Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА (ДВ, БР. 64 ОТ 2009 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА (ДВ, БР. 64 ОТ 2009 Г.)

В сила от 09.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1, ал. 2 се създават нови т. 8 и 9:

"8. разработва политиката и координира осъществяването на инициативата за отворени данни в обществения сектор, както и на други дейности за прозрачно управление в Република България;

9. предлага дейности и осъществява мониторинг на изпълнението на поетите от Република България ангажименти по Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"."


§ 2. Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател, секретар и членове.

(2) Председател на съвета е заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация.

(3) Секретар на съвета е определен от заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация член на политическия му кабинет. Секретарят участва в заседанията на съвета с право на глас.

(4) Членове на съвета са: заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министрите: на финансите, на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на отбраната, на външните работи, на правосъдието, на образованието и науката, на здравеопазването, на културата, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката, на енергетиката, на туризма и на младежта и спорта, главният секретар на Министерския съвет, изпълнителният директор на Института по публична администрация, двама областни управители, определени от председателя на съвета, и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България.

(5) При отсъствие членовете на съвета по ал. 4 се представляват от резервен член. Заместник министър-председателите определят за резервен член член на политическия им кабинет. Министрите и областните управители определят за резервен член заместник-министър, съответно заместник областен управител, а останалите членове на съвета - длъжностни лица.

(6) Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя със заповед на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация."


§ 3. Създава се нов чл. 2а:

"Чл. 2а. (1) За подпомагане работата на съвета при изпълнение на функциите му към него се създават постоянни работни групи по оптимизация на администрацията, за прозрачност на управлението и за развитие на човешките ресурси.

(2) Структурата, дейността, организацията на работата и поименният състав на работните групи по ал. 1 се определят с решение на съвета."


Заключителни разпоредби

§ 4. В Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г., бр. 30, 62 и 69 от 2013 г. и бр. 16 и 67 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Съветът се състои от председател, секретар и членове. Председател на съвета е заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация. Секретар на съвета е определен от заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация член на политическия му кабинет. Членове на съвета са: заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министрите: на финансите, на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на отбраната, на външните работи, на правосъдието, на образованието и науката, на здравеопазването, на културата, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката, на енергетиката, на туризма и на младежта и спорта, главният секретар на Министерския съвет, изпълнителният директор на Института по публична администрация, двама областни управители, определени от председателя на съвета, и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България.";

б) създава се нова ал. 2:

"(2) При отсъствие членовете на съвета по ал. 1 се представляват от резервен член. Заместник министър-председателите определят за резервен член член на политическия им кабинет. Министрите и областните управители определят за резервен член заместник-министър, съответно заместник областен управител, а останалите членове на съвета - длъжностни лица.";

в) досегашната ал. 2 става ал. 3.

2. В чл. 4:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя със заповед на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация.";

б) в ал. 2, изречение второ думите "изрично упълномощени за това длъжностни лица" се заменят с "резервните членове".

3. В чл. 5 се създава ал. 3:

"(3) Секретарят на съвета:

1. контролира подготовката и провеждането на заседанията на съвета и участва в тях;

2. координира и контролира изготвянето на анализи, експертизи, становища, инициативи и мерки по въпроси от компетентността на съвета;

3. организира и координира изпълнението на решенията на съвета;

4. изпълнява и други функции, възложени му от председателя на съвета."

4. Създава се чл. 5а:

"Чл. 5а. (1) За подпомагане работата на съвета при изпълнение на функциите му към него функционират постоянни работни групи по оптимизация на администрацията, за прозрачност на управлението и за развитие на човешките ресурси.

(2) Структурата, дейността, организацията на работата и поименният състав на работните групи по ал. 1 се определят с решение на съвета."

5. В чл. 6 ал. 1 се отменя.

6. Член 7 се отменя.

7. Член 8 се изменя така:

"Чл. 8. Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието по електронен път."

8. В чл. 9 думите "чл. 8, ал. 1" се заменят с "чл. 8".

9. В чл. 10, ал. 1 думите "редовните заседания" се заменят със "заседанията" и думите "3 работни дни" се заменят с "един работен ден".

10. В чл. 11:

а) в ал. 1 думите "3 работни дни" се заменят с "един работен ден";

б) алинея 2 се отменя.

11. В чл. 14:

а) в ал. 1 след думата "секретариат" се поставя точка и текстът докрая се заличава;

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Секретариатът на съвета:

1. организира и координира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;

2. осигурява чрез съответните органи на изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и чрез други организации информация и материали, необходими за анализа и подготовката на въпросите, които подлежат на разглеждане от съвета;

3. изготвя анализи, експертизи, становища по въпроси от компетентността на съвета;

4. изготвя протоколите от заседанията на съвета и съхранява документацията на съвета;

5. подготвя годишния доклад за дейността на съвета."

12. В чл. 15:

а) в ал. 1 след думата "присъстват" се добавя "членовете на работните групи по чл. 5а, както и";

б) в ал. 2 думите "3 работни дни" се заменят с "един работен ден".

13. В чл. 16, ал. 2 думата "Секретарят" се заменя със "Секретариатът".

14. В чл. 18, ал. 1 думата "редовно" се заличава.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките