Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА (ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА (ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.97 от 25 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.38 от 26 Май 2015г.

§ 1. В чл. 5 думите "или подготвителните класове" се заличават.


§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите "във в. "Аз Буки" и" се заличават.


§ 3. В чл. 7 думите "във в. "Аз Буки" се заменят с "на интернет страницата на Министерството на образованието и науката".


§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) Процедура за оценяване и одобряване на учебник може да се открие при непроменени учебни програми след изтичане на 4-годишен период на използване на учебника в обучението. Процедурата се открива след извършване на анализ и обективна оценка на ефективността и приложимостта на учебниците в учебния процес."

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават ал. 3, 4 и 5, като в ал. 5 изразът "ал. 2 и 3" се заменя с "ал. 3 и 4", а думите "във в. "Аз Буки" и" се заличават.


§ 5. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 след думата "страните" се поставя запетая и се добавя "със заличени търговски и финансови условия".

2. Точка 5 се заличава.


§ 6. В чл. 13, ал. 1 изразът "ал. 2" се заменя с "ал. 3".


§ 7. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:

"(2) При установяване на несъответствия в документите по чл. 12, ал. 1 вносителите се уведомяват писмено, като се определя двудневен срок за отстраняването им."


§ 8. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:

"(1) В комисията по оценяване на съдържанието се включват петима оценители - специалист в съответната научна област, експерт от Министерството на образованието и науката или от регионален инспекторат по образованието по съответния учебен предмет или професионално направление и учители."


§ 9. Член 19 се изменя така:

"Чл. 19. (1) За установяване съответствието на проекта на учебник с всяко изискване по чл. 17, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 се формира оценка, която може да е:

1. "да" за случаите, в които проектът отговаря напълно на съответното изискване;

2. "не" за случаите, в които проектът не отговаря на съответното изискване.

(2) Всяка оценка "не" се мотивира писмено."


§ 10. В чл. 20, ал. 2 текстът "отговаря напълно" се заменя с "да" и изразът "чл. 11, ал. 3" се заменя с "чл. 11, ал. 4".


§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата "извършва" се добавя "в информационна система за класиране на Министерството на образованието и науката".

2. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Списъкът по ал. 4 се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката."

3. Алинея 6 се изменя така:

"(6) Министърът на образованието и науката определя реда и условията за организирането и провеждането на избора в училищата."


§ 12. Член 24а се заличава.


§ 13. В чл. 25 ал. 2 се заличава.


§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) В случаите по ал. 1 директорът на училището попълва протокол по образец в информационната система за класиране на Министерството на образованието и науката."

2. Досегашните ал. 2 и 3 се заличават.


§ 15. (Спряно изпълнение с Определение на ВАС от 02.09.2014 г. по адм. д. № 10340 от 2014 г. и Определение на ВАС от 12.11.2014 г. по адм. д. № 13768 от 2014 г. - ДВ, бр. 97 от 2014 г., обявен за нищожен в частта, с която е изменен чл. 27, ал. 2, в частта й "и отразява своя избор чрез електронно гласуване в информационната система за класиране на Министерството на образованието и науката" с Решение № 3344 на ВАС от 25.03.2015 г. по адм. д. № 10340 от 2014 г. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Член 27 се изменя така:

"Чл. 27. (1) Изборът във всяко училище се извършва според приложимостта на проектите на учебник от учителите, които преподават учебния предмет за класовете от съответния етап на степента на образование, с изключение на командированите и отсъстващите, поради ползване на законоустановен отпуск.

(2) От всички проекти на учебник всеки учител по ал. 1 избира три.

(3) Учителят осъществява своя избор професионално, обективно и безпристрастно."


§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 текстът "се организира от МОН и" се заличава и след думата "избора" се добавя "в информационната система за класиране на Министерството на образованието и науката".

2. В ал. 2 и 3 текстът "отговаря напълно" се заменя с "да".


§ 17. В чл. 30, ал. 1 изразът "чл. 11, ал. 2, т. 3" се заменя с "чл. 11, ал. 3, т. 3".


§ 18. В чл. 33б, ал. 2 текстът "25 до 31 януари" се заменя с "25 до 30 септември".


§ 19. В чл. 34, ал. 1, т. 2 думата "два" се заменя с "четири".


§ 20. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:

"(1) При промяна на съдържанието на учебника министърът на образованието и науката определя трима оценители - двама учители и един експерт от Министерството на образованието и науката или от регионален инспекторат по образованието по съответния учебен предмет или професионално направление, които изготвят индивидуални становища."


§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Министърът на образованието и науката със заповед одобрява проекта на променен учебник, когато становищата за съдържанието, становището за графичния дизайн и становището за полиграфическото изпълнение са със заключение "Предлага за одобрение", и отказва да одобри проекта на променен учебник, когато има становище със заключение "Не предлага за одобрение"."

2. Създава се нова ал. 5:

"(5) В случаите на отказ за одобрение на проект на променен учебник на вносителите се предоставят становищата със заключения "Не предлага за одобрение", при заявено писмено искане. Искането се подава в 7-дневен срок от получаване на съобщението по ал. 4."


§ 22. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) Върху учебниците по ал. 1 към имената на членовете на комисията по оценяване на съдържанието и на комисията по оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение се добавят и имената на оценителите по чл. 36, ал. 1, 2 и 3."

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.


§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Заявлението по ал. 1 може да се подава всяка календарна година от 1 до 5 април и от 1 до 5 ноември."

2. В ал. 4 думите "във в. "Аз Буки" и" се заличават.


§ 24. В чл. 43 правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

"2. заверено от вносителя копие от издателски или друг договор, удостоверяващ правото за възпроизвеждане и разпространение, или извлечение от договора, което трябва да съдържа предмета на договора и подписите на страните, със заличени търговски и финансови условия;".

2. Досегашните т. 2 и 3 стават т. 3 и 4.


§ 25. В чл. 48 ал. 1 се изменя така:

"(1) В комисията по оценяване на съдържанието се включват трима оценители - двама учители и експерт от Министерството на образованието и науката или от регионален инспекторат по образованието по съответния учебен предмет, професионално или образователно направление."


§ 26. Член 50 се изменя така:

"Чл. 50. (1) За установяване съответствието на всяко изискване по чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 с проекта на учебно помагало се поставя оценка, която може да е:

1. "да";

2. "не".

(2) Всяка оценка "не" се мотивира писмено."


§ 27. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:

"(2) Общата оценка е "Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала", когато не по-малко от 85 % от общия брой на оценките са "да" и всички оценки по изискванията на чл. 19 от Наредбата за учебниците и учебните помагала са "да"."


§ 28. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) Върху учебното помагало по ал. 1 на подходящо място се изписват и имената на членовете на комисията по оценяване на съдържанието и на комисията по оценяване на графичния дизайн и полиграфическото изпълнение."

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като след текста "по ал. 1" се добавя "и ал. 2".


§ 29. В приложение № 4 към чл. 43, т. 1 след текста "(възрастова група/клас/класове)" се добавя "Вид на учебното помагало по чл. 8 от Наредбата за учебниците и учебните помагала …..................................................................".


Преходни разпоредби

§ 30. За процедурите по оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, които не са приключили към момента на влизане в сила на тази наредба, се прилагат досега действащите разпоредби.