес" -    
  кв. 65, с о.т. 395-43-45-48-49-50", гр.    
  Джебел    
9.5. Благоустрояване на кв. 57, части от община Джебел 100 000
  квартали 25, 53, 54 и 56 и част от    
  градско дере в район "Топливо" (кв. 23)    
  до ж.бл. "Младост - 4" (кв. 57), гр.    
  Джебел, в т.ч. 100 000 лв. за    
  озеленяване на междублокови    
  пространства    
9.6. Основен ремонт на улици в с. община Кирково 167 312
  Чакаланово    
9.7. Многофункционална спортна площадка община Кирково 52 840
  в УПИ ІV, кв. 13 по плана на с.    
  Добромирци    
9.8. Многофункционална спортна площадка община Кирково 53 480
  в УПИ І, кв. 9 по плана на с. Шумнатица    
9.9. Многофункционална спортна площадка община Кирково 52 840
  в УПИ ІІІ, кв. 16 по плана на с.    
  Фотиново, мах. Загоричене    
9.10. Многофункционална спортна площадка община Кирково 52 840
  в УПИ V, кв. 3 по плана на с. Горно    
  Кирково    
9.11. Многофункционална спортна площадка община Кирково 55 000
  в УПИ ІІ, кв. 15 по плана на с. Шопци    
9.12. Рехабилитация на ІV-класна общинска община Кирково 638 001
  пътна мрежа от км 0+000 до км 4+900 с    
  дължина 4 900 м от разклона с.    
  Бенковски до с. Мъглене    
9.13. Рехабилитация и благоустрояване на община Кирково 687 247
  улици в с. Фотиново -    
  Загоричане    
9.14. Благоустрояване на улици в с. община Кирково 309 395
  Чорбаджийско    
9.15. Основен ремонт на улици в с. Островец община Кирково 308 669
9.16. Реконструкция, доизграждане и община 1 551 627
  благоустрояване на градски парк - зона Крумовград  
  С - гр. Крумовград; Изграждане,    
  реконструкция и обновяване на детски    
  площадки за игра на открито в ж.к.    
  "Запад", ж.к. "Дружба" и ж.к. "Изгрев" -    
  гр. Крумовград, с. Поточница, с. Едрино,    
  с. Гулийка и с. Странджево    
9.17. Рехабилитация на улична мрежа в с. Три община Кърджали 79 856
  могили    
9.18. Подмяна на тласкател от помпена община Кърджали 1 213 579
  станция до напорен резервоар (150 м3),    
  подмяна на довеждащ водопровод от    
  напорен резервоар до с. Черешица и    
  изграждане на вътрешната    
  водопроводна мрежа на с. Черешица    
9.19. Изграждане на канализационна мрежа община Кърджали 700 000
  и реконструкция на водопроводната    
  мрежа на с. Бойно    
9.20. Рехабилитация на улична мрежа в с. община Кърджали 69 997
  Бели пласт    
9.21. Рехабилитация на улици, паркинги и община 1 700 000
  благоустрояване на кв. 21 в гр. Момчилград  
  Момчилград    
9.22. Рехабилитация на път KRZ 1433 /І-5/, община 1 200 000
  Черноочене - Свободиново - гр. Черноочене  
  Черноочене - общ. Кърджали    
  /Севдалина - Чилик /І-5/ (І фаза)    
9.23. Местен път "Ново селище - Бакалите - община 700 000
  яз. Боровица" Черноочене  
9.24. Рехабилитация на път KRZ 1432 община 1 860 000
  (Черноочене - Житница - Дядовско - Черноочене  
  Каняк) и път KRZ1434 (/KRZ 1433    
  Черноочене - Севдалина/ - Бели вир -    
  Каняк //KRZ 1432/) (І фаза)    
9.25. Канализация на с. Черноочене - Горна община 2 200 000
  махала Черноочене  
10. Област Кюстендил    
10.1. Подобряване на инфраструктурата и община Бобошево 1 000 000
  благоустрояване на населените места на    
  територията на община Бобошево    
10.2. Многофункционална спортна зала община Дупница 4 496 719
  "Марек"    
10.3. Извършване на ремонтни дейности - община 698 282
  асфалтиране на част от уличната мрежа Кочериново  
  на гр. Кочериново    
10.4. Акрополът на Пауталия - пътешествие община 4 433 773
  през вековете Кюстендил  
10.5. Изграждане на Център за долекуване, община 2 500 000
  продължително лечение и Кюстендил  
  рехабилитация    
10.6. Допълнително водоснабдяване на с. община Невестино 853 085
  Невестино от с. Мърводол В 30/34/, м.    
  Топилата до водоем в махала Синурска    
  и от водоем на м. Синурска до    
  съществуващата водопроводна мрежа    
  на с. Невестино    
10.7. Реконструкция и основен ремонт на ул. община Сапарева 286 532
  Венелин, с. Сапарево баня  
10.8. Ремонт и изграждане на водопроводна община Трекляно 344 637
  мрежа в с. Долни Коритен, с. Горни    
  Коритен, с. Уши, с. Бъзовица, с.    
  Киселица, с. Долно Кобиле и с. Горно    
  Кобиле    
10.9. Ремонт и рехабилитация на пътна мрежа община Трекляно 594 865
10.10. Асфалтиране на път - с. Долно Кобиле - община Трекляно 298 915
  с. Киселица    
11. Област Ловеч    
11.1. Изграждане на канализация и подмяна община Летница 95 680
  на водопроводни клонове в гр. Летница    
  - ул. Тодор Каблешков и ул. Йордан    
  Йовков    
11.2. Реконструкция на вътрешна община Ловеч 979 083
  водопроводна мрежа в с. Малиново    
11.3. Реконструкция, обновяване и община Ловеч 300 000
  оборудване на читалище "Събуждане -    
  1927" в с. Малиново    
11.4. Канализация на кв. Продимчец, гр. община Ловеч 906 000
  Ловеч, подобект - Довеждащ колектор и    
  канализационна помпена станция    
11.5. Ремонт на тротоарни настилки в кв. община Тетевен 600 000
  Козуря, гр. Тетевен    
11.6. Ремонт на площадка за спортна община Тетевен 49 998
  дейност, разположена в двора на    
  основно училище "Георги Бенковски", с.    
  Галата    
11.7. Ремонт на площадка за спортна община Тетевен 49 892
  дейност, разположена в двора на    
  основно училище "Васил Априлов", с.    
  Градежница    
11.8. Ремонт на площадка за спортна община Тетевен 48 933
  дейност, разположена в двора на    
  основно училище "Христо Ботев", с.    
  Глогово    
11.9. Подобряване състоянието на уличните и община Троян 1 193 738
  тротоарните мрежи на гр. Троян -    
  транспортна инфраструктура,    
  благоприятстваща икономическото    
  развитие и жизнената среда на    
  общината    
11.10. Рехабилитация и реконструкция на община Угърчин 568 857
  улична водопроводна мрежа, гр.    
  Угърчин (по улици Осми март, Любен    
  Каравелов, Добри Чинтулов, Баба    
  Тонка, Йордан Йовков, Бяло море,    
  Кнежа, Шипка, Голи рът, Юмрукчал,    
  Пирин, Иглика, Мусала)    
11.11. Реконструкция на вътрешна община Ябланица 399 634
  водопроводна мрежа, гр. Ябланица, ул.    
  Ген. Гурко от о.т. 31 до о.т. 130 и ремонт    
  на ул. Ген. Гурко от о.т. 165 до о.т. 23 -    
  ул. Ратица    
12. Област Монтана    
12.1. Благоустрояване на улична мрежа в гр. община 749 739
  Вълчедръм Вълчедръм  
12.2. Водоснабдяване - реконструкция на община Георги 426 806
  вътрешна водопроводна мрежа, с. Дамяново  
  Гаврил Геново (І фаза)    
12.3. Ремонтни дейности по улици в с. Расово община Медковец 634 830
  и с. Медковец    
13. Област Пазарджик    
13.1. Реконструкция и подмяна на улична и община Батак 982 274
  водопроводна мрежа по ул.    
  Антонивановци и отклонение по ул. Ат.    
  Кънев, ул. М. Карлюков и ул. Д. Цурев,    
  гр. Батак    
13.2. Създаване на Център за временни община Белово 240 000
  изложения с туристическа цел за    
  представяне и експониране на местното    
  културно наследство на община Белово    
  в УПИ VI - пл. "Освобождение" в гр.    
  Белово    
13.3. Изграждане и реконструкция на улична община 272 883
  мрежа, тротоари, обществени зелени Брацигово  
  площи и рехабилитация на съпътстваща    
  водопроводна мрежа в гр. Брацигово -    
  ул. Борис Чулков, ул. Данаил Юруков,    
  ул. Антон Ашкери, ул. Борис Томчев    
13.4. Ремонт и реконструкция на Народно община 395 444
  читалище "Васил Петлешков - 1874", гр. Брацигово  
  Брацигово    
13.5. Ремонт и реконструкция на община 362 687
  съществуваща спортна зала в УПИ II - Брацигово  
  Училище в кв. 45 по РП - с. Бяга    
13.6. Направа на бордюри, тротоари и община 1 000 000
  цялостно преасфалтиране на улици в гр. Велинград  
  Велинград    
13.7. Водоснабдяване на с. Чолакова - община 224 532
  външен водопровод Велинград  
13.8. Подобряване на енергийната община Лесичово 253 907
  ефективност на Дома за лица с    
  физически увреждания в УПИ I, кв. 27 -    
  с. Щърково    
13.9. Подобряване и реновиране на община 3 741 565
  градската среда на територията на гр. Пазарджик  
  Пазарджик - съдържа 9 подобекта    
13.10. Реконструкция на ул. Йордан Ковачев, община Пещера 717 118
  гр. Пещера    
13.11. Реконструкция на ул. Васил Петлешков, община Пещера 536 044
  гр. Пещера    
13.12. Ремонт на улици в селата от община община Пещера 200 000
  Пещера - с. Радилово и с. Капитан    
  Димитриево    
13.13. Подобряване достъпа на населението община 135 900
  до услуги, свързани със свободното Септември  
  време и спорт, чрез изграждане на    
  спортни площадки на територията на    
  община Септември - спортна площадка    
  в УПИ I, кв. 64, с. Карабунар    
13.14. Подобряване достъпа на населението община 137 200
  до услуги, свързани със свободното Септември  
  време и спорт, чрез изграждане на    
  спортни площадки на територията на    
  община Септември - спортна площадка    
  в УПИ VII, кв. 64, с. Ветрен    
13.15. Подобряване достъпа на населението община 186 000
  до услуги, свързани със свободното Септември  
  време и спорт, чрез изграждане на    
  спортни площадки на територията на    
  община Септември - спортна площадка    
  в УПИ I, кв. 39, с. Виноградец    
13.16. Комбинирана спортна площадка в УПИ I община 37 770
  - магазин, парк, кв. 29, с. Бошуля Септември  
13.17. Рехабилитация на път PAZ 1205/III-8402 община 400 000
  Виноградец - Церово/ - Славовица - Септември  
  Долно Вършило - /III-3704/ от км 6+670    
  до км 13+400    
13.18. Централно водоснабдяване на с. Долно община 400 000
  Вършило и на вилната зона в Септември  
  местностите Пражара и Андрея    
13.19. Ремонт на градската минерална баня в община Стрелча 441 198
  гр. Стрелча и изграждане на    
  многофункционален балнеоложки    
  комплекс    
13.20. Изграждане на басейн към естествения община Стрелча 194 234
  извор "Банчето" и обособяване на    
  балнеоложки комплекс    
13.21. Обновяване и модернизиране на община Стрелча 74 825
  физкултурен салон в НУ "П.    
  Хилендарски", гр. Стрелча    
13.22. Реконструкция на водопроводна мрежа община Стрелча 437 314
  на гр. Стрелча - Подобект -    
  Реконструкция на водопроводна мрежа,    
  гр. Стрелча - на ул. Трети март, ул.    
  Победа, ул. Мир, ул. Труд в ромския    
  квартал    
14. Област Перник    
14.1. Реконструкция на водопроводна мрежа община 400 000
  в с. Ковачевци Ковачевци  
14.2. Благоустрояване, достъпна среда и община Перник 1 030 000
  озеленяване на обществени    
  пространства, рехабилитация на улици    
15. Област Плевен    
15.1. Подобряване на жизнената среда в община Белене 1 016 669
  община Белене - ремонт на улици    
  Христо Ботев и Асен Халачев в с. Деков,    
  ул. Пирин в с. Петокладенци, ул. Васил    
  Коларов в с. Татари, ул. Васил Левски в    
  гр. Белене; Реконструкция и изграждане    
  на тротоари и междублокови    
  пространства в гр. Белене    
15.2. Преустройство на съществуващо община Белене 150 000
  помещение в едноетажна част за    
  тренировъчна зала за борба    
15.3. Реконструкция и рехабилитация на ул. община Гулянци 980 390
  Иван Вазов, с. Милковица    
15.4. Рехабилитация на централна градска община Искър 707 998
  част - гр. Искър, детски и спортни    
  площадки в УПИ ХІ-1413, кв. 105 в гр.    
  Искър    
15.5. Благоустрояване на площадно община Искър 201 227
  пространство в с. Долни Луковит    
15.6. Реконструкция на площади в община Левски 1 174 092
  населените места в община Левски в с.    
  Асеновци, в с. Малчика (І етап), в с.    
  Аспарухово и в с. Изгрев    
15.7. Реконструкция на улична мрежа в община Никопол 1 491 542
  община Никопол    
15.8. Укрепителни подпорни стени и община Никопол 159 683
  отводняване на ул. Витоша № 6 и № 8,    
  гр. Никопол    
15.9. Реконструкция на улична мрежа и на община Никопол 1 166 389
  междублокови пространства в община    
  Никопол    
15.10. Ремонтни дейности в ЦДГ № 3 "Радост", община Никопол 149 445
  гр. Никопол    
15.11. Изграждане на многофункционална община Плевен 2 000 000
  спортна зала, гр. Плевен    
15.12. Възстановяване и реконструкция на община Пордим 494 387
  общински сграден фонд - сграда на    
  общината в с. Вълчитрън    
15.13. Цялостно асфалтиране на пътища от община Пордим 156 276
  четвъртокласна пътна мрежа - път с.    
  Каменец - с. Обнова    
15.14. Цялостно асфалтиране на пътища от община Пордим 186 404
  четвъртокласна пътна мрежа - път с.    
  Вълчитрън - с. Катерица    
15.15. Асфалтиране на ул. Средец, ул. Н. Й. община Пордим 199 521
  Вапцаров, ул. Гео Милев и ул. Сергей    
  Румянцев, гр. Пордим    
16. Област Пловдив    
16.1. Канализация на с. Конуш (І фаза) община 424 840
    Асеновград  
16.2. Канализация на с. Козаново (І фаза) община 107 520
    Асеновград  
16.3. Канализация на с. Леново (І фаза) община 623 238
    Асеновград  
16.4. Проект за изпълнение на цялостна община 600 000
  модернизация и реконструкция на Асеновград  
  Общински пазар, Асеновград (І фаза)    
16.5. Реконструкция и благоустрояване на община Брезово 134 252
  парк в УПИ І - парк, кв. 26 по ЗРП на гр.    
  Брезово    
16.6. Реконструкция на съществуваща сграда община Брезово 150 047
  - читалищен дом в УПИ ІІ - читалище, кв.    
  62 по РП на с. Чоба    
16.7. Изграждане на площадка за отдих и община Брезово 87 127
  развлечения в гр. Брезово    
16.8. Изграждане на нови, реконструкция и община Брезово 198 929
  ремонт на съществуващи тротоари в гр.    
  Брезово, с. Стрелци, с. Дрангово и с.    
  Отец Кирилово    
16.9. Реконструкция на съществуваща сграда община Брезово 129 663
  - читалище, в УПИ І-233, читалище и    
  озеленяване в кв. 25 по ЗРП на с.    
  Пъдарско    
16.10. Реконструкция на път ІV-56001 в община 500 000
  участъка от км 0+000 до км 5+600 Калояново  
16.11. Ремонт на улична мрежа, гр. Калофер община Карлово 499 194
16.12. Рехабилитация на улици с изградена община Кричим 199 600
  канализационна и водопреносна мрежа    
  - І етап - гр. Кричим    
16.13. Рехабилитация и основен ремонт на община Лъки 699 741
  улична мрежа в гр. Лъки и съставните му    
  села    
16.14. (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)    
16.15. Изграждане на съвременно средищно община "Марица" 4 998 923
  училище с професионална насоченост    
  "Земеделие" в с. Маноле    
16.16. Промяна предназначението на община Първомай 601 498
  неврологично отделение за функцията    
  на Дом за стари хора в имот № 000402,    
  кв. "Дебър", гр. Първомай    
16.17. Реконструкция и рехабилитация на част община Първомай 300 000
  от уличната мрежа в гр. Първомай    
16.18. Извършване на ремонтни работи на община "Родопи" 233 748
  ІV-класен път, находящ се между гр.    
  Пловдив и с. Ягодово    
16.19. Извършване на ремонтни работи на община "Родопи" 299 050
  ІV-класен път, находящ се между с.    
  Брестовица и с. Първенец    
16.20. Извършване на ремонтни работи на община "Родопи" 189 885
  ІV-класен път, находящ се между гр.    
