Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

РЕШЕНИЕ № 399 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПРИРОДЕН ГАЗ И КОНДЕНЗАТ, ОТ НАХОДИЩЕ "ИСКЪР-ЗАПАД", РАЗПОЛОЖЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

РЕШЕНИЕ № 399 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПРИРОДЕН ГАЗ И КОНДЕНЗАТ, ОТ НАХОДИЩЕ "ИСКЪР-ЗАПАД", РАЗПОЛОЖЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КНЕЖА И ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" - АД, СОФИЯ

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и чл. 4, ал. 2, т. 16 във връзка с § 1, т. 24а и 24б от Закона за енергетиката, както и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, и мотивирано предложение на министъра на икономиката и енергетиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Предоставя концесия за добив с предмет - експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства - нефт и природен газ - природен газ и кондензат, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Искър-запад", разположено на територията на общините Кнежа и Искър, област Плевен, който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 17 985 дка, която съвпада с площта на находището и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 59 по външния контур в координатна система "1970 г." съгласно приложението.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и след предоставяне на банковата гаранция по т. 8.1.2.

5. Определя за концесионер "Проучване и добив на нефт и газ" - АД, София, титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0478 от 10 януари 2014 г., издадено от министъра на икономиката и енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване от министъра на икономиката и енергетиката на проектите и плановете по това решение, изготвени въз основа на мерките и условията на Решение № ПН 64 ПР на директора на Регионалната инспекция по околна среда и води - Плевен, от 2013 г.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.3. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при съгласуване на проектите.

6.5. Концесионерът да не разкрива и да не предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на икономиката и енергетиката.

6.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни и/или трайни подобрения в находището.

6.7. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива природен газ и кондензат от находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства - природен газ и кондензат;

7.1.3. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище "Искър-запад", складирането, преработката, транспорта и продажбата на подземните богатства по т. 1;

7.1.4. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията, както и подземните богатства по т. 7.2.6; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и планове по това решение и по концесионния договор;

7.2.1.2. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.3. не застрашава компонентите на околната среда;

7.2.2. да извършва концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да застрахова дейностите и съоръженията, свързани с добива и транспортирането на природен газ и кондензат, срещу рискове от природни бедствия и/или аварии, с което да покрива щети от замърсяване и други отговорности към трети страни;

7.2.4. да изготви и съгласува с министъра на икономиката и енергетиката, а при необходимост - с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.4.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка;

7.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка - при възникнала необходимост от това;

7.2.4.3. годишни работни проекти за добив и първична преработка;

7.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на добивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.4.1;

7.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на добивния обект и за рекултивация на засегнатите земи;

7.2.4.6. план за управление на минните отпадъци;

7.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура;

7.2.6. да уведомява незабавно министъра на икономиката и енергетиката, в случай че установи наличие на други, освен природен газ и кондензат, подземни богатства, и да осигури на министъра на икономиката и енергетиката проба от тях;

7.2.7. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.8. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.8.1. шестмесечни отчети за добитите количества природен газ и кондензат, общите кумулативни приходи от дейността, общите кумулативни разходи и R-фактора за съответния период;

7.2.8.2. отчети за изпълнението на съответния годишен работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.8.3. геоложки доклад с изчисление на запасите при наличие на други подземни богатства по смисъла на т. 7.2.6;

7.2.8.4. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на добивния обект;

7.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.10. при откриване на находки, имащи признаци на културни ценности, да спре временно работа и да уведоми незабавно министъра на икономиката и енергетиката, кмета на съответната община, директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождение на културната ценност;

7.2.11. добивните работи при никакви обстоятелства да не засягат териториите на недвижимите културни ценности и техните охранителни зони и за дейностите по концесията да бъдат уведомявани специалистите в Регионалния исторически музей - Плевен;

7.2.12. да извърши ликвидация и консервация на добивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.4.4;

7.2.13. да съгласува добивните дейности в обслужващите зони на пътищата и пътните съоръжения с компетентните органи в съответствие с нормативните изисквания;

7.2.14. при прекратяване на концесионния договор да предаде концесионния обект при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.8.2;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция, резултат от експлоатацията на находището;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията - право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковата гаранция по т. 8.1;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т. ч. концесионно плащане, ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, както и неустойки - при неизпълнение или забавено, или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение:

8.1.1. за всяка година от срока на концесията гаранцията е в размер 100 на сто от стойността на дължимото концесионно плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя в срок до 31 януари на съответната година;

8.1.2. банковата гаранция за първата година от срока на концесията е в размер 1 782 000 лв. и се предоставя в срок до 7 дни след датата на подписване на концесионния договор;

8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е валидна до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на добивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, което се предоставя за всяка година от срока на концесионния договор. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение или при забавено или неточно изпълнение на всички договорни задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. Определя годишно парично концесионно плащане за добито подземно богатство за съответния период, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 31 юли - за първия отчетен период, и 31 януари - за втория отчетен период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Годишното парично концесионно плащане се определя като процент от общия приход на концесионера от продажбата на природен газ и кондензат, добиван от находище "Искър-запад".

9.4. За определяне на концесионното плащане се приема скала на R-фактор, определен като отношение на общите кумулативни приходи от дейността, намалени със заплатените концесионни плащания, към общите кумулативни разходи за дейността по концесията, както следва:

9.4.1. при R-фактор под 1,5 концесионерът дължи 2,5 на сто от общия приход от продажбата на природен газ и кондензат, добивани от находището;

9.4.2. при R-фактор от 1,5 до 1,75 включително концесионерът дължи 5,0 на сто от общия приход от продажбата на природен газ и кондензат, добивани от находището;

9.4.3. при R-фактор от 1,75 до 2,0 включително концесионерът дължи от 7,5 на сто до 10,0 на сто от общия приход от продажбата на природен газ и кондензат, добивани от находището;

9.4.4. при R-фактор от 2,0 до 2,5 включително концесионерът дължи от 10,0 на сто до 12,5 на сто от общия приход от продажбата на природен газ и кондензат, добивани от находището;

9.4.5. при R-фактор от 2,5 до 3,0 включително концесионерът дължи от 12,5 на сто до 22,5 на сто от общия приход от продажбата на природен газ и кондензат, добивани от находището;

9.4.6. при R-фактор над 3,0 концесионерът дължи от 25,0 на сто до 30,0 на сто от общия приход от продажбата на природен газ и кондензат, добивани от находището.

10. Петдесет на сто от извършеното от концесионера годишно концесионно плащане без ДДС се превежда по бюджетите на общините Кнежа и Искър, област Плевен, съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община, както следва:

10.1. 99,987 % - община Кнежа.

10.2. 0,013 % - община Искър.

11. Размерът на концесионното плащане по т. 9 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне, при условията и по реда, предвидени в концесионния договор.

12. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:

12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с "Проучване и добив на нефт и газ" - АД, София, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

12.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

12.3. Да организира контрола по изпълнение на концесионния договор.

12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

13. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, като приема, че отлагането на изпълнението му би довело до блокиране добива на природен газ, което е в разрез с националните приоритети и със стремежа към енергийна независимост на Република България и е необходимо да се защити като особено важен държавен интерес.


Приложение към т. 2


Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище "Искър-запад"
Координатна система "1970 г."
Точка Координати
X (север), м Y (изток), м
1 2 3
1. 4722899 8578370
2. 4722883 8578014
3. 4723274 8578008
4. 4723629 8578004
5. 4723624 8577598
6. 4723616 8577169
7. 4723614 8576714
8. 4723862 8576730
9. 4723965 8576339
10. 4724085 8575944
11. 4724218 8575568
12. 4724250 8575179
13. 4724329 8574728
14. 4724457 8574345
15. 4724614 8573950
16. 4724788 8573574
17. 4724889 8573363
18. 4725237 8573502
19. 4725401 8573861
20. 4725496 8574265
21. 4725517 8574685
22. 4725697 8575031
23. 4725867 8575420
24. 4726025 8575754
25. 4726214 8576124
26. 4726405 8576470
27. 4726531 8576850
28. 4726735 8576841
29. 4726764 8576486
30. 4726834 8576100
31. 4726837 8575683
32. 4726868 8575318
33. 4726940 8574997
34. 4727137 8574698
35. 4727308 8574535
36. 4727657 8574507
37. 4727631 8574901
38. 4727842 8575173
39. 4728132 8575251
40. 4727978 8575555
41. 4727828 8575907
42. 4727698 8576214
43. 4727598 8576584
44. 4727544 8576989
45. 4727508 8577353
46. 4727502 8577776
47. 4727565 8578174
48. 4727682 8578565
49. 4727769 8578958
50. 4727842 8579387
51. 4727398 8579452
52. 4726967 8579509
53. 4726524 8579554
54. 4726198 8579571
55. 4725786 8579593
56. 4725416 8579653
57. 4725014 8579722
58. 4724649 8579480
59. 4724147 8578934