Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ (ДВ, БР. 73 ОТ 2014 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ (ДВ, БР. 73 ОТ 2014 Г.)

В сила от 05.12.2014 г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:

"2. при извършване на проверки от Разплащателната агенция, Европейската комисия и други контролни органи да им предоставят пълен достъп и да им оказват съдействие, включително чрез осигуряване на достъп за проверки на получаването на зеленчуците и плодовете от крайни потребители;".

2. Създава се т. 4:

"4. когато са благотворителни организации или фондации, да предоставят подкрепящи документи за крайното предназначение на всеки един продукт - приемно-предавателен протокол и/или друг еквивалентен документ, който удостоверява, че изтеглените продукти са били получени от крайните потребители."


§ 2. В наименованието на раздел VІ думите "за безвъзмездно предоставяне" се заличават.


§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата "предоставяне" се добавя "или за използване за храна на животни".

2. В ал. 2 се правят следните допълнения:

а) в основния текст след думата "предоставяне" се добавя "или за използване за храна на животни";

б) в т. 3 след думата "плодове" се добавя "и тяхното предназначение съгласно ал. 1".

3. Създава се нова ал. 6:

"(6) Получателите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и производителите, които са извършили превоза на одобрените за изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне зеленчуци и плодове от мястото на изтегляне до мястото на доставка, могат да подадат заявки за плащане на направените транспортни разходи. Заявки за плащане се подават в срок до 5 работни дни след извършване на превоза по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", и към тях се прилагат следните документи:

1. документи, доказващи превоза на продуктите - товарителница или пътен лист;

2. разходооправдателни документи, удостоверяващи извършено плащане на превоза - фактура с копие на извлечение от банкова сметка, заверено от съответната банка, или копие на фискален бон при плащане в брой;

3. удостоверение за открита банкова сметка или извлечение или справка от банкова сметка с печат и подпис на банков служител;

4. документ по чл. 11, ал. 4, т. 2;

5. документите по чл. 9, т. 3."

4. Създава се ал. 7:

"(7) Разплащателната агенция възстановява действително направените транспортни разходи по ал. 6 без ДДС в съответствие с разстоянието на извършената доставка и с максималните транспортни разходи, посочени в Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 543/2011 на Комисията, в срока по чл. 14."

5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея след думите "които са одобрени за подпомагане" се добавя "и за разстоянието по ал. 7".


Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките