Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 13 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 13 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2014 Г.

В сила от 20.06.2014 г.

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 3 600 000 лв. по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г. за закупуване на нови моторни превозни средства с нормална и повишена проходимост.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените за целта разходи по централния бюджет за 2014 г.


Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г. по "Политика в областта на защитата на националната сигурност", бюджетна програма "Национална сигурност".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 3. Председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" да извърши съответните промени по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".