Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2014 Г., ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2014 Г., ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

В сила от 11.11.2014 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 10.12.2014 г.) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 149 337 лв. за финансово осигуряване на дейности, изпълнявани от общинските училища по национална програма "С грижа за всеки ученик", разпределени съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.


Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2014 г.


Приложение към чл. 1, ал. 1


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2014 г., в сила от 10.12.2014 г.)Община Средства по Модул 1 "Осигуряване обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" Средства по Модул 2 "Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи" Средства по Модул 3 "Осигуряване на допълнително обучение на ученици от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" Средства по Модул 4 "Осигуряване на допълнително обучение на ученици от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" Общо средства
1 2 3 4 5 6
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД          
Банско         0
Белица         0
Благоевград 53 952 1540   1540 57 032
Гоце Делчев 5200     6930 12 130
Гърмен         0
Кресна         0
Петрич         0
Разлог       3080 3080
Сандански 3900     7700 11 600
Сатовча         0
Симитли       770 770
Струмяни     770 1540 2310
Хаджидимово 1300       1300
Якоруда         0
  64 352 1540 770 21 560 88 222
ОБЛАСТ БУРГАС 0       0
Айтос   1540     1540
Бургас 70 856 7700 10 780 6930 96 266
Камено     3850 1540 5390
Карнобат 6500 3850 8470 1540 20 360
Малко Търново         0
Несебър 650       650
Поморие   770 770   1540
Приморско         0
Руен 650   2310 1540 4500
Созопол   4620 1540 5390 11 550
Средец   2310   4620 6930
Сунгурларе   3850 3850 770 8470
Царево     1540 2310 3850
  78 656 24 640 33 110 24 640 161 046
ОБЛАСТ ВАРНА 0       0
Аврен         0
Аксаково     3080 3080 6160
Белослав       770 770
Бяла     1540 5390 6930
Варна 143 647 5390   3850 152 887
Ветрино   1540   770 2310
Вълчи дол     9240 5390 14 630
Девня   770 1540 3850 6160
Долни чифлик     1540 3080 4620
Дългопол   10 010 9240   19 250
Провадия 1300 770 6930 7700 16 700
Суворово 1287       1287
  146 234 18 480 33 110 33 880 231 704
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0       0
Велико Търново 59 800 3080 3850 6160 72 890
Горна Оряховица 3900 4620 2310 3850 14 680
Елена   3850 1980 1320 7150
Златарица   1540 2310 1540 5390
Лясковец       2310 2310
Павликени 650 1540 6160 9020 17 370
Полски Тръмбеш 1950 770 1540 3080 7340
Свищов 2600 3850 1540 9988 17 978
Стражица   3080 6160 11 550 20 790
Сухиндол         0
  68 900 22 330 25 850 48 818 165 898
ОБЛАСТ ВИДИН 0       0
Белоградчик   770   8470 9240
Бойница         0
Брегово 650   770   1420
Видин 11 050 12 320   1540 24 910
Грамада         0
Димово     1540 3080 4620
Кула   1540     1540
Макреш         0
Ново село         0
Ружинци     770 770 1540
Чупрене         0
  11 700 14 630 3080 13 860 43 270
ОБЛАСТ ВРАЦА 0       0
Борован   4620 3080 5390 13 090
Бяла Слатина 1950 6930 11 550 3850 24 280
Враца 40 300 5390 6160 17 710 69 560
Козлодуй 1300 9240 2310 8470 21 320
Криводол   1540     1540
Мездра 650 3080     3730
Мизия   770   3850 4620
Оряхово   770 3080 8470 12 320
Роман   770 3080   3850
Хайредин         0
  44 200 33 110 29 260 47 740 154 310
ОБЛАСТ ГАБРОВО 0       0
Габрово 15 600   6710 4400 26 710
Дряново   1540   1540 3080
Севлиево 1950 5390 7612 5896 20 848
Трявна 1300   660 3058 5018
  18 850 6930 14 982 14 894 55 656
ОБЛАСТ ДОБРИЧ 0       0
Балчик         0
Генерал Тошево   770 7392   8162
Добрич 38 350 3080 6930 9240 57 600
Добричка     3080 5390 8470
Каварна 1300 3080 770 6160 11 310
Крушари         0
Тервел   770     770
Шабла         0
  39 650 7700 18 172 20 790 86 312
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 0       0
Ардино 650   770 770 2190
Джебел     5390   5390
Кирково     2310 5390 7700
Крумовград 6500   3080 6160 15 740
Кърджали 21 450 2310 18 480 24 640 66 880
Момчилград     2310 2310 4620
Черноочене     770   770
  28 600 2310 33 110 39 270 103 290
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 0       0
Бобов дол         0
Бобошево         0
Дупница 11 700 770 6160 7700 26 330
Кочериново         0
Кюстендил 10 400 2310 3850 5390 21 950
Невестино         0
Рила   1540     1540
Сапарева баня       1540 1540
Трекляно         0
  22 100 4620 10 010 14 630 51 360
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 0       0
Априлци         0
Летница     3080 1540 4620
Ловеч 16 900     770 17 670
Луковит   8470 15 400 14 630 38 500
Тетевен 650   1540 6930 9120
Троян 5200 2310   3850 11 360
Угърчин   4620 770 2310 7700
Ябланица   6930 10 780 14 630 32 340
  22 750 22 330 31 570 44 660 121 310
ОБЛАСТ МОНТАНА 0       0
Берковица   8470 3080 2310 13 860
Бойчиновци     770   770
Брусарци     2310 770 3080
Вълчедръм       770 770
Вършец   2310 3080 3850 9240
Георги Дамяново   770     770
Лом   770 3080 770 4620
Медковец   770     770
Монтана 14 950   6930 1540 23 420
Чипровци         0
Якимово         0
  14 950 13 090 19 250 10 010 57 300
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 0       0
Батак   2310     2310
Белово 650       650
Брацигово   3850 3520 6930 14 300
Велинград 1300 4620 3080 6160 15 160
Лесичово         0
Пазарджик 12 352 22 330 13 860 13 068 61 610
Панагюрище 650   3850 4620 9120
Пещера   1540 10 010 6160 17 710
Ракитово   770 2310 770 3850
Септември   6776 1540 2310 10 626
Стрелча         0
  14 952 42 196 38 170 40 018 135 336
ОБЛАСТ ПЕРНИК 0       0
Брезник     1320 660 1980
Земен         0
Ковачевци         0
Перник 9750   1540 8888 20 178
Радомир 650     8316 8966
Трън         0
  10 400 0 2860 17 864 31 124
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 0       0
Белене       2310 2310
Гулянци     4950 4620 9570
Долна Митрополия   4620 770 3080 8470
Долни Дъбник     4620 3080 7700
Искър   3080   770 3850
Левски   3080 1870   4950
Никопол     770 1540 2310
Плевен 65 309 10 780 2310 6160 84 559
Пордим         0
Червен бряг 650 10 780 1540 10 010 22 980
Кнежа   4620 1320 1540 7480
  65 959 36 960 18 150 33 110 154 179
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 0       0
Асеновград   770 8470 3850 13 090
Брезово   770     770
Калояново       770 770
Карлово 1300 5390 10 010 3850 20 550
Кричим         0
Лъки         0
"Марица" 650   770 1540 2960
Перущица         0
Пловдив 68 250 10 010 15 400 22 330 115 990
Първомай 1300       1300
Раковски   1540 6930 2310 10 780
"Родопи"         0
Садово 650 770 4620 1540 7580
Стамболийски   3850     3850
Съединение         0
Хисаря         0
Куклен         0
Сопот         0
  72 150 23 100 46 200 36 190 177 640
ОБЛАСТ РАЗГРАД 0       0
Завет 650   770 2310 3730
Исперих     3080 5390 8470
Кубрат 650 3080   3850 7580
Лозница       770 770
Разград 12 350 12 320 6160 10 780 41 610
Самуил       770 770
Цар Калоян     770 1540 2310
  13 650 15 400 10 780 25 410 65 240
ОБЛАСТ РУСЕ 0       0
Борово         0
Бяла         0
Ветово     1540 1540 3080
Две могили     3850   3850
Иваново         0
Русе 44 200 10 010 2178 7700 64 088
Сливо поле         0
Ценово         0
  44 200 10 010 7568 9240 71 018
ОБЛАСТ СИЛИСТРА 0       0
Алфатар       770 770
Главиница       1540 1540
Дулово 650 2310 1540 4620 9120
Кайнарджа   5390 2882 4136 12 408
Силистра 19 500 2310   5390 27 200
Ситово   1540   1540 3080
Тутракан 650 1540 4488 3850 10 528
  20 800 13 090 8910 21 846 64 646
ОБЛАСТ СЛИВЕН 0       0
Котел   3850 2310 10 010 16 170
Нова Загора   5390 8470 3850 17 710
Сливен 24 050 15 400 34 650 16 940 91 040
Твърдица   6930 17 710 10 780 35 420
  24 050 31 570 63 140 41 580 160 340
ОБЛАСТ СМОЛЯН 0       0
Баните         0
Борино   3080     3080
Девин 650 3850     4500
Доспат 650       650
Златоград 650       650
Мадан 1300     1474 2774
Неделино         0
Рудозем       770 770
Смолян 11 050 2310 3080 5390 21 830
Чепеларе         0
  14 300 9240 3080 7634 34 254
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 308 608 13 860 31 966 52 536 406 970
ОБЛАСТ СОФИЙСКА 0       0
Антон         0
Божурище         0
Ботевград     2310 3850 6160
Годеч         0
Горна Малина         0
Долна баня     770 5390 6160
Драгоман         0
Елин Пелин         0
Етрополе 650     4620 5270
Златица 1950   6160   8110
Ихтиман 650 1540 4620 5390 12 200
Копривщица         0
Костенец 1300       1300
Костинброд 1950     770 2720
Мирково         0
Пирдоп 1950       1950
Правец 5200       5200
Самоков 3900 3080   6160 13 140
Своге 1950     3080 5030
Сливница         0
Чавдар         0
Челопеч         0
  19 500 4620 13 860 29 260 67 240
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 0       0
Братя Даскалови   1540   770 2310
Гурково       1540 1540
Гълъбово   770 1540 6160 8470
Казанлък 33 865 3850 2310 1320 41 345
Мъглиж   3850 2948   6798
Николаево     4620   4620
Опан         0
Павел баня   2310   2310 4620
Раднево       4620 4620
Стара Загора 39 780 10 010 9240 11 132 70 162
Чирпан   2310   8470 10 780
  73 645 24 640 20 658 36 322 155 265
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 0       0
Антоново     2310 1540 3850
Омуртаг     10 780 3850 14 630
Опака 650   770   1420
Попово 1300   3080 770 5150
Търговище 10 400   6930 3850 21 180
  12 350 0 23 870 10 010 46 230
ОБЛАСТ ХАСКОВО 0       0
Димитровград 11 700 6930 6864 9152 34 646
Ивайловград         0
Любимец     770   770
Маджарово         0
Минерални бани         0
Свиленград     3080   3080
Симеоновград     3080 6930 10 010
Стамболово         0
Тополовград 1300 3850   770 5920
Харманли 1300 2310 1540 770 5920
Хасково 27 301 3850 4620 10 780 46 551
  41 601 16 940 19 954 28 402 106 897
ОБЛАСТ ШУМЕН 0       0
Велики Преслав       770 770
Венец   1540   770 2310
Върбица       1540 1540
Каолиново       770 770
Каспичан   770 3080   3850
Никола Козлево       770 770
Нови пазар     770 3410 4180
Смядово   4620   770 5390
Хитрино         0
Шумен 27 300     5390 32 690
  27 300 6930 3850 14 190 52 270
ОБЛАСТ ЯМБОЛ 0       0
Болярово       1540 1540
Елхово       1540 1540
Стралджа   3080 9240 6160 18 480
"Тунджа"       1540 1540
Ямбол 40 950 6160 16 170 14 630 77 910
  40 950 9240 25 410 25 410 101 010
          0
общо за националната програма 1 365 357 429 506 590 700 763 774 3 149 337