  Пловдив и Околовръстен път (ІІ-86) в    
  посока с. Марково    
16.21. Пристройка, преустройство и община "Родопи" 309 540
  реконструкция на стара учебна сграда    
  към ОУ "Неофит Рилски" в УПИ - детски    
  ясли, кв. 71, с. Ягодово    
16.22. Изграждане, възстановяване и община Садово 1 778 680
  създаване на зони за обществен отдих,    
  подобряване на градската среда,    
  рехабилитация и реконструкция на    
  уличната мрежа в община Садово    
16.23. Ремонтиране на сградата на читалище община 99 876
  "Просвета 1927" - Стамболийски  
  с. Йоаким Груево    
17. Област Разград    
17.1. Рехабилитация на зелени площи с община Завет 1 689 426
  изграждане на площадки за детски    
  игри и кътове за отдих в населените    
  места в община Завет    
17.2. Ремонт, включително внедряване на община Исперих 1 496 294
  мерки за енергийна ефективност и    
  оборудване на пет детски заведения в    
  община Исперих (СМР и инженеринг)    
17.3. Устойчиво развитие на град Кубрат община Кубрат 1 480 370
  чрез "Рехабилитация на обществени    
  зелени площи в кв. 34 и 54 по плана на    
  гр. Кубрат и рехабилитация на детски    
  площадки и съоръжения към тях в    
  детските градини в УПИ І, кв. 50, и в    
  УПИ ІІ, кв. 82, гр. Кубрат, и в детска ясла    
  в УПИ ІІІ, кв. 109, гр. Кубрат"    
17.4. Изграждане на Център за настаняване община Лозница 495 000
  от семеен тип, с. Крояч    
17.5. Повишаване на енергийната община Лозница 147 000
  ефективност на ОУ "Кирил и Методий",    
  с. Трапище    
17.6. Изграждане на комбинирани спортни община Лозница 570 000
  площадки в с. Студенец, с. Градина и с.    
  Манастирци    
17.7. Ремонт и рехабилитация на местен път община Лозница 174 316
  RAZ 3093 (RAZ 2116, Островче - Сейдол)    
  - местност Тюлбето    
17.8. Ремонт и рехабилитация на общински община Лозница 189 755
  път RAZ 1092 (RAZ 1088) Лозница -    
  Манастирци    
17.9. Ремонт и рехабилитация на общински община Лозница 269 804
  път RAZ 2083 (ІІІ-206, Пороище -    
  Студенец) - Градина - (ІІ-49)    
17.10. Реконструкция и модернизация на община Разград 3 000 000
  стадион "Лудогорец Арена", Разград    
17.11. Изграждане на площадкова община Разград 1 000 000
  инфраструктура на територията на ОП    
  "Бизнес зона "Перистър" - част пътна,    
  водоснабдяване и канализация,    
  електроснабдяване, вертикална    
  планировка и газопроводна мрежа в кв.    
  667, 668, 669 и 671 и по улици на кв. 668    
17.12. Рехабилитация на уличната община Разград 1 300 000
  инфраструктура в източната и    
  западната промишлена зона на    
  Разград    
17.13. Подобряване на облика на населените община Самуил 1 358 130
  места и качеството на живот в община    
  Самуил чрез рехабилитация на уличната    
  мрежа    
17.14. Столова за социален патронаж в с. община Самуил 141 870
  Владимировци    
17.15. "Спортен център" - гр. Цар Калоян община Цар 1 500 000
    Калоян  
17.16. Разширение на СОУ "Христо Ботев" - гр. община Цар 1 054 322
  Цар Калоян Калоян  
18. Област Русе    
18.1. Ремонт и преустройство (с поставяне на община Борово 319 900
  платформа за достъп на хора с    
  увреждания) на общинска    
  административна сграда за нуждите на    
  здравеопазването и за    
  административни дейности    
18.2. Преустройство и ремонт на общинска община Борово 149 963
  обслужваща сграда (автогара) в    
  центъра за младежки културни    
  дейности и спорт, намираща се в гр.    
  Борово    
18.3. Благоустрояване на свободен общински община Борово 219 965
  терен в гр. Борово за обособяване на    
  спортна зона с многофункционално    
  игрище и детска площадка    
18.4. Благоустрояване на терен около център община Борово 91 950
  за младежки културни дейности и спорт    
18.5. Дом за стари хора - преустройство на община Бяла 397 771
  съществуваща сграда в гр. Бяла    
18.6. Подобряване на енергийната община Бяла 414 739
  ефективност в част от обектите на    
  образователната инфраструктура на    
  община Бяла - ОДЗ "Стадиона", гр. Бяла    
18.7. Пристройка на административна сграда община Ветово 598 901
  на общинската администрация, гр.    
  Ветово    
18.8. Продълбочаване и прочистване на община Ветово 272 458
  коритото на р. Бели Лом,    
  компрометирано от вредното    
  въздействие на водите в участъка от кв.    
  56 до кв. 47 на територията на с. Кривня    
  с обща дължина 2250 м    
18.9. Медицински център и Център за община Две 517 701
  обществена подкрепа могили  
18.10. Обновяване на съществуващата община Две 795 175
  инфраструктура на община Две могили могили  
  чрез реконструкция на градския    
  площад, рехабилитация на градския    
  парк и подмяна на осветителни,    
  напоителни и други инсталации в него -    
  УПИ I, кв. 151, гр. Две могили    
18.11. Обособяване на самостоятелен община Русе 7 000 000
  подземен паркинг в трите подземни    
  етажа на Търговско-развлекателен    
  център с вградени трафопостове на кота    
  0.00 и подземни гаражи и на Бизнес    
  център    
18.12. Ремонтно-възстановителни работи на община Сливо 308 774
  дере и строителство на мост в с. поле  
  Юделник    
18.13. Реконструкция и рехабилитация на два община Сливо 751 321
  пътя от общинската пътна мрежа, поле  
  осъществяващи връзка между    
  индустриална зона и път RSE II-21 Русе -    
  Силистра, както и път III-2102 (Сливо    
  поле - Кубрат)    
18.14. Реновиране на детски площадки в община Сливо 316 382
  детските градини в гр. Сливо поле, с. поле  
  Голямо Враново, с. Стамболово и с.    
  Юделник    
19. Област Силистра    
19.1. Благоустрояване в с. Брадвари - 150 община Силистра 298 255
  000 лв., и с. Йорданово - 150 000 лв.    
19.2. Рехабилитация на улици в населени община Ситово 1 000 000
  места от община Ситово    
19.3. Благоустрояване на улици в с. Искра, с. община Ситово 300 000
  Босна, с. Любен    
19.4. Благоустрояване на улици Хаджи община Тутракан 307 618
  Димитър, Панайот Хитов, Дунав, Черни    
  връх, Арда, Мусала и Руен в с. Цар    
  Самуил    
20. Област Сливен    
20.1. Реконструкция на вътрешна община Котел 1 500 000
  водопроводна мрежа на с. Тича    
20.2. Подобряване на културната община Сливен 1 450 000
  инфраструктура в община Сливен чрез    
  основен ремонт и реконструкция на зала    
  "Сливен"    
20.3. Благоустрояване на пешеходни площи, община Сливен 1 200 000
  терени за обществено обслужване,    
  площи за движение в паркоустроените    
  зони и зони със социален и публичен    
  характер, площадни пространства в гр.    
  Сливен и населените места в общината    
20.4. Реконструкция на местен път Т-1, м. община Твърдица 595 897
  Циганска поляна -    
  хижа Чумерна    
21. Област Смолян    
21.1. (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)    
21.2. Рехабилитация на уличната мрежа в с. община Баните 215 322
  Давидково    
21.3. Реконструкция на улица от о.т. 226 до община Баните 220 607
  о.т. 299 в с. Малка Арда    
21.4. Рехабилитация на дребномащабна община Борино 1 495 933
  инфраструктура в с. Борино - м.    
  Кастракли от км 0+000 до км 4+649    
21.5. Изграждане на спортни съоръжения и община Девин 335 000
  детски площадки в гр. Девин    
21.6. Рехабилитация на улица в с. Селча община Девин 139 893
21.7. Рехабилитация на пътна настилка на ул. община Девин 295 868
  Лиляна Димитрова, кв. Настан, гр.    
  Девин    
21.8. Реконструкция и рехабилитация на община Девин 1 411 907
  улици в гр. Девин    
21.9. Реконструкция/рехабилитация и община Девин 800 000
  изграждане на водоснабдителни и    
  канализационни мрежи, системи и    
  съоръжения и    
  реконструкция/рехабилитация на улична    
  мрежа в с. Гьоврен    
21.10. Рехабилитация на улична мрежа в с. община 495 005
  Старцево, община Златоград - ул. Златоград  
  Миньорска, ул. Граничар, ул. Балканска    
21.11. Изграждане на междуобщински път община Неделино 2 000 000
  ІV-86533 - ІІІ-865 (Златоград - Подкова) -    
  Неделино в участък от км 0+000    
  (4+550,00) - км 2+807,34 (7+447,34): с.    
  Долен (община Златоград) - с. Крайна    
  (община Неделино) като част от    
  международно трасе гр. Неделино,    
  Република България - Комотини,    
  Република Гърция    
21.12. Подобряване на социалната община Неделино 500 000
  инфраструктура чрез извършване на    
  строително-ремонтни работи в детската    
  градина в ОДЗ 1, гр. Неделино, УПИ V -    
  за детско заведение, кв. 118 по ПУП на    
  гр. Неделино    
21.13. Улица Койнарци, гр. Рудозем община Рудозем 223 851
21.14. Изграждане на целодневна детска община Рудозем 478 189
  градина в с. Войкова лъка в имот с пл.    
  № 168 по плана на с. Войкова лъка    
21.15. Реконструкция и благоустрояване на община Рудозем 1 342 354
  междублокови пространства, гр.    
  Рудозем    
21.16. Ремонт на общински пътища и община Смолян 1 800 000
  рехабилитация на места за обществено    
  ползване, населени места от община    
  Смолян - с. Момчиловци, с. Смилян, с.    
  Могилица, с. Виево, с. Левочево, с.    
  Славейново, с. Влахово, с. Търън, с.    
  Петково и с. Кутела    
21.17. Ремонт и рехабилитация на спортен община Смолян 4 999 944
  комплекс в централната градска част,    
  гр. Смолян, с обекти: Доизграждане на    
  стадион "Смолян" и Инженеринг за    
  реконструкция и рехабилитация на    
  подобекти: спортна зала, закрит плувен    
  басейн и открита многофункционална    
  спортна площадка    
21.18. Благоустройство на ул. Васил Дечев община Чепеларе 1 000 000
  (пешеходна главна улица на града) и    
  ремонт на ул. Беломорска и ул. Васил    
  Дечев от км 76+103 до км 80+103, град    
  Чепеларе (част от път ІІ-86)    
22. Столична община    
22.1. Развитие на общинска образователна Столична община 5 200 000
  инфраструктура - строителство на шест    
  нови детски градини на територията на    
  Столична община    
23. Област Софийска    
23.1. Изграждане на детска площадка и кът община Антон 143 971
  за отдих в кв. Герена, изграждане на    
  детска площадка и кът за отдих в кв.    
  Чотовица и кът за отдих при река    
  Гушева, с. Антон    
23.2. Реконструкция на ул. Стефан Стамболов община Антон 227 505
  и ул. Васил Левски, с. Антон    
23.3. Реконструкция на ул. Въртопа, с. Антон община Антон 230 185
23.4. Реконструкция на ул. Изгрев, с. Антон община Антон 234 773
23.5. Довършителни СМР дейности и община 1 819 494
  оборудване на новостроящата се Ботевград  
  многофункционална спортна зала в    
  Ботевград, изграждане на вертикална    
  планировка, площадно пространство    
  пред многофункционална спортна зала,    
  изграждане на районно осветление,    
  фонтан, зелени площи и водно    
  огледало пред многофункционална    
  спортна зала в УПИ І, кв. 249 по плана    
  на Ботевград    
23.6. Възстановяване и паркоустрояване на община Годеч 500 000
  пространството около река Нишава в    
  централната градска част на гр. Годеч    
23.7. Допълнително водоснабдяване на гр. община Годеч 250 000
  Годеч от каптажи Зли дол    
23.8. Спортен комплекс "Горна Малина" - ІІ община Горна 747 653
  етап Малина  
23.9. Ремонт на водоснабдителни мрежи - община Горна 233 999
  частичен ремонт на вътрешната Малина  
  водопроводна мрежа на с. Саранци и на    
  с. Горно Камарци; Ремонт на    
  магистрален водопровод на с. Горна    
  Малина и на с. Негушево    
23.10. Подобряване на социалната община Горна 288 000
  инфраструктура в населените места на Малина  
  община Горна Малина    
23.11. Рехабилитация на улична мрежа в 14 община Горна 336 000
  населени места в община Горна Малина Малина  
23.12. Разширение на училище, кв. 72, гр. община Златица 2 108 885
  Златица    
23.13. Реконструкция и благоустрояване на ул. община Костенец 404 923
  Св. св. Кирил и Методий, гр. Костенец    
23.14. Реконструкция и благоустрояване на ул. община Костенец 473 918
  Средна гора, гр. Костенец    
23.15. Реконструкция и благоустрояване на ул. община Костенец 200 184
  Първенец, гр. Костенец    
23.16. Реконструкция на покрива на община Пирдоп 58 650
  административна сграда в кв. 127, пл.    
  Тодор Вайков 2, гр. Пирдоп    
23.17. Укрепване бреговете на река Славци община Пирдоп 539 635
  над нов мост № 2 и съпътстващи    
  водопровод и канал, гр. Пирдоп - ІІІ    
  етап    
23.18. Внедряване на мерки за енергийна община Пирдоп 362 566
  ефективност в административната    
  сграда на съда и прокуратурата в гр.    
  Пирдоп    
23.19. Подобряване на техническата и община Правец 1 079 567
  образователната инфраструктура на гр.    
  Правец: Обект 1. Рехабилитация на    
  улици, част от уличната мрежа на гр.    
  Правец; Обект 2. Подмяна на плочник на    
  част от двора на ОУ "Васил Левски" и    
  ГПЧЕ "Алеко Константинов" в УПИ І -    
  училище, в кв. 101, гр. Правец    
23.20. Дребномащабни благоустройствени община Самоков 360 000
  мерки за селата на територията на    
  общината    
23.21. Рехабилитация на Път ІІ-82, Костенец - община Самоков 1 200 000
  Самоков - София, участък от км 34+665    
  до км 39+200.00 (в регулационния план    
  на гр. Самоков (І фаза)    
23.22. Пространствено и община Чавдар 1 000 000
  архитектурно-благоустройствено    
  решение на площадното пространство,    
  пешеходните зони и прилежащите    
  паркове в централната част на с. Чавдар    
24. Област Стара Загора    
24.1. Благоустрояване на ул. Хр. Ботев, ул. община Гурково 600 000
  Крайречна - южна част, ул. Дружба, ул.    
  Тинтява, ул. Равнец, ул. Н. Веранов и    
  ул. Латинка в гр. Гурково    
24.2. Благоустрояване на ул. Септемврийци, община Гурково 300 000
  ул. Бистрица и ул. Байкал в с.    
  Паничерево    
24.3. Дом за стари хора - гр. Гурково - община Гурково 303 842
  завършващ етап    
24.4. Реконструкция и рехабилитация на ул. община Гълъбово 993 576
  Лозенец от пл. Славянска до ул. Цар    
  Симеон Велики    
24.5. Преустройство на съществуваща община 977 504
  общинска сграда в Дом за социални Николаево  
  услуги от резидентен тип - ЦНСТ и ЦСРИ    
  в гр. Николаево    
24.6. Изграждане на нова Целодневна община Опан 800 000
  детска градина в УПИ IV, кв. 44 по    
  плана на с. Опан    
24.7. Преустройство на съществуващи община Опан 376 301
  помещения на Домашния социален    
  патронаж и цеха за закуски в Кухня за    
  домашния социален патронаж и    
  обществена трапезария, с. Опан, УПИ    
  XIV, кв. 49    
24.8. Изграждане на парк за отдих и община Стара 4 000 000
  рекреация Загора  
24.9. Ремонт и реконструкция на път SZR 1226 община Чирпан 1 109 573
  - с. Винарово - с. Винарово, община    
  Чирпан, от км 0+000 до км 3+900    
24.10. Благоустрояване на Централен градски община Чирпан 798 944
  парк "П. К. Яворов" в УПИ I за градина,    
  кв. 99    
25. Област Търговище    
25.1. Рехабилитация на общински път TGV община Антоново 1 543 071
  1014 (І-4, п.к. Изворово - Омуртаг) -    
  Кьосевци - Стойново (ІІІ-4006), община    
  Антоново    
25.2. Разширяване на административния община Омуртаг 355 000
  център на гр. Омуртаг, ІІ етап    
25.3. Разширяване на административния община Омуртаг 370 000
  център на гр. Омуртаг, ІІІ етап    
25.4. Площадка за игра за ползватели до 3 община Омуртаг 62 000
  години и от 3 до 12 години в    
  урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 113 по    
  плана на гр. Омуртаг    
25.5. Площадка за игра за ползватели до 3 община Омуртаг 60 314
  години и от 3 до 12 години в    
  урегулиран поземлен имот Х, кв. 85 по    
  плана на гр. Омуртаг    
25.6. Рехабилитация на обществени зелени община Омуртаг 448 677
  площи в УПИ ІХ, кв. 31 по плана на с.    
  Камбурово    
25.7. Рехабилитация на обществени зелени община Омуртаг 105 000
  площи - подобект югоизточна част на    
  УПИ І, кв. 124 по плана на гр. Омуртаг    
25.8. Реконструкция на тръбен водосток на км община Омуртаг 25 096
  14+500 на четвъртокласен път TGV-1073    
  (ІІІ-706 Величка) - Врани кон -    
  Обител - (ІІІ-704) от км 0+000 до км    
  15+900    
25.9. Възстановяване/основен ремонт на ул. община Омуртаг 73 114
  Пейо Яворов в гр. Омуртаг    
25.10. Възстановяване/основен ремонт на ул. община Омуртаг 19 600
  Камчия в с. Паничино    
25.11. Възстановяване/основен ремонт на ул. община Омуртаг 26 100
  Христо Ботев в с. Петрино    
25.12. Реконструкция на ул. Пимаза, ул. Васил община Опака 1 734 795
  Левски, ул. Витоша и ул. Раковски в с.    
  Люблен    
25.13. Благоустройствени мероприятия в кв. община Попово 344 594
  111, гр. Попово    
25.14. Целодневна детска градина № 1 община 432 000
  "Веселушко", гр. Търговище Търговище  
25.15. Благоустрояване на кв. 192 по плана на община 1 061 212
  гр. Търговище Търговище  
25.16. Изграждане на спортни и детски община 499 996
  площадки в Младежки парк "Юкя", І Търговище  
  етап    
25.17. Консервация на Базилика № 3 в община 99 929
  Мисионис Търговище  
26. Област Хасково    
26.1. Рехабилитация на общински път HKV община 1 300 000
  3110/HKV 2224 от с. Долни Главанак - Маджарово  
  разклон с. Голяма долина - кръстовище    
  с. Малко Брягово - с. Бориславци от км    
  0+000 до км 6+550    
26.2. Доизграждане на гравитачен община 1 709 000
  водопровод от каптажи в с. Сърница до Mинерални бани  
  ПС "Караманци"    
26.3. Ремонт на улици в Симеоновград, община 303 120
  подход към южната индустриална зона, Симеоновград  
  както следва: ул. Александър    
  Батенберг, ул. Никола Петков и ул.    
  Добруджа    
26.4. Реконструкция на път HKV 2171 (III-5074) община 758 172
  Стамболово - Царева поляна от км 0+000 Стамболово  
  до км 3+500    
26.5. Рехабилитация и реконструкция на ул. община Харманли 3 018 159
  Съборна и ул. Васил Левски от ул. Иван    
  Вазов до ул. Люле Бургас    
26.6. Водопровод от ПС с. Овчарово до община Харманли 1 359 150
  резервоар с. Коларово, водоеми в с.    
  Коларово 2 х 75 м3    
26.7. Изграждане на водопровод на главен община Харманли 2 341 381
  клон І на кв. ДЗС и на канализация на    
  бивш стопански двор - ДЗС, гр.    
  Харманли    
26.8. Ремонт на детски лагер за отдих на община Харманли 323 647
  харманлийски и сирийски деца    
26.9. Изграждане на многофункционална община Харманли 155 000
  спортна площадка в района на    
  бежанския център в гр. Харманли    
26.10. Благоустрояване на улици в с. община Хасково 250 000
  Големанци, с. Войводово, с. Тракиец, с.    
  Гълъбец и с. Зорница    
26.11. Благоустрояване на улици в кв. Каменни община Хасково 349 999
  и кв. Хисаря - гр. Хасково    
26.12. Ремонт на спортна зала "Спартак", гр. община Хасково 1 370 895
  Хасково    
27. Област Шумен    
27.1. Изграждане на туристически община Велики 877 909
  информационен киоск и пешеходен Преслав  
  подход до историческия архитектурен    
  резерват "Велики Преслав"    
27.2. Благоустрояване на населените места в община Венец 1 429 999
  община Венец    
27.3. Рехабилитация на общински път SHU община Върбица 200 000
  2045-І-7 "Иваново - Върбица - Конево    
  - (граница - община Върбица - Търговище)    
  - Базиликата - Драгановец TGV 1164"    
27.4. Реконструкция и модернизация на община Върбица 180 000
  стадиона в с. Бяла река, УПИ І, кв. 70, с.    
  Бяла река    
27.5. Игрище за минифутбол и тенис на корт, община Върбица 120 000
  УПИ ІV, кв. 2 по плана на гр. Върбица    
27.6. Реконструкция и благоустрояване на община Върбица 997 193
  градски площад и парк, УПИ ХХ, кв. 48,    
  гр. Върбица    
27.7. Подобряване на уличните настилки на община 1 945 512
  населените места в община Каолиново Каолиново  
27.8. Реконструкция на път SHU 1060 община Никола 1 600 000
  "Граница общ. (Каолиново - Никола Козлево  
  Козлево) - Крива река - (ІІІ - 701)"    
27.9. Подобряване на уличните настилки на община Хитрино 601 413
  населените места в община Хитрино -    
  ул. Искър, с. Черна, от км 0+000 до км    
  1+077,76    
27.10. Изграждане на закрит общински пазар община Хитрино 800 000
  в с. Хитрино    
27.11. Подобряване на уличните настилки на община Хитрино 454 920
  населените места в община Хитрино -    
  ул. Никола Вапцаров, с. Тимарево, от км    
  0+000 до км 0+726    
27.12. Изграждане на Пречиствателна станция община Шумен 71 760
  за питейни води на гр. Шумен и    
  населени места от област Шумен (І фаза)    
27.13. Ремонт, реконструкция и оборудване на община Шумен 58 800
  Дома за стари хора с отделение за    
  лежащо болни "Д-р Стефан Смядовски",    
  гр. Шумен (І фаза)    
27.14. Подобряване на общинската пътна община Шумен 1 000 000
  мрежа за по-добра достъпност и    
  мобилност на територията на община    
  Шумен    
28. Област Ямбол    
28.1. Преустройство и промяна на община Болярово 599 309
  предназначението на двуетажна    
  масивна сграда - детска градина във: 1.    
  Център за настаняване от семеен тип на    
  лица - целева група възрастни хора с    
  деменция; 2. Център за настаняване от    
  семеен тип на лица - целева група    
  възрастни хора, с. Мамарчево    
28.2. Преасфалтиране на улици в гр. община Болярово 399 952
  Болярово след извършен ремонт на    
  водопроводна мрежа    
28.3. Подобряване на съществуваща улична община Стралджа 664 108
  мрежа в населени места на община    
  Стралджа    
28.4. Общински пазар гр. Стралджа община Стралджа 280 000
28.5. По-добри условия на грижа за децата и община "Тунджа" 503 967
  учениците в българското село -    
  реконструкция и модернизация на две    
  детски и едно учебно заведение от    
  общинската образователна    
  инфраструктура в община "Тунджа"    
28.6. Населените места в община "Тунджа" - община "Тунджа" 149 936
  по-добро място за живот - Изграждане    
  на площадки за игра в с. Завой и с.    
  Бояджик    
28.7. Реконструкция на ул. Индже войвода, община Ямбол 1 500 000
  гр. Ямбол (в обхват от о.т.    
  43-703-729-52-294 до о.т. 344 - обходен    
  път юг) (І фаза)    
28.8. (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)    
  Общо:   273 782 187


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 2


(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 17.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)Инфраструктурен обект Сума
по   (в лева)
ред    
1. Път III-6009 Миролюбово - Каблешково - Ахелой от км 0+000 3 999 909
  до км 28+540  
2. Път III-403 Павликени - Сухиндол от км 35+300 до км 46+682 1 999 918
3. Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш - граница Република България от км 34+731 до км 45+000 и Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш от км 45+000 до км 50+075,52 2 500 000
4. Ремонт на участък от път III-114 Лом - Дондуково - Дреновец - Ружинци - Чупрене - м. "Бялата вода" от км 49+000 до км 62+890 2 500 000
5. Път ІІІ-552 Трявна - Габрово от км 23+546 до км 38+095 3 500 000
6. Път ІІІ-865 (Търън - Средногорци) п.к. Стояново - Ардино - 997 490
  Бойно - Кърджали от км 21+500 до км 28+973  
7. Път ІІІ-5009 (Конуш - Черноочене) - Бели пласт - Стремци - 1 000 000
  (Черноочене - Кърджали) от км 5+000 до км 26+080  
8. Път ІІІ-5082 Джебел - Църквица от км 14+230 до км 17+365 999 983
9. Път ІІ-37 АМ "Тракия" - Пазарджик от км 117+410 до км 124+685 2 500 000
10. (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)  
11. Път III-605 Батановци - Пали Лула - Гигинци от км 9+500 до км 2 768 577
  21+600  
12. Ремонт на участък от републикански път II-54 Гара Бяла - 1 350 000
  Ценово, от км 9+252 до км 13+100  
13. Ремонт на път ІІ-71 Силистра - Добрич от км 10+400 до км 4 149 574
  17+100, с обща дължина 6,700 км  
14. Ремонт на път ІІІ-5305 /път І-7, обход на гр. Ямбол - с. 1 583 389
  Веселиново - с. Завой - с. Жельо войвода - път І-6, с.  
  Калояново (в участъка от км 15+000 до км 20+000)  
15. Ремонт на път ІІІ-864 Пампорово - Стойките, с дължина 7,251 2 540 000
  км от км 4+009 до км 11+260  
16. Ремонт на път ІІІ-822 Самоков - Живково - Ихтиман от км 2 000 000
  0+000 до км 35+700  
17. Ремонт на път ІІ-37 Джурово - Етрополе - Златица - Пирдоп от 5 000 000
  км 20+000 до км 47+000  
18. Ремонт на път ІІІ-5305 Ямбол - Веселиново - Завой - ОПУ - 2 999 948
  Сливен от км 0+000 до км 15+000  
19. Ремонт на път ІІ-76 о.п. Елхово - Гранитово - Княжево от км 491 481
  0+000 до км 1+700  
20. Път II-35 Плевен - Ловеч от км 29+450 до км 37+382 1 800 000
21. Път III-112 ОПУ - Видин - Дъбова махала - Брусарци от км 1 999 952
  10+500 до км 16+174 и път III-112 Смирненски - Славотин - Д-р  
  Йосифово - о.п. Монтана от км 20+575 до км 47+830  
22. Път III-8406 Гара Белица - Белица от км 0+000 до км 2+600 199 993
  Общо: 46 880 214


Приложение № 3 към чл. 1


(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)Министерства Проект/програма Сума
по     (в лева)
ред      
1. (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)    
2. Министерство на Общо: 15 242 441
  образованието и    
  науката/университети    
2.1. Медицински Изграждане на Факултет по 1 500 000
  университет - Варна фармация към Медицинския  
    университет - Варна, находящ се в  
    УПИ IX-315 - "за медицински  
    колеж", кв. 995, по плана на 5 м.р., Варна  
2.2. Медицински Изграждане на нова учебна сграда 3 310 441
  университет - за Факултета по фармация при  
  Плевен Медицинския университет - Плевен  
2.3. Пловдивски Изграждане и обзавеждане на 2 000 000
  университет "Паисий сграда - студентско общежитие на  
  Хилендарски", Пловдив ПУ "Паисий Хилендарски", кв. 15 по  
    плана на комплекс "Паисий  
    Хилендарски", Пловдив  
2.4. Университет за Възстановяване на проектната и 4 932 000
  национално и световно експлоатационната сигурност на  
  стопанство - София обект: Сграда на блок "И" (нов блок)  
    от комплекса сгради на Университета  
    за национално и световно  
    стопанство, София  
2.5. Софийски университет Реконструкция и модернизация на 3 000 000
  "Св. Климент Охридски" сградата на бул. Ал. Стамболийски  
    82, София  
2.6. Медицински колеж - Реализиране на мерки по енергийна 500 000
  Сливен, към ефективност на сграда - държавна  
  Медицинския собственост (медицински колеж), в  
  университет "Проф. д-р УПИ І, кв. 69 по плана на ЦГЧ,  
  Параскев Стоянов", Сливен  
  Варна    
3. Министерство на Многофункционални спортни 17 573 783
  младежта и спорта площадки в общинските центрове и  
    покрити плувни басейни в тях  
4. (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)    
5. Министерство на Програма за решаване на проблема 11 281 513
  регионалното развитие "сезонен и целогодишен воден  
    режим в някои населени места"  
6. Министерство на Програма за управление на речните 2 361 917
  околната среда и басейни  
  водите Програма за управление на 8 697 610
    отпадъците  
7. Министерство на Инвестиционна програма за 3 419 600
  правосъдието подобряване на работната среда за  
    съдилищата  
8. Министерство на Благоустройство на малки населени 1 323 281
  инвестиционното места  
  проектиране    
  Общо   59 900 145