Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 ОТ 28 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 ОТ 28 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

В сила от 05.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер 58 675 лв. за предоставяне на доброволна вноска в полза на Франкофонския институт за администрация и управление със седалище в София с цел осигуряване на стипендии за негови студенти от Източна Европа и Балканския регион по линия на участието на България в международното сътрудничество за развитие.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за официална помощ за развитие за 2014 г.


Чл. 2. Организирането, координирането и реализирането на доброволната вноска по чл. 1 се възлага на министъра на външните работи.


Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация", бюджетна програма "Международно сътрудничество" по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 4. Министърът на външните работи да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на външните работи.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките