Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 АВГУСТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ

 

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 АВГУСТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ

В сила от 02.09.2014 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.73 от 2 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 21 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г., отм. ДВ. бр.75 от 15 Септември 2017г.

Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 8 септември 2017 г. за условията и реда за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете - ДВ, бр. 75 от 15 септември 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете, насочени към осигуряване подкрепа на производителите на зеленчуци и плодове, които са пострадали от забраната на внос на някои продукти от Европейския съюз към Руската федерация.

(2) С наредбата се създават условия за прилагане на законодателството на Европейския съюз относно определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци.


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Подпомагането на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете се извършва чрез прилагане на една или повече от следните мерки:

1. изтегляне от пазара;

2. небране на зеленчуците и плодовете.

(2) Мерките по ал. 1 се прилагат по отношение на следните плодове и зеленчуци, наричани по-нататък "зеленчуците и плодовете":

1. домати, включени в код по КН 0702 00 00;

2. моркови, включени в код по КН 0706 10 00;

3. зеле, включено в код по КН 0704 90 10;

4. сладки пиперки, включени в код по КН 0709 60 10;

5. карфиол, включен в код по КН 0704 10 00;

6. краставици, включени в код по КН 0707 00 05;

7. корнишони, включени в код по КН 0707 00 90;

8. гъби от рода Agaricus, включени в код по КН 0709 51 00;

9. ябълки, включени в код по КН 0808 10;

10. круши, включени в код по КН 0808 30;

11. малини, включени в код по КН 0810 20;

12. десертно грозде, включено в код по КН 0806 10 10;

13. праскови и нектарини, включени в код по КН 0809 30;

14. сливи, включени в код по КН 0809 40 05;

15. (нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) череши, включени в код по КН 0809 29 00.

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Подпомагане по ал. 1 се предоставя на:

1. индивидуални производители;

2. организации на производители на плодове и зеленчуци, които прилагат оперативни програми, одобрени при условията и по реда на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) На един земеделски блок или парцел, по отношение на един вид плодове или зеленчуци по ал. 2, може да бъде приложена само една мярка по ал. 1.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Подпомагането на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете се предоставя на производители на зеленчуци и плодове, регистрирани до 30 юни 2016 г. по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Раздел II.
Заявяване на намерение за участие в мерките (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Раздел II.
Заявяване на намерение за участие в мерките

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Раздел III.
Ред за прилагане на мерките за подпомагане на пазара

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед:

1. мярката или мерките по чл. 2, ал. 1, за които се открива прием на заявления;

2. плодовете и зеленчуците по чл. 2, ал. 2, за които могат да се подават заявления, и максималните количества за съответните плодове и/или зеленчуци, при достигане на които приемът на заявления се прекратява от Държавен фонд "Земеделие".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) При прилагане на мярка или мерки по чл. 2, ал. 1 производителите на зеленчуци и плодове подават заявления в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", в чиято териториална компетентност попада адресът на регистрация на производителя на зеленчуци и/или плодове. Заявленията съдържат:

1. мярката или мерките по чл. 2, ал. 1, които ще прилагат;

2. зеленчуците и/или плодовете, за които ще прилагат мярката или мерките по т. 1, и дали са полско или оранжерийно производство;

3. идентификация и размер на площите, на които е произведен всеки един от видовете зеленчуци и/или плодове по т. 2; площите се идентифицират чрез посочване на номерата на блоковете на земеделските стопанства в системата за идентификация на земеделските парцели, а когато заявителите не могат да ги посочат - чрез посочване на номерата на недвижимите имоти по картата на възстановената собственост;

4. при изтегляне от пазара - количеството на изтегляните зеленчуци и/или плодове и тяхното предназначение съгласно чл. 8, ал. 1, мястото и датата, на които ще бъдат готови за проверка на изтеглянето, и организацията, на която ще бъдат изпратени;

5. при небране на зеленчуците и/или плодовете - датата, на която ще бъдат унищожени насажденията или плодовете на полето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Към заявлението по ал. 2 се прилага копие от заверена регистрационна карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) В процеса на прилагане на мерките по ал. 1, т. 1 Държавен фонд "Земеделие" контролира спазването на количествата по ал. 1, т. 2 и при тяхното достигане прекратява приема на заявления по мярката за съответните плодове и зеленчуци. Ако определеното количество бъде надхвърлено, се прилага принципът на предимство на първия заявител, който е приложил мярката.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) При прекратяване приема на заявления по ал. 4 изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" издава заповед, с която прекратява прилагането на мярката за съответните плодове и зеленчуци.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Техническият инспекторат на Държавен фонд "Земеделие" извършва контрол на първо ниво на прилагането на мерките по чл. 2, ал. 1 съгласно чл. 108 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157/1 от 15.06.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 543/2011 на Комисията).


Чл. 8. (1) Мярката "изтегляне от пазара" се прилага по отношение на зеленчуци и плодове, годни за предлагане на пазара, по един от следните начини:

1. безвъзмездно предоставяне на зеленчуците и/или плодовете на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода;

2. използване на зеленчуците и/или плодовете за храна на животни.

(2) Контролният орган по чл. 7:

1. проверява идентификацията на производителя;

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) проверява и измерва заявените площи;

3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.) определя количеството на изтегляните от пазара зеленчуци и/или плодове;

4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) проверява дейностите по транспортиране на изтеглените от пазара количества зеленчуци и плодове, предназначени за безплатно разпространение, когато разходите за транспорт са заявени за възстановяване.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) При прилагане на мярката "изтегляне от пазара" зеленчуците и/или плодовете се изтеглят с валиден сертификат за съответствие с обявеното качество. В сертификата за съответствие за домати се отбелязва дали са от културните сортове, произхождащи от Solanum lycopersicum L., предназначени за консумация в прясно състояние, от търговските типове "кръгли", "ребристи", "продълговати" и "череша" (включително "коктейлни" домати).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Чл. 9. Получателите на изтеглените от пазара зеленчуци и/или плодове по чл. 8, ал. 1, т. 1 са длъжни:

1. когато получават количества изтеглени продукти повече от 100 кг, да водят отделно счетоводство за операциите, свързани с тяхното получаване;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) при извършване на проверки от Държавен фонд "Земеделие", Европейската комисия и други контролни органи да им предоставят пълен достъп и да им оказват съдействие, включително чрез осигуряване на достъп за проверки на получаването на зеленчуците и плодовете от крайни потребители;

3. да предоставят документи за всеки получен продукт, като приемно-предавателни протоколи, стокови разписки, кантарни бележки и др., които удостоверяват, че изтеглените продукти са били приети безвъзмездно;

4. (нова - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.) когато са благотворителни организации или фондации, да предоставят подкрепящи документи за крайното предназначение на всеки един продукт - приемно-предавателен протокол и/или друг еквивалентен документ, който удостоверява, че изтеглените продукти са били получени от крайните потребители.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Мярката "небране на зеленчуците и плодовете" се прилага към насаждения, които са в период на плододаване и са достигнали зрелост. Когато мярката се прилага от производители по чл. 2, ал. 3, т. 1, от площите не трябва да е брана продукция, предназначена за предлагане на пазара.

(2) Мярката "небране на зеленчуците и плодовете" се прилага чрез унищожаване на насажденията или плодовете на полето по начин, който ги прави негодни за предлагане на пазара. Унищожаването на продуктите поради климатични събития или болест не се счита за небране на реколтата.

(3) Контролният орган по чл. 7:

1. проверява идентификацията на производителя;

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) проверява и измерва заявените площи;

3. преди унищожаването на насажденията на полето проверява дали:

а) зеленчуците и/или плодовете са зрели, здрави и с добър вид;

б) съответната площ е добре поддържана;

в) (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) унищожаваните домати са от културни сортове, произхождащи от Solanum lycopersicum L., предназначени за консумация в прясно състояние, от търговските типове "кръгли", "ребристи", "продълговати" и "череша" (включително "коктейлни" домати);

4. присъства на унищожаването и проверява дали всички насаждения или плодове на съответната площ са обхванати.

(4) Когато контролният орган установи, че част от продуктите не са зрели, са увредени или не са с добър вид, определя в проценти тази част от площите. Заявителят няма право да получи подпомагане за такъв процент от площта, какъвто е определил контролният орган, както и за площта, за която проверката е установила, че не е добре поддържана.

(5) Заявителят не получава подпомагане, когато не са унищожени всички насаждения или плодове на съответната площ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) Спазването на изискването на чл. 85, параграф 1, буква "б" от Регламент (ЕС) № 543/2011 на Комисията се установява въз основа на становища на Министерството на околната среда и водите и на Българската агенция по безопасност на храните за прилагането на мярката "небране на зеленчуците и плодовете".


Раздел IV.
Ред за подаване на заявки за плащане и за упражняване на контрол

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) За получаване на подпомагане по схемата производителите на зеленчуци и/или плодове, които са приложили една или повече мерки по чл. 2, ал. 1, подават заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) Заявката за плащане се подава в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 6, ал. 2 в срок до 5 работни дни след прилагане на мярката.

(3) Заявката по ал. 1 съдържа:

1. лични данни за заявителя - физическо лице, или регистрационни данни на юридическото лице, както и лични данни на законния представител на юридическото лице;

2. идентификация на площите, от които е добита изтеглената от пазара продукция или на които е приложено небране на зеленчуците и/или плодовете;

3. вида и количествата зеленчуци и/или плодове, които са изтеглени от пазара, и дали са полско или оранжерийно производство;

4. датата, на която е приложена мярката или са приложени мерките по чл. 2, ал. 1;

5. мястото, на което е приложена мярката или са приложени мерките по чл. 2, ал. 1;

6. предназначението на оттеглените продукти съгласно чл. 8, ал. 1;

7. декларация, че заявителят не е получил двойно европейско или национално финансиране или компенсация по застрахователна полица по отношение на мерките, за които кандидатства за подпомагане, и че е запознат с условията по мерките, за които кандидатства за подпомагане;

8. номер на банковата сметка на производителя на зеленчуци и/или плодове, по която да бъде изплатена помощта.

(4) Към заявката по ал. 1 се прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние в оригинал или заверено копие за производителите - юридически лица, които не са вписани в търговския регистър;

2. копие на нотариално заверено пълномощно от заявителя за лицето, упълномощено да подаде документите;

3. копие от регистрационната карта на земеделския производител по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

4. документи по чл. 9, т. 3;

5. документ, издаден от официален ветеринарен лекар или от инспектор от Българската агенция по безопасност на храните, че изтеглените от пазара количества зеленчуци и/или плодове са използвани за храна на животни;

6. когато е приложена мярката "изтегляне от пазара" на зеленчуци и/или плодове - опис на извършените продажби на съответните зеленчуци и/или плодове, които са произведени на заявените площи, с посочване на номерата на фактурите или на търговските документи;

7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) за мярката "изтегляне от пазара" - сертификати за съответствие с обявеното качество на изтеглените от пазара зеленчуци и/или плодове, издадени от БАБХ;

8. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

9. (нова - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г.) при прилагане на мярката "небране на зеленчуците и плодовете" - декларация, че при унищожаването на продуктите са спазени изискванията на Закона за управление на отпадъците и актовете по неговото прилагане, както и че продуктите не са били заразени с карантинни вредители.

10. (нова - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

(5) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените данни, Държавен фонд "Земеделие" уведомява заявителя с уведомително писмо, което се изпраща по пощата с обратна разписка. Заявителят в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомителното писмо може да отстрани констатираните нередности и/или непълноти, включително чрез предоставяне на допълнителни и/или нови документи. Ако заявителят не отстрани нередностите и/или непълнотите, заявката за плащане се отхвърля изцяло или частично.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) (1) Получателите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и производителите, които са извършили превоза на одобрените за изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне зеленчуци и плодове от мястото на изтегляне до мястото на доставка, могат да подадат заявки за плащане на направените транспортни разходи. Заявки за плащане се подават в срок до 5 работни дни след извършване на превоза по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и към тях се прилагат:

1. документи, доказващи превоза на продуктите - товарителница или пътен лист;

2. разходооправдателни документи, удостоверяващи извършено плащане на превоза - фактура с копие на извлечение от банкова сметка, заверено от съответната банка, или копие на фискален бон при плащане в брой;

3. удостоверение за открита банкова сметка или извлечение или справка от банкова сметка с печат и подпис на банков служител;

4. документ по чл. 11, ал. 4, т. 2;

5. документите по чл. 9, т. 3.

(2) Разплащателната агенция възстановява в срока по чл. 14 действително направените транспортни разходи по ал. 1 без ДДС в съответствие с разстоянието на извършената доставка и с максималните транспортни разходи, посочени в приложение № 3.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверки на второ ниво на операциите по прилагане на мерките по чл. 2, ал. 1 съгласно чл. 109 и 110 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията.

(2) По отношение на мярката "изтегляне от пазара" проверката по ал. 1 обхваща:

1. доставянето на продуктите на организации по чл. 8, ал. 1, т. 1 и получаването им от тези организации;

2. предоставянето и използването на продуктите за храна на животни.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) По отношение на мярката "небране на зеленчуците и плодовете" проверката по ал. 1 обхваща унищожаване на насажденията или плодовете на полето или в оранжерия по начин, който прави зеленчуците или плодовете негодни за предлагане на пазара.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) При проверки на второ ниво на операциите по прилагане на мярката "изтегляне от пазара" Държавен фонд "Земеделие" определя количествата изтеглени от пазара, които подлежат на подпомагане, в съответствие с площите, от които е добита продукцията, и средните добиви за съответните зеленчуци или плодове съгласно приложение № 1.


Раздел V.
Определяне и изплащане на подпомагането

Чл. 13. (1) Размерът на подпомагането при прилагане на мярката по чл. 8, ал. 1, т. 1 се определя въз основа на количествата зеленчуци и плодове, за които реално е приложена, и размера на подпомагането, посочен в приложение № 2, за безвъзмездно предоставяне.

(2) Размерът на подпомагането при прилагане на мярката по чл. 8, ал. 1, т. 2 се определя въз основа на количествата зеленчуци и плодове, за които реално е приложена, и 50 % от размера на подпомагането, посочен в приложение № 2, за други направления.

(3) Размерът на подпомагането при прилагане на мерките по чл. 10 се определя въз основа на площите, върху които е установено, че са приложени средните добиви, определени в приложение № 1, и 45 % от размера на подпомагането, посочено в приложение № 2, за други направления.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г., предишен текст на чл. 14, изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" изплаща подпомагането, определено по реда на чл. 13, на производителите на зеленчуци и/или плодове, подали заявки за плащане по чл. 11, в срок до 30 септември 2017 г.

(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" отказва изцяло или частично изплащането на заявено подпомагане:

1. когато количествата по чл. 6, ал. 1, т. 2, за които са приложени мерки по чл. 6, ал. 1, т. 1, бъдат достигнати;

2. когато не са изпълнени изискванията на чл. 8 и/или по чл. 10, ал. 1, 2 и 3;

3. в случаите на чл. 10, ал. 4 и 5;

4. когато заявителят не отстрани установените нередности и/или непълноти в срока по чл. 11, ал. 5;

5. когато заявените транспортни разходи по чл. 11а не съответстват на направените;

6. въз основа на резултатите от проверките по чл. 12;

7. когато не са изпълнени изисквания на Делегиран регламент (ЕС) 2016/921 на Комисията от 10 юни 2016 г. за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци и разпоредбите на правото на Европейския съюз (ОВ, L 154/3 от 11.06.2016 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 2016/921).

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) (1) До 30 септември 2016 г. Държавен фонд "Земеделие" информира Министерството на земеделието и храните за количествата изтеглени от пазара зеленчуци и плодове, за площите, на които е приложена мярката "небране на зеленчуците и плодовете", и за извършените разходи, които са одобрени, както и за разстоянието по чл. 11а.

(2) Информацията по ал. 1 се подава до 14-о и 29-о число на всеки месец.

(3) Подаването на информация се прекратява преди срока по ал. 1, когато максималните количества по чл. 6, ал. 4 бъдат достигнати.

Раздел VI.
Прилагане на допълнителна мярка за изтегляне от пазара на зеленчуци и плодове (Нов - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г., загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Раздел VI.
Прилагане на допълнителна мярка за изтегляне от пазара на зеленчуци и плодове (Нов - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г., загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.)

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Производители на зеленчуци и/или плодове" са физически или юридически лица, които произвеждат един или повече от зеленчуците или плодовете по чл. 2, ал. 2 най-малко върху 0,1 хектар земеделска площ.

2. "Унищожаване" е всяко действие, което прави зеленчуците и/или плодовете негодни за предлагане на пазара.


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 39 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 21.10.2014 Г.)


§ 7. За количествата зеленчуци и плодове, които са изтеглени от пазара в периода от 1-ви до 18-и септември 2014 г., се прилагат правилата за контрол на първо ниво на прилагането на мерките за изтегляне от пазара в периода преди 1-ви септември 2014 г.


§ 8. Областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" започват прием на искания по чл. 15, ал. 2 от датата на влизане в сила на наредбата.


§ 9. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 05.12.2014 Г.)


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.08.2015 Г.)


§ 17. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2016 Г.)


§ 11. (1) Заповедта по чл. 6, ал. 1, с която се открива прием на заявления, при условията, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2016/921, се издава в срок до 7 дни от влизане в сила на тази наредба.

(2) До 1 октомври 2017 г. Държавен фонд "Земеделие" информира Министерството на земеделието и храните в срок до 29-о число на всеки месец за количествата изтеглени от пазара за безвъзмездно предоставяне зеленчуци и плодове и за разходите, които са одобрени за подпомагане. Подаването на информация се прекратява, когато прилагането на всички мерки, включени в заповедта по ал. 1, бъде прекратено.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 4


(Доп. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.)Средни добиви от зеленчуците и плодовете по чл. 2, ал. 2 (Загл. доп. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) 

Зеленчуци

Средни добиви

Домати (полски)

55 тона/ха

Домати (оранжерийни)

70 тона/ха

Моркови

25 тона/ха

Зеле

50 тона/ха

Сладки пиперки

35 тона/ха

Карфиол

16 тона/ха

Краставици (полски)

25 тона/ха

Краставици (оранжерийни)

90 тона/ха

Корнишони

35 тона/ха

Гъби

200 тона/ха

Плодове

Средни добиви

Ябълки

15 тона/ха

Круши

8,5 тона/ха

Малини

7 тона/ха

Десертно грозде

9 тона/ха

Праскови и нектарини

13 тона/ха

Сливи

8,2 тона/ха

Череши

10 тона/ха


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1


(Доп. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.)


 

 

Максимални размери на подпомагането при изтегляне от пазара

 

 

Продукти

Безвъзмездно предоставяне (евро на тон)

Други направления (евро на тон)

 

 

Домати

274,5

183,1

 

 

Моркови

128,1

85,4

 

 

Бяло зеле

58,1

38,8

 

 

Сладки пиперки

444,1

300,1

 

 

Карфиол

156,9

105,2

 

 

Краставици

240,1

160,1

 

 

Корнишони

240,1

160,1

 

 

Гъби от рода Agaricus

439,9

293,3

 

 

Ябълки

169,8

132,2

 

 

Круши

238,5

159,1

 

 

Малини

127,6

85,1

 

 

Десертно грозде

391,6

261,1

 

 

Праскови и нектарини

269,1

269,1

 

 

Сливи

340,1

204,1

 

 

Череши

481,4

320,9

 Приложение № 3 към чл. 11а, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)


Максимални размери на подпомагане за транспортни разходи при изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне

 

Разстояние между мястото на изтегляне и мястото на доставка

Транспортни разходи

(евро на тон)

под 25 км

18,2

от 25 км до 200 км

41,4

от 200 км до 350 км

54,3

от 350 км до 500 км

72,6

от 500 км до 750 км

95,3

над 750 км

108,3

Добавка за хладилен транспорт 8,5 евро на тон 


Промени настройката на бисквитките