Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 28 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 28 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.)

В сила от 05.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 19:

1. В т. 15 думите "Държавно юрисконсултство" се заменят с "Правна".

2. Създава се т. 19:

"19. дирекция "Съдебна защита"."


§ 2. Член 27 се изменя така:

"Чл. 27. Дирекция "Национален фонд":

1. изпълнява функциите на сертифициращ орган, отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия на разходи по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;

2. изпълнява функциите на орган, отговорен за получаване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз;

3. изпълнява функциите на разплащателен орган, отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия на разходи по проектите по Кохезионния фонд, съгласно Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета относно създаването на Кохезионен фонд (Регламент 1164/94);

4. изпълнява функциите на централен съкровищен орган за средствата от програма ФАР, Преходния финансов инструмент, програма САПАРД, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;

5. изпълнява функциите на разплащателен орган по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;

6. изпълнява функциите на компетентен орган по програма САПАРД;

7. изпълнява функциите, свързани с годишната бюджетна процедура и тригодишната бюджетна прогноза по отношение на средствата по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз и други програми, за които дирекцията има съответните отговорности;

8. осигурява банковото обслужване на средствата от Европейския съюз и други донори, изгражда и поддържа структурата на банковите сметки в съответствие с нормативните изисквания;

9. изготвя и изпраща на Европейската комисия прогноза за плащанията по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, както и тяхното актуализиране;

10. организира и поддържа счетоводна система, която обхваща всички финансови операции, свързани с дейността на дирекцията;

11. установява работни и отчетни процедури и разработва инструкции и указания към управляващите органи/програмните оператори/междинните органи и контролира спазването им;

12. поддържа информация за финансовото изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, програма ФАР, Преходния финансов инструмент, програма САПАРД, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), средствата от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;

13. извършва дейности във връзка с приключване на програма ФАР, Преходния финансов инструмент, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и програма САПАРД;

14. участва в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, Комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмен период 2007 - 2013 г., Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз и Съвместните комитети за наблюдение по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз;

15. участва в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г., Комитетите за наблюдение по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз;

16. изготвя становища, съгласува предложения за промени и участва в разработването на проекти на нормативни актове и документи по въпроси, свързани с финансовото управление на средствата от Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз."


§ 3. Член 34 се изменя така:

"Чл. 34. Дирекция "Правна":

1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра;

2. подпомага министъра и дирекциите от специализираната администрация на министерството по правни въпроси в областта на публичните финанси;

3. участва в изготвянето на проекти на актове, свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет за съответната година;

4. съгласува проекти на договори, свързани с поемането и управлението на държавен и държавногарантиран дълг, и участва в подготовката на проекти на актове, свързани с поемането и управлението на държавен и държавногарантиран дълг;

5. изготвя становища във връзка с осъществяването на правомощията на министъра по придобиването, управлението и разпореждането с държавно имущество;

6. подпомага министъра при осъществяването на процедури по принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди, като координира, анализира и оказва методическа помощ;

7. изготвя становища и участва в изготвянето на проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти;

8. изготвя становища по проекти на нормативни и други актове и участва в изработването на проекти на нормативни актове;

9. изготвя и съгласува проекти на разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;

10. подпомага министъра и дирекциите от специализираната администрация на министерството по правни въпроси, свързани с провеждане на държавната политика по отношение на международните финансови и кредитни организации;

11. изготвя становища и съгласува проекти на международни договори и свързаните с тях проекти на актове;

12. съставя актове за държавна собственост за имотите - собственост на българската държава извън страната, и отразява промените в тях; създава и поддържа главния регистър по чл. 106, ал. 1, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г. и бр. 13 и 15 от 2014 г.); изготвя заповеди за отписване на имотите - собственост на българската държава извън страната; оказва съдействие при уреждане на правния статут на имотите и участва в разработването на междудържавни и междуправителствени спогодби в частта за държавното имущество в чужбина;

13. участва в анализирането на резултатите от прилагането на нормативни актове в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество и др.;

14. съгласува проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация;

15. предлага предприемането на мерки по законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат."


§ 4. Създава се нов чл. 36:

"Чл. 36. Дирекция "Съдебна защита":

1. осъществява процесуалното представителство на държавата, на министъра и на министерството по съдебни и арбитражни дела пред правораздавателните органи в страната;

2. осъществява процесуалното представителство на министъра и министерството пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията;

3. организира, координира и ръководи защитата на българската държава по международни арбитражни дела;

4. осъществява процесуалното представителство на българската държава пред чужди юрисдикции, включително в международните арбитражни производства;

5. координира подготовката на становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;

6. анализира действащата нормативна уредба и съдебна практика в областта на гражданското, търговското и административното право и решенията на Конституционния съд, свързана с дейността на министерството, и прави предложения за усъвършенстване и правилно прилагане на нормативните актове в областта на финансите;

7. съгласува договори, по които страна е министерството, по отношение на тяхната законосъобразност;

8. предприема необходимите правни действия по събиране на присъдените парични вземания на министерството;

9. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения;

10. участва в съгласуването на проекти за изменения и допълнения на процесуалното законодателство;

11. изготвя проекти на наказателни постановления в случаите, в които министърът на финансите е административнонаказващ орган по чл. 424, ал. 2 от Наказателния кодекс;

12. изготвя становища по правни въпроси във връзка с настоящи и бъдещи съдебни и арбитражни производства;

13. предлага предприемането на мерки по законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат."


§ 5. В приложението към чл. 8, ал. 3:

1. Ред "дирекция "Държавно юрисконсултство" 25" се изменя така:

"дирекция "Правна" 13".

2. Накрая се създава ред "дирекция "Съдебна защита" 12".


Заключителни разпоредби

§ 6. В чл. 7, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенция "Митници", приет с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 25 от 2014 г.), думата "Видин" се заличава.


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките