Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 22.07.2014 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 21 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г., изм. ДВ. бр.93 от 30 Октомври 2020г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) С тази наредба се определят условията и редът за преназначаване, както и редът за временно преназначаване на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) Професионалното развитие на държавните служители в МВР се основава на основните принципи на управление на държавната служба в МВР, определени в ЗМВР.


Раздел II.
Преназначаване на друга длъжност

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) Държавният служител се преназначава на по-висока по вид длъжност по чл. 143, ал. 1 ЗМВР по предложение на ръководителя на съответната структура след класиране от конкурс, проведен при условията и по реда на наредбата по чл. 163, ал. 1 ЗМВР, и след успешно завършване на съответната професионална подготовка.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Държавният служител може да бъде преназначен на висша ръководна длъжност, ако има прослужени не по-малко от 5 години на ръководна длъжност в МВР.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Държавният служител може да бъде преназначен на по-висока длъжност в рамките на съответния вид длъжност, когато:

1. не е в срока на наложено дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР;

2. срещу държавния служител не е образувано дисциплинарно производство по чл. 207, ал. 1 ЗМВР.

(2) Длъжностите в рамките на всеки вид длъжности по чл. 143, ал. 1 ЗМВР се определят в Класификатора на длъжностите в МВР.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) (1) За преназначаване на длъжност в рамките на всеки вид длъжност по чл. 143, ал. 1 ЗМВР органът по преназначаване по чл. 158 или чл. 159, ал. 1 ЗМВР може да обяви със заповед провеждането на конкурентен подбор. Редът за провеждане на конкурентния подбор се определя със заповедта.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят:

1. вакантните длъжности;

2. условията за участие;

3. необходимите документи за участие, място и срок за подаването им;

4. начин за провеждане;

5. срок за провеждане;

6. състав на комисията за подбор.

(3) Заповедта по ал. 1 се публикува в интранет страницата на дирекция "Човешки ресурси" - МВР.

(4) Държавните служители могат да кандидатстват за участие в подбора, като подават заявление до ръководителя на структурата, за която е обявен подборът, чрез ръководителя на структурата по месторабота.

(5) При кандидатстване за заемане на длъжност в конкурентен подбор не се изисква съгласие на ръководителя на структурата по месторабота на служителя.

(6) За резултатите от подбора се изготвя протокол, който се утвърждава от компетентния орган по преназначаване - министъра на вътрешните работи или ръководителя на съответната структура.

(7) При избор на държавен служител за заемане на подборната длъжност не се изисква съгласие за преназначаване от ръководителя на структурата по месторабота на служителя.

(8) Ръководителят на структурата, за която е обявен подборът, е длъжен да уведоми ръководителя на структурата по месторабота на избрания държавен служител чрез подбор.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Държавният служител може да бъде преназначен на по-висока длъжност в рамките на съответния вид длъжности по чл. 143, ал. 1, т. 6 и 7 ЗМВР, когато е прослужил не по-малко от една година на заеманата длъжност.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) (1) В случаите по чл. 164, ал. 2 и 3 ЗМВР се изготвя мотивирано предложение от:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) главния секретар на МВР - за преназначаване на ръководителите на структури по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 3 ЗМВР;

2. ръководителя на съответната структура - за преназначаване на държавни служители от ръководни длъжности;

3. прекия ръководител - за преназначаване на държавни служители от изпълнителски и младши изпълнителски длъжности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) Предложение не се изготвя за ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР извън посочените в ал. 1, т. 1.

(3) С предложението за преназначаване по чл. 164, ал. 2 ЗМВР държавният служител се запознава срещу подпис и отразява съгласието или несъгласието си.

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

Чл. 7. (1) Ръководител на структура на МВР, в щата на която е заеманата длъжност, предприема действия за предлагане на държавния служител на друга длъжност в следните случаи:

1. съкращаване на длъжността;

2. прекратяване на пълномощията на изборната длъжност, когато предишната заемана длъжност не е вакантна;

3. отказ или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация;

4. установяване на несъвместимост в случаите по чл. 153, ал. 3, т. 1 ЗМВР след подадена декларация;

5. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, когато предишната заемана длъжност не е вакантна или е съкратена;

6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) по чл. 164, ал. 3, т. 2 ЗМВР.

(2) Когато в същата структура няма друга длъжност, ръководителят изисква информация от другите структури на МВР за наличието на такава вакантна длъжност.

(3) Вакантни длъжности по ал. 2 от разпределените по щатовете на структурите на МВР са:

1. длъжности, на които не са назначени стажанти;

2. длъжности, на които временно не са преназначени служители;

3. длъжности, за които няма обявен конкурс.

(4) Предлагането на друга длъжност, съгласието или отказът на служителя да я заеме се удостоверяват писмено със съставянето на протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама служители.

(5) Ръководителят на приемащата структура преназначава или изготвя предложение до министъра на вътрешните работи за преназначаване на служителя, приел предложената длъжност.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 на държавния служител се предлага и се преназначава на длъжност в рамките на съответния вид по чл. 143, ал. 1 ЗМВР.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) Преназначаването се извършва в тридесетдневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 4 и 6. В случаите по ал. 1, т. 6, когато за другата длъжност се изисква професионална квалификация, която служителят не притежава, преназначаването се извършва в тридесетдневен срок от успешното завършване на съответния курс.

(8) Преназначаването по ал. 1, т. 5 се извършва в тридесетдневен срок от явяване на държавния служител да заеме длъжността, на която е възстановен.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) (1) В случаите по чл. 164, ал. 3, т. 1 ЗМВР заповедта за преназначаване на друга длъжност се издава в тридесетдневен срок от установяване на незадоволителните резултати в служебната дейност. Когато за другата длъжност се изисква професионална квалификация, която служителят не притежава, заповедта се издава в тридесетдневен срок от успешното завършване на съответния курс.

(2) Отказът на служителя да заеме длъжността, на която е преназначен, се удостоверява писмено със съставянето на протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама служители.

Чл. 8. (1) Държавният служител може да бъде преназначен на същата или на друга не по-висока длъжност, ако едногодишният срок за изпитване е изтекъл. Преназначаването се извършва след подадено заявление от държавния служител.

(2) Преназначаването по ал. 1 на държавен служител от една структура на МВР в друга структура може да се извърши след писмено съгласие на ръководителите на съответните структури.


Чл. 9. Преназначаването на държавни служители на МВР на длъжности "задграничен представител" се предхожда от подбор, който се провежда по правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.


Чл. 10. (1) Преназначаването на академична длъжност се извършва, ако държавният служител отговаря и на условията за съответната длъжност по Закона за развитието на академичния състав в Република България.

(2) Процедурите за заемане на академични длъжности се провеждат съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 22.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2020 г., в сила от 30.10.2020 г.) Преназначаването по този раздел се извършва, ако служителят отговаря на изискванията за заемане на новата длъжност и ако е изтекъл двугодишният срок по чл. 173, ал. 3 ЗМВР.

(2) Изпълнението на служебните задължения на длъжността, на която държавният служител е преназначен, започва с встъпването му в длъжност, което се удостоверява с акт за встъпване в длъжност.


Раздел III.
Временно преназначаване на длъжности

Чл. 12. (1) Временното преназначаване на държавния служител се извършва при:

1. необходимост от преназначаване на служители на вакантни длъжности в щатовете на структурите на МВР;

2. отсъствие на титуляря над 30 дни освен в случаите на ползване на платен годишен отпуск.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) Държавният служител може да бъде временно преназначен на по-висока длъжност, когато отговаря на изискванията за образование, квалификация и достъп до съответното ниво на класифицирана информация за съответната длъжност, а когато е предвидено за съответната длъжност - и на изискването да е хабилитирано лице съгласно Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) За временно преназначаване се изготвя мотивирано предложение по реда на чл. 5, ал. 1, с което държавният служител се запознава срещу подпис и отразява съгласието или несъгласието си.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) Предложение не се изготвя за ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР извън посочените в чл. 5, ал. 1, т. 1.

(4) При временно преназначаване на държавен служител от една структура в друга предложението се съгласува с ръководителя на структурата, в която служителят е титуляр.


Чл. 14. (1) Временното преназначаване на държавен служител се извършва със заповед на съответния орган по чл. 158 или чл. 159, ал. 1 ЗМВР за срок до една година с възможност за еднократно удължаване на срока на временното преназначаване с още една година. Временно преназначаване за по-дълъг срок може да се прилага, когато титулярят на длъжността е в законоустановен отпуск за срок над една година.

(2) При временно преназначаване в случаите на служебна необходимост тя се мотивира в заповедта по ал. 1.

(3) Временното преназначаване се прекратява със заповед при изтичане на определения в заповедта срок.

(4) Временното преназначаване може да се прекрати със заповед и преди изтичане на определения срок.

(5) В случаите на еднократно удължаване на срока на временното преназначаване се издава заповед за удължаване на срока.


Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) Изпълнението на служебните задължения на длъжността, на която държавният служител е временно преназначен, започва с встъпването му в длъжност, което се удостоверява с акт за встъпване в длъжност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) При временно преназначаване в случаите на служебна необходимост изпълнението на служебните задължения на длъжността, на която държавният служител е временно преназначен, започва от деня, следващ датата на запознаването му със заповедта за временно преназначаване. Отказът на държавния служител да се запознае със заповедта се удостоверява в протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама служители.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) При преназначаване на длъжности в МВР, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 7 и 14 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се извършва предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от същия закон.


§ 2. Служителите от звената "Човешки ресурси" са длъжни да запознаят всеки служител с длъжностната характеристика за длъжността, на която е преназначен. За запознаването се съставя протокол, който се съхранява в личното кадрово дело на служителя.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 164, ал. 6 и чл. 165, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 5. С тази наредба се отменя Наредба № Iз-2525 от 2012 г. за преминаване на държавната служба в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 1 от 2013 г.).


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 21.10.2014 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2014 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)


§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.04.2017 Г.)


§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2020 Г.)


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2020 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".