Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 65 ОТ 2006 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 65 ОТ 2006 Г.)

В сила от 09.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В глава първа се създава чл. 11а:

"Чл. 11а. Лицата, на които Фондът за гарантиране на влоговете в банките изплаща гарантираните размери на влоговете чрез определени от управителния съвет на фонда една или повече кредитни институции, не подават декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари."


Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките