Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ (ДВ, БР. 105

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ (ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г.)

В сила от 06.12.2014 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

§ 1. В приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40 и 41, чл. 8, т. 22, "Класификатор на митническите учреждения", в т. 1. Митнически учреждения в Република България се правят следните изменения и допълнения:

1. Под ред "Монтана Митническо бюро BG004210" се добавят нови редове, както следва:


"Видин Митническо бюро BG004211"
"Брегово Митнически пункт BG004212"
"Връшка чука Митнически пункт BG004213"
"Пристанище Видин Митнически пункт BG004214".
     

2. Заличават се следните редове:


"Видин Териториално митническо управление BG004500"
"Брегово Митнически пункт BG004501"
"Връшка чука Митнически пункт BG004502"
"Пристанище Видин Митнически пункт BG004503"
"Свободна зона Видин Митническо бюро BG004504".


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от 6 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките