Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 15.VIII

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТОСТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ В ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИЯ СЕКТОР И ОПАЗВАНЕ ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ МЕЖДУ

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТОСТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ В ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИЯ СЕКТОР И ОПАЗВАНЕ ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. - ДВ, бр. 59 от 2014 г. В сила от 18 юли 2014 г.)

Издадено от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г.

Споразумение, сключено на 20.03.2014 г., между Министерството на земеделието и храните на Република България (наричано по-долу "Клиента" или "МЗХ") и Международната банка за възстановяване и развитие (наричана по-долу "Банката")

Като взеха предвид Меморандума за разбирателство, подписан на 22 януари 2012 г. и изменен на 8 март 2013 г. между Световната банка и правителството на Република България за партньорство и съдействие при прилагането на Структурните инструменти на ЕС;

Като взеха предвид отправената от Клиента молба към Банката за предоставяне на аналитични или консултантски услуги, описани в Приложение 1 към това Споразумение, чрез които да подпомогне Клиента при разработването и изпълнението на нови стратегии за сектор "Хидромелиорации" - напояване и отводняване и опазване от вредното въздействие на водите, както и да спомогне за изпълнението и насърчаването на дейности, които целят повишаване на ефективността и устойчивостта на хидромелиоративния сектор, които Банката е приела да предостави при сроковете и условията, залегнали в настоящото Споразумение ("Консултантски услуги");

Като взеха предвид, че аналитичните и консултантските услуги, предоставени от Банката, ще бъдат финансирани със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, отпуснати на Република България;

И с оглед на горното страните по това Споразумение се договориха за следното:

1. Назначение. Клиентът възлага, а Банката приема да извърши консултантските услуги по начина, определен в това Споразумение, и със същата грижа и старание, с каквито се отнася към останалите свои аналитични и консултантски дейности. Назначаването на Банката за съветник на Клиента по силата на това Споразумение е неексклузивно и не ограничава Клиента при наемането на други съветници по същите или свързани въпроси.

2. Персонал на Банката. Банката определя по собствена преценка състава на персонала (включително служителите на консултантски длъжности) ("Банковия персонал"), който да извърши консултантските услуги. Приложение 1 към това Споразумение съдържа индикативен списък на Банковия персонал, който вероятно ще участва в реализацията на консултантските услуги; Банката обаче си запазва правото по всяко време да назначава подходящо лице/лица, с равностойна експертиза, в допълнение към или на мястото на някое от назначените лица, когато Банката счете това за необходимо или уместно с оглед на изпълнението на поетите от нея задължения по това Споразумение. Когато Клиентът има основателна причина за неудовлетвореност от работата на някой от членовете на Банковия персонал, той има право да поиска от Банката смяната на това лице/лица. Клиентът е длъжен да предостави на целия Персонал статута, имунитета и привилегиите, предвидени в Учредителния договор на Банката й други приложими международноправни норми. За избягване на всяко съмнение между страните е постигнато разбиране и съгласие, че това Споразумение не поражда трудови или каквито й да било сходни правоотношения между Клиента и Банковия персонал.

3. Информация за контакт. В изпълнение на Консултантските услуги Банката ще работи в тясно взаимодействие с определените от Клиента за тази цел длъжностни лица. Клиентът ще предостави на Банката имената и данните за контакт на персонала на Клиента, определен за работа по Проекта. Клиентът ще работи в тясно взаимодействие с определените за тази цел длъжностни лица на Банката. Банката ще предостави на Клиента имената и данните за контакт на персонала, определен за работа по Проекта.

4. Принос на Клиента. Клиентът осъществява дейностите и осигурява материалната база, предвидени в Приложение 1 към това Споразумение. Постигнато е изрично разбиране и съгласие, че Банката не носи отговорност при забавяне на изпълнението поради неспособност на Клиента да осигури своя принос съгласно този параграф.

5. Срокове. Банката поема задължението да мобилизира всички разумни средства, които са достъпни в съответствие с най-добрите практики, за навременно предоставяне на консултантски услуги, като същевременно работната програма и график, залегнали в Приложение 1 към това Споразумение, са изготвени в дух на добра воля и на базата на информацията, с която Банката разполага към момента, и при допускането, че: (i) Клиентът и неговият персонал изпълняват своите задължения навременно и по удовлетворителен начин; и че (ii) Клиентът през цялото време действа своевременно за предоставянето на информация, вземането на решения и осигуряването на нужната подкрепа съгласно условията на това Споразумение и в отговор на периодически отправяните от Банката искания.

6. Документация. Банката ще съхранява съответната документация относно консултантските услуги съобразно обичайните си практики за съхраняване на документи и ще предоставя на Клиента информация и документация относно консултантските услуги при отправено от него основателно искане. Световната банка ще съхранява архив на тази документация за срок от 7 години след приключване на финансовата година на Банката, към която тази документация се отнася, в съответствие с приложимите в момента политики на Световната банка за съхраняване на документи. За да може да отговори на изискванията по отношение на съхранението на документи за проектите, получаващи финансиране от Европейските фондове, Постоянното представителство на Световната банка в България ще съхранява копия от съответната документация 7 години след приключване на съответните проекти. Заедно с окончателната фактура Банката ще представи писмено потвърждение, заверено от надлежно упълномощен служител от Контролното звено на Банката към екипа на съответния вицепрезидент, че въз основа на установените мерки за контрол изработеното време и категорията на експертите съгласно представените до момента фактури, отговарят на счетоводната документация и данните на звеното по човешки ресурси на Банката.

7. Интелектуална собственост. Правата на интелектуална собственост на страните върху всички налични доклади, изследвания, анализи и други документи, използвани от Банката във връзка с предоставянето на Консултантските услуги, се запазват от съответната страна. Правото на интелектуална собственост върху новите материали, изготвени от Банката във връзка с Консултантските услуги, принадлежи на Клиента. Правото да се използват, копират, показват, разпространяват, публикуват и създават производни от всички или част от тези материали и да се включва информация от тях в изследвания, доклади, публикации, уебсайтове и други медии ще е обект на предварително писмено съгласие от страна на Клиента при спазване на ограниченията за разкриване на поверителна информация и права на трети страни. Предвид горното и тъй като признава правото на достъп до информация, Клиентът възнамерява да предостави достъп до резултатите от консултантските услуги, доколкото е възможно, при спазване на ограниченията за поверителност съгласно раздел 9 по-долу.

8. Представяне на позиции на Банката и използване на нейното име, знаци и емблема

а) Клиентът се задължава да не представя или да не допуска да бъдат представяни позициите на Банката без нейното предварително писмено съгласие, получено чрез размяна на електронни писма, факсове или друга официална кореспонденция.

б) Клиентът освен това се задължава да не използва и да не позволява да бъдат използвани името, знаците или емблемата на Банката във всякакъв вид реклами, осведомителна литература или информация без предварително писмено съгласие на Банката, а в случаите, когато такова съгласие бъде дадено, името, знаците и емблемата на Банката да бъдат използвани в строго съответствие с полученото разрешение и при вземане предвид и включване на обичайните за Банката обяснения и уточнения.

в) Двете страни се договарят в новите материали, изготвяни във връзка с консултантските услуги, да бъдат включени съответните обяснения и уточнения, че изразените от автора/авторите възгледи не отразяват непременно позициите на Световната банка, Съвета на изпълнителните директори или правителствата, които те представляват.

9. Поверителност. Всяка от страните по Споразумението упълномощава другата страна да разпределя, публикува или разпространява по друг начин всички доклади, изследвания, анализи или други документи или информация, предоставени или изготвени във връзка с това Споразумение; но при условие, че всяка от двете страни, по своя разумна преценка, има право писмено да определи всяка предоставяна или изготвяна от нея информация като своя собствена или като поверителна. Информацията, определена като такава, не може да бъде разпределяна, публикувана, разпространявана или разкривана по друг начин, преди предоставящата страна да е дала своето предварително писмено съгласие чрез размяна ца електронни писма, факсове или друга официална кореспонденция.

10. Влизане в сила. Това Споразумение влиза в сила, след като е подписано надлежно от страните по него, на датата и годината, на която Банката получи правно становище от оторизирано лице, че са изпълнени всички вътрешноправни процедури по влизането на споразумението в сила. Освен ако не е договорено друго от страните, това Споразумение се прекратява, ако то не е влязло в сила в срок от сто и двадесет (120) дни от момента на подписването му от страните.

11. Плащане

а) Клиентът ще изплати на Банката сума не по-голяма от три милиона четиридесет и две хиляди лева (3 042 000 лв.) за одобрените резултати, отразени в описанието на резултатите съгласно чл. 1 на Приложение 1 към това Споразумение.

б) Всеки резултат ще бъде предмет на процес на Одобряване от Клиента след неговото предоставяне от Банката. Клиентът ще има на разположение 25 работни дни за преглед на резултата, след което той ще се счита за одобрен, освен ако не са поискани корекции или Клиентът официално е информирал Банката за неодобрение на съответния резултат. В случай че са поискани корекции, Банката ще разполага с 10 работни дни да предостави коригирания резултат. В този случай Клиентът ще разполага с 10 работни дни за одобрение на коригирания резултат, след което той ще се счита за одобрен.

в) Цената на всеки резултат е отразена в чл. 1 на Приложение 1 към това Споразумение.

г) Всички плащания се извършват срещу фактури, представени от Банката въз основа на резултатите, одобрени от Клиента в съответствие с чл. 11 (б) по-горе. Плащането се извършва от Клиента в рамките на 30 работни дни от получаване на фактурата. Банката фактурира плащанията в левове, а Клиентът извършва съответните плащания в левове. Фактурите се основават на сумите, посочени в чл. 1 на Приложение 1 към това Споразумение за всеки одобрен резултат. При необходимост фактурите се превеждат на български език.

12. Отчетност и публичност

а) Банката представя проект на встъпителен доклад не по-късно от шест седмици след старта на Услугите, след което се представят тримесечни доклади не по-късно от 5 работни дни преди края на всяко календарно тримесечие. Тримесечните доклади за напредъка трябва да включват: (а) списък на видовете дейности и конкретния принос към момента; и (б) кратко описание на констатациите и изводите към момента. Докладът за напредъка трябва да бъде изготвен във формата, описана в Приложение 2 към това Споразумение. Форматът на доклада може да бъде променян по взаимно съгласие между Банката и Клиента чрез размяна на писма, електронна поща или факсимилета. След като Банката представи своя доклад за напредъка, Клиентът разполага с 10 работни дни за отговор, след което докладът се счита за приет. Банката приема да отговори в рамките на 5 работни дни на всички получени от Клиента коментари относно доклада за напредъка.

б) Всички доклади за напредъка, както и резултатите, отразени в описанието на резултатите в Приложение 1 към това Споразумение, се представят на английски и български език и носят графичните знаци на българското правителство, Европейския съюз и на Програмата за развитие на селските райони, както и надпис "Проектът е финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."

13. Срок на действие и прекратяване

а) Срокът на действие на това Споразумение изтича на 30 юни 2015 г., освен ако не бъде подновено преди тази дата по взаимно съгласие на Клиента и Банката.

б) Клиентът или Банката могат да прекратят това Споразумение преди изтичане на неговия срок с 90-дневно предизвестие до другата страна. При получаване на такова предизвестие страните трябва да предприемат всички необходими мерки за надлежно преустановяване на дейностите, извършвани към този момент в рамките на консултантските услуги, и да уредят незабавно всички неуредени въпроси. Възстановяването на разходите за консултантските услуги, извършени преди прекратяване на Споразумението, включва всички разходи за труд на персонала на Банката, включително разходи, извършени във връзка с договорените резултати, които обаче не са финализирани към датата на предсрочно прекратяване на Споразумението.

в) Независимо от прекратяването или изтичането на срока на това Споразумение разпоредбите в него, отнасящи се до (i) задълженията за поверителност и обезщетение по силата съответно на чл. 9 и. чл. 14 от Споразумението, и (ii) задължението на Клиента да заплати на Банката възнаграждение за консултантските услуги, извършени преди датата на прекратяване или изтичане на срока на Споразумението, включително разходи, извършени във връзка с договорените резултати, които обаче не са приключени към датата на предсрочно прекратяване на Споразумението, остават в пълна сила и действие. Параграф (ii) е неприложим в случаите, когато Споразумението се прекратява от Клиента поради груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на Банката или нейния персонал, довели до невъзможност за изпълнение на определените консултантски услуги.

14. Отговорност, задължения и обезщетения

а) Банката не дава изрични или косвени уверения или гаранции за точността, пълнотата или достатъчността на който и да е от докладите, документите, анализите, меморандумите или друга информация, включително на съдържащите се в тях прогнози или оценки, изготвени от или с помощта на Банковия персонал, нито що се отнася до степента на успех, който може да бъде постигнат при изпълнение на препоръките, съдържащи се в тях.

б) Без ограничение към имунитета и привилегиите на Банката съгласно нейния Учредителен договор и други приложими международноправни норми Банката не носи отговорност пред Клиента или трети страни за всички загуби, разходи, щети или задължения, възникнали за Клиента в резултат на Консултантските услуги.

в) Клиентът е длъжен да обезщети и да предпази Банката и Банковия персонал от евентуални загуби, разходи, щети и задължения, включително без ограничение и от такива, които са следствие от искове, съдебни дела или предприети срещу тях действия от трети страни (свързани или несвързани с Клиента), независимо на какви основания, във връзка с изпълнението от Банката на консултантските услуги съгласно това Споразумение или позоваването от дадено лице на нещо, направено или ненаправено от Банката, с изключение на тези, възникнали в резултат на груба небрежност или съзнателно неправомерно поведение от страна на Банката или Банковия персонал.

г) Страните разбират и се съгласяват, че това Споразумение няма за цел създаване на партньорство, съвместно предприятие или подобно отношение, чрез което страните биха могли да носят солидарна отговорност пред трети страни, или с каквато и да било друга цел. Никоя от разпоредбите в това Споразумение не предвижда ангажимент за Банката да осигури финансиране на Клиента във връзка с Проекта или за други нужди.

15. Приложимост. Правата и задълженията на Банката и Клиента по това Споразумение остават в сила и са приложими съгласно неговите разпоредби, дори когато законовите разпоредби на дадена държавна или политическа структура или нейно подразделение постановят противното.

16. Уреждане на спорове. Страните по това Споразумение ще се стремят към добросъвестно разрешаване на всички различия и спорове относно или във връзка с това Споразумение по извънсъдебен път. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с това Споразумение, останали неуредени чрез приятелско извънсъдебно споразумение между страните, ще бъдат окончателно разрешавани чрез арбитраж съгласно Арбитражните правила на Комисията на ООН по международно търговско право UNCITRAL в сила към датата на подписване на това Споразумение. В случай на противоречие между Арбитражните правила на UNCITRAL и условията на това Споразумение предимство ще имат разпоредбите на това Споразумение.

17. Изменения. Всяко изменение или изключение от Споразумението и всяко съгласие, дадено по силата на някоя от разпоредбите на това Споразумение, трябва да бъде в писмена форма, а в случай на изменение, то следва да бъде подписано и от страните по Споразумението. Измененията в приложенията към това Споразумение няма да бъдат обект на ратификация съгласно чл. 85 от Конституцията на Република България.

18. Запазване на права. Нито обичайната практика, нито неспособността или забавянето на страните по това Споразумение да изпълнят някое от правомощията, мерките, решенията, пълномощията и останалите права по силата на това Споразумение могат да накърнят или да бъдат тълкувани като отмяна или мълчаливо съгласие за това, на правното или всяко друго правомощие, мярка, решение, пълномощие или право съгласно това Споразумение, нито могат да изключат по друг начин тяхното повторно или бъдещо упражняване.

19. Правоприемници и пълномощници; забрана за преотстъпване без съгласие. Това Споразумение е обвързващо и носи ползи на съответните правоприемници и пълномощници на страните при условие, че нито една от тях не е преотстъпила това Споразумение изцяло или частично без предварителното съгласие на другата страна.

20. Неделимост на Споразумението и екземпляри

а) Това споразумение заедно с Приложенията към него представлява цялостна договореност между страните по Споразумението и отменя всички предходни споразумения, договорености и уговорки между тях, устни или писмени, отнасящи се до предмета на това Споразумение.

б) В случай на противоречие между условията в Приложенията към това Споразумение и тези, залегнали в самото Споразумение, предимство имат условията в Споразумението.

в) Това Споразумение може да бъде подписано в няколко екземпляра, всеки от които е оригинал, но всички представляват едно и също споразумение.

21. Език. Споразумението се подписва на български и английски език. В случай на спор водещ е английският език.

22. Уведомления и адреси

а) Всички уведомления, които се изискват или е разрешено да се отправят по силата на това Споразумение, трябва да бъдат в писмена форма и ще се считат за надлежно дадени или отправени, когато са доставени на ръка или са изпратени по пощата, или чрез факсимиле до страните по това Споразумение на техните адреси, както са посочени по-долу, или на други адреси, за които всяка от страните периодично може да уведоми другата страна. Уведомления, изпратени по пощата с обратна разписка, се считат за получени при тяхното доставяне на получателя.

Уведомления, дадени чрез изпращане на факсимиле, трябва да бъдат потвърдени и по пощата, като действителната им дата е датата на първоначалното им изпращане.

б) Следните адреси са потвърдени за целите на това Споразумение:

На Клиента:

Министерство на земеделието и храните бул. Христо Ботев 55

София 1040 България

Телефони: +359 (02) 985 11 858; +359 (02) 985 11 384

Факс: +359 (02) 981 79 55.

На Банката:

Тhе World Bank

1818 H Street, NW

Washington, DC 20433

USA

Рhonе: (202) 477-1234

Fах: (202) 477-6391.


В уверение на което страните по това Споразумение, действайки чрез техните надлежно упълномощени представители, подписаха това Споразумение със съответните им имена на посочените по-долу дата и година.


За Министерството на земеделието и храните:

Димитър Греков,

министър на земеделието и храните

За Международната банка за възстановяване и развитие:

Маркус Репник,

Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия

20 март 2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Описание на Консултантските услуги


1. Консултантски услуги. Освен ако Клиентът и Банката не се споразумеят за друго, Консултантските услуги ще имат следната цел и ще включват следните дейности, резултати и предвидена времева рамка на дейностите:

Целта на Консултантските услуги е да окажат подкрепа на Клиента в разработването на работещ и жизнеспособен хидромелиоративен сектор в България, който дава възможност за по-устойчиво и продуктивно използване на водата и напояваната земя. По-специално целта на стратегическата подкрепа е да съдейства за изготвянето на по-успешно планиране за програмния цикъл на ЕС за периода 2014 - 2020 г. в областта на развитието на селските райони и оттам за мобилизирането на достатъчно финансиране и подкрепа за интелигентни и жизнеспособни инвестиции в сектора.

Програмата на консултантските услуги ще бъде изградена около четири основни задачи и резултати, съгласно които ще бъдат организирани дейностите:


1 Компонент I: Подкрепа за изготвяне на проект на Обща стратегия за развитие и управление на хидромелиоративния сектор (напояване, отводняване и защита на земеделските земи от вредното въздействие на водите)

Този компонент предвижда предоставяне на подкрепа за изготвяне на проект за Обща стратегия за развитие и управление на хидромелиоративния сектор, което включва формулиране на цели за развитие на сектора, както и идентифициране и определяне на стратегическите опции, които отговарят на ключовите приоритетни проблеми на сектора.

В рамките на изготвянето на предложението за проект на Стратегия особено внимание ще бъде отделено на сценарии за изменението на климата и възможните последици за устойчивото развитие на сектора. Предложението за проект на Стратегия ще включва и ръководните принципи за нейното изпълнение, подчертавайки предложените приоритетни инвестиции и съответните договорености за управление на напояването по отношение на участие на потребителите на вода, ниво на предоставяне на услугата и начин на определяне на тарифите за напояване. Като част от изготвянето на предложение за проект на Стратегия ще бъде предложен набор от добре дефинирани показатели за наблюдение.

По Компонент 1 ще бъдат изготвени следните продукти и ще бъдат реализирани следните свързани с тях дейности:

1.1. Изчерпателен доклад за базовите оценки на настоящото състояние на хидромелиоративните системи, подкрепени от таблични данни и карти и съществуващите технически/структурни, управленски и екологични условия.

Специфични дейности:

1.1.1. Събиране на геореферентни данни и информация за стратегически анализ и планиране на хидромелиоративните системи в България, включително топографски данни и информация за климата, използването на земите, почвите, водните ресурси, водните обекти и риска от наводнения.

1.1.2. Извършване на базови оценки, които дават цялостна представа за настоящото състояние на системите по отношение на техните технически/структурни, управленски и екологични условия, в т.ч.:

а. Съставяне на опис на хидромелиоративните системи, в който са посочени ключови проектни, експлоатационни и управленски характеристики и разработване на типология на системата.

б. Общ преглед на хидромелиоративната система и структурна оценка за определяне и категоризиране на нуждите от техническа рехабилитация и модернизация.

в. Провеждане на представително изследване на системата за поливно земеделие, осигуряващо ключови агроикономически данни и информация за анализ на предприятия, занимаващи се със събиране на реколтата, маркетингови възможности и ефективно използване на ресурсите.

г. Извършване на сравнителен анализ на конкурентоспособността на поливните/неполивните системи спрямо условията на вътрешния и експортните пазари.

д. Оценка на използването на водите от типичните съществуващи напоителни системи като изходна основа за оценка на потенциалните икономии на вода, произтичащи от предложените подобрения на системата.

е. Оценка на търсенето и предлагането на вода при настоящи и бъдещи варианти за отглеждане на култури въз основа на конкретни съвременни изисквания за посеви и напояване, както и най-новите данни за наличните количества вода и информация на ниво речни басейни и региони в България.

ж. Извършване на анализ и оценка на нуждите от защита на земеделската земя от вредните въздействия на водите и картографиране на конкретни проблемни области и идентифицирани нужди, при отчитане на информацията за риска от наводнения, която трябва да бъде предоставена от Министерството на околната среда и водите.

1.2. Предложение за проект на Обща национална стратегия за хидромелиоративния сектор, включително: (i) отрасли напояване и отводняване и (ii) опазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите; подкрепен от преглед на политиката и доклад за оценка на заинтересованите страни.

Специфични дейности:

1.2.1. Подготовка и изпълнение на план за определяне и консултации със заинтересованите страни на национално, регионално и общинско ниво включително, но не само членове на селските общности, регионални/национални служители, структури на гражданското общество, академичните среди и частния сектор, чрез поредица от семинари и консултативни срещи със заинтересованите страни.

1.2.2. Провеждане на серия от прегледи на политиките с цел да се подчертаят възможностите и ограниченията в конкретни тематични области, свързани с хидромелиоративния сектор, включително политиката за развитие на селското стопанство; политиката за устойчиво използване на земята; политиката за развитие на селските райони; политиката на басейново управление и политиката на адаптиране към изменението на климата.

1.2.3. Извършване на цялостен анализ на проблемите на институционалните механизми в хидромелиоративния сектор, включително доставчиците на водни услуги и сдруженията за напояване, с фокус върху структурата на управление, финансовото състояние и устойчивост.

1.2.4. Подкрепа за изготвяне на интегрирана стратегическа рамка за развитие на хидромелиоративния сектор, включително формулиране на общи и специфични секторни цели. Тази дейност ще стъпва върху националната стратегическа рамка за устойчиво използване на земята или еквивалентен документ. Особено внимание ще бъде отделено на сценарии за изменението на климата и възможните им последици за устойчивото развитие на сектора. По-конкретно:

а. Идентифициране на различни възможности и сценарии за развитие при дадените рамкови условия и обсъждането им със съответните заинтересовани страни; избиране на предпочитаната опция, така че да може да бъде разработена подробна стратегия за развитие.

б. Подкрепа за формулиране на целите и задачите за развитие на хидромелиоративния сектор, отговарящи на идентифицираните ключови проблеми и възможности на сектора и в пълно съответствие с националната политика и стратегия за развитие на селското стопанство.

в. Извършване на проверка на съответствието на целите с екологичните цели и стандарти, залегнали в законодателството на ЕС в областта на околната среда, по-специално в Рамковата директива за водите, Директивата за нитратите и Директивата за защита от наводнения. Специално внимание ще бъде обърнато на: (i) концепцията за ефективност на водоползването и количественото определяне на потенциалните икономии на вода, които са резултат от подобрения на съществуващите хидромелиоративни системи; (ii) сценариите за изменението на климата и съответните мерки за адаптация и (iii) специфичните правила за сертифициране на "зелено производство".

1.2.5. Подкрепа за формулиране на Стратегически план за финансиране, насърчаващ използването на наличните източници на финансиране за устойчиво развитие на сектора; предлагане на тарифна структура за хидромелиоративния сектор, базирана на договорено ценообразуване и възстановяване на разходите и други свързани принципи на ЕС. По-конкретно:

а. Преглед на критериите и процедурите за определяне на тарифите и оценка на тяхното въздействие върху заинтересованите страни и получателите на услуги при отчитане на капацитета за плащане на потребителите на вода, който да допринесе за възстановяването на разходите за предоставяне на водни и напоителни услуги.

б. Изготвяне на предложение за методология за определяне на водната тарифа за напояване и отводняване, която се основава на най-добрите практики в страните - членки на ЕС, и е в съответствие с изискванията, предварителните условия (по-специално възстановяването на разходите за водни услуги и принципите на ценообразуване, както е предвидено в Рамковата директива за водите на ЕС (РДВ) и ръководните документи, посочени в Приложение III на това Споразумение.

в. Предложение за разпределяне на други източници за финансиране за развитието на сектора.

1.2.6. Подкрепа за изготвяне на проект за План за действие за изпълнение, включително дефиниране на ролите и отговорностите на ключовите участници на национално и местно равнище. По-конкретно:

а. Дефиниране на ролите, отговорностите и мисията на институциите, участващи в развитието и управлението на сектора.

б. Дефиниране на ключови действия, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира бързото изпълнение на Стратегията.

в. Предложение на проект за Стратегическа рамка за мониторинг на развитието на сектора, включително набор от подходящи индикатори за мониторинг.


2 Компонент II. Подобрени нормативна рамка и институционален капацитет

По Компонент 2 ще бъдат изготвени следните продукти и ще бъдат реализирани следните свързани с тях дейности: .

2.1. Подкрепа за изготвянето на препоръки за проектоизменения в законодателството и регулаторните рамки, проекти на подзаконови нормативни актове и административни процедури за устойчиво използване на земята, сдружения за напояване/групи на земеделските производители.

Специфични дейности:

2.1.1. Преглед на действащото законодателство и регулаторни рамки от значение за развитието и управлението на хидромелиоративния сектор с особен акцент върху водните права и статута на сдруженията за напояване, включително:

а. Закона за водите, Закона за сдруженията за напояване, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи. Специално внимание ще бъде отделено на последиците от реституцията на земята.

б. Състояние на транспонирането на съответните директиви на ЕС в националното законодателство, като Рамковата директива за водите, Директивата на ЕС за защита от наводнения, Нитратната директива на ЕС, както и директиви, които се занимават с дифузното замърсяване и хидро-морфологичните промени; и

в. Изготвяне на препоръки за изменения в Закона за сдруженията за напояване и свързаните с него разпоредби въз основа на оценка на силните и слабите страни на настоящата рамка.

2.2. Подкрепа за изготвяне на планове за действие за развитие на капацитета.

Специфични дейности:

2.2.1. Предлагане на проект на план за действие за развитие на капацитета на сдруженията за напояване за подобряване на административното и оперативното управление и капацитета за вземане на решения на ниво сдружения на земеделски производители - напоители, местна администрация и други доставчици на услуги, въз основа на оценка на приоритетните нужди.

2.2.2. Предлагане на проект на план за действие за развитие на капацитета на общините в селските райони с цел повишаване капацитета на общините за подготовка на проектни предложения и искания за финансиране в рамките на Националната програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.


3 Компонент III: Рамка за програмиране и приоритизиране за финансиране по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)/Националната програма за развитие на селските райони (НПРСР)

По Компонент 3 ще бъдат изготвени следните продукти и ще бъдат реализирани следните свързани с тях дейности:

3.1. Предложение на проект за Рамка за програмиране и приоритизиране за финансиране по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Националната програма за развитие на селските райони:

Специфични дейности:

3.1.1. Предлагане на подобрена рамка за програмиране и приоритизиране, включително набор от ясно определени критерии за допустимост, както и критерии и условия за подбор на приоритети:

а. Преглед на изискванията за допустимост и критериите за подбор на инвестициите за мерки, подкрепени от НПРСР, които се определят като важни елементи за ефективно насочване на средства от ЕЗФРСР.

б. Извършване на кръстосана проверка за съгласуваност на следните мерки, изготвени от бенефициента, за да се избегнат противоречия, припокриване и/или дублиране на усилията, включително: (i) мерки за подпомагане на хидромелиоративната система, (ii) мерки за възстановяване на потенциалната загуба на производителност в резултат на природни бедствия и катастрофи, и (iii) превантивни действия за опазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите, както и (iv) други свързани с тях инструменти, като например "Подкрепа за групите производители", "Инвестиции в рамките на стопанството", Агроекологични мерки и т.н.

в. Преглед и подкрепа за финализиране на мерките по НПРСР, изготвени от Клиента, наред с другото, в областта на хидромелиорациите и опазването на земеделските земи от вредното въздействие на водите.

г. Преглед и подкрепа за финализиране на предложен списък от приоритетни проекти за финансиране по залегналите в НПРСР мерки, наред с другото, в областта на хидромелиорациите и опазването на земеделските земи от вредното въздействие на водите, свързвайки проектите със стратегическите цели и целевите области и възприемайки реалистични разходни оценки и график за тяхното изпълнение.

3.1.2. Подкрепа за изготвянето на насоки за бенефициентите за подготовка на съответните формуляри за кандидатстване за подкрепа по НПРСР в съответствие с приложимите европейски и национални разпоредби и административни правила.


4 Компонент IV: Проекти за интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти

По Компонент 4 ще бъдат изготвени следните продукти и ще бъдат реализирани следните свързани с тях дейности:

4.1. Доклад за интегрирани хидромелиоративни инвестиционни планове и водещи проекти, включително инвестиционни проектопланове, план за агроекологични мерки и доклади за оценка на два водещи проекта на предпроектно ниво.

Специфични дейности:

4.1.1. Подкрепа за изготвяне на проекти на Инвестиционни планове за управление на водите в селските райони за идентифицираните приоритетни области, които ще бъдат формулирани на концептуално ниво и въз основа на договорената рамка на приоритетите. По-специално:

а. Подкрепа за идентификация, категоризация и приоритизиране на подходящи водещи области и проекти на базата на ясно определени критерии.

б. Идентифициране на пакет от комплектувани и планирани приоритетни инвестиции за програмния цикъл 2014 - 2020 г., групирани по категории и водосборни райони в избраните приоритетни области.

в. Извършване на стратегическа екологична оценка с цел да бъдат оценени кумулативните въздействия върху околната среда, произтичащи от предложените инвестиции в управление на водите в селските райони.

г. Идентифициране на потенциални бенефициенти за всяка проектна област и определяне на график и разчет на разходите.

4.1.2. Подкрепа за изготвяне на проект на Агроекологичен план от мерки за избрани инвестиционни хидромелиоративни проекти във водещите области, в т.ч.:

а. Идентифициране на агроекологични мерки, които да допълват плановете за управление на водите в селските райони, за да отговарят на съответните екологични цели и задачи, определени в плановете за управление на речните басейни, изготвени от Министерството на околната среда и водите.

б. Идентифициране и предлагане на мерки за адаптиране към изменението на климата и конкретни сценарии, отразяващи специфичните условия на страната.

4.1.3. Изготвяне на доклади за оценка на предпроектно ниво на два избрани водещи приоритетни проекта (по един в представителен район съответно в Северна и Южна България, както е договорен с Клиента, въз основа на специфични критерии за подбор), включително извлечените поуки и препоръки относно тяхната техническа, оперативна и финансова жизнеспособност и екологична устойчивост.

2. Времева рамка. Банката ще положи усилия да изпълни Консултантските услуги в съответствие с изложеното по-горе разписание, освен ако Клиентът и Банката не се споразумеят за друго.Пореден номер Резултати/Продукти Предполагаема дата на доставка Разбивка на цената (ВGN)
  Встъпителен доклад (включително подробна работна програма) Четири седмици след датата на влизане в сила 152,080
1. Компонент I    
1.1. Обстоен базов доклад за оценка на хидромелиоративните системи, подкрепен от таблични данни и карти Шест месеца след датата на влизане в сила 434,456
1.2. Проектодоклад за Обща национална стратегия за хидромелиоративния сектор включително: (i) отрасли напояване и отводняване и (ii) опазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите; подкрепен от преглед на политиката и доклади за оценка на заинтересованите страни. Девет месеца след датата на влизане в сила 868,912
2. Компонент II    
2.1. Подкрепа за изготвянето на препоръки за проектоизменения в законодателството и регулаторните рамки, проекти на подзаконови нормативни актове и административни процедури за устойчиво използване на земята, сдружения за напояване/групи на земеделските производители. Дванадесет месеца след датата на влизане в сила 141,501
2.2. Доклад за План за действие за изграждане на капацитет, в т.ч.: Дванадесет месеца след датата на влизане в сила 283,001
  - План за действие за изграждане на капацитета на сдружения за напояване;    
  - План за действие за изграждане на капацитета на общини в селските райони.    
3. Компонент III    
3.1. Предложения за Рамка за програмиране и приоритизиране на инвестиции за финансиране чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Националната програма за развитие на селските райони. Дванадесет месеца след датата на влизане в сила 555,596
4 . Компонент IV    
4.1. Доклад за интегрирани хидромелиоративни инвестиционни планове и водещи проекти, в т.ч. Четиринадесет месеца след датата на влизане в сила 606,454
  - Проектоинвестиционен план за управление на водите в селските райони;    
  - Проектоплан за агроекологични мерки;    
  - Два доклада за оценка на предпроектно ниво на два избрани водещи приоритетни проекта.    
  Общо цена (BGN)   3,042,000


Датите във втората колона на таблицата се отнасят до предаването на проектодокладите/резултатите. Предаването на окончателните доклади ще зависи от момента на получаване на коментарите от Клиента съгласно чл. 11 на това Споразумение.

3. Банков персонал. Банката отговаря за определянето на подходящия състав на екипите, необходими за изпълнението на Консултантските услуги.

Следният индикативен списък от категории ключов персонал ще участват в работата: координатор на проекта, специалист по политиките в напояването/плановик, агроикономист, специалист в областта на развитието на селските райони/социолог, специалист по институционално развитие, инженер - водни ресурси/напоителни системи, специалист по управление на водните ресурси, специалист по хидромелиорация, специалист по управление на наводненията, правен експерт, строителен инженер, специалист по ГИС, експерт по маркетинг, агро-икономист, еколог и технически персонал.

4. Партньори и обезпечаване

а) Клиентът ще посочи заместник-министъра, както и директорите на дирекции "Хидромелиорации" и "Развитие на селските райони" като длъжностни лица на Клиента, отговарящи за сътрудничеството с персонала на Банката относно Консултантските услуги.

б) Клиентът може да осигури условия за провеждането на семинари, както е описано в това Споразумение. За всеки семинар и обучение, провеждани съгласно това Споразумение, Клиентът ще осигури логистична подкрепа и персонал в помощ на Банковия персонал при организирането на мероприятията. Семинари и срещи с не повече от 25 участници ще се провеждат в сградата на Клиента, без начисляване на допълнителни разходи. Разходите за други мероприятия и семинари ще бъдат покрити от Банката в рамките на сумата съгласно Раздел 11 (а) на това Споразумение, но с изключение на пътните и дневните разходи на участници извън персонала на Банката. В рамките на своите възможности Клиентът ще предостави офис в своята сграда на старши(те) експерта(и) от Персонала с цел улесняване на дискусиите и срещите със служители на Клиента.

в) Клиентът ще поеме задължението да съдейства за оказване на сътрудничество от страна на съответните институции и за получаване на своевременен отговор на отправени от Банката искания в контекста на Консултантските услуги.

г) Клиентът се задължава по всяко време да предоставя на Банката своевременно всякакви данни и пълна информация, необходима за изпълнението на Консултантските услуги, и да информира Банката за всички събития, свързани с Консултантските услуги. Постигнато е изрично съгласие и разбиране, че Банката не носи отговорност при забавяне на изпълнението поради неспособност на Клиента да осигури своя принос, както е указано в Раздел 4 (б) или (в) по-горе, или да сътрудничи по друг начин на Банката съобразно изискванията, залегнали в това Споразумение.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2


СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА


Обхват на период от време: ........................

I. Резюме

а. Състояние на работата

б. Констатации и заключения

в. Въпроси и следващи стъпки

II. Напредък по резултати (на база на чл. 1 от Графика, който ще бъде представен в табличен формат)

а. Резултат 1

• Дейности и извършени анализи

б. Резултат 2

• Дейности и извършени анализи

в. Резултат 3

• Дейности и извършени анализи

Приложения към докладите


ПРИЛОЖЕНИЕ 3


СПИСЪК

на основните документи, които да бъдат взети под внимание в контекста на изготвянето на проект на стратегия за хидромелиорации и на проект на стратегия за опазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите


1. Окончателен доклад "Оценка на състоянието на напоителната инфраструктура и сдруженията за напояване в пилотни области", МЗХ, декември 2004 г., Световна банка.

2. Проект "Развитие на селските райони" - Световна банка и Министерството на земеделието и горите "Проучване на тарифите и субсидиите за напояване", декември 2004 г.

3. Национална програма за възстановяване и развитие на хидромелиорациите в Република България - 2009 - 2013 г., Министерството на земеделието и храните.

4. Планове за управление на водите на басейновите дирекции към Министерството на околната среда и водите.

5. Доклади на МЗХ за развитие на земеделието от 2002 до 2012 г. включително (проекти).

6. Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 103 от 2013 г.).

7. Закон за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 36 от 2008 г.).

8. Русева, Л. Лозанова, Д. Некова, В. Стефанова, Хр. Джоджова, Е. Цветкова, И. Малинова, В. Крумов, С. Чехларова-Симеонова: "Риск от ерозия на почвите в България и препоръки за защита на почвите при ползване на земеделските земи", част 1 Северна България и част 2 Южна България, 2010, Издателска къща SaiSet-Eco, София.

9. Методически указания за оценка на ефективността на инвестиционните проекти за напоителни обекти, Министерството на земеделието и храните, 2000 г.

10. И. Върлев, "Потенциал, ефективност и риск за отглеждане на царевица в България", Селскостопанска академия, публикувана от Селскостопанска академия, Издателска къща "ПОНИ", 2008 г., стр. 128, ISBN 978-954-9467-24-6.

11. Център за управление на сушата в Югоизточна Европа (DMCSEE) I. Обобщение на резултатите от проекти - www.dmcsee.eu; издание на Словенската агенция по околна среда, 2012 г.

12. Одиторски доклад № 0300001811 за извършване на одит на изпълнението на мерките за адаптиране от страна на правителството на Република България във връзка с изменението на климата за периода от 1.01.2006 г. до 31.12.2010 г. в Министерството на околната среда и водните ресурси, Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи.

13. WATERBUL-G2G10/BG/8/3 - проект между правителството на Кралство Нидерландия, Държавната агенция за управление на земите и водите на Република България, Министерството на земеделието и храните, за подпомагане по Мярка 125 от ПРСР за периода 2007 - 2013 г.

14. Д. Давидов, В. Славов, С. Гайдарова и М. Младенова: Актуализиране на агроикономическата оценка на напоителни полета и определяне на площта на потенциалните сдружения "Напоителни системи" - за Напоителни системи: Монтана, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Перник, архив на бившата Изпълнителна агенция по хидромелиорации към МЗХ с правоприемник сега Дирекция "Хидромелиорации" към МЗХ.

15. Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за водите (OJ L 327, 22.12.2000 г.).

16. Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения (OJ L 288, 6.11.2007 г.).

17. Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - относно Европейското партньорство за иновации в областта на водите (док. 10032/12 - СОМ (2012) 216 окончателен).

18. Трети Национален план за действие по въпросите на изменението на климата за периода 2013 - 2020 г., МОСВ - Проект за междуведомствена координация.

19. Т. Захариев, Р. Лазаров, С. Колева, С. Гайдарова, З. Койчев: Планиране на напоителния режим на земеделските култури, 1986 г., Издателска къща "Земиздат".

20. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България (ДВ, бр. 96 и 97 от 2012 г.).

21. Национален стратегически план за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.), МЗХ.

22. Програма за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.), МЗХ.

23. Ролята на ценообразуването и разпределението на водата в селското стопанство за постигане на устойчиво използване на водите в Европа - Окончателен доклад, Европейска комисия, проект № 11589, февруари 2012 г.

24. Проектоуказания относно предварителните условия: ЧАСТ II ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, Генерална дирекция "Регионална политика и благоустройство", Политика и законодателство, междуинституционални отношения 2014 - 2020 г., Европейска комисия - ГД, април 2013 г.

25. Проект на Договор за партньорство на Република България, очертаващ подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., Версия 3.0 от 21 август 2013 г.

26. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

27. Министерски съвет, Национална програма за защита при бедствия 2009 - 2013 г.


Промени настройката на бисквитките