Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА (Одобрен с Решение № 139 от 14 март 2014 г. на Министерския съве..

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

(Одобрен с Решение № 139 от 14 март 2014 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 4 юни 2014 г.)

Издаден от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Латвия, по-долу наричани "Участници",

Позовавайки се на разпоредбите на Северноатлантическия договор от 14 април 1949 г.,

Позовавайки се на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (NATO SOFA), подписан в Лондон на 19 юни 1951 г.,

В принос към укрепването на международната сигурност и стабилност в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията на Северноатлантическия договор, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския съюз,

Отчитайки Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информация, подписано в Рига на 5 юли 2002 г.,

Желаещи да укрепят добрите приятелски взаимоотношения,

Желаещи да развият и укрепят сътрудничеството в области от взаимен интерес,

Се споразумяха за следното:


Раздел I.
Цел и обхват

1.1. Този Меморандум за разбирателство в областта на отбраната и военните отношения (по-нататък наричан "Меморандум") определя рамките за сътрудничество в областта на отбраната и военните отношения между Участниците в области от взаимен интерес.

1.2. Този Меморандум няма да влиза в противоречие с националното законодателство и действащите двустранни или многостранни международни договорености на Участниците. В случай на възникване на противоречие националното законодателство и международните договорености ще имат преимущество. Участниците се уведомяват взаимно и провеждат необходимите консултации.


Раздел II.
Области и форми на сътрудничество

2.1. Сътрудничеството се осъществява на английски език и може да включва, наред с други теми, следните области:

• военни аспекти на сигурността и отбранителната политика;

• хуманитарни операции, операции по поддържане на мира и операции по управление на кризи;

• военно образование, обучение и подготовка;

• администриране и управление на човешките ресурси;

• военна география;

• въпроси по опазване на околната среда;

• други области по взаимно съгласие на Участниците.

2.2. Формите на сътрудничество могат да бъдат, както следва:

• официални посещения, работни срещи и семинари;

• консултации и обмяна на опит;

• военна подготовка и учения;

• обмен на информация, документи или служители;

• културни и спортни дейности;

• други дейности по взаимно съгласие на Участниците.

2.3. Изпълнението на разпоредбите на този Меморандум може да е предмет на или подробно посочено в отделни споразумения, подписани от упълномощени от Участниците представители.


Раздел III.
Планиране

В края на всяка година Участниците се споразумяват за съвместните дейности за следващата година и в случай на необходимост изготвят подробен план за сътрудничество. Този план може да бъде изменян по всяко време по взаимно съгласие на Участниците.


Раздел IV.
Финансови въпроси

Освен ако не е уговорено друго от Участниците, всеки Участник поема собствените си разходи, свързани с изпълнението на този Меморандум.


Раздел V.
Защита на информацията

Участниците няма да разгласяват получената или разменена информация по силата на този Меморандум на която и да било трета страна без предварителното писмено съгласие на предоставящия я Участник. Участниците гарантират защита на информацията съгласно съответното национално законодателство и международни споразумения.


Раздел VI.
Спорове

Споровете, възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този Меморандум, се уреждат добронамерено чрез консултации между Участниците и не се отнасят за разрешаване към национални или международни трибунали или трети страни.


Раздел VII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Този Меморандум влиза в сила от датата на неговото подписване и се сключва за неограничен период от време, освен ако някой от Участниците не предостави писмено уведомление към другия Участник в шестмесечен предварителен срок за намерението си да прекрати Меморандума.

7.2. В случай на прекратяване на този Меморандум разпоредбите на раздел 5 (Защита на информацията) остават в сила, а разпоредбите на раздел 4 (Финансови въпроси) и раздел 6 (Спорове) остават в сила до окончателното уреждане на дължимите плащания и искове.

7.3. От датата на влизане в сила на този Меморандум се отменя Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Латвия за сътрудничество в областта на отбраната, подписано в София на 27 април 2001 г.

7.4. Този Меморандум може да бъде изменян по всяко време по взаимно писмено съгласие на Участниците. Измененията влизат в сила от датата на полагане на последния подпис.

Подписан в две оригинални копия на английски език, по едно за всеки Участник.