Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩНИТЕ РАЙОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА РАЙОНИТЕ С АБРАЗИОННИ И ЕРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ ПО ЧЕРНОМОРСКОТО И ДУНАВСКОТО КР

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩНИТЕ РАЙОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА РАЙОНИТЕ С АБРАЗИОННИ И ЕРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ ПО ЧЕРНОМОРСКОТО И ДУНАВСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И МОНИТОРИНГА ИМ (ДВ, БР. 53 ОТ 2014 Г.)

В сила от 12.12.2014 г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

§ 1. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на регионалното развитие", "министъра на регионалното развитие" и "Министърът на регионалното развитие" се заменят съответно с "Министерството на регионалното развитие и благоустройството", "министъра на регионалното развитие и благоустройството" и "Министърът на регионалното развитие и благоустройството".


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".