Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

Обн. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.81 от 30 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 35 573 685 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Средствата по ал. 1 се предоставят за финансово осигуряване на инициативи, които ще бъдат изпълнявани през 2014 г. по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии", и за дейности по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование" и Национална програма "Училището - територия на учениците".

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", разпределени, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 10.12.2014 г.) по бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование" - 11 348 717 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 10.12.2014 г.) по бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" - 14 974 500 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 10.12.2014 г.) по бюджетна програма "Училищно образование" - 9 200 722 лв.;

4. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) по бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" - 49 746 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 10.12.2014 г.) Със сумата 35 573 685 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. на базата на отчетените разходи/трансфери, като уведоми министъра на финансите.


Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - БР. 81 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките