Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

В сила от 03.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г. в общ размер до 314 700,0 хил. лв., както следва:

1. Министерството на вътрешните работи - до 125 700,0 хил. лв. за текущи разходи;

2. Министерството на труда и социалната политика - до 50 000,0 хил. лв. за текущи разходи;

3. Министерството на здравеопазването - до 24 200,0 хил. лв. за текущи разходи;

4. Министерството на регионалното развитие - до 16 400,0 хил. лв. за текущ ремонт, зимно поддържане на републиканската пътна мрежа и за финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти;

5. Министерството на земеделието и храните - до 16 400,0 хил. лв. за текущи разходи;

6. Министерството на правосъдието - до 5 000,0 хил. лв. за разходи за персонал;

7. Министерството на външните работи - до 3 000,0 хил. лв. за текущи разходи;

8. Държавен фонд "Земеделие" - до 70 000,0 хил. лв. за национални доплащания и за държавни помощи;

9. Министерството на културата - до 4 000,0 хил. лв. за текущи разходи, свързани с осигуряване на дейността на държавните културни институти.

(2) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в размер до 10 000,0 хил. лв. за текущи разходи на органите на съдебната власт.

(3) Разходите по ал. 1 и 2 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. по Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението - 125 700,0 хил. лв., бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница" - 103 056,0 хил. лв., бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" - 18 499,0 хил. лв., и бюджетна програма "Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване" - 4 145,0 хил. лв.

(2) Със сумата в размер 6 445,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. по политики и бюджетни програми, както следва:

1. Политика в областта на заетостта, бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица" - 4 250,0 хил. лв.;

2. Политика в областта на трудовите отношения, бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" - 750,0 хил. лв.;

3. Политика в областта на социалната закрила и равните възможности - 7 975,0 хил. лв., бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" - 4 000,0 хил. лв., бюджетна програма "Осигуряване на целева защита за отопление на населението с ниски доходи" - 3 940,0 хил. лв., и бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението" - 35,0 хил. лв.;

4. Политика в областта на хората с увреждания, бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания" - 14 300,0 хил. лв.;

5. Политика в областта на социалното включване - 19 375,0 хил. лв., бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" - 7 215,0 хил. лв., и бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца" - 12 160,0 хил. лв.;

6. Политика в областта на свободното движение на работници, миграцията и интеграцията, бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" - 560,0 хил. лв.;

7. бюджетна програма "Администрация" - 2 790,0 хил. лв.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. по Политика в областта на диагностиката и лечението, бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" - 24 200,0 хил. лв.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. по Политика в областта на подобряване инфраструктурната свързаност на регионите - изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура, бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. по политики и бюджетни програми, както следва:

1. Политика в областта на земеделието и селските райони, бюджетна програма "Растениевъдство" - 700,0 хил. лв.;

2. Политика в областта на земеделието и селските райони, бюджетна програма "Научни изследвания" - 3 700,0 хил. лв.;

3. Политика в областта на земеделието и селските райони, бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" - 6 000,0 хил. лв.;

4. Политика в областта на рибарството и аквакултурите, бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" - 2 000,0 хил. лв.;

5. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча, бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" - 730,1 хил. лв.;

6. бюджетна програма "Администрация" - 3 269,9 хил. лв.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 6 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. по политики и бюджетни програми, както следва:

1. Политика в областта на правосъдието, бюджетна програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство" - 1 884,0 хил. лв.;

2. Политика в областта на изпълнение на наказанията, бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" - 3 116,0 хил. лв.


Чл. 8. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. по политики и бюджетни програми, както следва:

1. Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба, бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" - 2 750,0 хил. лв.;

2. Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация, бюджетна програма "Международно сътрудничество" - 250,0 хил. лв.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 9. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 8 да се увеличат показателите по чл. 47, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 10. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 9 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. по Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование, бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 9 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 11. Със сумата по чл. 1, ал. 2 да се увеличат показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 12. Първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 1 и 2 да извършат произтичащите от това постановление промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.


Чл. 13. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31, 34, 37, 44, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 67, 72, 80, 81, 82, 86, 91, 93 и 94 от 2014 г.), в колона 3 се правят следните изменения:

1. В пореден № 9 числото "962 028 640" се заменя с "1 081 283 640".

2. В пореден № 10 числото "119 076 379" се заменя със "124 076 379".


§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 1.


§ 4. Постановлението влиза в сила от 3 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките