Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО

 

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

1. редът за водене на Регистъра на музеите, наричан по-нататък "регистъра";

2. обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра.


Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2021 г.) Регистърът съдържа информация за държавни, регионални, общински, частни музеи, музеи, създадени по реда на чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство и музеи със смесено участие.

(2) Вписванията в регистъра се извършват служебно въз основа на:

1. акта за създаване - за националните, регионалните и общинските музеи;

2. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2021 г.) разрешението за извършване на музейна дейност, издадено от министъра на културата - за частните музеи и музеи, създадени по реда на чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство;

3. съдебно решение за вписване в съответния регистър - за музеите със смесено участие;

4. информацията, подадена от музеите по реда на тази наредба.

(3) Регистърът показва състоянието на посочените в ал. 2 обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства.


Чл. 3. (1) Регистърът на музеите се води в Министерството на културата на хартиен и електронен носител.

(2) При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия.


Чл. 4. (1) Информацията от регистъра е обособена в две части: публична информация и информация за служебно ползване.

(2) Публичната част от информацията се осигурява чрез достъп до интернет страницата на Министерството на културата.

(3) Информацията за служебно ползване е предназначена за анализ, оценка, атестация и други дейности, свързани с музеите.

(4) Данните от регистъра, защитени по силата на закон, се ползват и се предоставят по ред, предвиден в съответния специален закон.


Раздел II.
Ред за водене на регистъра

Чл. 5. (1) Регистърът се води по образец съгласно приложение № 1.

(2) За всеки музей се открива партида, която съдържа:

1. информационна карта "Обща информация за музея" съгласно приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2021 г.) информационна карта "Статут и дейност на музея" - за държавни, регионални, общински, частни музеи и музеи със смесено участие съгласно приложение № 3;

3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2021 г.) информационна карта "Статут и дейност на музея по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство съгласно приложение № 3а.

(3) Информационните карти по ал. 2 се попълват и подават на хартия и на електронен носител.

(4) Към информационната карта по приложение № 3 се прилагат актовете съгласно чл. 2, ал. 2.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) Вписванията в регистъра се извършват въз основа на информационните карти по ал. 2. Информационните карти се регистрират в деловодството на Министерството на културата с отделен индекс по реда на тяхното постъпване.


Чл. 6. (1) Вписванията в регистъра се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) Вписванията се извършват в 14-дневен срок от постъпване на информационните карти по чл. 5, ал. 2 в Министерството на културата. Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър издава удостоверение за вписване в регистъра" съгласно приложение № 4.

(3) Длъжностните лица по ал. 1 имат достъп до цялата информация, съдържаща се в регистъра.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) Музеите подават информационните карти съгласно чл. 5, ал. 2 в едномесечен срок от създаването или преобразуването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) При преобразуване или закриване на музей или при отнемане на разрешението за извършване на музейна дейност настъпилите обстоятелства се вписват в регистъра в част първа "Публична информация", графа "Забележка", след представяне на съответните актове, а партидите на преобразуваните и закрити музеи се закриват. Актовете за преобразуване и закриване на държавни и общински музеи се предоставят от съответните ведомства или организации.

(3) Информацията по ал. 1 се подава от длъжностно лице, определено със заповед на директора на музея, а за частните музеи - от собственика.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) При промяна на вписани данни, подадени с информационната карта по чл. 5, ал. 2, т. 1, се попълват и подават само частите от информационната карта, свързани с настъпилите промени.

(2) Информацията по ал. 1 се подава в 7-дневен срок от настъпване на промените във вписаните обстоятелства.


Чл. 9. (1) Попълването на всички части от информационната карта е задължително. Когато информацията не е налична, се поставя знак "Х".

(2) При констатирано неправилно или неточно попълване, както и при непопълване на информационната карта музеят се уведомява писмено за отстраняването на пропуските в 14-дневен срок.


Чл. 10. (1) В партидата не се допускат зачертавания и изтривания.

