Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 09.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10, 34, 58, 76 и 94 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. В чл. 1, ал. 8 думите "Министерството на регионалното развитие" се заменят с "Министерството на регионалното развитие и благоустройството".

3. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:

"(2) Членове на Съвета са заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите, министърът на икономиката, министърът на енергетиката, министърът на туризма, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на околната среда и водите, министърът на земеделието и храните, министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването, министърът на културата и министърът на младежта и спорта."

4. В чл. 7 се създава ал. 5:

"(5) По изключение при идентифицирана необходимост от провеждане на спешни съгласувателни действия срокът по ал. 2 може да бъде намален по решение на председателя на Съвета."

5. В чл. 9а, ал. 5, изречение второ накрая се добавя "или упълномощено от него лице".


§ 2. В Постановление № 5 на Министерския съвет от 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 10, 44, 52 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. Навсякъде думите "Министерството на регионалното развитие" се заменят с "Министерството на регионалното развитие и благоустройството".

3. В чл. 6, ал. 1 думите "Министърът на регионалното развитие" се заменят с "Министърът на регионалното развитие и благоустройството".


§ 3. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34, 54 и 76 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 27 и 65 от 2013 г. и бр. 10, 42, 58, 60 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби думите "и енергетиката" се заличават, думите "министъра на труда и социалната политика" се заменят със "заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика" и след думите "регионалното развитие" се добавя "и благоустройството".


§ 4. В Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. В § 7 от заключителните разпоредби думите "и енергетиката" се заличават, думите "министъра на труда и социалната политика" се заменят със "заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика" и след думите "регионалното развитие" се добавя "и благоустройството".


§ 5. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2008 г., бр. 19 от 2009 г., бр. 31, 97 и 102 от 2010 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 76 от 2014 г.) думите "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".


§ 6. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 76 от 2014 г.) се изменя така:

"§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на културата, министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури."


§ 7. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 60 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Председател на съвета е министърът на вътрешните работи.";

б) алинея 4 се изменя така:

"(4) Членове на съвета са: заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, определен от министъра на вътрешните работи заместник-министър на вътрешните работи, отговорните за управлението на средствата от Европейските фондове и програми заместник-министър на финансите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на икономиката, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на образованието и науката, както и изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие", изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция, изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът на Агенция "Митници", изпълнителният директор на Агенция "Пътна инфраструктура", изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"."

2. Навсякъде думите "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".


§ 8. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44 и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и 97 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 58 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. Навсякъде думите "Стратегическо развитие и координация" се заменят с "Икономическа и социална политика".

3. В чл. 2, ал. 1:

а) точка 4 се отменя;

б) в т. 14 думата "директора" се заменя с "представител".

4. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на комитета, се извършват от секретариат. Функциите на секретариата се изпълняват от дирекция "Програмиране на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет."

5. В § 5 от заключителните разпоредби думите "и енергетиката" се заличават, думите "министъра на труда и социалната политика" се заменят със "заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика" и след думите "регионалното развитие" се добавя "и благоустройството".


§ 9. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 21 и 98 от 2011 г. и бр. 65 и 76 от 2013 г.) се изменя така:

"§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на околната среда и водите."


§ 10. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г, бр. 62, 65 и 80 от 2013 г. и бр. 53, 76 и 94 от 2014 г.), на ред "Работна група № 19", в колона 2 думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика".


§ 11. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. В чл. 4, ал. 1:

а) в т. 3 след думите "Министерството на регионалното развитие" се добавя "и благоустройството";

б) в т. 4 думите "и енергетиката" се заличават.


§ 12. Параграф 4 от заключителните разпоредби на Постановление № 179 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2010 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 76 от 2014 г.) се изменя така:

"§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите и на министъра на образованието и науката."


§ 13. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 58 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. В чл. 3, ал. 3:

а) в т. 1 думите "заместник-министър на инвестиционното проектиране" и запетаята след тях се заличават;

б) в т. 4 след думите "регионалното развитие" се добавя "и благоустройството".

3. В § 5 от заключителните разпоредби думите "и енергетиката" се заличават, думите "министъра на труда и социалната политика" се заменят със "заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика" и след думите "регионалното развитие" се добавя "и благоустройството".


§ 14. В Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2014 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".


§ 15. В Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 52 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите "и енергетиката" се заличават, думите "министъра на труда и социалната политика" се заменят със "заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика" и след думите "регионалното развитие" се добавя "и благоустройството".


§ 16. В Постановление № 76 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (обн., ДВ, бр. 33 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5 думите "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика", а след думите "регионалното развитие" се добавя "и благоустройството".

2. В чл. 7, ал. 3, т. 2 думите "директорът на дирекция "Устройствено планиране на територията" на Министерството на инвестиционното проектиране" и запетаята след тях се заличават.


§ 17. В § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 352 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 52 от 2014 г.), се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "заместник министър-председателя" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. В ал. 2 думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика".


Заключителни разпоредби

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките