Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

В сила от 09.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. в размер 1 500 000 лв. за въвеждане на нови стандарти за защита на данните, записани в електронния носител на информация в документите за самоличност и пътуване.

(2) Одобрява допълнителен трансфер в размер 10 332 214 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. за изпълнение на дейностите по Годишна програма 2012 г. и Годишна програма 2013 г. на Европейския фонд за връщане (ЕФВ), Годишна програма 2012 г. и Годишна програма 2013 г. на Фонда за външните граници (ФВГ), сключеното Грантово споразумение № HOME/2012/EBFX/CA/EA/3001 за "Подкрепа за справяне с миграционния натиск по българо-турската граница" и по други проекти/програми на Европейския съюз, както следва:

1. за националното съфинансиране за дейностите по ЕФВ - 457 671 лв.;

2. за националното съфинансиране за дейностите по ФВГ - 7 995 392 лв.;

3. за националното съфинансиране и ДДС разходи за дейностите за "Подкрепа за справяне с миграционния натиск по българо-турската граница" съгласно Грантово споразумение № HOME/2012/EBFX/CA/EA/3001 - 1 500 514 лв.;

4. за изпълнението на други проекти/програми на Европейския съюз - 378 637 лв.


Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.

(2) Средствата по чл. 1, ал. 2 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.


Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. по "Политика в областта на защитата на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението", бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница" и показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България.


Чл. 4. Министърът на вътрешните работи да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките