Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № Iз-29 ОТ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДЪРЖАВНИТЕ

 

НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № Iз-29 ОТ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 5 ОТ 2013 Г.)

В сила от 02.12.2014 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.99 от 2 Декември 2014г.

§ 1. Наредба № Iз-29 от 2013 г. за предоставяне на информация от специализирана дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните органи и организации (ДВ, бр. 5 от 2013 г.) се отменя.


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".