(2) Поправка на очевидна фактическа грешка в съдържанието на вписаното обстоятелство се извършва от длъжностното лице по чл. 6, ал. 1 служебно или по молба на съответния музей. Поправката се удостоверява с подпис и дата.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.) Информацията, свързана с промените в статута на музеите, се актуализира съгласно чл. 7 и 8. Останалата информация задължително се актуализира веднъж годишно до края на януари.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В тримесечен срок от влизане в сила на наредбата музеите подават информационните карти по чл. 5, ал. 2.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 32 от Закона за културното наследство.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.)

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2, т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.)


Информационна карта - обща информация за музея

 

Наименование на музея

 

ЕИК

 

Седалище (град/село) и адрес

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна поща

 

Интернет страница

 

Директор (име, презиме, фамилия)

 

Тематичен обхват:

 

Брой и наименование на специализираните отдели

 

Териториален обхват:

 

Форма на собственост

 

 

 

Работно време за посетители:

 

понеделник

от......................до.....................

вторник

от......................до.....................

сряда

от......................до.....................

четвъртък

от......................до.....................

петък

от......................до.....................

събота

от......................до.....................

неделя

от......................до.....................

 

Цени на билети за:

 

Възрастни

....................лв.

Деца

....................лв.

Учащи

....................лв.

Студенти

....................лв.

Хора с увреждания

....................лв.

Пенсионери

....................лв.

Други

....................лв.

Цена на беседа

....................лв.

Дни за безплатен вход:

 

Директор: име/подпис/дата......

 

Изготвил: име/длъжност/подпис/дата......

 

Информация за експозициите извън основната сграда на музея

Наименование на експозицията

 

Седалище (град/село) и адрес

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна поща

 

Интернет страница

 

Лице за контакт  - име и длъжност

 

Брой и наименование на специализираните отдели

 

 

 

Работно време за посетители:

 

понеделник

от......................до.....................

вторник

от......................до.....................

сряда

от......................до.....................

четвъртък

от......................до.....................

петък

от......................до.....................

събота

от......................до.....................

неделя

от......................до.....................

 

Цени на билети за:

 

Възрастни

....................лв.

Деца

....................лв.

Учащи

....................лв.

Студенти

....................лв.

Хора с увреждания

....................лв.

Пенсионери

....................лв.

Други

....................лв.

Цена на беседа

....................лв.

Дни за безплатен вход:

 

Информация за филиала

Наименование на филиала

 

Седалище (град/село) и адрес

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна поща

 

Интернет страница

 

Ръководител (име, презиме, фамилия)

 

Тематичен обхват:

 

Териториален обхват:

 

 

 

Работно време за посетители:

 

понеделник

от......................до.....................

вторник

от......................до.....................

сряда

от......................до.....................

четвъртък

от......................до.....................

петък

от......................до.....................

събота

от......................до.....................

неделя

от......................до.....................

 

Цени на билети за:

 

Възрастни

....................лв.

Деца

....................лв.

Учащи

....................лв.

Студенти

....................лв.

Хора с увреждания

....................лв.

Пенсионери

....................лв.

Други

....................лв.

Цена на беседа

....................лв.

Дни за безплатен вход:

 

Ръководител: име/подпис/дата......

 

Изготвил: име/длъжност/подпис/дата......

 

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2, т. 2


(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г.)Информационна карта - статут дейност на музея

Наименование на музея/филиала

 

Статут на музея/филиала

Акт за създаване на музея (закон, акт на Министреския съвет/акт на общински съвет)

 

Разрешение за извършване на музейна дейност - за частни музеи

Разрешение МД №...

Разрешение за вписване в съответния регистър - за музеи със смесено участие

№...................

 

Акт за закриване, преобразуване на музей/отнемане на резрашение/заличаване от регистър

 

Шифър на музея

 

Структура на музея/филиала

Специализирани отдели - общо

....................бр.

Научна група/секция/състав - численост

....................бр.

Лаборатория/численост

....................бр.

Обща численост на персонала

....................бр.

В т. ч.: Специалисти с висше образование

....................бр.

Специализирани длъжности

....................бр.

Административни длъжности

....................бр.

Други/помощен персонал

....................бр.

Доброволци

....................бр.

Размер на средната брутна работна заплата

Директор/ръководител на филиал

...................лв.

За специализираните длъжности

...................лв.

Други

...................лв.

Материална база

Сграден фонд - сгради (бр.), разгъната застроена площ (кв.м)

....бр......кв.м (общо)

Експозиционна площ

.................кв.м

Фондохранилища бр./площ

....бр. ..... кв.м (общо)

Други

.................. кв.м

Недвижимо имущество/собствено/предоставено за управление:

- Общ брой

- Наименование на всеки обект

- Статут (ако има)

- Площ

- Вид собственост

 

- ………

- …………….

- ………

- ……… кв.м

- ………

Резервати:

 - Общ брой

 - Наименование на всеки резерват

 - Площ

 

- ……………

- ……………

- …………… кв.м

- ................

Музейни фондове

Основен фонд

бр. единици.............

Обменен фонд

бр. единици.............

Научно-спомагателен фонд

бр. единици..............

Бракувани движими културни ценности

бр. …..

Бракувани предмети

бр. …..

Инвентаризации

Цялостна инвентаризация

период на провеждане

Инвентаризация по репрезентативния метод по отдели/колекции/фондове

период на провеждане

Инвентаризация на движимите културни ценности, регистрирани в Националния музеен фонд, както и на движимите културни ценности от благородни метали и скъпоценни камъни или украсени с тях

период на провеждане

Експозиции

Постоянни

............бр.

Тема

 

Година на създаване

 

Обновяване (дата)

 

Временни - общо

......бр.

Гостуващи изложби от музеи и други организации

......бр.

Самостоятелни изложби извън музея

......бр.

Самостоятелни изложби в музея с предмети от собствения фонд

......бр.

Съвместни изложби в страната

......бр.

Участие в национални изложби

......бр.

Участие в международни изложби

......бр.

Програми и проекти

Реализирани образователни програми 

- Теми

- Целева група

- Общ брой проведени занятия  

- В т.ч. програми за малцинствени групи  

 

 

 

- общ брой……

- бр. ………….

Самостоятелни проекти/участие в други проекти

- Тема

- Период на реализация

 

Дигитализирано културно наследство

Дигитализирани културни ценности

.....бр.

Културни ценности, достъпни онлайн

.....бр.

Посетители

Общ брой

……....бр.

В т.ч. безплатен вход

……....бр.

Финансова информация

Приходи от:

 

Бюджетна субсидия общо:

…...…лв.

в т.ч. по делегираните от държавата дейности

…...…лв.

от община, МК или др. ведомство

…...…лв.

Билети

…...…лв.

Беседи

…...…лв.

Държавни такси (приход)

…...…лв.

Спонсорство

…...…лв.

Дарения

…...…лв.

Проекти

…...…лв.

Други

…...…лв.

Разходи

Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения

…...…лв.

Други възнаграждения и плащания за персонал

…...…лв.

Задължителни осигурителни вноски от работодателя

…...…лв.

Издръжка

…...…лв.

Платен данък сгради

…...…лв.

Платена такса смет

…...…лв.

Техническо оборудване

Компютърни конфигурации

.......бр.

Сървъри

.......бр.

Периферия

.......бр.

Мултимедия

.......бр.

Фотоапарати и видеокамери

.......бр.

Видеокамери за вдеонаблюдение

.......бр.

Други

.......бр.

 

Наличие на:

 

СОТ

 

Физическа охрана

 

Пожароизвестителна техника

 

Изготвил/длъжостно лице/дата/подпис:

 

Директор: подпис/дата:.............

 

 

Указание: попълването на всички редове от информационната карта е задължително.

 

Когато информацията не е налична, в началото на всеки ред се поставя знакът "X".

 

Забележка. Информацията се попълва отделно и за филиалите.

Приложение № 3а към чл. 5, ал. 2, т. 3


(Ново - ДВ, бр. 93 от 2021 г.)


 

Наименование на музея по чл. 25, ал. 2 от ЗКН

 

 

 

Статут на музея

 

Разрешение за извършване на музейна дейност

 

 

Шифър на музея

 

 

 

Структура на музея

 

Специализирани отдели - общо

 

бр.

 

Обща численост на персонала

 

бр.

 

В т.ч.: Специалисти с висше образование

 

бр.

 

Специализирани длъжности

 

бр.

 

Административни длъжности

 

бр.

 

Други (помощен персонал)

 

бр.

 

Доброволци

 

бр.

 

Размер на средната брутна работна заплата

 

Директор

 

лв.

 

За специализираните длъжности

 

лв.

 

Други

 

лв.

 

Сграден фонд - сгради (бр.), разгъната застроена площ (кв. м)

бр.

 кв. м (общо)

 

 

 

Експозиционна площ

 

 кв. м

 

Фондохранилища бр./площ

бр.

 кв. м (общо)

 

 

 

Други

 

 кв. м

 

Недвижимо имущество (собствено), предоставено за управление:

 

Общ брой:

 

 

Наименование на всеки обект

Статут на недвижима културна ценност (ако има)

Площ

Вид собственост

 

 

 

 

кв. м

 

 

Музеен фонд

 

бр. единици

 

Извършена инвентаризация

Период на провеждане

 

 

Експозиции

 

Постоянни

 

бр.

 

Тема

Година на
създаване

Обновяване (дата)

 

 

 

 

 

Гостуващи изложби от музеи и други организации

 

бр.

 

Самостоятелни изложби извън музея

 

бр.

 

Самостоятелни изложби в музея с предмети от собствения фонд

 

бр.

 

Съвместни изложби в страната

 

бр.

 

Програми и проекти

 

Реализирани образователни програми

 

Теми

 

общ брой

 

Целева група

 

бр.

 

Общ брой проведени занятия

 

бр.

 

В т.ч. програми за малцинствени групи

 

общ брой

 

Самостоятелни проекти/участие в други проекти

 

Тема

Период на реализация

 

 

 

 

Посетители

 

Общ брой

 

бр.

 

В т.ч. с безплатен вход

 

бр.

 

Финансова информация

 

Приходи от:

 

Билети

 

лв.

 

Беседи

 

лв.

 

Държавни такси (приход)

 

лв.

 

Спонсорство

 

лв.

 

Дарения

 

лв.

 

Проекти

 

лв.

 

Други

 

лв.

 

Разходи

 

Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения

 

лв.

 

Други възнаграждения и плащания за персонал

 

лв.

 

Задължителни осигурителни вноски от работодателя

 

лв.

 

Издръжка

 

лв.

 

Платен данък сгради

 

лв.

 

Платена такса смет

 

лв.

 

Други

 

лв.

 

Техническо оборудване

 

Компютърни конфигурации

 

бр.

 

Сървъри

 

бр.

 

Периферия

 

бр.

 

Мултимедия

 

бр.

 

Фотоапарати и видеокамери

 

бр.

 

Видеокамери за наблюдение

 

бр.

 

Други

 

бр.

 

Наличие на:

 

СОТ

 

 

Физическа охрана

 

 

Пожароизвестителна техника

 

 

Изготвил: (име, длъжност и подпис)

 

Дата

 

 

Директор: (име и подпис)

 

Дата

 


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 63 от 2015 г.)У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ............................../…..........................

за

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА МУЗЕИТЕ

 

Настоящото удостоверение се издава на:

......................................................................................................................................................................

и удостоверява, че музеят е вписан в регистъра на Министерството на културата по чл. 32, ал. 1 от Закона за културното наследство.

 

                                                                                                     МИНИСТЪР:

                                                                                                                          (подпис и печат)