Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 13.V

УКАЗ № 106 ОТ 28.04.2014 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ХРИСТО ИВАНОВ ТИХИНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 106 ОТ 28.04.2014 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ХРИСТО ИВАНОВ ТИХИНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 6, чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Христо Иванов Тихинов от длъжността директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" и от военна служба, считано от 29 юли 2014 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 28 април 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.