Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г.

В сила от 29.04.2014 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 29 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г., отм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2015г.

Изтекъл срок на действие. Виж Постановление № 40 от 4 март 2015 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. - ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. съгласно приложението.


Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Необходимите средства за изпълнение на програмата по чл. 1 да се осигурят от централния бюджет за 2014 г. в рамките на предвидените за тази цел средства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) В случаите, в които са необходими допълнителни средства за изплащане на стипендии на деца и ученици, които са одобрени за включване в мерки за закрила и отговарят на условията за това, тези средства се осигуряват от бюджета на съответното министерство, предложило мерките.


Чл. 3. Неизплатени средства за стипендии на ученици от общинските училища поради недостиг на средствата по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г. се осигуряват със средствата по програмата по чл. 1.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето във връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 48 и 62 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.).


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 07.11.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2014 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2014 г.


Приложение към чл. 1


(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 10.12.2014 г.)ПРОГРАМА
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г.
 
РАЗДЕЛ І.
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
 
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
1 2
1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане. Дете от държавно училище по изкуствата и по културата, финансирано от Министерството на културата (МК), класирано индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства - курсове, майсторски класове, летни академии. Дете от училищата по изкуствата и по културата, представило служебна бележка от организатора за включване за обучение в курс по изкуства и документ за класиране.
1.2. Подпомагане за участие в пленери. Дете от училищата по изкуствата и по културата, представило служебна бележка от организатора за участие в пленер и документ за класиране.
Брой деца по раздел І, т. 1 20
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне на стипендия. Ученик от държавно училище по изкуствата и по културата, финансирано от МК, или ученик от общинско училище, класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален фолклорен конкурс "Орфеево изворче" - Ст. Загора, организиран от Националния музикален фолклорен съюз. Провежда се 21 - 23 март 2014 г., Ст. Загора. За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура от четвърта възрастова група - от 16- до 18-годишна възраст.
2.2. Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба "Върбан Върбанов" - Бургас, организиран от НУМСИ "П. Владигеров", дружество "Родни звуци" - Бургас. Провежда се 21 - 23 март 2014 г., Бургас. За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова група - от 16 до 18 години, по пиано, цигулка, нисък щрайх, дървени духови, медни духови, ударни инструменти, класическо пеене.
2.3. Национален конкурс "Светослав Обретенов" - Провадия, организиран от МК, Община Провадия, СБК, ДМА "Панчо Владигеров", СМТДБ, НБУ - София, АМТИИ - Пловдив. Провежда се 1 - 4 април 2014 г., Провадия. За индивидуални изпълнители от ІІ възрастова група - от 14- до 18-годишна възраст, по специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, и от 16- до 18-годишна възраст - за духови инструменти - кларинет, фагот, тромпет, цугтромбон и туба.
2.4. Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене "Песенна дъга над Кутев", организиран от НУФИ "Ф. Кутев" - Котел. Провежда се на 1 април 2014 г., Котел. За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал и гайда, гъдулка и тамбура от пета възрастова група - от 16- до 18-годишна възраст.
2.5. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави "Вълшебни ритми", гр. Нови пазар, организиран от Община Нови пазар и НЧ "Хр. Ботев". Провежда се 9 - 11 май 2014 г., Нови пазар. За индивидуални изпълнители до 18-годишна възраст от четвърта възрастова група - от 17 до 18 години, за висока гайда, и от втора група - за ниска (каба) гайда.
2.6. Национален конкурс за танцьори "Златна гега", организиран от НУФИ "Ф. Кутев" - Котел. Провежда се на 26 април 2014 г., Котел. За индивидуални изпълнители от втора възрастова група - от 15- до 18-годишна възраст.
2.7. Национален конкурс за актова рисунка по натура - организиран от НГПИ "Св. Лука" - София. Провежда се на 8 април 2014 г., София. За участници от първа възрастова група - Х и ХІ клас.
2.8. Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, организиран от НУИИ "Ил. Петров" - София, НХА. Провежда се 10 - 11 май 2014 г., София. За участници от втора възрастова група - Х и ХІ клас.
2.9. Национален акордеонен конкурс "Танцуващи клавиши" - гр. Нови пазар, организиран от Община Нови пазар, НЧ "Хр. Ботев". Провежда се 24 - 26 април 2014 г., Нови пазар. За индивидуални изпълнители от пета възрастова група - от 17 до 18 години.
2.10. Национален младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн, организиран от Министерството на културата, НДК. Провежда се 18 - 27 юни 2014 г., София. Една възрастова група: по живопис, графика, скулптура, худ. керамика, худ. дърворезба и мебел, художествена обработка на метали, художествена тъкан, рекламна графика/графичен дизайн/илюстрация и оформление на книгата, детски играчки, иконопис/стенопис, пространствен и промишлен дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор.
2.11. Национален балетен конкурс "Анастас Петров" - Добрич, организиран от фондация МБК - Варна, и Община Добрич. Провежда се 13 - 15 юни 2014 г., Добрич. За индивидуални изпълнители младша възраст, момчета и момичета от 15 до 18 години.
2.12. Национален конкурс "Академика" за учащи в специализираните фотографски учебни заведения, организиран от "Фотографска академия". Провежда се на 3 юни 2014 г., София. Една възрастова група, две категории - репортажна и артистична фотография.
2.13. Национален конкурс за изпълнители на тамбура "Руско Стефанов", организиран от Община Сунгурларе, област Бургас. Провежда се на 25 октомври 2014 г., Сунгурларе. За индивидуални изпълнители от трета възрасто­ва група - от 16- до 18-годишна възраст.
2.14. Национален конкурс "Професор Камен Поп­димитров", организиран от НБУ, НМУ "Л. Пип­ков" - София. Провежда се на 11 април 2014 г., София. За ученици от Х и ХІ клас.
2.15. Национален конкурс "Професор Парашкев Хаджиев", организиран от НМУ "Л. Пипков" - София. Провежда се на 30 април 2014 г. За ученици от Х и ХІ клас.
2.16. Национален конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздел ІІ, ІІІ и ІV на програмата за 2014 г. Ученик, класиран до навършване на 18 години, индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, наука, вид спорт, спортна дисциплина.
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.17. Международен конкурс за инструменталисти и композитори "Музиката и земята" - София, организиран от Фондация "Земята и хората", СБМТД. Провежда се 22 - 27 април 2014 г., София. За индивидуални изпълнители инструменталисти до 18-годишна възраст.
2.18. Международен конкурс за класическа китара "Акад. Марин Големинов" - Кюстендил, организиран от читалище "Братство 1869", Община Кюстендил. Провежда се 2 - 5 април 2014 г., Кюстендил. За индивидуални изпълнители от трета възрастова група - от 16 до 18 г.
2.19. Международен конкурс "Млади виртуози" - София, организиран от НМУ "Любомир Пипков" - София. Провежда се 24 - 30 март 2014 г., София. За индивидуални изпълнители от трета възрастова група до 18 години - пиано, флейта, кларинет - от 16 до 18 г.
2.20. Международен клавирен конкурс "Класика и съвременност" - Стара Загора, организиран от НУМСИ "Христина Морфова". Провежда се 15 - 19 октомври 2014 г., Стара Загора. За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова група - от 15 до 18 г.
2.21. Международен цигулков конкурс "Проф. Недялка Симеонова" - Хасково, организиран от Община Хасково, СБК, СМТД, НМА, АМТИИ. Провежда се 24 - 26 октомври 2014 г., Хасково. За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова група - от 16 до 18 г.
2.22. Национален клавирен конкурс "Шуман - Брамс", организиран от НУМТИ "Добрин Петков" - Пловдив. Провежда се 5 - 8 ноември 2014 г., Пловдив. За индивидуални изпълнители от ІV възрастова група - от 16 до 18 г.
2.23. Международен фолклорен конкурс "Пауталия", организиран от Община Кюстендил, НЧ "Братство 1869". Провежда се 27 - 29 юни 2014 г., Кюстендил. За индивидуални изпълнители по народно пеене - от 15 до 18 г.
2.24. Международен конкурс за млади цигулари "Проф. Емил Камиларов", организиран от Фондация "Проф. Емил Камиларов". Провежда се 22 - 30 октомври 2014 г., София. За индивидуални изпълнители от втора възрастова група - от 16 до 18 г.
2.25. Международен младежки фестивал-конкурс "Надежди, таланти, майстори" - Добрич - Албена, организиран от Община Добрич. Провежда се 11 - 15 септември 2014 г., Добрич. За индивидуални изпълнители до 18 г. от втора възрастова група - от 15 до 18 г., по специалностите пиано, цигулка, виолончело.
2.26. Международен конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздел ІІ, ІІІ и ІV на програмата за 2014 г. Ученик, класиран до навършване на 18 години индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид жанр или изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, наука, вид спорт, спортна дисциплина.
Брой деца по раздел І, т. 2 184
Общ брой деца по раздел І, т. 1 и 2: 204
   
РАЗДЕЛ ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
1 2
1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане. Ученик от държавно училище, финансирано от Министерството на образованието и науката (МОН), класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по наука и изкуства, организирани от училища, извън­училищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил служебна бележка за включване в курсове по науката и изкуствата и документ за класиране.
1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, организирани от училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил служебна бележка за включване в пленер, обучителни и тренировъчни лагери и документ за класиране.
1.3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в раздел ІІ, т. 2 от програмата. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в област­та на изкуството, науката и спорта, представил покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включен в раздел ІІ, т. 2 от програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г., и документ за класиране.
Брой деца по раздел ІІ, т. 1 3
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне на стипендия. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, или от общинско училище, класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
2.1. Национален конкурс "Моите детски мечти" от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН и НДД. Провежда се февруари 2014 г., София. Една група - VІІІ - ХІІ клас, в две направления - литература и изобразително изкуство, с два раздела - рисунка и приложно изкуство.
2.2. Национален конкурс за весела детска рисунка "Малките нашенци", организиран от МОН, НДД, Община Казанлък, ОДК "Св. Иван Рилски" - Казанлък. Провежда се март 2014 г., Казанлък. Една група - VІІІ - ХІІ клас, втора категория.
2.3. Национален детски конкурс "Диньо Маринов" за изпълнители на народна музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН, НДД, ОДК - Варна, и Община Варна. Провежда се март 2014 г., Варна. Една група - VІІІ - ХІІ клас, индивидуални изпълнители по народно пеене, първа и втора категория.
2.4. Национален конкурс за млади изпълнители на детска и забавна песен от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН, НДД, ОДК - Пловдив, и Община Пловдив Провежда се април 2014 г., Пловдив. Една група - VІІІ - ХІІ клас, раздел солисти.
2.5. Национален конкурс за класически, характерен и съвременен танц, организиран от Община Бургас, Обединен детски комплекс - Бургас. Провежда се април 2014 г., Бургас. Една група - VІІІ - ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в три жанрови категории: класически, характерен и съвременен танц.
2.6. Национални конкурси под надслов "За хляба наш..." за научна разработка (проект) и за есе от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организирани от МОН и НДД, ФХСЛ, ОДК - Благоевград, и Община Благоевград. Провежда се април 2014 г., Благоевград. Една група - VІІІ - ХІІ клас, в конкурса за индивидуална научна разработка (проект) и в конкурса за есе.
2.7. Национален литературен конкурс "Петя Дубарова", организиран от Община Бургас, къща музей "Петя Дубарова", МОН, РИО - Бургас. Провежда се май 2014 г., Бургас. Една група - VІІІ - ХІІ клас, в два раздела - поезия и проза.
2.8. Национален конкурс за стихотворение и есе "Живеем в земята на Ботев" от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН, НДД, ЦРД - Враца, и Община Враца. Провежда се май 2014 г., Враца Една група - VІІІ - ХІІ клас, в два раздела - есе и стихотворение.
2.9. Национален конкурс "Бог е любов", организиран от МОН. Провежда се юни 2014 г., Варна. Три групи - VІІІ - ХІІ клас, в жанровете стихотворение, разказ или есе, рисунка и приложно изкуство (присъжда се само първо място на националния етап по статут).
2.10. Национален пленер - конкурс по графика и живопис "Врачанска есен", организиран от Община Враца и СОУ "Отец Паисий", Враца. Провежда се септември 2014 г., Враца. Една група - VІІІ - ХІІ клас, в две категории - графика и живопис.
2.11. Национален конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата" от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН, ГДПБЗН към МВР и НДД. Провежда се октомври 2014 г., София. Една група - VІІІ - ХІІ клас, за индивидуално класирани участници.
2.12. Национален ученически конкурс от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от Национален клуб "Родолюбие", МОН, НДД и др. Провежда се ноември 2014 г., София. Една група - VІІІ - ХІІ клас, за индивидуални участници в два формата - реферат и презентация.
2.13. Национален танцов конкурс за театрално-сценични танци - характерни и съвременни танци, класически балет "България танцува", организиран от Община Димитровград и ОП "Детски и младежки център" - Димитровград. Провежда се ноември 2014 г., Димитровград. Една група - VІІІ - ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в три жанрови категории - класически, характерен и съвременен танц.
2.14. Национален конкурс по народно приложно изкуство "От Коледа до Васильовден" от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН и НДД. Провежда се декември 2014 г., София. Една група - VІІІ - ХІІ клас, в народно приложно изкуство, в два раздела - керамика, декоративни пана/тъкани.
2.15. Национални конкурси, включени в раздел І и ІІІ на програмата. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление.
НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
2.16. Зимен математически турнир "Атанас Радев". Провежда се на 1 и 2 февруари 2014 г., Бургас (VІІІ - ХІІ клас). Състезание в рамките на Зимния математически турнир "Атанас Радев". Провежда се на 1 и 2 февруари 2014 г., Сливен. Четири състезателни групи - VІІІ - ХII клас. Две състезателни групи по математическа лингвистика - VІІІ - ХІІ клас.
2.17. Зимни състезания по информатика. Провежда се на 1 и 2 март 2014 г., Велико Търново. Три състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.18. Национална олимпиада по руски език. Провежда се март 2014 г., Стара Загора. Три състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.19. Национална олимпиада по френски език.Провежда се март 2014 г., Велико Търново. Четири състезателни групи - VІІІ - ХІ клас.
2.20. Национална олимпиада по италиански език.Провежда се март 2014 г., София. Четири състезателни групи - VІІІ - ХІ клас.
2.21. Национална олимпиада по испански език.Провежда се март 2014 г., Дупница. Четири състезателни групи - VІІІ - ХІ клас.
2.22. Национална олимпиада по английски език.Провежда се март 2014 г., Хасково. Четири състезателни групи - VIII - XI клас.
2.23. Национална олимпиада по немски език.Провежда се март 2014 г., Русе. Четири състезателни групи - VІІІ - ХІ клас.
2.24. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Провежда се март 2014 г., Бургас. Три състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.25. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил. Провежда се април, 2014 г., Ловеч. Четири състезателни групи - VІІІ - ХІ клас.
2.26. Пролетни математически състезания. Провеждат се 31 март - 2 април 2014 г.: ІV - VІІІ клас, Русе; ІХ - ХІІ клас, Плевен. Четири състезателни групи по математика - VІІІ - ХІ клас.
2.27. Пролетно национално състезание по физика.Провежда се март 2014 г., Сандански. Пет състезателни групи - VІІІ - ХІ клас.
2.28. Национално състезание по компютърни мрежи. Провежда се април 2014 г., София. Една състезателна група - VІІІ - ХІІ клас.
2.29. Национално състезание "Виртуално предприятие". Провежда се април 2014 г., София. Една състезателна група - VІІІ - ХІІ клас.
2.30. Национална олимпиада по техническо чертане. Провежда се април 2014 г., Севлиево. Две състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.31. Национална олимпиада по астрономия. Провежда се април 2014 г., Димитровград. Три състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.32. Национална олимпиада по география и икономика. Провежда се април 2014 г., Ямбол. Две състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.33. Национална олимпиада по информатика. Провежда се април 2014 г., Варна. Три състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.34. Национална олимпиада по физика. Провежда се април 2014 г., Казанлък. Три състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.35. Национално състезание по химия и опазване на околната среда. Провежда се април 2014 г., Сливен. Една състезателна група - Х - ХІІ клас.
2.36. Национална олимпиада по биология и здравно образование. Провежда се април 2014 г., Момчилград, област Кърджали. Две състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.37. Национална олимпиада по философия. Провежда се април 2014 г., Хасково. Една състезателна група - ІХ - ХІІ клас.
2.38. Национална олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се април 2014 г., Плевен. Три състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.39. Национална олимпиада по математика. Провежда се май 2014 г., София. Две състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.40. Национална олимпиада по информационни технологии. Провежда се май 2014 г., Монтана. Една състезателна група - VІІІ - ХІІ клас.
2.41. Национална олимпиада по гражданско образование. Провежда се май 2014 г., Кюстендил. Две състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.42. Национален конкурс "Млади таланти", организиран от МОН (част от рамковите програми на Европейския съюз за научни изследвания). Провежда се май 2014 г., София. Една състезателна група - VІІІ - ХІІ клас за индивидуални проекти в три научни области: естествени науки, комуникационни и информационни технологии и социални науки.
2.43. Национален пролетен турнир по информатика. Провежда се юни 2014 г., Пловдив. Три състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.44. Математическо състезание "Европейско Кенгуру", организирано от Съюза на математиците в България и МОН. Финален етап. Провежда се юни 2014 г., София. Три състезателни групи - VІІІ - ХІІ клас.
2.45. Многоезично национално състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език. Провежда се ноември 2014 г., Кюстендил. Х и ХІ клас - единадесет състезателни групи: АИ - НЕ; АЕ - ФЕ; АЕ - ИЕ; АЕ - РЕ; НЕ - АЕ; НЕ - РЕ; ФЕ - АЕ; ФЕ - ИЕ; ИЕ - АЕ, ИЕ - ФЕ; РЕ - АЕ
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА
2.46. Международна Менделеева олимпиада по химия. Провежда се април - май 2014 г., Украйна. Възрастова група до 18 години.
2.47. Международна олимпиада по философия.Провежда се май 2014 г., Литва. Възрастова група до 18 години.
2.48. Международен детски конкурс "Слънце, радост, красота", организиран от Община Несебър. Провежда се юни 2014 г., Несебър. Една група VІІІ - ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в три раздела - пиано, народна песен, забавна/естрадна песен.
2.49. Международна олимпиада по математика. Провежда се юни - юли 2014 г., Кейптаун, Южна Африка. Възрастова група до 18 години.
2.50. Международна олимпиада по физика. Провежда се юли 2014 г., Казахстан. Възрастова група до 18 години.
2.51. Международен конкурс за изкуства "Радост на брега", организиран с подкрепата на РИО - Бургас, Община Несебър, Община Поморие и Община Приморско. Провежда се юли 2014 г. Една група VІІІ - ХІІ клас, в раздели: кавал, народна песен, забавна песен.
2.52. Международна олимпиада по биология. Провежда се юли 2014 г., Бали. Възрастова група ІХ - ХІІ клас.
2.53. Международна олимпиада по химия. Провежда се юли 2014 г., Ханой, Виетнам. Възрастова група до 18 години.
2.54. Международна олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се юли - август 2014 г., Пекин, Китай. Възрастова група до 18 години.
2.55. Международна олимпиада по информатика. Провежда се юли 2014 г., Тайван. Възрастова група до 18 години.
2.56. Международна олимпиада по география и икономика. Провежда се юли - август 2014 г., Краков, Полша. Възрастова група до 18 години.
2.57. Международен конкурс за изпълнители на детска и забавна песен "Речни ноти", организиран от Община Тутракан, Общински център за извънучилищни дейности - Тутракан. Провежда се август 2014 г., Тутракан. Една група VІІІ - ХІІ клас, за индивидуални изпълнители на забавна песен.
2.58. Международна олимпиада по астрономия. Провежда се септември или октомври 2014 г., Киргизия. Възрастова група до 18 години.
ДЪРЖАВНИ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
2.59. Финали на Ученически игри от Националния спортен Една група (момичета) - VІІІ - Х клас.
календар на МОН. Провеждат се май - юни 2014 г. Една група (момчета) - VІІІ - Х клас.
  1. Ученик от държавно училище или от общинско училище, класиран на I място в един от спортовете - бадминтон, тенис на маса, шахмат и лека атлетика - 7 дисциплини (без щафета).
  2. Ученик от държавно училище или от общинско училище, класиран на I място за индивидуална награда от отбор, класиран на I място в един от спортовете - баскетбол, волейбол, хандбал, футбол.
2.60. Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух, Една група (момичета) - VІІІ - Х клас.
нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система от Националния спортен календар на Една група (момчета) - VІІІ - Х клас.
МОН. Провежда се февруари - март - юни 2014 г. Ученик от държавно училище или от общинско училище, класиран на I място в един от спортовете: бадминтон, тенис на маса.
2.61. Зимни олимпийски игри, световни, европейски, балкански Две групи (момичета, девойки) - VІІІ - ХII клас.
първенства, световни ранглисти (за спортове, в които не се Две групи (момчета, юноши) - VІІІ - ХII клас.
провеждат световни и европейски първенства) и аналогични първенства за хора с увреждания през 2014 г. - финали по олимпийски вид спорт, спортна дисциплина, категория, едноместни лодки. 1. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН - спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I, II или III място по вид спорт, спортна дисциплина, категория, едноместни лодки.
  2. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН - спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I място за индивидуална награда в колективните спортове.
2.62. Финали на държавни първенства по вид спорт през 2014 г., Две групи (момичета, девойки) - VІІІ - ХII клас.
с изключение на: Две групи (момчета, юноши) - VІІІ - ХII клас.
- финали на турнири, купи, кръгове и/или предварителни и подборни серии по вид спорт; 1. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН - спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I място в ДИП по вид спорт, спортна дисциплина, категория, едноместни лодки.
- финали на ДИП по спортове, включени в ученически игри. 2. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН - спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I място за индивидуална награда от отбора, класиран на I място от колективните спортове.
Брой деца по раздел ІІ, т. 2 508
Общ брой деца по раздел ІІ, т. 1 и 2: 511
   
РАЗДЕЛ ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
1 2
1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане. Дете от държавно училище, финансирано от Министерството на земеделието и храните (МЗХ), класирано индивидуално на първо, второ или трето място на национален конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата за 2014 г.
1.1. Подпомагане на обучение в курсове по науката, организирани в училища, извънучилищни педагогически центрове, творчески съюзи, фондации, фирми, сдружения. Дете от държавно училище, финансирано от МЗХ, на възраст от 15 до 18 години, представило служебна бележка за включване в курсове по наука и документ за класиране.
Брой деца по раздел ІІІ, т. 1 5
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне на стипендия. Ученик в държавно училище, финансирано от МЗХ, или от общинско училище, класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ  
2.1. Национален ученически горски конкурс. Провежда се април 2014 г., София. Възрастова група - от 15 до 18 години.
2.2. Национален конкурс по фермерство в две направления: Растениевъдство и Животновъдство. Провежда се март 2014 г., Стара Загора. Възрастова група - от 15 до 18 години.
2.3. Национален конкурс за проектиране на мебели. Провежда се април 2014 г., София. Възрастова група - от 15 до 18 години.
2.4. Национален конкурс по хранителни технологии и техника. Провежда се ноември 2014 г., Пловдив. Възрастова група - от 15 до 18 години.
2.5. Национален конкурс или състезание, включени в раздел І, ІІ или ІV на програмата. Ученик, класиран индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, наука, вид спорт, спортна дисциплина.
Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ  
2.6. Международен екологичен форум "Сребърна". Конкурс за ученически индивидуални проекти по екология и опазване на околната среда, организиран от МОН, НДД, сдружение "Екосвят", община Силистра, фондация "Еврика". Провежда се юни 2014 г., Силистра. Възрастова група - от 15 до 18 години.
Брой деца по раздел ІІІ, т. 2 14
Общ брой деца по раздел ІІІ, т. 1 и 2: 19
   
РАЗДЕЛ ІV. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
 
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
1 2
1. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне на стипендия. Ученик в държавно спортно училище, финансирано от ММС, или от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на финали на държавно първенство, включени в програмата за 2014 г.
1.1. Международни състезания и финали на държавни първенства за съответните възрастови групи и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации.* 1. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство или европейско първенство по индивидуален спорт, включен в учебната програма на училището;
*Регистър на спортните федерации е публикуван на електронната страница на ММС. - в спорта акробатика - постигнато класиране само в многобой.
  2. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на балканско първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на финали на държавно първенство по олимпийски индивидуален спорт, включен в учебната програма на училището, и при спазване на следните изисквания:
  - постигнато класиране при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория;
  - за спорта модерен петобой - постигнато класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП.
  3. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективен спорт, включен в учебната програма на училището, на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство (източноевропейско първенство).
  4. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство, в колективен спорт, включен в учебната програма на училището.
1.2. Международни състезания и финали на държавни първенства за съответните възрастови групи и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации по спортовете, по които през учебната 2013 - 2014 г. се осъществява обучение в спортните училища.* 1. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство или европейско първенство по спортовете акробатика, бадминтон, биатлон, борба (класически и свободен стил), бокс, вдигане на тежести, гребане, джудо, кану-каяк, карате-до, кик-бокс, колоездене, конен спорт, лека атлетика, модерен петобой, плуване, самбо, скокове батут, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, сноуборд, спортна гимнастика, спортна стрелба, тенис, тенис на маса и художествена гимнастика;
*Регистър на спортните федерации е публикуван на електронната страница на ММС. - в спорта акробатика - постигнато класиране само в многобой.
  2. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на балканско първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на финали на държавно първенство по спортовете бадминтон, биатлон, борба (класически и свободен стил), бокс, вдигане на тежести, гребане, джудо, кану-каяк, колоездене, конен спорт, лека атлетика, модерен петобой, плуване, скокове батут, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, сноуборд, спортна гимнастика, спортна стрелба, тенис, тенис на маса, художествена гимнастика и при спазване на следните изисквания:
  - постигнато класиране при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория;
  - за спорта модерен петобой - постигнато класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП.
  3. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал, на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство (източноевропейско първенство).
  4. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство в колективните спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал.
1.3. Национален и международен конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздел I, II или III на програмата за 2014 г. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършването на 18 години индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, учебен предмет, наука, проект, вид спорт, спортна дисциплина.
Общ брой деца по раздел ІV, т. 1 219 деца за 2014 г.
   
РАЗДЕЛ V. СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО РАЗДЕЛИ І-ІV
 
Мерки по раздели І - ІV Брой деца, обхванати от мерките по раздели І - ІV Необходими финансови средства
1 2 3
1. Еднократно финансово подпомагане Брой деца, класирани по мярка еднократно финансово подпомагане от раздели І - ІV - за 2014 г. Размер на еднократното финансово подпомагане за едно дете до 195 лв.
1.1. Министерство на културата 20 3825 лв.
1.2. Министерство на образованието и науката 3 585 лв.
1.3. Министерство на земеделието и храните 5 975 лв.
Всичко: 28 5385 лв.
2. Стипендии Брой деца, класирани по мярка стипендия от раздели І - ІV - за 2013 г. и 2014 г. Размер на стипендията за едно дете месечно 135 лв.
2.1. Министерство на културата Общо: 357 280 915 лв.
2.1.1. Стипендии на децата от държавни училища по изкуствата, обхванати в програмата по раздел І, т. 2 170 стипендии за 2014 г. 149 830 лв.
2.1.2. Стипендии за изплащане през 2014 г., предоставени на деца от държавни училища по изкуствата по програмата за 2013 г., по раздел І, т. 2 173 стипендии от 2013 г. 115 830 лв.
2.1.3. Стипендии на децата от общински училища, обхванати в програмата по раздел І, т. 2 14 стипендии за 2014 г. 15 255 лв.
2.2. Министерство на образованието и науката Общо: 1140 1 219 400 лв.
2.2.1. Стипендии на децата от държавни и общински училища, обхванати в програмата по раздел ІІ, т. 2 508 стипендии за 2014 г. 269 385 лв.
2.2.2. Стипендии на деца от държавни училища по програмата за 2013 г., по раздел ІІ, т. 2 88 стипендии от 2013 г. 71 280 лв.
2.2.3. Стипендии за деца от общински училища по програмата за 2013 г., по раздел ІІ, т. 2 544 стипендии за 2013 и 2014 г. 878 735 лв.
2.3.Министерство на земеделието и храните Общо: 18 14 040 лв.
2.3.1. Стипендии на децата от държавни училища, обхванати в програмата по раздел ІІІ, т. 2 12 стипендии за 2014 г. 9 720 лв.
2.3.2. Стипендии за изплащане през 2014 г. предоставени на деца от държавни училища по програмата за 2013 г. , по раздел ІІІ, т. 2 4 стипендии от 2013 г. 2970 лв.
2.3.3. Стипендии на децата от общински училища, обхванати в програмата по раздел ІІІ, т. 2 2 стипендии за 2014 г. 1350 лв.
2.4. Министерство на младежта и спорта Общо: 264 280 260 лв.
2.4.1. Стипендии на децата от държавни спортни училища, обхванати в програмата по раздел ІV, т. 1 118 стипендии за 2014 г. 144 990 лв.
2.4.2. Стипендии за изплащане през 2014 г. предоставени на деца от държавни спортни училища по програмата за 2013 г., по раздел ІV, т. 1 45 стипендии от 2013 г. 36 855 лв.
2.4.3. Стипендии на децата от общински училища, обхванати в програмата по раздел ІV, т. 1 101 стипендии за 2014 г. 98 415 лв.
Всичко: Общо: 925 1 794 615 лв.
Всичко деца, обхванати в програмата за 2014 г., и необходими средства за еднократно финансово подпомагане и за стипендии Общо: 953 1 800 000 лв.