Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ ТЪРГОВЦИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ (ДВ, БР. 78 ОТ 2014 Г.)

В сила от 09.12.2014 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г.

§ 1. В чл. 43 думите "чл. 261" се заменят с "чл. 262".


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките