Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ОТ 2014 Г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ОТ 2014 Г.

В сила от 08.07.2014 г.
Издаден от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014г., отм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.

Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Съвета по животновъдство - ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г., в сила от 24.07.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат съставът, структурата, функциите, организацията на дейността и финансирането на Съвета по животновъдство, наричан по-долу "Съвета".


Чл. 2. Съветът се създава като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните за подпомагане на дейността му при осъществяването на държавната политика в областта на животновъдството.


Раздел II.
Състав и структура на Съвета

Чл. 3. (1) Съставът на Съвета се определя със заповед на министъра на земеделието и храните на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за животновъдството и се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.

(2) Председател е министърът на земеделието и храните, който свиква, ръководи, контролира и представлява Съвета.

(3) Заместник-председатели са заместник-министрите на земеделието и храните, които подпомагат председателя при осъществяване на неговата дейност.

(4) Заместник-председателите изпълняват функциите на председателя в негово отсъствие.

(5) Секретарят:

1. организира подготовката на заседанията на Съвета съобразно одобрения от председателя дневен ред;

2. уведомява всички членове на Съвета за деня, часа и мястото за провеждане на заседанията;

3. осигурява стенографски запис за заседанията и след изготвянето и представянето му в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) оформя официален протокол;

4. съхранява протоколите от заседанията на Съвета.

(6) Членове на Съвета са представители на национално представени браншови организации в областта на производството и преработката на животински продукти, представители на развъдни организации, представители на професионални организации, служители на Министерството на земеделието и храните и второстепенните разпоредители с бюджет към него, както и служители на ДФ "Земеделие".


Чл. 4. Промени в състава на Съвета се правят със заповед на министъра на земеделието и храните въз основа на писмени мотивирани предложения.


Чл. 5. (1) За решаване на конкретни въпроси и за определен срок Съветът може да предложи да бъдат създадени временни работни групи.

(2) В състава на работните групи могат да бъдат привличани и външни специалисти.

(3) Резултатите от работата на работните групи се докладват пред Съвета за сведение и обсъждане.


Раздел III.
Функции на Съвета

Чл. 6. Съветът осъществява следните функции:

1. дава мнения и предложения по проекти на законови и подзаконови нормативни актове и други административни актове, свързани с животновъдството;

2. участва в разглеждането и прави предложения за решаване на въпроси в направление животновъдство на регионално, национално и международно ниво;

3. насърчава сключването на споразумения между различните неправителствени организации за съвместни инициативи и дейности;

4. участва в разработването на стратегии, програми и анализи за развитие на животновъдството;

5. във връзка със състоянието на пазара дава предложения за преодоляване на нелоялната конкуренция в животновъдството;

6. обсъжда въпроси, касаещи производството, преработката, изкупуването и качеството на продукцията;

7. участва в изготвянето на писмени становища във връзка със състоянието и перспективите за развитие на отрасъл "Земеделие", включени в позицията на Република България пред Европейския съюз;

8. анализира възможностите за въвеждане на иновации в животновъдното производство и подобряване нивото на научното му обслужване;

9. разглежда въпроси, свързани с ветеринарномедицинското обслужване на селскостопанските животни, развитието и управлението на генетичните ресурси, създаването на нови породи животни и породоподдържане по направления;

10. обсъжда мерки и схеми за подпомагане.


Раздел IV.
Организация на дейността на Съвета

Чл. 7. (1) Съветът се свиква по инициатива на председателя или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете.

(2) Всяко заседание протича при предварително одобрен от председателя дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се изпраща на членовете на Съвета.

(3) На заседанието могат да се разглеждат и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, по предложение на член на Съвета, което е депозирано най-малко един ден преди деня на заседанието.

(4) На всяко заседание председателят информира членовете на Съвета за изпълнението на разгледаните предложения и инициативи.


Чл. 8. Мястото за провеждане на заседанията на Съвета се определя от председателя.


Чл. 9. (1) Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага за един час и се провежда независимо от броя на присъстващите.

(3) Членовете на Съвета участват в заседанията лично или чрез упълномощени от тях представители.

(4) На заседанията могат да присъстват представители на други министерства и ведомства, общинска администрация, неправителствени организации и други органи и организации от страната и от чужбина, имащи отношение по разглежданите проблеми.


Чл. 10. (1) Членове, които не присъстват на повече от половината заседания на Съвета, се предлагат за изключване от секретаря.

(2) Предложението се разглежда на заседание на Съвета и се приема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове. Въз основа на приетото решение за изключване министърът на земеделието и храните издава заповед.


Чл. 11. (1) В случаите, при които се вземат решения, се гласува явно и се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя.


Чл. 12. (1) За всяко заседание на Съвета се води стенографски запис, въз основа на който се изготвя официален протокол.

(2) Протоколът съдържа:

1. дата и място на провеждане на заседанието;

2. присъстващи членове на Съвета и привлечени лица;

3. направени изказвания и предложения по приетия дневен ред;

4. подписите на председателстващия и секретаря.

(3) Протоколът от заседанието се изготвя не по-късно от три дни след представяне на стенографския запис.

(4) Окончателно изготвеният протокол се регистрира в деловодната система и се изпраща на членовете на Съвета по електронната поща.

(5) Протоколът се публикува на електронната страница на МЗХ.


Чл. 13. Организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета по животновъдство се осигурява от специализираната дирекция в областта на животновъдството в МЗХ.


Чл. 14. Дейността на Съвета не подлежи на финансиране.


Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за животновъдството.


§ 2. Правилникът влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".